Mielenterveystyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti/ Kätilö / Optometristi / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Mielenterveystyön kehittämisen ja johtamisen ylempi AMK-tutkinto antaa edellytykset toimia itsenäisesti laajavastuisissa asiantuntijatehtävissä mielenterveystyön eri toiminta-alueilla. Mielenterveystyön laajavastuiset asiantuntijat luovat uudenlaisia asiantuntijan rooleja moniammatillisissa tiimeissä.

Kenelle?

Mielenterveystyön ylempi AMK-tutkinto on monialainen ja se on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan eri ammattiryhmille.

Kliinisen asiantuntijan ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet suorittanut sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon
 • sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta
 • haluat syventää ja laajentaa mielenterveystyön erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti

Tavoitteet

Tutkinnossa kehität valmiuksiasi toimia laajavastuisena asiantuntijana moniammatillisissa kansallisissa ja kansainvälisissä työryhmissä.

 • Saat osaamista ja työkaluja mielenterveystyön asiantuntijana toimimiseen.
 • Tunnistat ja ennakoit mielenterveystyön kehittämiskohteita ja muutostarpeita.
 • Sinulla on tutkiva ote kehittämistyöhön. Osaat hankkia ja käyttää näyttöön perustuvaa tietoa hoidon vaikuttavuuden ja laadun varmistamiseksi.
 • Lisäksi saat valmiudet työelämän kehittämiseen ja oman alasi asiantuntijuuden syventämiseen.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot suoritetaan erilaisina itsenäisinä ja ryhmässä toteutettavina
kehittämis- ja oppimistehtävinä, joilla pyritään syventämään kliinistä asiantuntijuutta. Opinnäytetyössäsi paneudut syvällisesti valitsemaasi mielenterveystyön aihealueeseen. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa. Opetus järjestetään sekä Metropolian Myllypuron kampuksella että yhteistyöorganisaatio XAMK:in Kotkan kampuksella. Opintojaksojen teoriaopetus toteutetaan verkko-opetuksena ja toteutuksiin sisältyy kontaktiopetusta jommalla kummalla kampuksella. Opetus on pääasiassa arkisin päiväaikaan. Opintojen suorittaminen vaatii ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Sisältö

Koulutuksen eritysalueita ovat:

 • tutkimus- ja kehittämisopintoja sekä opinnäytetyö
 • näyttöön perustuva toiminta ja sen edistäminen
 • mielenterveystyön opinnot
 • vapaasti valittavat opinnot

Työkenttä

Tutkinto mahdollistaa työskentelyn vaihtelevissa mielenterveystyön asiantuntijatehtävissä, joita voivat olla esim.

 • laajavastuinen mielenterveystyön asiantuntija kliinisessä työssä
 • mielenterveystyön oman alan asiantuntijuus ja monialainen yhteistyö moniammatillisissa verkoissa
 • asiantuntijatoiminnan koordinointi ja hallinta
 • kliinisten käytäntöjen ja palveluiden kehittäminen