Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • web-kehitys, mobiilikehitys, pelikehitys
 • ohjelmointi, ohjelmistokehitys
 • tietojärjestelmät, datan käsittely, koneoppiminen, tekoäly
 • digitaaliset verkkopalvelut, mediatuotanto, mediajakelu
 • IoT, tietoverkot, sulautetut tietokonejärjestelmät
 • tietoturva, kyberturvallisuus, pilvipalvelut
 • käyttäjälähtöinen suunnittelu, hyvinvointi- ja terveysteknologia

Haluatko alalle

 • jossa saat suunnitella ja kehittää käytännönläheisesti ICT-sovelluksia ja -ratkaisuja

 • jossa voit luoda tulevaisuuden tuotteita ja palveluja uusia oivalluksia ja tietotekniikkaa yhdistämällä

 • joka on globaali ja kansainvälinen edelläkävijä ja uudistaja

 • jonka työpaikkoja ja työmahdollisuuksia on kaikkialla

Opintojen alkaminen ja hakeminen

Tieto-ja viestintätekniikan koulutus ja niiden pakolliset tunnit alkavat kaksi kertaa vuodessa:

 • elokuussa vk 33 tai 34
 • tammikuussa vk 1 tai 2

Opinnot suoritetaan lähiopiskeluna. Ensimmäisen vuoden pakolliset opetustunnit järjestetään Metropolian Karamalmin kampuksella ma-pe klo 9.00-16.00 välillä.

Koulutukseen voi hakea kaksi kertaa vuodessa:

 • Lisätietoja eri hakuväylistä ja hakuaikatauluista löytyy tämän sivun loppuosasta.
 • Huomaa erityisesti, että hakuajankohta ja opintojen aloitusajankohta vaikuttaa siihen, mihin pääaineisiin voit hakea pääainehaussa. Lisätietoja Pääaineopinnot ja pääainehaku -kohdassa.

Sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan insinööritutkinnon 240 op sisältökokonaisuudet:

 • Perehdytyspäivät
  • 2 päivää Karamalmin kampuksella
  • pakolliset kaikille uusille opiskelijoille, jotka aloittavat opinnot 1. vuoden opinnoissa
 • Ensimmäisen opintovuoden opinnot 60 op
  • 1. lukukausi: Ohjelmisto 1 (15 op), Ohjelmisto 2 (15 op)
  • 2. lukukausi: Laitteisto 1 (15 op), Laitteisto 2 (15 op)
  • 1. vuoden opintojen lopussa: Opiskelija osallistuu pääainehakuun eli opiskelija ei pääse halumaansa pääaineeseen automaattisesti.
 • Pääaineopinnot 95 op (2. - 3. vuosi)
 • Yhteiset pääaineopinnot 25 op
  • Tekniikan alan ruotsi 5 op TAI Suomi toisena kielenä: Työelämän suomi 5 op
  • Tutkimusviestintä 5 op
  • Innovaatioprojekti 10 op
  • Kansantaloustieteen perusteet 5 op
 • Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 15 op
 • Harjoittelu 15 op + 15 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Tutustu Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Opinnot sisältävät pakollista lähiopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua, työelämäprojekteja ja työharjoittelua alan yrityksissä. Vapaasti valittavia opintoja (15 op) voi suorittaa verkko-opintoina.

Hyväksiluvut

Aiemmin hankittua korkeakoulutasoista (AMK, yliopisto) osaamista on mahdollista hyväksyttää tutkintoon, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan. Hyväksiluvut selvitetään opintojen alkaessa.

Kielitaito- ja muut vaatimukset

Kielitaitovaatimukset

Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopinnoissa edellytettävä suomenkielentaito ja englanninkielentaito.

 • Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Toisen lukukauden Laitteisto opintojaksoilla osa opetuksesta on englanniksi.
 • Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia.
 • Opinnot sisältävät pakollisia ryhmätöitä, joissa tarvitaan sujuvaa suomen arkikielen ymmärtämistä. Opiskelijan pitää pystyä keskustelemaan muiden opiskelijoiden kanssa suomeksi ja omaksumaan nopeasti tieto- ja viestintätekniikan alan suomenkielistä sanastoa.

Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomenkielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta. Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin.

Muut opiskeluvalmidet

AMK-opiskelijalta edellytetään yleisiä opiskeluvalmiuksia mm. ajanhallinta, tiedonhakutaidot, ryhmätyötaidot ja erilaisten asiatekstien kirjoittamistaidot.

AMK-opinnoissa menestyminen vaatii myös vastuuottoa omasta toiminnasta ja oppimisestasi sekä aktiivista osallistumista opetustunneille ja valmiutta opiskella myös vapaa-ajalla.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla pitää olla käytössä oma kannettava tietokone, koska kampuksen opetusluokissa ei ole kiinteitä tietokoneita. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Opetuspaikat

 • Ensimmäisen opintovuoden opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella (Karaportti 2, Espoo) ainakin syksyyn 2024 asti (*).
 • Näiden pääaineiden opinnot (2. - 4. opintovuosi) järjestetään Karamalmin kampuksella ainakin syksyyn 2024 asti (*): Hyvinvointi-ja terveysteknologia, Pelikehitys (entinen Pelisovellukset), Web-kehitys ja digitaalinen media (entinen Mediatekniikka).
 • Smart IoT Systems pääaine sisältää kaksi opintopolkua:
  • Embedded IoT Devices opintopolun ensimäisen puolen vuoden opinnot järjestetään ainakin syksyyn 2024 asti Karamalmin kampuksella ja viimeisten vuosien opinnot Myyrmäen kampuksella (*).
  • IoT and Networks opintopolun opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella ainakin syksyyn 2024 asti (*).
 • Ohjelmistotuotannon ja Software Engineering pääaineen opinnot järjestetään Myllypuron kampuksella ainakin syksyyn 2024 asti (*).

(*) Seuraavien lukuvuosien opetuspaikat julkaistaan kevään 2023 aikana.

Ensimmäisen opintovuoden opinnot

Heti ensimmäisellä opiskeluviikolla alkaa Python-ohjelmoinnin, matematiikan, fysiikan ja viestinnän opiskelu ja pakolliset lähiopetustunnit. Relaatiotietokannat opiskellaan itsenäisesti verkkomateriaalin avulla ja sen pakollisten tehtävien tekeminen alkaa myös heti ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Ensimmäisen vuoden opinnot (60 op) koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: Ohjelmisto 1 (15 op), Ohjelmisto 2 (15 op), Laitteisto 1 (15 op) ja Laitteisto 2 (15 op). Opintojaksot pitää suorittaa edellä mainitussa järjestyksessä.

Opintojaksot sisältävät:

 • ammattiopintoja: Python-ohjelmointi, relaatiotietokannat, JavaScript, HTML, CSS, Linux, digitaalitekniikka, tietoverkot, terveysteknologian perusteet, elektroniikka, pilviteknologian perusteet.
 • ammattiopintoihin liittyviä projekteja
 • matematiikkaa: lausekkeet, yhtälöt, vektorilaskenta, matriisilaskenta, funktiot.
 • fysiikkaa: liikeoppi, voima, energia, jaksollinen liike, sähköoppi, magnetismi.
 • suomen kieltä ja viestintää sekä englannin kieltä ja viestintää: suullisen ja kirjallisen viestinnän tehtäviä esim. projektisuunnitelma, raportti, seminaariesitys, työhaastattelu, CV.
 • alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita
 • pakollista lähiopiskelua sekä pakollista itsenäistä opiskelua ja itsenäistä tehtävien tekemistä

Yksi opintojakso 15 op sisältää ammattiaineita, projektin, matematiikkaa, fysiikkaa ja kieliopintoja (suomi tai englanti). Jokaisesta aineesta ja projektista pitää saada hyväksytty arvosana, jotta saa koko opintojaksosta (15 op) arvosanan. Projektit ja viestinnän ryhmätyöt tehdään 3-4 hengen tiimeissä.

