Musiikki AMK, päiväopiskelu

Alan muut opiskeluvaihtoehdot:

Musiikin ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan täydennyskoulutus

Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (AMK) / Muusikko (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Musiikin huippuammattilaiseksi

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelmassa koulutetaan sekä klassisen musiikin että rytmimusiikin laaja-alaisia ammattilaisia, jotka toimivat mm. muusikkoina, musiikkipedagogeina, musiikin tekijöinä ja musiikkialan asiantuntijoina.

Musiikin tutkinto-ohjelmasta voi valmistua musiikkipedagogi (AMK) ja muusikko (AMK) -tutkintoihin.

Musiikkipedagogeilla on vahva muusikon ja pedagogin osaaminen, joka rakentuu oman soittimen taiteellisesta ja teknisestä hallinnasta ja monipuolisista pedagogisista valmiuksista. Musiikkipedagogin koulutuksiin valitaan sekä klassisen että popjazz-taustan opiskelijoita.

Muusikon koulutuksesta valmistunut hallitsee laajasti rytmimusiikin eri tyylilajeja ja niiden edellyttämää ilmaisua. Pääaineesta riippuen osaamisen ytimessä ovat joko pitkälle viedyt instrumentti- ja yhtyetaidot tai musiikin luominen, tuottaminen ja teknologia. Muusikon koulutuksiin valitaan popjazz-taustaisia opiskelijoita.

Metropolian musiikin vahvuuksia ovat opintojen monipuolisuus, hyvät opetusharjoittelu- ja työelämäopinnot sekä opiskelun työelämälähtöisyys ja kansainvälisyys. Sijaintimme pääkaupunkiseudulla tarjoaa Suomen parhaat musiikkimaailman verkostot ja monialaiset työllistymismahdollisuudet. Metropolian musiikki tuottaa vuosittain noin 100 yleisökonserttia, joissa opiskelijat esiintyvät ammattimaisesti tuotetuissa produktioissa. Konsertteja järjestetään Arabian kampuksen hyvin varustelluissa konserttisaleissa, jotka mahdollistavat eri tyyppiset tuotannot.

Koulutuksesta vastaa ammattitaitoinen ja kokenut opettajakunta, joka on ajassa kiinni ja vaikuttaa aktiivisesti musiikkimaailmassa. Opettajina vierailee säännöllisesti kotimaisia ja ulkomaisia alan asiantuntijoita ja huippuosaajia työelämästä.

Tutkinnot ja suuntautumisvaihtoehdot

Musiikkipedagogi

Musiikkipedagogi (AMK) -tutkinnon pääaineissa voi opiskella joko klassista musiikkia tai pop/jazz -musiikkia.

Soiton- ja laulunopetus (klassinen musiikki)

Opiskelija keskittyy opinnoissaan klassiseen musiikkiin. Koulutus antaa pätevyyden toimia musiikkipedagogin tehtävissä eri koulutustasoilla instrumentin yksilö- ja ryhmäopetuksessa. Lisäksi opiskelija saa taitoja yhtyeiden ohjaamisessa ja musiikin hahmotusaineiden opettamisessa.

Soiton- ja laulunopettajat saavat monipuoliset musiikilliset valmiudet pääinstrumenttinsa taitajina. Osaamisen ytimessä on pitkälle viedyt instrumentti- ja yhteissoittotaidot, musiikillinen ilmaisu ja pedagogiset taidot. Instrumentin yksilöopetusta tarjotaan neljän vuoden ajan. Opiskelija voi valita myös sivuinstrumentin opintoja täydentämään ammatillista osaamistaan.

