Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 1.11.-22.12.2021
 • 16. - 30.3.2022
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • web-kehitys, mobiilikehitys, pelikehitys
 • ohjelmointi, ohjelmistokehitys
 • tietojärjestelmät, datan käsittely, koneoppiminen, tekoäly
 • digitaaliset verkkopalvelut, mediatuotanto, mediajakelu
 • IoT, tietoverkot, sulautetut tietokonejärjestelmät
 • tietoturva, kyberturvallisuus, pilvipalvelut
 • käyttäjälähtöinen suunnittelu, hyvinvointi- ja terveysteknologia

Haluatko alalle

 • jossa saat suunnitella ja kehittää käytännönläheisesti ICT-sovelluksia ja -ratkaisuja

 • jossa voit luoda tulevaisuuden tuotteita ja palveluja uusia oivalluksia ja tietotekniikkaa yhdistämällä

 • joka on globaali ja kansainvälinen edelläkävijä ja uudistaja

 • jonka työpaikkoja ja työmahdollisuuksia on kaikkialla

Ajankohtaista

Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelmassa otetaan käyttöön uusi opetussuunnitelma vaiheittain.

 • Uusi opetussuunnitelma ja opintotiedot julkaistaan helmikuun 2022 alussa Metropolian opinto-oppaassa (Opetussuunnitelmat -välilehti: 2022-2023).
 • Uuden opetussuunnitelman myötä 1. vuoden opintoihin ja osaan pääaineopinnoista tulee sisällöllisiä muutoksia ja nimimuutoksia.
 • 1.5.2022 alkavassa Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt, elokuussa 2022 opintonsa aloittavat noudattavat vielä nykyistä opetussuunnitelmaa (TXK22K1). 
 • Kevään 2022 yhteishaussa hyväksytyt, elokuussa 2022 opintonsa aloittavat noudattavat uutta, julkaisematonta opetussuunnitelmaa.
 • 1.11.2022 alkavassa Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt, tammikuussa 2023 opintonsa aloittavat noudattavat uutta opetussuunnitelmaa.

 

Koulutukseen hakeminen: Hakuväylät

Lisätietoja eri hakuväylistä ja hakuaikatauluista löytyy tämän sivun loppuosasta.
 

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen ja yhdessä oppiminen

Opiskelu edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, vastuunottoa opiskelusta, sitoutumista opiskeluun ja ajanhallintataitoja. Opinnot sisältävät lähiopetusta/etäopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua alan yrityksissä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämäprojekteissa. Aiemmin hankittua korkeakoulutasoista osaamista on mahdollista hyväksyttää tutkintoon, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Aiemmin hankittu hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan. Hyväksiluvut selvitetään opintojen alkaessa.

Opinnoissa edellytettävä kielitaito

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopinnoissa edellytettävä kielitaito.

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa englanniksi. Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä opiskelumateriaalia. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta. Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin.

Lähiopetuksessa edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Tieto-ja viestintätekniikan opetustilat: Karamalmi ja Myllypuro

 • Ensimmäisen vuoden opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella, Karaportti 2, Espoo.
 • Näiden pääaineiden opinnot (2. -  4. opintovuosi) järjestetään Karamalmin kampuksella: Hyvinvointi-ja terveysteknologia, Mediatekniikka, Mobile Solutions, Pelisovellukset, Smart IoT Systems.
 • Ohjelmistotuotanto-pääaineen opinnot järjestetään Myllypuron kampuksella tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin syksyyn 2024 asti.

Tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon (240 op) rakenne

Nykyinen/vanha opetussuunnitelma (tammikuussa 2022 aloittavat, elokuussa 2022 aloittavat Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt)

 • Orientaatio tieto- ja viestintätekniikkaan 60 op
 • Pääaineopinnot 90 op
 • Innovaatioprojekti 10 op
 • Menetelmäopinnot 5 op
 • Tekniikan alan ruotsi 5 op TAI Suomi toisena kielenä: työelämän suomi 5 op
 • Valinnaiset ammattiopinnot 10 op
 • Vapaasti valittavat opinnot 15 op  
 • Harjoittelu 15 op + 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Uusi opetussuunnitelma (elokuussa 2022 aloittavat yhteishakuopiskelijat, 1.1.2023 aloittavat Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt)