Opiskelu on täysipäiväistä: 1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelutyötä. Todelliseen opiskelukuormaan vaikuttaa mm. opiskelijan taustaosaaminen. Erityisesti opintojen alussa voi olla, että opiskelija joutuu opiskelemaan koulupäivien klo 9.00-16.00 lisäksi iltaisin ja/tai viikonloppuisin.

Opetustunneilla on läsnäolovaatimus

 • Opintoja ei voi suorittaa päivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä.
 • Opintojaksoilla on 80% läsnäolovelvoite kaikkien opettajien lukujärjestyksiin merkityillä opetustunneilla.
 • Opintojaksoilla on valmiit lukujärjestykset.
 • Yksi opintojakso kestää 8 viikkoa.Opetustunteja on ma-pe klo 8.00-16.00 välillä. Ajankohta vaihtelee opintojaksoittain ja ryhmittäin. Lisäksi opetustuntien ajakohta voi vähän vaihdella viikkokohtaisesti.
 • Pakollisten opetustuntien lisäksi opiskelu sisältää lukujärjestykseen merkittyjä itsenäisen opiskelun ajankohtia, joiden aikana opiskelijatiimit tekevät itsenäisesti pakollisia ryhmätöitä.
 • Opettajat seuraavat läsnä- ja poissaoloja päivittäin.
 • Opiskelijan pitää ilmoittaa pakollisista poissaoloista (esim. sairastuminen) opettajille sähköpostitse.
 • Lomamatkoja ei tule varata pakollisten perehdytyspäivien ajankohtaan ja opetusviikoille.

Opetukseen osallistumisella on positiivinen vaikutus opintomenestykseen, ja opintomenestyksellä on suuri merkitys mm. pääainevalinnassa.

Pääaineopinnot ja pääainehaku

Pääainehaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa joulukuussa ja toukokuussa, ja pääaineopinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa tammikuussa ja elokuussa. Tammikuussa ja elokuussa pääaineopinnot aloittavilla on toisistaan poikkeava pääainetarjonta.

Pääainevalinnan periaatteita

 • Opiskelija ei voi itse valita, osallistuuko joulukuun vai toukokuun pääainehakuun: opintojen aloittamisajankohta ja hyväksiluettavat korkeakoulutasoiset opinnot vaikuttavat pääaineen valinta-ajankohtaan.
 • Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna tai hyväksiluettuna 60 op ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä.
 • Opiskelija ei välttämättä pääse siihen pääaineeseen, johon ensisijaisesti haluaa.
 • Pääaineeseen otetaan tietty enimmäismäärä opiskelijoita.
 • Jos pääaineeseen hakevia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään ensimmäisen opintovuoden opintomenestystä (suoritettujen ensimmäisen opintovuoden opintojaksojen arvosanojen keskiarvo).
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

ELOKUUSSA ALKAVAT PÄÄAINEVAIHTOEHDOT

Opiskelijat, jotka hakevat elokuussa alkaviin pääaineisiin ja pääainehaun ajankohdat

 • Elokuussa 2023 opintonsa aloittavat yhteishaussa hyväksytyt ja avoimen AMK polkuopiskelijat: pääainehaku toukokuussa 2024 ja pääaineopinnot alkavat elokuussa 2024.
 • Tammikuussa 2024 opintonsa aloittaneet Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt: pääainehaku toukokuussa 2024 ja pääaineopinnot alkavat elokuussa 2024.

Pääainevaihtoehdot

 1. Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 2. Ohjelmistotuotanto (koneoppimispainotteinen/ opetuskieli suomi)
 3. Pelikehitys (opetuskieli suomi)
 4. Smart IoT Systems: Embedded IoT Devices (opetuskieli englanti)
 5. Smart IoT Systems: IoT and Networks (opetuskieli englanti)
 6. Software Engineering pääaine (mobiilikehityspainotteinen/ opetuskieli englanti)
 7. Web-kehitys ja digitaalinen media (opetuskieli suomi)

Kolmen pääaineen opetuskieli on englanti.