Solististen opintojen lisäksi opiskellaan yhtyeissä ja orkestereissa eri musiikkityylien ja -aikakausien parissa. Opiskelijat verkostoituvat opintojensa aikana muiden opiskelijoiden, ammattimuusikoiden ja kotimaisten sekä kansainvälisten musiikin alan toimijoiden kanssa. Klassisen musiikin koulutuksessa vierailee alan huippuammattilaisia, kuten Mikko Franck, Tarmo Peltokoski, Antonello Farulli, Veronica Kröner, Marika Gustafsson, Cecilia Zilliacus, Rilla Kyykkä, Kalle Kanttila, Elisabeth Werres, Juulia Tapola, Anselmi Hirvonen, Martina Roos, Ville Saukkonen, Ville Sandqvist jne.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Musiikkipedagogi voi työskennellä myös muusikkona orkestereissa ja yhtyeissä. Koulutus antaa myös hyvän pohjan maisteriopintoihin kotimaassa ja ulkomailla.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:

 • taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
 • kansalais- ja työväenopistoihin
 • musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
 • yksityiselle opetusalalle

Koulutukseen valitaan klassisen musiikin opiskelijoita.

Soiton- ja laulunopetus (pop/jazz-musiikki)

Soiton ja laulunopetuksen pääaineessa opiskelija saa monipuoliset valmiudet rytmimusiikin instrumentti- ja yhteissoittotaidoissa sekä pedagogisessa osaamisessa. Instrumentin yksilöopetusta on tarjolla neljän vuoden ajan. Pääinstrumentin opintojen lisäksi voidaan valita myös sivuinstrumenttiopintoja täydentämään ammatillista osaamista.

Pedagogisten opintojen sisällöt seuraavat työelämän tarpeita ja tarjoavat ajanmukaista, tutkimuksellista tietoa erilaisista pedagogisista suuntauksista ja menetelmistä. Koulutus sisältää yksilöopetuksen, instrumentin ryhmäopetuksen, yhtyeopetuksen, sävellyttämisen, hahmoaineiden sekä musiikin kuuntelun ja improvisoinnin pedagogiikkaa ja opetusharjoittelua.

Solististen ja pedagogisten opintojen lisäksi opiskellaan yhtyeissä ja projekteissa eri rytmimusiikin musiikkityylien parissa. Koulutuksessa vierailee musiikin ja pedagogiikan huippuammattilaisia. Opintojen aikana verkostoidutaan opiskelijoiden, ammattimuusikoiden ja kotimaisten ja kansainvälisten musiikin alan toimijoiden kanssa. Lisäksi on mahdollista osallistua monialaisiin työelämän kehittämishankkeisiin.

Opinnoissa on mahdollisuus lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon Metropolian laajan yhteistyöverkoston korkeakouluihin. Opiskelija voi osallistua myös esittämisen pääaineen kotimaisiin ja kansainvälisiin klinikoihin.

Valmistuessaan opiskelija hallitsee monipuolisesti musiikillisia ja pedagogisia työtapoja ja on pedagogisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Musiikkipedagogin laajan työkentän lisäksi koulutus antaa valmiudet työskennellä myös muusikkona orkestereissa tai yhtyeissä.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:

 • taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
 • kansalais- ja työväenopistoihin
 • musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
 • yksityiselle opetusalalle

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineessa lähtöajatuksena on musiikin elämyksellisen ja kokonaisvaltaisen kokemisen ja oppimisen ymmärtäminen osana elämää ja hyvinvointia. Opintojen ytimessä ovat monipuolisten musiikkikasvatuksen opetusmenetelmien hallinta, musiikillisten taitojen kehittäminen, eri taiteenlajien yhdistäminen ja luova toiminta.

Opiskelija saa valmiudet käyttää monipuolisia opetusmenetelmiä, musiikkikasvatuksen työtapoja, taideintegraatiota, luovaa toimintaa ja pedagogista herkkyyttään monenlaisten ja eri-ikäisten oppijoiden ja ryhmien musiikillisia alkupolkuja tukien sekä oppimisen iloa ruokkien. Luovuuden, ilmaisun, improvisoinnin ja musiikillisen keksimisen tukeminen ohjaavat pedagogista toimintaa.

