Perustiedot

Tutkintonimike
Musiikkipedagogi (ylempi AMK) / muusikko (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 17.3.-31.3.2021
Aloituspaikat
20
Hinta
Maksuton

Muusikko ja musiikkipedagogi YAMK

Musiikin YAMK-tutkinto-ohjelmasta valmistuu asiantuntijoita vaativiin musiikkialan ja musiikkikoulutuksen kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opiskelija voi suuntautua oman työkokemuksensa ja kiinnostuksensa pohjalta taiteelliseen, pedagogiseen, hallinnolliseen tai näitä yhdistävään työskentelyyn. Koulutuksen keskeinen osa on opinnäytetyö, joka rakentuu hakijan ennakkotehtävässä esittämille kehittämistarpeille.

Tästä hausta alkaen hakukelpoisuusvaatimuksissa työkokemusvaatimus on laskenut kahteen vuoteen ja vanhamuotoisella opistoasteen musiikin alan tutkinnolla (konservatoriotutkinto) on mahdollisuus hakea.

Musiikkipedagogi (ylempi AMK) ja muusikko (ylempi AMK) ovat musiikin ammattilaisia, joilla on

 • syvällinen oman erityisalan osaaminen,
 • välineitä ja verkostoja kehittämistyön luovaan toteuttamiseen ja johtamiseen monimutkaisissakin työtehtävissä ja -ympäristöissä sekä
 • monipuoliset valmiudet uudistuvan työelämän edellyttämään jatkuvaan oppimiseen.

Kahdentoista vuoden kokemuksella

Metropolia aloitti Musiikin YAMK-koulutuksen vuonna 2008.  Tähän mennessä olemme kouluttaneet jo yli 200 musiikkialan kehittäjää.

Metropolian musiikin YAMK-koulutuksen vahvuuksia ovat

 • pitkäaikainen asiantuntemus YAMK-tasoisen musiikkialan kehittäjäkoulutuksen järjestämisestä
 • työelämän ajankohtaisiin ilmiöihin pureutuva, tulevaisuuteen suuntautuva koulutusote
 • jatkuva koulutuksen arviointi yhteistyössä opiskelijoiden ja työelämän kanssa
 • uusimman ohjaus- ja pedagogisen osaamisen hyödyntäminen
 • koulutuksesta vastaa erikoistunut tutkija-, ohjaaja- ja työnohjaajatiimi
 • kehittämistyötä tehdään porukalla ja ryhmä on oivallettu voimavaraksi, jolloin opinnot saadaan sujuvasti valmiiksi
 • työelämän asiantuntijoiden vahva tuki opinnäytetyössä
 • mahdollisuus saada henkilökohtaista musiikillisten taitojen ohjausta
 • digitaalisten oppimisympäristöjen ja etäopetuksen sulava hyödyntäminen
   

Infografiikka: Musiikin YAMK -tutkinnon opintojen suunnittelusta.

Koulutuksen sisältö ja opinnäytetyö

Koulutukseen sisältyy henkilökohtaista musiikillisten taitojen ja kehittämistyön tekemisen ohjausta sekä asiantuntijaluentoja, työpajoja ja seminaareja. Osaan opinnoista voi halutessaan osallistua myös etäältä, muualta Suomesta. Tuemme etäopiskelun käytänteitä ja välineitä Suomen suurimman monialaisen ammattikorkeakoulun osaamista hyödyntäen.

Koulutus rakentuu yhteisistä opinnoista ja etätehtävistä, valinnaisista opinnoista ja henkilökohtaisesta ohjauksesta:

 • kaikille yhteiset opinnot 20 op
 • oman erityisalan syventävät opinnot 5 op
 • vapaasti valittavat opinnot 5 op
 • opinnäytetyö 30 op

Lähipäiviä on noin kerran kuukaudessa (muutokset mahdollisia)

Syyslukukaudella

 • 20.-21.8. aloituspäivät
 • 3.-4.9.
 • 1.-3.10.
 • 5.-7.11.
 • 3.-5.12.

Kevätlukukausi julkaistaan myöhemmin.

Opetussuunnitelma antaa paljon mahdollisuuksia yksilöllisille valinnoille. Suuntautumisvaihtoehdosta ja opinnäytetyön aiheesta riippuen koulutuksen tavoitteet painottuvat eri tavoin. Metropolian musiikin YAMK-koulutus tarjoaa yksilöityä tukea musiikkialan ammattilaisten vaativillekin kehittämistarpeille.

Opinnäytetyö perustuu ennakkotehtävässä esiteltyyn kehittämisideaan. Tutustu aiempiin opinnäytetöihin.