 • Ensimmäisen opintovuoden opinnot 60 op  
 • Pääaineopinnot 95 op  
 • Innovaatio-opinnot 15 op  
 • Tekniikan alan ruotsi 5 op TAI Suomi toisena kielenä: Työelämän suomi 5 op 
 • Liiketoiminnan perusteet 5 op  
 • Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 15 op 
 • Harjoittelu 15 op + 15 op 
 • Opinnäytetyö 15 op 

Ensimmäisen opintovuoden opinnot

Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot (60op) koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. 
Opintojaksot sisältävät:  

 • ammattiopintoja (mm. ohjelmointi) 
 • matematiikkaa ja fysiikkaa 
 • suomenkieltä ja viestintää 
 • englannin kieltä ja viestintää 
 • alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita 

Matematiikan opintojen sisältö (nykyinen opetussuunnitelma): lausekkeet ja yhtälöt, funktiot, vektorit ja matriisit.

Fysiikan opintojen sisältö (nykyinen opetussuunnitelma): mekaniikka, sähköoppi, värähtelyt ja aaltoliike

Opetustunneille osallistumista edellytetään

Opiskelu on täysipäiväistä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Opetuksessa (lähi- tai etäopetus) on läsnäolovaatimus. Opiskelijoiden tulee osallistua lukujärjestyksiin merkityille opetustunneille. Opetustunnit sijoittuvat ma - pe klo 9.00 - 18.00. Opetukseen osallistumisella on positiivinen vaikutus opintomenestykseen, ja opintomenestyksellä on suuri merkitys mm. pääainevalinnassa. Päiväopiskelu ei mahdollista kokopäivätyön tekemistä opintojen ohella, itse valitsemanaan ajankohtana tai yksilötyönä. Lomamatkoja ei tule varata uusien opiskelijoiden perehdytyspäiville ja opetusviikoille.

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineopinnot ja pääainehaku

Pääainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa joulukuussa ja toukokuussa, ja pääaineopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa  tammikuussa ja elokuussa. Tammikuussa ja elokuussa pääaineopinnot aloittavilla on toisistaan poikkeava pääainetarjonta.

Pääainevalinnan periaatteita

 • Opiskelija ei voi itse valita, osallistuuko joulukuun vai toukokuun pääainehakuun: opintojen aloittamisajankohta ja hyväksiluettavat korkeakoulutasoiset opinnot vaikuttavat pääaineen valinta-ajankohtaan.
 • Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna tai hyväksiluettuna 60 op ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä.
 • Opiskelija ei välttämättä pääse siihen pääaineeseen, johon ensisijaisesti haluaa.
 • Pääaineeseen otetaan tietty enimmäismäärä opiskelijoita.
 • Jos pääaineeseen hakevia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään ensimmäisen opintovuoden opintomenestystä (suoritettujen ensimmäisen opintovuoden opintojaksojen arvosanojen keskiarvo).
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

Toukokuun pääainevalinnassa mukana olevat, elokuussa alkavat pääaineet

 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 • Mediatekniikka (opetuskieli suomi)
  • uudessa opetussuunnitelmassa nimi muuttuu:  Web-kehitys ja digitaalinen media
 • Mobile Solutions (opetuskieli englanti)
  • uudessa opetussuunnitelmassa Mobile Solutions pääaineen tilalle tulee Software Engineering pääaine
 • Ohjelmistotuotanto (opetuskieli suomi)
 • Pelisovellukset (opetuskieli suomi)
  • uudessa opetussuunnitelmassa nimi muuttuu:  Pelikehitys
 • Smart IoT Systems (opetuskieli englanti)

Joulukuun pääainevalinnassa mukana olevat, tammikuussa alkavat pääaineet

 • Ohjelmistotuotanto (opetuskieli suomi)
 • Mobile Solutions (opetuskieli suomi)
  • uudessa opetussuunnitelmassa Mobile Solutions pääaineen tilalle tulee Software Engineering pääaine
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineiden sisältökuvaukset