Matkalla pedagogiksi ja muusikoksi opitaan rakentamaan yhteisöllisyyttä sekä luomaan oppimisympäristöjä, joissa jokainen oppija voi kokea itsensä arvokkaaksi. Opinnoissa toimitaan kiinteässä dialogissa työelämän kanssa yhteiskunnallisten ilmiöiden äärellä Metropolian laajoja yhteistyöverkostoja hyödyntäen. Varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineessa vierailee monia huippuammattilaisia, esim: Minna Huotilainen, Anna-Maria Isola, Markku Kaikkonen, Soili Perkiö, Jessica Pitt, Ninni Perko, Janne Mansikka, Esko Grundström, Eija Ahvo, Minna Lappalainen, jne.

Pääaineesta valmistuneilla on monipuoliset valmiudet ja pätevyys monenlaisten ja eri-ikäisten oppijoiden ja ryhmien tukemiseen musiikillisilla poluilla sekä taiteen soveltavaan käyttöön erilaisissa yhteyksissä. Valmistuneet toimivat varhaisiän musiikinopetuksen, elinikäisen musiikin harrastamisen ja kulttuurihyvinvoinnin edistämisen monipuolisissa työtehtävissä.

Instrumentin yksilöopetusta tarjotaan varhaisiän musiikkikasvatuksen ja taiteen soveltavan käytön pääaineessa neljän vuoden ajan.

Musiikkipedagogiopinnot tuottavat yleisen pedagogisen kelpoisuuden:

 • taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaiseen opetukseen (musiikkikoulut, musiikkiopistot)
 • kansalais- ja työväenopistoihin
 • musiikkialan ammatillisen toisen asteen koulutukseen
 • yksityiselle opetusalalle

Koulutukseen valitaan sekä klassisen että rytmimusiikin opiskelijoita.

Muusikko

Muusikko (AMK) -tutkinnon pääaineissa voi opiskella pop/jazz-musiikkia.

Musiikin esittäminen (pop/jazz-musiikki)

Esittämisen pääaineessa opiskelija saa valmiudet työskennellä menestyksekkäästi muuttuvalla musiikkialalla. Opiskelun keskiössä on yksilöllisen soitto(tai laulu-)taidon kehittäminen ja opiskelijalle kertyy opinnoissa runsaasti kokemusta työskentelystä erilaisissa kokoonpanoissa ja projekteissa. Musiikin esittämisen pääaineen opiskelijat verkostoituvat opintojensa aikana musiikkialan organisaatioiden, muusikkojen, musiikin tekijöiden ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelija tutustuu monipuolisesti populaarimusiikin, jazzin ja rhythm & bluesin ilmiöihin soittamalla, laulamalla ja analysoimalla musiikkia. Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi siten, että jo kahden ensimmäisen vuoden aikana opiskelijalle kertyy hyvät ammatilliset taidot erilaisissa muusikon tehtävissä työskentelyyn. Musiikin tekemisen opinnot, valinnaiset instrumenttiopinnot sekä monet muut opinnot monipuolistavat myöhemmin osaamista.

Monilla opintojaksoilla vierailee Metropolian opettajien lisäksi monia kotimaisia ja kansainvälisiä huippuammattilaisia. Esimerkiksi Klinikat ja mestarikurssit -opintojaksoilla on vieraillut useita kansainvälisiä tähtiä kuten Steve Gadd, J.R.Robinson, Ron Carter, Jimmy Haslip, James Genius, Robben Ford, Mike Stern, Denny Fongheiser, Roberto Tarenzi, Chris Potter, Russel Ferrante. Kotimaisia vierailijoita ovat olleet mm. Marzi Nyman, Jepa Lambert, Saara Aalto, Olli Tukiainen, Sami Pitkämö, Sampo Haapaniemi, Mikko Kosonen, Timo Lassy, Kasperi Sarikoski, Tomi Malm, Mikko Siren, Jukka Perko, Jiri Kuronen, Tuomas Wäinölä, Peter Engberg, Eva Louhivuori ja monet muut.