Smart IoT Systems pääaine sisältää 2 opintopolkua= kaksi pääainehakukohdetta. Kurssikuvaukset löytyvät Opinto-oppaasta Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmasta nimellä Älykkäät IoT-järjestelmät: Sulautetut IoT-laitteet (englanniksi) ja Älykkäät IoT-järjestelmät: IoT ja tietoverkot (englanniksi). Software Engineering pääaineen kurssikuvaukset löytyvät Opinto-oppaasta Tieto-ja viestintätekniikan opetussuunnitelmasta nimellä Ohjelmistotuotanto (englanniksi).

TAMMIKUUSSA ALKAVAT PÄÄAINEVAIHTOEHDOT

Opiskelijat, jotka hakevat tammikuussa alkaviin pääaineisiin ja pääainehaun ajankohdat

 • Tammikuussa 2023 opintonsa aloittavat yhteishaussa hyväksytyt ja avoimen AMK polkuopiskelijat: pääainehaku järjestetään joulukuussa 2023 ja pääaineopinnot alkavat tammikuussa 2024.
 • Elokuussa 2023 opintonsa aloittavat Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksytyt: pääainehaku järjestetään joulukuussa 2023 ja pääaineopinnot alkavat tammikuussa 2024.

Pääainevaihtoehdot

 1. Hyvinvointi- ja terveysteknologia (opetuskieli suomi)
 2. Ohjelmistotuotanto (koneoppimispainotteinen) (opetuskieli suomi)
 3. Software Engineering (mobiilikehityspainotteinen) (opetuskieli suomi ja englanti)
 4. Smart IoT Systems: Embedded IoT Devices (opetuskieli suomi ja englanti)

Tieto- ja viestintätekniikan pääaineiden sisältökuvaukset

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneen insinöörin on ensiarvoisen tärkeää teknologian lisäksi ymmärtää inhimillisten tekijöiden, sovellusympäristöjen ominaispiirteiden ja teknologian kehittämistä ohjaavan lainsäädännön merkitys. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneet usein työllistyvät tehtäviin, joissa näiden asioiden laaja-alainen hallitseminen on tärkeää. Pääaineessa opit näitä tietoja ja käytännön taitoja, joita tarvitset työskennellessäsi alalla. Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen opinnoissa tehdään läheistä yhteistyötä alan yritysten ja muiden toimijoiden kanssa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen keskeinen ammattiainesisältö:

 • Fysiologiset parametrit, anturit, tiedonsiirto, mittauslaitteet ja -menetelmät, sekä mittaustiedon käsittely ja visualisointi
 • Anturidataa hyödyntävän terveyssovelluksen käyttäjälähtöinen kehittäminen, tarvekartoitus, vaatimusmäärittely, suunnittelu, toteutus ja testaus
 • Lääkinnälliset laitteet (sis. mm. fyysiset laitteet, ohjelmistot ja koneoppimissovellukset), niiden käyttö ja käytön turvallisuus, tuotteita ohjaavat lainsäädännön vaatimukset, standardit ja menetelmät ja terveydenhuollon toimintaympäristö
 • Käytettävyyden, käyttäjien ja asiakkaiden, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen huomioiminen sovellettaessa teknologiaa
 • Tuotekehitysprojektit, käytännön laboratoriotyöt sekä yritysyhteistyö, -vierailut ja -kontaktit

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, lääkinnällisten laitteiden vaativiin huoltotehtäviin, laadun varmistukseen, testaukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä, vientiä ja maahantuontia harjoittavissa yrityksissä sekä terveyspalveluita tarjoavissa tahoissa.

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa elokuussa ja tammikuussa.

Opetuskieli: suomi.

Web-kehitys ja digitaalinen media

Web-kehitys ja digitaalinen media

Web-kehitys ja digitaalinen media -pääaineessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan web-sovelluksia eri julkaisukanaville, käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Lisäksi opinnoissa ovat mukana digitaalisen median tuotanto ja laajennetun todellisuuden (XR) teknologiat, jotka ovat modernissa web-kehityksessä tärkeässä roolissa.

Pääaineen keskeistä sisältöä ovat:

 • web-ohjelmointi eri päätelaitteille
 • UI- ja UX-suunnittelu
 • monikanavajulkaiseminen
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • audiovisuaalinen tuotanto ja jakelu
 • XR- teknologiat (AR, VR, MR) ja 3D web-ympäristössä

Pääaineen insinöörit työllistyvät pääasiassa erilaisiin web-sovelluskehitystehtäviin IT-alan yrityksiin, tai muiden toimialojen IT-osastoille. Asiantuntijatehtävät mediatuotannon tai digitaalisen median parissa ovat myös mahdollisia työnkuvia. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi web-sovellusohjelmoija, front end- tai full stack -kehittäjä, tuotannon asiantuntija, tuotepäällikkö tai tekninen myyjä. Osa valmistuneita työllistää itsensä yrittäjänä.

Pääaineen opinnot alkavat kerran vuodessa elokuussa suomeksi.

Mobile Solutions

Pääaineen opinnot alkoivat viimeisen kerran tammikuussa 2023.

Mobile Solutions pääaine on voimassa enää tammikuussa 2022 aloittavien sekä elokuussa 2022 aloittavien Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella hyväksyttyjen opetussuunnitelmassa. Sen jälkeen Mobile Solutions pääaineen tilalla järjestetään Software Engineering pääaineen opintoja.

Mobile Solutions -pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

 • tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon
 • ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet
 • tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä
 • hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä
 • ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

 • Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla
 • ”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta
 • “Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle
 • “Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Ohjelmistotuotanto ja Software Engineering

Uudessa elokuussa 2022 voimaan tulleessa opetussuunnitelmassa on kaksi ohjelmistotuotannon pääainetta:

1) Ohjelmistotuotannon pääaine (koneoppimispainotteinen)
* opinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa
* opetuskieli on aina suomi

2) Software Engineering pääaine (mobiilikehityspainotteinen)
* opinnot alkavat elokuussa ja tammikuussa
* elokuussa alkavan pääaineen opetuskieli englanti
* tammikuussa alkavan pääaineen opetuskieli suomi

Ohjelmistotuotannon ja Software Engineering yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia

 • Yhteisiä/samoja kursseja 75 op
 • Eri kursseja 20 op
  1. Ohjelmistotuotanto painottuu pääaineopintojen loppupuolella koneoppimiseen ja neuroverkkoihin
  2. Software Engineering painottuu pääaineopintojen loppupuolella mobiilikehitykseen

Molemmissa pääaineissa opitaan ohjelmistokehitysprosessin kulku asiakkaan tarpeiden kartoittamisesta lopputuotteen julkaisemiseen. Lisäksi opitaan keskeisiä työelämässä käytettäviä toimintamalleja, työtapoja sekä työkaluja ja hankitaan hyvät ohjelmointitaidot.

Ohjelmistotuotannon keskeisiä ammattiainesisältöä:

 • olio-ohjelmointi ja web-ohjelmointi
 • tietorakenteet, algoritmit ja suunnittelumallit
 • ohjelmistotuotannon prosessi
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • tietokannat ja tietokantajärjestelmät
 • koneoppiminen ja neuroverkot
 • tietoturvallinen ohjelmistokehitys ja tietoturvauhilta suojautuminen.

Software Engineering keskeisiä ammattiainesisältöä:

 • olio-ohjelmointi ja web-ohjelmointi
 • tietorakenteet, algoritmit ja suunnittelumallit
 • ohjelmistotuotannon prosessi
 • käyttäjäkeskeinen suunnittelu
 • tietokannat ja tietokantajärjestelmät
 • mobiiliohjelmistojen kehitys
 • tietoturvallinen ohjelmistokehitys ja tietoturvauhilta suojautuminen.

Molempien pääaineiden insinöörit työllistyvät laaja-alaisesti erilaisiin ohjelmistonkehitystehtäviin joko IT-alan ohjelmistoyrityksiin tai muiden toimialojen IT-osastoille. Tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi ohjelmistotestaaja, Java-kehittäjä, full stack -ohjelmoija, mobiilikehittäjä ja ohjelmistoarkkitehti. Osa valmistuneista insinööreistä työllistää itse itsensä omissa yrityksissään.

Pelikehitys

Pääaineen suorittaneena

 • sinulla on sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:hen
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa elokuussa.

Opetuskieli: suomi.

Smart IoT Systems

Smart IoT Systems -pääaine johdattaa sinut sulautettujen tietokonejärjestelmien, pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan.

Puolen vuoden suuntaavien pääaineopintojen (30 op) jälkeen opiskelija syventyy joko älykkäisiin sulautettuihin järjestelmiin tai pilvipalvelu- ja tietoverkkotekniikoihin.

Embedded IoT Devices/Sulautetut IoT-laitteet ja IoT and Networks/IoT ja tietoverkot ovat erillisiä hakukohteina pääainevalinnassa.

Embedded IoT Devices/Sulautetut IoT-laitteet

Sulautetut IoT-laitteet ovat avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita, jotka ohjaavat prosesseja tai keräävät IoT-dataa pilvipalvelualustoille. Ymmärtämys pilvipalveluista on myös tarpeellista IoT-laitteiden kehityksessä. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimintatapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä. Valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

IoT and Networks/IoT ja tietoverkot

IoT ja tietoverkot syventymiskohde käsittelee modernia tietoverkkotekniikkaa, palvelinjärjestelmiä sekä pilvipalveluja. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka rakentuvat IP-pohjaisten tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien ja mobiiliverkkojen ympärille. Johtavien laitevalmistajien kanssa yhdessä kehitetyt kurssit antavat hyvän osaamisen nykyaikaisten tietoturvallisten verkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Valmistuvat insinöörit toimivat usein tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntijana tai teknisenä asiantuntijana.

Opetuskieli

 • elokuussa alkavat Smart IoT Systems: Embedded IoT Devices ja Smart IoT Systems: IoT and Networks: englanti
 • tammikuussa alkava Smart IoT Systems: Sulautetut IoT-laitteet: suomi

Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys

Uusien opiskelijoiden ohjeet julkaistaan Metropolian www-sivuilla.

 • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen, tammikuussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kalenteriviikolla 47.
 • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen, elokuun lopussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään kalenteriviikolla 25.

Yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneiden tulee tutustua omatoimisesti www-sivuilla julkaistavaan materiaaliin: ohjeita ei lähetetä opiskelijoille erikseen sähköpostitse. Opiskelijoita ohjeistetaan antamaan myös taustatiedot, joiden pohjalta määritellään ryhmäjaot ja käsitellään aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen vaikutus opintoihin. Jos yhteishaun kautta opiskelupaikan saaneella uudella opiskelijalla on aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, joita on mahdollista hyväksilukea tutkintoon, opinto-ohjaaja ottaa opiskelijaan yhteyttä sähköpostitse opiskelijan antamien taustatietojen perusteella jo ennen uusien opiskelijoiden perehdytyspäiviä ja lähiopetuksen alkamista (henkilökohtainen opintosuunnitelma).

Jos tutkinto-opiskelupaikka on saatu Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella tai Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella -hakuväylien kautta tai Siirtohaun kautta, tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamisessa (hyväksilukutilanteet). Voit ottaa oma-aloitteisesti yhteyttä opinto-ohjaajaan, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden lähettämien ohjeiden mukaisesti.

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: opintojen aloittamisohjeet

Todistusten tarkistamista varten annetaan erilliset ohjeet. Henkilötunnuksen sisältäviä opinto- ja työtodistuksia ei saa lähettää yksityisistä sähköpostiosoitteista tutkinto-ohjelman henkilöstölle.

Opintojen ohjaus hyväksilukutilanteissa, opinto-ohjaaja: Marja Koskua, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Uusien opiskelijoiden pakolliset perehdytyspäivät

Opinnot alkavat uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä näiden hakuväylien kautta opiskelupaikan saaneilla: Yhteishaku, Haku Metropolian Avoimen amk:n opintojen perusteella. Opiskelijan tulee osallistua perehdytyspäiville, jos hän ottaa opiskelupaikan vastaan läsnäolevana opiskelijana. Uusien opiskelijoiden perehdytyspäivät on kohdennettu erityisesti niille opiskelijoille, jotka aloittavat opintonsa ensimmäisen opintovuoden opinnoilla.

Muiden hakuväylien kautta opiskelupaikan saaneilla opintotilanne (mm. hyväksiluettavien opintojen määrä ja sisältö) vaikuttaa henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan, opintojen aloittamistapaan ja siihen, millä tavalla opiskelija ohjeistetaan opintojen aloittamiseen.

Hakuväylät

Kevään yhteishaku ja syksyn yhteishaku

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Jos yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneella ei ole tutkintoon hyväksiluettavia aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, opiskelija aloittaa tutkinto-opinnot ensimmäisen vuoden opinnoilla (60 op) ja osallistuu pääainevalintaan ensimmäisen opintovuoden lopussa. Opintojen aloittamiseen ohjeistetaan uusien opiskelijoiden perehdytyspäivillä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Jos yhteishaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneella on tutkintoon hyväksiluettavia aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja, joita opiskelija haluaa hakea hyväksiluettavaksi, tutkinto-opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu).

Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Löydät hakulomakkeen täältä (Opintopolku.fi): kohta Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 60 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan tutkintoon hyväksiluettavia Metropolian Avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia. Hakeminen on mahdollista, kun Metropolian Avoimen amk:n opintosuoritukset (60 op) on kirjattu Metropolian Avoimen amk:n opintorekisteriin (OMA). Keskeneräisillä opintosuorituksilla ei voi hakea.
 • Tutkinto-opinnot alkavat Metropolian Avoimen amk:n opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Hyväksiluvut tehdään tutkinto-ohjelman määrittämillä tavoilla tutkinnon eri osiin. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Pääperiaatteena on, että opiskelija tekee puolen vuoden ajan tutkinto-ohjelman määrittelemiä ensimmäisen opintovuoden opintoja ja osallistuu pääainevalintaan ensimmäisen opiskelulukukauden lopussa. Jos tutkinto-opiskelupaikan saaneen taustalla on Metropolian Avoimen amk:n opintojen lisäksi myös muita tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja, henkilökohtainen opintosuunnitelma määritellään suoritetun opintokokonaisuuden pohjalta.
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu), ei kesken lukukausien. Hakemusten käsittely, valintapäätösten tekeminen, opiskelupaikan vastaanottamiseen liittyvät menettelytavat ja tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan virallisten tietojen vieminen opiskelijarekisteriin (OMA) kestävät jonkin aikaa. Hae paikkaa ajoissa, ettei opintojen alkaminen lukukauden alussa vaarannu.
 • Jos tavoitteenasi on aloittaa opinnot syyslukukauden alussa (elokuu), hae viimeistään 15.7.
 • Jos tavoitteenasi on aloittaa opinnot kevätlukukauden alussa (tammikuu), hae viimeistään 15.12.

Siirtohaku

 • Hakuohjeet ja valintaperusteet
 • Opiskelijavalinta edellyttää valintaperustesuosituksessa mainittujen kriteerien lisäksi, että hakija on suorittanut hakuajan loppuun mennessä vähintään 120 opintopistettä tutkintoon hyväksiluettavia opintoja.
 • Löydät hakulomakkeen täältä Opintopolku.fi sivustolta: kohta Siirtohaku: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, päivätoteutus (sivun oikea laita)
 • Siirtohaun kautta tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelijan opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta, jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA). Opiskelijan opinnot alkavat aiempien opintosuoritusten hyväksilukumenettelyllä, jonka pohjalta laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Suoritettujen opintojen sisältö ja laajuus (op) vaikuttavat siihen, millä tavalla opiskelija aloittaa opinnot. Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjaa opintojen aloittamisessa ja hyväksilukuhakemuksen tekemisessä (ks. kohta Uusien opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys).
 • Opinnot voi aloittaa joko syyslukukauden alussa (elokuu) tai kevätlukukauden alussa (tammikuu).