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Hyvinvointi- ja terveysteknologian erikoistuneen insinöörin on ensiarvoisen tärkeää teknologian lisäksi ymmärtää inhimillisten tekijöiden, sovellusympäristöjen ominaispiirteiden ja teknologian kehittämistä ohjaavan lainsäädännön merkitys. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneet usein työllistyvät tehtäviin, joissa näiden asioiden laaja-alainen hallitseminen on tärkeää. Pääaineessa opit näitä tietoja ja käytännön taitoja, joita tarvitset työskennellessäsi alalla. Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen opinnoissa tehdään läheistä yhteistyötä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen ammattiainesisältöä ovat:

• Fysiologiset parametrit, anturit, tiedonsiirto, mittauslaitteet ja -menetelmät, sekä mittaustiedon käsittely ja visualisointi

• Anturidataa hyödyntävän terveyssovelluksen käyttäjälähtöinen kehittäminen, tarvekartoitus, vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus ja testaus

• Lääkinnälliset laitteet (sis. mm. fyysiset laitteet, ohjelmistot ja koneoppimissovellukset), niiden käyttö ja käytön turvallisuus, tuotteita ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, standardit ja menetelmät ja terveydenhuollon toimintaympäristö

• Käytettävyyden, käyttäjien ja asiakkaiden, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen huomioiminen sovellettaessa teknologiaa

• Tuotekehitysprojektit, käytännön laboratoriotyöt sekä yritysyhteistyö, -vierailut ja -kontaktit

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, lääkinnällisten laitteiden vaativiin huoltotehtäviin, laadun varmistukseen, testaukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä ja maahantuovissa yrityksissä sekä terveyspalveluita tarjoavissa tahoissa.

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Mediatekniikka/Web-kehitys ja digitaalinen media

NYKYINEN OPETUSSUUNNITELMA
(voimassa tammikuussa 2022 aloittavilla Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyillä)

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digi-TV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikka-pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.


UUSI OPETUSSUUNNITELMA
(voimaan elokuussa 2022 aloittaville)

Web-kehitys ja digitaalinen media

Web-kehitys ja digitaalinen media -pääaineessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan web-sovelluksia eri julkaisukanaville, käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Lisäksi opinnoissa ovat mukana digitaalisen median tuotanto ja immersiiviset teknologiat, jotka ovat modernissa web-kehityksessä tärkeässä roolissa.

Pääaineen keskeistä sisältöä ovat:

 • web-ohjelmointi eri päätelaitteille
 • UI- ja UX-suunnittelu
 • monikanavajulkaiseminen
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • audiovisuaalinen tuotanto ja jakelu
 • laajennetun todellisuuden teknologiat (AR, VR, MR) ja 3D web-ympäristössä

Pääaineen insinöörit työllistyvät pääasiassa erilaisiin web-sovelluskehitystehtäviin IT-alan yrityksiin, tai muiden toimialojen IT-osastoille. Asiantuntijatehtävät mediatuotannon tai digitaalisen median parissa ovat myös mahdollisia työnkuvia. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi web-sovellusohjelmoija, front end- tai full stack -kehittäjä, tuotannon asiantuntija, tuotepäällikkö  tai tekninen myyjä. Osa valmistuneita työllistää itsensä yrittäjänä.

Pääaineen opinnot alkavat kerran vuodessa syyslukukaudella suomeksi.

               

Mobile Solutions

Mobile Solutions pääaine on voimassa enää tammikuussa 2022 aloittavien sekä elokuussa 2022 aloittavien Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opetussuunnitelmassa.

Mobile Solutions -pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Ohjelmistotuotanto/Software Engineering

NYKYINEN OPETUSSUUNNITELMA
(voimassa tammikuussa 2022 aloittavilla sekä elokuussa 2022 aloittavilla Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyillä)

Pääaineessa opitaan ohjelmistokehitysprosessin kulku asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta lopputuotteen julkaisemiseen. Lisäksi opitaan keskeisiä työelämässä käytettäviä toimintamalleja, työtapoja sekä työkaluja ja hankitaan hyvät ohjelmointitaidot.

Pääaineen keskeistä ammattiainesisältöä ovat:

 • olio-ohjelmointi ja web-ohjelmointi
 • tietorakenteet, algoritmit ja suunnittelumallit
 • ohjelmistotuotannon prosessi
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • tietokannat ja tietokantajärjestelmät
 • datan käsittely ja koneoppiminen
 • tietoturvallinen ohjelmistokehitys ja tietoturvauhilta suojautuminen.