Muusikon suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • muusikon erilaiset työtavat, kuten improvisointi, säveltäminen, sovittaminen,
 • teemakonsertin järjestäminen
 • musiikkiteknologian käyttöön liittyvät aiheet
 • oman (yhtyeen) osaamisen markkinointi, fanityö
 • muusikon pedagogisen osaamisen kehittäminen, esimerkiksi säveltämisen opettaminen 

Pedagogin suuntautumisvaihtoehdossa kehittämishaasteet voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • opetuksen kehittäminen - esimerkkinä pelillistäminen, sävellyttäminen, digiopetus
 • pedagogin uudet toimintaympäristöt
 • ryhmäopetus, ryhmän johtaminen, pedagoginen johtaminen, hanketyö, työhyvinvointi ja innostaminen
 • pedagogiset esiintymis- ja esittämisprojektit

Hakijan kehittämisidea voi liittyä myös Metropolian musiikin tutkinnon kehittämis- ja kehittämistoiminnan aihepiireihin. 

Musiikin hankkeet 2020:

 • Hyvinvoinnin tilat (teemat: musiikki, sosiaalinen hyvinvointi, mielenterveys, syrjäytyminen) lisätietoja blogissa
 • Oiva - oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa (teemat: osaamisen tunnistaminen, uudet ammattikuvat, luovat alat, monialaisuus)
 • SWAIP - Social inclusion and well-being through the Arts and Interdisciplinary Practises

Musiikin TKI-julkaisut ja täydennyskoulutukset 

Musiikin tutkinnossa ja hankkeissa kehitettyä osaamista jaetaan edelleen esimerkiksi täydennyskoulutuksissa ja julkaisuissa. Opinnäytetyön aihe voi kytkeytyä myös näiden teemoihin.

Voit tutustua kehittämistyön tuloksiin esimerkiksi seuraavissa julkaisuissa:

Tutustu myös muihin Metropolian TKI-hankkeisiin.

Kokemuksia musiikin YAMK-opinnoista

Joonas Widenius
Joonas Widenius suoritti muusikko (ylempi AMK) -tutkinnon Metropoliassa.

Pekka Saarikorpi

Pekka Saarikorpi"Muuttuva yhteiskunta ja kulttuurinen monimuotoisuus vaativat tulevaisuuden asiantuntijoilta uudenlaista osaamista. Ollakseen yhteiskunnallisesti puhuttelevia tai koskettavia, on taiteentekijöiden, asiantuntijoiden ja taidelaitosten kyettävä olemaan aktiivisia muutoksessa sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Metropolian ylempi ammattikorkeakoulututkinto on antanut arvokkaalla tavalla avaimia kulttuuria rikastavaan vuoropuheluun sekä taiteilijaidentiteetin vahvistamiseen.

Suomalainen taidekenttä tarvitsee uusia rohkeita taiteentekijöitä, luovaa asiantuntijuutta sekä keskustelevaa johtajuutta vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Taiteella ja taiteentekemisellä on vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus ja taiteentekijöiltä odotetaan enenevissä määrin yhteisöllistä vaikuttavuutta. Sillä taide on peili, joka heijastaa yksilöitä ja yhteiskuntaa, arvoja ja estetiikkaa – nivoen yhteisöä ja yksilöitä yhteen.

Yhteisöllinen taidekokemus antaa mahdollisuuden dialogiin ja toinen toistemme ymmärtämiseen sekä samalla kriittiseen ajatteluun ja luovuuteen. Taiteentekijöinä ja taidekasvattajina meillä on mahdollisuus ja velvollisuus olla mukana muutoksessa, vastata haasteeseen ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan."

Kirjoittaja, Pekka Saarikorpi, on taidealan moniottelija – musiikkikoulun rehtori, freelancepedagogi, lyömäsoittaja ja taiteilija. Metropoliasta valmistumisen (v. 2011) jälkeen Saarikorpi on toiminut rehtorina taiteen perusopetusta antavassa musiikkioppilaitoksessa ja kouluttanut muusikoita, tanssijoita ja pedagogeja Taideyliopistossa sekä Metropoliassa ja Karelia-ammattikorkeakoulussa.

Saarikorpi on mukana yli 30 jazz-ja kansanmusiikkilevyllä ja hän on työskennellyt teatteri-ja tanssitaiteen parissa äänisuunnittelijana ja muusikkona. Saarikorpi on viime vuosina esiintynyt rytmiikkaa korostavilla sooloteoksillaan eri puolilla Eurooppaa. Opinnoissaan Saarikorpi keskittyi rytmiikkapedagogiikan kehittämiseen, asiantuntijatehtäviin sekä jazzrumpujensoittoon.

Lue lisää Saarikorven ajatuksista hänen blogistaan

Jouni Bäckström

Jouni Bäckström"YAMK-vuosi Metropolian musiikin koulutusohjelmassa oli minulle loistava tilaisuus tutkia omaa taiteilijuuttani ja hahmottaa paremmin, mihin suuntaan tahdoin kehittyä ja millaisia välineitä niihin toivomiini muutoksiin tarvitsin. Opinnäytetyön avulla sain mahdollisuuden katsoa taaksepäin, siihen mitä olen jo tehnyt ja oppinut. Mutta erityisesti arvostin koulutusohjelman tapaa ohjata opiskelijan katse eteenpäin ja auttaa tekemään tietoisia ratkaisuja sen suhteen, mitä haluaa saavuttaa tulevaisuudessa.

