Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 18.3.–1.4.2020
Aloituspaikat
120

Kiinnostaako sinua

 • tietotekniikka ja ICT-ala
 • ohjelmointi, mobiilisovellukset, pelit
 • hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • mediatuotanto ja -jakelu, web-ohjelmointi
 • sulautetut järjestelmät, pilvipalvelut
 • IoT, tekoäly, tietoverkot ja tietoturva

Haluatko työn

 • jossa voit luoda uutta, esim. ihmisten arkea auttavia sovelluksia ja järjestelmiä
 • joka on käytännönläheistä, jatkuvasti kehittyvää ja innovatiivista
 • joka on kansainvälistä ja arvostettua
 • jossa on hyvät mahdollisuudet työllistyä

Minkälaista tieto- ja viestintätekniikan opiskelu on

Opiskelussa korostuu tekemällä oppiminen, yhdessä oppiminen ja projektimaisuus. Pääset soveltamaan opittuja teorioita käytäntöön esimerkiksi rakentamalla robotin, tekemällä mobiilisovelluksia tai suunnittelemalla pelejä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Yhdessä on hauskempaa ja asiat oppii helpommin!

"Opiskelu tapahtuu porukalla ja tarvittaessa saa aina kavereilta apua ja vertaistukea, jos jokin aihe tuntuu hankalalta."

Opinnot edellyttävät opiskelijalta osallistumista lähiopetukseen, vastuunottoa, sitoutumista ja ajanhallintataitoja. Opinnot sisältävät lähiopetusta, projektiopiskelua, itsenäistä opiskelua ja työharjoittelua alan yrityksissä. Osan opinnoista voit suorittaa verkko-opintoina ja erilaisissa työelämäprojekteissa.

Opiskelijalla on mahdollisuus hyväksyttää tutkintoon aiemmin hankittua osaamista, jos osaaminen vastaa opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Aiemmin hankittu hyväksiluettava osaaminen voi vaikuttaa pääaineopintojen aloittamisajankohtaan. Hyväksiluvut katsotaan opintojen alussa.

Kielitaito

Opinnot toteutetaan suomeksi ja englanniksi. Ensimmäisen vuoden kaikille yhteiset opinnot toteutetaan suomeksi, mutta opetuksessa käytetään myös englanninkielistä materiaalia. Osa pääaineista toteutetaan suomeksi ja osa vain englanniksi. Kaikissa pääaineissa käytetään englanninkielistä materiaalia.

Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa. Lue kielitaidon eri tasoista Europassin sivustolta.

Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä, kun arvioit kielitaitosi riittävyyttä AMK-opintoihin. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössä oma kannettava tietokone. Jos sinulla on jo oma kannettava tietokone, voit aloittaa opintosi käytössäsi olevalla tietokoneella. Jos olet hankkimassa uutta kannettavaa, lue tietohallinnon laitesuositus.

Opetuspaikka

Ensimmäisen vuoden opinnot järjestetään Karamalmin kampuksella, Karaportti 2, Espoo. Myös seuraavien pääaineiden opinnot (2.-4. opintovuosi) järjestetään Karamalmin kampuksella: Hyvinvointi-ja terveysteknologia, Mediatekniikka, Mobile Solutions, Pelisovellukset, Smart IoT Systems. Ohjelmistotuotannon pääaineopinnot järjestetään Myllypuron kampuksella ainakin kevääseen 2021 asti.

Ensimmäisen vuoden opinnot

Ensimmäisen opintovuoden opinnot koostuvat neljästä 15 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta: 

 1. Mobiilit terveyssovellukset (15 op)
 2. Web-tekniikat ja digitaalinen media (15 op)
 3. Pelikehitys (15 op)
 4. Älykkäät Iot-laitteet (15 op)

Opintojaksot sisältävät: ammattiopintoja (mm. ohjelmointi), matematiikkaa ja fysiikkaa, suomen ja englannin kieltä ja viestintää, alaan ja opiskeluun orientoivia aiheita ja liiketaloutta.

Ensimmäisenä opintovuonna opiskellaan tiimi- ja projektiryhmissä. Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista lähiopetukseen ja tiimityöhön kaikkina lähiopetusviikkoina (80% läsnäolovaatimus). Lähiopetustunnit sijoitetaan ma-pe klo 9.00-18.00 väliselle ajalle. Opintoja ei voi suorittaa kokopäivätyön ohessa, etäopintoina tai yksilötyönä. Lomamatkoja ei tule varata uusien opiskelijoiden perehdytysjaksolle ja lähiopetusviikoille.

Pääaineopinnot

Pääaineopintojen aloittaminen edellyttää, että opiskelijalla on hyväksytysti suoritettuna 60 op ensimmäisen opintovuoden opintosisältöjä. Pääainehaku järjestetään ensimmäisen opintovuoden lopussa. Poikkeuksena avoimen väylähaun kautta tutkinto-opiskelijaksi hyväksytyt, jotka saavat hyväksiluettua puolet ensimmäisen vuoden opinnoista ja siirtyvät pääaineopintoihin suoritettuaan puolen vuoden opinnot (30op).

 • Pääaineeseen otetaan tietty enimmäismäärä opiskelijoita. Mikäli pääaineeseen hakevia on tätä enemmän, valintakriteerinä käytetään opintomenestystä.
 • Opiskelija ei välttämättä pääse siihen pääaineeseen, johon ensisijaisesti haluaa.  
 • Osa pääaineista ja valinnaisista ammattiopinnoista toteutetaan kokonaan englanninkielisinä.
 • Kaikissa pääaineissa on englanninkielistä opiskelumateriaalia, vaikka opetuskielenä olisi suomi.

Syyslukukaudella alkavat pääaineet

 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia
 • Mediatekniikka
 • Mobile Solutions
 • Ohjelmistotuotanto
 • Pelisovellukset
 • Smart Iot Systems

Kevätlukukaudella alkavat pääaineet

 • Ohjelmistotuotanto
 • Mobile Solutions
 • Hyvinvointi- ja terveysteknologia

 

Pääaineiden sisältökuvaukset

Hyvinvointi- ja terveysteknologia

Terveyteen liittyvä toimintaympäristö on voimakkaassa murroksessa. Perinteisesti terveysteknologian ratkaisuja, kuten kuvantamislaitteita, potilasmonitoreja, verenpainemittareita ja potilastietojärjestelmiä on käytetty sairauksien hoitamisessa terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Tänä päivänä ja tulevaisuudessa näiden lisäksi keskitytään entistä enemmän sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden edistämiseen ja uusiin asiakaslähtöisiin palveluihin. Toimintaympäristön ja -mallien muuttuessa uusia hyvinvointi- ja terveysteknologian ratkaisuja tarvitaan.

Esimerkkeinä meneillään olevasta muutoksesta ovat mm. koneoppimiseen perustuvat järjestelmät tukemaan lääkinnällisten kuvien tulkitsemista, robotiikan ratkaisut tehostamaan sairaaloiden logistiikkaa, pienikokoiset kuvantamislaitteet mahdollistamaan kuvantamispalvelut sairaaloiden ulkopuolella, kotona käytettävät langattomat mittausjärjestelmät tuottamaan tietoa ihmisen terveydentilasta hoitoprosessin tueksi. Lisäksi hyvinvointia mittaavia sovelluksia mm. aktiivisuusrannekkeita on alettu hyödyntämään myös osana terveydenhuoltoa.

Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan liittyvien ratkaisujen hyödyntämismahdollisuudet ovat valtavia. Oleellista on käyttäjien, käyttöympäristön, toimintamallien ja -tapojen, tuotteiden käyttötarkoituksen sekä käyttäjälähtöisen kehittämisen merkityksen huomioiminen ja ymmärtäminen sovellettaessa teknologiaa. Tärkeää on myös tuntea alan sääntelyä, joka ohjaa vahvasti tuotteiden kehitystä.

Hyvinvointi- ja terveysteknologian pääaineen suorittaneena

 tunnet ja ymmärrät ihmisestä mitattavia fysiologisia signaaleja, niiden mittaamiseen käytettyjä antureita, langattomia ratkaisuja, mittauslaitteita ja -menetelmiä, mittaustiedon käsittelyä ja tallentamista, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi fysiologisiin mittauksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektinhallinnan ja asiakastiedon tärkeyden

 tunnet ja ymmärrät web-sovelluskehittämistä, sosiaali- ja terveysalaan liittyviä sähköisiä ratkaisuja, toimintaperiaatteita, palveluita, käyttäjiä ja asiakkaita sekä heidän tarpeitaan ja näkökulmiaan, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi web-sovelluksiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden projektin johtamisen, liiketoiminnan ja käytettävyyden näkökulmat

tunnet ja ymmärrät terveydenhuollon ympäristöä sekä potilasvalvonnan, lääketieteellisen kuvantamisen, telelääketieteen ja robotiikkaan liittyviä laitteita ja ratkaisuja, sekä osaat soveltaa tietojasi ja taitojasi lääkinnällisiin laitteisiin liittyvissä tuotekehitysprojekteissa huomioiden kehitystä ohjaavia viranomaismääräyksiä sekä alalla hyödynnettäviä standardeja liittyen mm. laadun ja riskinhallintaan

voit syventää tai laajentaa osaamistasi valinnaisten opintojen avulla esimerkiksi lääketieteellisiin laitteisiin, koneoppimiseen, ohjelmistotuotantoon tai liiketoimintaan

Suomessa terveysteknologia-ala on ollut vuosia tasaisessa kasvussa ja tarve osaaville työntekijöille on kova. Valmistuneiden työtehtävät ovat liittyneet mm. tuote- ja sovelluskehitykseen, huoltoon, laadun varmistukseen, projektin johtoon ja muihin asiantuntijatehtäviin. Hyvinvointi- ja terveysteknologiaan erikoistuneita insinöörejä työskentelee erityisesti laitteita, ohjelmistoja ja palveluita kehittävissä ja maahantuovissa sekä terveyspalveluita tarjoavissa yrityksissä.

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Mediatekniikka

Median kuluttajat haluavat tietoa olevan saatavilla 24/7 eri kanavien kautta, kuten; painotuotteina, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa, digiTV:ssä sekä matkapuhelinten ja tablettien sovelluksina.

Mediatekniikan pääaineen kautta saat hyvät valmiudet työskennellä median monikanavajulkaisemisen sisältörikkaassa, mielenkiintoisessa ja monien mahdollisuuksien maailmassa. Hankit yritysprojektien kautta hyvät työnäytteet ja olet näin etulyöntiasemassa hakiessasi alan työpaikkoja, joita on monipuolisesti tarjolla.

Voit erikoistua mediatuotannon ja verkkopalveluiden asiantuntijaksi, www-sovelluskehittäjäksi, mediapalveluiden kehittäjäksi tai tuottajaksi. Insinööreille on usein tarjolla myös esimiestehtäviä sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviä.

Työpaikkoja löytyy media-alan tuotantoyhtiöistä, viestintä- ja mainostoimistoista, verkkopalveluyrityksistä, IT-taloista, kustantamoista, laite- ja järjestelmämyyjiltä sekä omista yrityksistä.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Mobile solutions

Mobiilisovellukset pääaineessa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan sovelluksia erilaisille mobiililaitteille käyttäen samoja menetelmiä ja työkaluja kuin alan yritykset. Pääaineen laajimmat projektit tehdään yhteistyössä yritysten kanssa, jolloin opiskelijat pääsevät näyttämään kykynsä potentiaalisille työnantajille.

Mobiilisovellukset pääaineen suorittaneena

tunnet keskeisimmät mobiilisovelluksissa käytettävät audio- , kuva- ja videoformaatit ja niiden tuotannon

ymmärrät mobiilisovelluksiin liittyvien jakelukanavien, markkinoinnin ja alan yritystoiminnan perusteet

tunnet ja ymmärrät anturi- ja radioverkkotekniikan perusteet ja tärkeimmät sovellukset mobiilijärjestelmissä

hallitset suunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaa soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä

ymmärrät käyttäjälähtöisen suunnittelun merkityksen tuotekehitysprosessissa

Mobiilisovelluksiin erikoistuneet insinöörit toimivat esimerkiksi sovelluskehittäjinä, ohjelmistosuunnittelijoina, tuotepäällikköinä media-alan, IT-alan, markkinointialan firmoissa tai yrittäjinä ja freelancereina omissa firmoissaan.

Opiskelijoiden tekemiä projektiesimerkkejä

Laajennetun todellisuuden Android-sovellus Arkkitehtuurimuseolla

”Äänimaisemien luonti” -sovellus osana Eurooppalaista tutkimushanketta

“Tulevaisuuden podcast” –sovellusprototyyppi YLElle

“Itämeren rantojen tilan seuranta” –sovellus LUKElle

Pääaineen opinnot alkavat syyslukukaudella ja kevätlukukaudella.

Ohjelmistotuotanto

Ohjelmistotuotannon pääaineen suorittaneena

omaat sujuvat ohjelmointitaidot ja hallitset joukon moderneja ohjelmointikieliä

tunnet käyttöjärjestelmiä ja niiden toiminnan perusteet sekä rajapinnat

tunnet uusimmat suunnittelumenetelmät, ohjelmointiympäristöt ja tietokantaratkaisut

hallitset ohjelmistosuunnitteluprosessin vaiheet käyttäjätutkimuksesta testaukseen ja osaat soveltaa tilanteisiin sopivia menetelmiä

ymmärrät taloudelliset ja aikataululliset vaatimukset tietojärjestelmien kehitysprosessissa

ymmärrät ohjelmistokaupan, markkinoinnin ja tietotekniikan alan yritystoiminnan perusteet

pystyt soveltamaan osaamistasi ohjelmistotekniikan eri sovellusalueilla kuten pelialalla, mobiiliympäristöissä, web-/ pilvisovelluskehityksessä ja robotiikassa

Pääaineen opinnot alkavat kaksi kertaa vuodessa kevätlukukaudella ja syyslukukaudella.

Pelisovellukset

Pelisovellukset pääaineen suorittaneena

 • omaat sujuvat peliohjelmointitaidot ja hallitset joukon pelinkehittämistyökaluja ja kieliä
 • tunnet pelikehittämisen rakenteet ja metodit sekä komponentit
 • tunnet eri kehittämisalustat konsoleista, mobiiliin ja PC:n
 • ymmärrät peliteollisuuden eri osa-alueet sekä taloudelliset mallit ja jakelukanavat
 • olet valmis siirtymään peliteollisuuden palvelukseen tai perustamaan oman start-upin
 • osaat toimia tiimin jäsenenä

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Smart iot systems

Älykkäät IoT järjestelmät pääaine johdattaa sinut sulautettujen tietokonejärjestelmien, pilvipalvelujen ja IoT-teknologian maailmaan. Halutessasi voit syventyä tarkemmin älykkäisiin sulautettuihin järjestelmiin tai vaihtoehtoisesti pilvipalvelu ja tietoverkkotekniikoihin tai näiden yhdistelmiin. Valinta tehdään toisen vuoden jälkeen.

 Älykkäät sulautetut tietokonejärjestelmät ovat avoimiin käyttöjärjestelmiin pohjautuvia laitteita, jotka ohjaavat prosesseja tai keräävät IoT dataa pilvipalvelualustoille. Ymmärtämys pilvipalveluista on myös tarpeellista IoT laitteiden kehityksessä. Projektitoiminnan kautta opitaan hallitsemaan ammattilaisten työkaluja ja toimintatapoja älykkäiden järjestelmien ja laitteiden suunnittelussa ja ylläpidossa sekä ohjelmiston kehityksessä. Valmistuvat insinöörit toimivat esimerkiksi tuotekehitystehtävissä, teknisinä asiantuntijoina tai ohjelmistosuunnittelijoina soveltavan tietotekniikan alan yrityksissä.

 Tietoverkot ja pilvipalvelut syventymiskohde käsittelee modernia tietoverkkotekniikkaa, palvelinjärjestelmiä sekä pilvipalveluja. Pääset soveltamaan teoriaa käytäntöön monipuolisissa oppimisympäristöissä, jotka rakentuvat IP-pohjaisten tietoverkkojen, palvelinjärjestelmien  ja mobiiliverkkojen ympärille. Johtavien laitevalmistajien kanssa yhdessä kehitetyt kurssit antavat hyvän osaamisen nykyaikaisten tietoturvallisten verkkojen ja palvelinjärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon. Valmistuvat insinöörit toimivat usein tietoverkkoasiantuntijana, projektipäällikkönä, pilvipalvelujen ylläpitäjänä, tietoturva-asiantuntija tai teknisenä asiantuntijana.

Pääaineen opinnot alkavat yhden kerran vuodessa syyslukukaudella.

Valinnaiset opinnot

 • Valitse itseäsi kiinnostavia valinnaisia opintoja toisesta pääaineesta tai Metropolian tekniikan, kulttuurin, liiketalouden tai sosiaali- ja terveysalan valinnaisten opintotarjonnasta.
 • Valitse kansainvälisiä opintoja Metropoliasta tai lähde opiskelijavaihtoon ulkomaille.

Aikatauluja

 • Uusien opiskelijoiden materiaali ja ohjeet
  • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen, tammikuussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan vkolla 47.
  • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen, elokuun lopussa opintonsa aloittavien materiaali julkaistaan kesäkuussa viimeistään vkolla 25.
 • HUOM! Opiskelijalle ei lähetetä tietoa opintojen aloittamisesta, vaan opiskelija itse tutustuu materiaaliin.
 • Opinnot alkavat opiskelijoille pakollisella perehdyttämisjaksolla.
  • Syksyn yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään tammikuussa vkolla 2 torstaina ja perjantaina.
  • Kevään yhteishaussa hyväksyttyjen opiskelijoiden perehdyttämisjakso järjestetään elokuussa vkolla 34 torstaina ja perjantaina.