Ohjelmistotuotannon insinöörit työllistyvät laaja-alaisesti erilaisiin ohjelmistonkehitystehtäviin joko IT-alan ohjelmistoyrityksiin tai muiden toimialojen IT-osastoille.  Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ohjelmistotestaaja, Java-kehittäjä, full stack -ohjelmoija ja ohjelmistoarkkitehti. Osa valmistuneista insinööreistä työllistää itse itsensä omissa yrityksissään.

Opinnot alkavat sekä kevätlukukaudella että syyslukukaudella.

UUSI OPETUSSUUNNITELMA
(voimaan elokuussa 2022 aloittaville yhteishakuopiskelijoille)

Pääaineessa opitaan ohjelmistokehitysprosessin kulku asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta lopputuotteen julkaisemiseen. Lisäksi opitaan keskeisiä työelämässä käytettäviä toimintamalleja, työtapoja sekä työkaluja ja hankitaan hyvät ohjelmointitaidot.

Pääaineen keskeistä ammattiainesisältöä ovat:

 • olio-ohjelmointi ja web-ohjelmointi
 • tietorakenteet, algoritmit ja suunnittelumallit
 • ohjelmistotuotannon prosessi
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • tietokannat ja tietokantajärjestelmät
 • mobiiliohjelmointi ja anturit
 • koneoppiminen ja neuroverkot
 • tietoturvallinen ohjelmistokehitys ja tietoturvauhilta suojautuminen.

Ohjelmistotuotannon insinöörit työllistyvät laaja-alaisesti erilaisiin ohjelmistonkehitystehtäviin joko IT-alan ohjelmistoyrityksiin tai muiden toimialojen IT-osastoille.  Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ohjelmistotestaaja, Java-kehittäjä, full stack -ohjelmoija, mobiilikehittäjä ja ohjelmistoarkkitehti. Osa valmistuneista insinööreistä työllistää itse itsensä omissa yrityksissään.

Opinnot alkavat kevätlukukaudella tammikuussa suomeksi ja syyslukukaudella elokuussa suomeksi ja englanniksi.

 

Pelikehitys

Pääaineen suorittaneena

 • sinulla on sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:hen
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Smart IoT Systems

Smart IoT Systems -pääaine johdattaa sinut sulautettujen tietokonejärjestelmien, pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan.

Yhteisten ammattiopintojen jälkeen voit valita syvennytkö tarkemmin älykkäisiin sulautettuihin järjestelmiin vai pilvipalvelu- ja tietoverkkotekniikoihin.

Älykkäät sulautetut tietokonejärjestelmät ovat avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita, jotka ohjaavat prosesseja tai keräävät IoT-dataa pilvipalvelualustoille. Ymmärtämys pilvipalveluista on myös tarpeellista IoT-laitteiden kehityksessä. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimintatapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä. Valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

Tietoverkot ja pilvipalvelut syventymiskohde käsittelee modernia tietoverkkotekniikkaa, palvelinjärjestelmiä sekä pilvipalveluja. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka rakentuvat IP-pohjaisten tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien  ja mobiiliverkkojen ympärille. Johtavien laitevalmistajien kanssa yhdessä kehitetyt kurssit antavat hyvän osaamisen nykyaikaisten tietoturvallisten verkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Valmistuvat insinöörit toimivat usein tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntijana tai teknisenä asiantuntijana.

Opinnot alkavat syyslukukaudella englanniksi.

 

Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys

Uusien opiskelijoiden ohjeet julkaistaan Metropolian www-sivuilla.

 • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen, tammikuussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kalenteriviikolla  47.
 • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen, elokuun lopussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään kalenteriviikolla 25.

Yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneiden tulee tutustua omatoimisesti www-sivuilla julkaistavaan materiaaliin: ohjeita ei lähetetä opiskelijoille erikseen sähköpostitse. Opiskelijoita ohjeistetaan antamaan myös taustatiedot, joiden pohjalta määritellään ryhmäjaot ja käsitellään aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen vaikutus opintoihin. Jos yhteishaun kautta opiskelupaikan saaneella uudella opiskelijalla on aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, joita on mahdollista hyväksilukea tutkintoon, opinto-ohjaaja ottaa opiskelijaan yhteyttä sähköpostitse opiskelijan antamien taustatietojen perusteella jo ennen uusien opiskelijoiden perehdytyspäiviä ja lähiopetuksen alkamista (henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Jos tutkinto-opiskelupaikka on saatu Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella tai Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella -hakuväylien kautta tai Siirtohaun kautta, tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamisessa (hyväksilukutilanteet). Voit ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden lähettämien ohjeiden mukaisesti.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: opintojen aloittamisohjeet