Vuosi on riittävän pitkä aika uuden strategisen suunnan hakemiseksi, mutta samaan aikaan riittävän lyhyt, että opintojen lomittaminen kiireisen freelancemuusikon arkeen on hyvällä suunnittelulla täysin mahdollista. Opintojen erityisenä vahvuutena pidin sitä, miten joustavasti henkilökohtaiset opintosuunnitelmat lähtivät opiskelijan omista tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Äärimmäisen hyödyllistä ja ennen kaikkea hauskaa oli saada tehdä tämä kaikki monipuolisten ja taitavien kollegoiden sekä alansa huippua edustavien mentorien kanssa."

Fabulous Bäckström Brothers -sivusto

Musiikkistudion klubi-ilta Yle Areenassa: The Fabulous Bäckström Brothers Show

Petri Kentala

Petri Kentala"Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suuri valinnaisuus antoi mahdollisuuden kehittää itselleni tärkeitä osa-alueita ja keskittyä työn määrän sijasta laatuun. Kapellimestarikoulutuksen lisäksi opintoihini sisältyi mm. sävellysopintoja, kuoronjohtoa ja improvisointiharjoituksia.

Opinnäytetyöni koostui oman sävellyskonsertin järjestämisestä jazz-musiikissa perinteiselle big band -kokoonpanolle ja koko prosessin analyysistä ja kirjallisesta raportoinnista. Sävellys- ja sovitustyön lisäksi työhön sisältyi myös kapellimestarin tehtävien hoitaminen ja konsertin käytännön järjestelyt.

Henkilökohtaisesti tämänkaltainen projektityöskentely on tehokkain tapa siirtää opinnoissa keräämäni tiedot ja taidot käytäntöön."

Juha Järvinen - musiikkioppilaitoksen rehtorin näkökulma

Juha Järvinen"Minulla on ollut ilo päästä arvioimaan kolmea YAMK-opinnäytetyötä, seurata tekijöiden ammatillista kasvua YAMK-opintojen aikana ja vielä sen jälkeenkin. Kaikki kolme ovat tehneet opettajakelpoisuuden musiikkipedagogi (AMK) -nimikkeellä ja kartuttaneet sen jälkeen vuosia työkokemusta ennen YAMK-opintoja.

Ainakin tuntemiani musiikkipedagogeja YAMK-opinnot ovat haastaneet pohtimaan omaa ammatti-identiteettiään, vahvistamaan sitä ja avartamaan mieltään ja rohkaistumaan alttiiksi uusille ajatuksille ja kokeiluille. Usein omaan työhön liittyvä kehittämishanke on tuonut myös työnantajan näkökulmasta mielenkiintoisia ja ajankohtaisia havaintoja ja käytännöllisiä kehittämistoimenpiteitä musiikkioppilaitoksen arkeen. Opinnäytetöiden tekemistä on ohjattu, mitä Turun konservatorion näkökulmasta voidaan nähdä täsmäkysymykseen keskittyvänä ulkoisena auditointina.

YAMK-opinnot suorittanut musiikkipedagogi on havaintojeni mukaan työyhteisössä usein avarakatseinen innostaja, joka ei toisaalta arastele tarvittaessa lausua kriittisiäkään huomioitaan. Esimerkiksi yhteiskunnassa, koulutuspolitiikassa ja nuorisokulttuurissa tapahtuvat muutokset eivät näyttäydy hänelle pelottavina uhkina vaan hyvinä mahdollisuuksina uusien toimintojen ja toimintatapojen kehittämiseen. Kehittämisen vauhti voi hänellä olla joskus niinkin kova, että koko työyhteisö ei tahdo pysyä kyydissä mukana. Silloin hän puhuu sujuvasti kokeilusta omassa työssään.

YAMK-tutkinnon suorittanut musiikkipedagogi ei yleensä suuntaa tarmoaan muutosvastarintaan vaan paremminkin muutoshakuisuuteen. Oppimisympäristön kehittäminen, monien vaihtoehtoisten opinpolkujen hakeminen ja löytäminen sekä omien työtapojen kriittinen pohdinta ja kehittäminen ovat usein hänen mielestään välttämättömyyksiä. Ne ovat myös hyviä työssä jaksamisen lähteitä.

YAMK-tutkinto ponnistaa havaintojeni mukaan musiikkipedagogin omasta ammatillisesta todellisuudesta ja kokemuksista. Yliopistossa tavoitteena on hakea tutkimalla uutta tietoa ja luoda siitä yleistettävissä olevaa teoriaa. YAMK-tutkinto syventää ammattilaisuutta tutkinnon suorittajan omassa todellisuudessa. Molempia näkökulmia tarvitaan, ja siksi Suomessa on koulutusjärjestelmässä korkea-asteen duaalimalli yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Suosittelen lämpimästi YAMK-tutkinnon tekemistä niille, jotka tunnistavat tarvetta pohtia ja kehittää oman työnsä tekemisen tapoja ja haluavat hakea siihen laajempaa näkökulmaa. Voi käydä niin, että silmät ja korvat aukeavat opinnoissa runsaastikin, jolloin koko ammatti-identiteetti saattaa tehdä kuperkeikan tai tieteellisemmin ilmaistuna paradigman muutoksen."