Esimerkkejä yhteistyöprojekteista:

Vuonna 2021 - 2022 musiikin esittämisen pääaine on ollut mukana EU:n rahoittamassa EJScool projektissa, joka on toteutettu usean eurooppalaisen musiikkikorkeakoulun kanssa. Projektissa Metropolian musiikin opiskelijat ovat päässeet esiintymään ympäri Eurooppaa. EJScool jatkuu ainakin vuosina 2023 ja 2024. Yhdessä UMO Helsinki Jazz Orchestran kanssa tehdään jatkuvaa yhteistyötä. Esittämisen pääaine tekee kiinteää yhteistyötä myös monen ulkomaisen musiikkikorkeakoulun kanssa.

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen (pop/jazz-musiikki)

Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineen opinnoissa opitaan monipuolisesti säveltämistä, sanoittamista, co-writingia, sovittamista, musiikin tuottamista sekä taitoja toteuttaa musiikkia niin perinteisillä instrumenteilla kuin tietokoneellakin. Huipputasoiset studio- ja tuotantoympäristöt ja laitteistot ovat käytössä äänittäessä ja miksatessa musiikkia.

Pääaineen opintoja opiskellaan kiinteässä ryhmässä, mikä mahdollistaa syvän ja monipuolisen oppimisen. Yksilöohjauksessa opiskellaan useampaa instrumenttia ja osallistuminen yhtyeopintoihin on mahdollista. Suuri osa opinnoista toteutuu erilaisissa työelämälähtöisissä projekteissa.

Musiikintekijät ja -tuottajat valmistuvat säveltämisen, sovittamisen, laulunkirjoituksen, musiikkiteknologian sekä musiikin tuottamisen ammattilaisiksi ja voivat toimia esim. musiikki- ja multimedia-alan sisällöntuottajina, äänisuunnittelijoina tai musiikkituotantojen suunnittelijoina ja toteuttajina.

Musiikin tekemisen ja tuottamisen pääaineessa vierailee säännöllisesti alan huippuammattilaisia, kuten Jonas Olsson, Jarkko Martikainen, Anssi Kela, Timo Kiiskinen, Samuli Sirviö, Tiina Vainikainen, Jukka Immonen, Riku Pääkkönen, Pessi Levanto, Jurek, Lauri Porra, Matti Mikkola, Maija Vilkkumaa, Mariska, Pekka Ruuska, Heikki Salo, Mats Takila ja Sakke Aalto.

Koulutukseen valitaan rytmimusiikin opiskelijoita.

Opintojen sisältö

Soiva_kuva Inlook GroupMusiikin uudisrakennus Soiva luo opetukselle uudet ja nykyaikaiset olosuhteet ja kokoaa Metropolian klassisen- ja rytmimusiikin opiskelijat sekä monipuolisen muusikko- ja musiikkipedagogikoulutuksen saman katon alle. Rakennus on suunniteltu alusta lähtien vastaamaan musiikin opetuksen tarpeita. Soiva on osa Metropolian kulttuurialojen kampusta Arabiassa.

Musiikkialan ammattiopinnot toteutetaan monipuolisissa oppimisympäristöissä. Opintojen keskeistä sisältöä ovat mm:

 • solistiset instrumenttiopinnot
 • yhteissoitto-/yhtyeopinnot
 • musiikin hahmoaineet (teoria, säveltapailu, rytmiikka, historia)
 • improvisointi- ja säestystaidot

Soiva_kuva Inlook GroupMusiikkipedagogi-tutkinnoissa keskeistä sisältöä ovat lisäksi:

 • pedagogiset opinnot
 • taide, luovuus ja oppiminen
 • muu yhteisöllinen ja sosiaalinen osaaminen musiikkialan tehtävissä

Muusikko-tutkinnoissa keskeistä sisältöä ovat lisäksi:

 • esiintymistaidot
 • musiikkiteknologia
 • musiikin tuottamis- ja markkinointitaidot
 • säveltäminen, sanoittaminen ja sovittaminen


Opinto-oppaasta löydät tarkemmat tiedot eri pääaineiden opintojen rakenteesta ja kurssitarjonnasta. Musiikin koulutus toteutetaan pääosin päiväsaikaan.

Aikaisemmista tutkinnoista tai työelämästä hankittua osaamista voidaan tietyin perustein hyväksilukea osaksi tutkintoa, ja henkilökohtainen opintosuunnitelma rakennetaan huomioiden aiempi osaaminen.

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelma järjestää vuosittain kymmeniä julkisia klassisen ja rytmimusiikin konsertteja. Tiedot konserteista löydät Metropolian tapahtumakalenterista.

Hakeminen ja valintakoe

Yhteishaku

Koulutukseen haetaan keväisin korkeakoulujen yhteishaussa. Hakija valitsee hakukohteensa tutkinnon ja pääaineen (suuntautumisvaihtoehdon) mukaan.
Lisäksi hakija valitsee instrumenttinsa mukaisen hakukohteen pääaineissa soiton- ja laulunopetus ja musiikin esittäminen.

Valintakokeessa menestyminen edellyttää pidempiaikaista musiikin harrastamista tai musiikin opiskelua, soitto-/laulutaitoa sekä musiikin hahmottamisen, nuotinluvun ja nuotinkirjoittamisen taitoa. Katso tiedot musiikin valintakokeista.

Musiikin tutkintoon otetaan n.80 uutta opiskelijaa vuosittain.

Muut hakuväylät

Mikäli hakijalla on aiempia musiikkialan korkeakouluopintoja vähintään 120 op, on mahdollista hakea myös suomalaisten korkeakouluopintojen väylän kautta.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea Metropoliassa myös esim:

Opettajat

Tutustu tästä instrumenttivalikoimaan ja opettajiin.

Basso

Basso (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Marko Liski

Tuntiopettajat

Heikki Laine
Jesse Mäläskä
Vesa Ojaniemi
Timo Tolonen

Jousisoittimet

Viulu (klassinen)

Päätoimiset opettajat

Alttoviulu (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Pirkko Simojoki
 • Atso Lehto

Viulu (pop/jazz)

tuntiopettajat

 • Lotta Ahlbeck
 • Lotta-Maria Heiskanen

Sello (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Tapani Heikinheimo
 • Samuli Peltonen
 • Riku Vartiainen

Kitara

Kitara (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Petri Kumela
 • Antero Pellikka
 • Rody van Gemert

Kitara (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Jere Haakana
 • Mikko Kosonen
 • Samuli Karjalainen

Laulu

Laulu (klassinen)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Reetta Haavisto
 • Jutta Holmberg
 • Laura Juvonen
 • Anitta Ranta

Laulu (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Juho Eerola
 • Jenni Honkaluoma
 • Nina Höynälä
 • Ira Kaspi
 • Riitta Piirainen-Zarrouk
 • Paolo Ribaldini
 • Kaisa Saarikorpi

Piano

Piano (klassinen)

Päätoimiset opettajat

Piano (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Joonas Haavisto
 • Mikko Helevä
 • Mikael Jakobsson
 • Petri Nikkinen
 • Paula Präktig
 • Heidi Suonio
 • Laszlo Süle
 • Matias Tyni

Puhaltimet

Huilu (klassinen)

Tuntiopettajat

 • Hanna Kinnunen
 • Niamh Mckenna
 • Outi van Treeck

Klarinetti (klassinen)

Päätoiminen opettaja

Saksofoni (pop/jazz)

Tuntiopettajat

 • Pope Puolitaival
 • Ari Jokelainen

Trumpetti (pop/jazz)

Tuntiopettajat

 • Tero Lindberg
 • Tero Saarti
 • Teemu Mattsson
 • Jorma Rautakoski (klassinen)

Pasuuna (pop/jazz)

Päätoiminen opettaja

Tuntiopettajat

 • Mikko Haanpää


Muut puhaltimet, opettajan nimi avoin:

Fagotti (klassinen)
Oboe (klassinen)
Käyrätorvi (klassinen)

Rummut

Rummut (pop/jazz)

Päätoimiset opettajat


Tuntiopettajat

 • Mikko Kaakkuriniemi
 • Sami Kuoppamäki
 • Markus Ketola
 • Kepa Kettunen
 • Sami Lehto
 • Teppo Mäkynen
 • Seppo Suhonen
 • Jonne Taavitsainen

Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Emmi Hakala
 • Eva Louhivuori
 • Riku Mattila
 • Richard Petch
 • Joona Pirilä
 • Maria Santavuori
 • Kristian Suninen
 • Saara Törmä

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Yhteiset opinnot

Musiikin teoria ja säveltapailu ja rytmiikka

Päätoimiset opettajat

Tuntiopettajat

 • Kaj Lindberg
 • Heikki Summanen

Opinnäytetyöt

Kansainvälisyys musiikin koulutuksessa

Metropolian musiikin koulutus kannustaa kansainvälisten kokemusten hankkimiseen jo opiskeluaikana. Musiikin tutkinto-ohjelmassa käy vuosittain useita kansainvälisiä vierailijoita esiintymässä ja opettamassa. Opiskelijan on mahdollista lähteä ulkomaille lyhyeen tai pitkään opiskelijavaihtoon, työharjoitteluun tai osallistua kansainvälisiin projekteihin.

Tutkinnossa opiskelee vuosittain vaihto-opiskelijoita eri maista.

Lue lisää vaihto-opiskelumahdollisuuksista

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Soiton- ja laulunopetus, klassinen musiikki

Opiskelijat Maija (klassinen laulu) ja Aki (klarinetti) kertovat klassisen musiikin musiikkipedagogiopinnoista.

Soiton ja laulunopetus, pop/jazz-musiikki

Opiskelijat Valtteri (basso) ja Helena (piano) kertovat videolla pop/jazz-musiikin musiikkipedagogiopinnoista. Lisäksi videolla kuullaan vaihtariterveiset Kanadasta.

Musiikin esittäminen

Opiskelijat Henri (rummut) ja Petteri (kitara) kertovat opinnoistaan musiikin esittämisen pääaineessa.

Musiikin tekeminen ja tuottaminen

Opiskelija Severi kertoo videolla musiikin tekemisen ja tuottamisen opinnoista.

Varhaisiän musiikkikasvatus ja taiteen soveltava käyttö

Opiskelijat Katri ja Hanna-Leena kertovat varhaisiän musiikkikasvatuksen opinnoistaan.

Muusikon opintoihin jazzpasuunatohtori Antti Rissasen houkuttelemana

Aarni Häkkinen

Lue Aarnin tarina.

Työkokemusta karttui huimasti jo musiikkipedagogi-opintojen aikana

Soila Häkkinen

Lue Soilan tarina.

Laulunopettajan opinnoista uusi suunta sopraano Leena Liimataisen uralle

Leena Liimatainen esiintyy sateenvarjo kädessä muiden esiintyjien seassa.

Lue Leenan tarina.

Metropolian oopperaproduktio Kung Karls Jakt 2019

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelman suursatsaus keväällä 2019 oli Fredrik Paciuksen Kung Karls Jakt -ooppera. Ville Sandqvistin ohjaamassa ja Sasha Mäkilän johtamassa esityksessä lauloi solisteina mittava joukko Metropolian opiskelijoita ja alumneja. Esityksen kuoro-osuuksista vastasi Helsingin Filharmoninen kuoro. Metropolian orkesterisoitinten opiskelijat muodostivat yhdessä Helsinki Metropolitan Orchestran kanssa produktion oopperaorkesterin.

Videon ensimmäisessä osassa nähdään joukkokohtaus: baritoni Samuli Takkulan Gustav Gyllensterna ja sopraano Veera Niirasen Leonora ottavat toisistaan mittaa Helsingin Filharmonisen kuoron ja Helsinki Metropolitan Orchestran säestäminä. Toisessa osassa sopraano Laura Juvonen eläytyy Leonoran aarian loppuhuipennukseen.

Metropolian musiikin tutkinto-ohjelma järjestää vuosittain kymmeniä julkisia klassisen ja rytmimusiikin konsertteja. Tiedot konserteista löydät Metropolian tapahtumakalenterista. Osa konserteista striimataan Youtube-kanavallamme.