Todistusten tarkistamista varten annetaan erilliset ohjeet. Henkilötunnuksen sisältäviä opinto- ja työtodistuksia ei saa lähettää yksityisistä sähköpostiosoitteista tutkinto-ohjelman henkilöstölle.

Opintojen ohjaus hyväksilukutilanteissa, opinto-ohjaaja: Marja Koskua, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä näiden hakuväylien kautta opiskelupaikan saaneilla: Yhteishaku, Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella. Opiskelijan tulee osallistua perehdytyspäiville, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan läsnäolevana opiskelijana. Uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät on kohdennettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa ensimmäisen opintovuoden opinnoilla.

Muiden hakuväylien kautta opiskelupaikan saaneilla opintotilanne (mm. hyväksiluettavien opintojen määrä ja sisältö) vaikuttaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, opintojen aloittamistapaan ja siihen, millä tavalla opiskelija ohjeistetaan opintojen aloittamiseen.

Hakuväylät

Kevään yhteishaku ja syksyn yhteishaku

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Jos yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneella ei ole tutkintoon hyväksiluettavia aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, opiskelija aloittaa tutkinto-opinnot ensimmäisen vuoden opinnoilla (60 op) ja osallistuu pääainevalintaan ensimmäisen opintovuoden lopussa. Opintojen aloittamiseen ohjeistetaan uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Jos yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneella on tutkintoon hyväksiluettavia aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, joita opiskelija haluaa hakea hyväksiluettavaksi, tutkinto-opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu).

Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen täältä (Opintopolku.fi): kohta Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon hyväksiluettavia Metropolian Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia. Hakeminen on mahdollista, kun Metropolian Avoimen amk:n opintosuoritukset (60 op) on kirjattu Metropolian Avoimen amk:n opintorekisteriin (OMA). Keskeneräisillä opintosuorituksilla ei voi hakea.
 • Tutkinto-opinnot alkavat Metropolian Avoimen amk:n opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyväksiluvut tehdään tutkinto-ohjelman määrittämillä tavoilla tutkinnon eri osiin. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Pääperiaatteena on, että opiskelija tekee puolen vuoden ajan tutkinto-ohjelman määrittelemiä ensimmäisen opintovuoden opintoja ja osallistuu pääainevalintaan ensimmäisen opiskelulukukauden lopussa. Jos tutkinto-opiskelupaikan saaneen taustalla on Metropolian Avoimen amk:n opintojen lisäksi myös muita tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja, henkilökohtainen opintosuunnitelma määritellään suoritetun opintokokonaisuuden pohjalta.
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu), ei kesken lukukausien. Hakemusten käsittely, valintapäätösten tekeminen, opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät menettelytavat ja tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan virallisten tietojen vieminen opiskelijarekisteriin (OMA) kestävät jonkin aikaa. Hae paikkaa ajoissa, ettei opintojen alkaminen lukukauden alussa vaarannu.
 • Jos tavoitteenasi on aloittaa opinnot syyslukukauden alussa (elokuu), hae viimeistään 15.7.
 • Jos tavoitteenasi on aloittaa opinnot kevätlukukauden alussa (tammikuu), hae viimeistään 22.12.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen Opintopolku.fi sivustolta: kohta Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 180 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto). Opintojen tulee olla hakuvaiheessa valmiina eli arvioituna ja kirjattuna. Keskeneräisillä opintosuorituksilla ei voi hakea.
 • Tutkinto-opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyväksiluvut tehdään tutkinto-ohjelman määrittämillä tavoilla tutkinnon eri osiin. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät pääaineen opetussuunnitelman, hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta.
 • Opinnot voi aloittaa joustavasti lukuvuoden eri aikoina.

Siirtohaku

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen täältä Opintopolku.fi sivustolta: kohta Siirtohaku: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Siirtohaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta, jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA). Opiskelijan opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu).

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2022 yhteishaussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin.