Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK), verkkototeutus

Hae nyt!

 • Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (hakuaika 1.5.-31.10.) 01.05.2024 - 31.10.2024
Hakeminen
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Laajuus
240 opintopistettä
Kesto
4 vuotta
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea työllistymismahdollisuuksia ja urasuunnitelmia sekä mahdollistaa kesken jääneen tietotekniikan alaan liittyvän korkeakoulututkinnon suorittaminen valmiiksi tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkinnoksi. Koulutus toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella.

Kenelle koulutus soveltuu

Tieto- ja viestintätekniikan verkkototeutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä, tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia opintosuorituksia (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto). Haun valintakriteerit täyttävien korkeakouluopintojen tulee olla pääosin tietotekniikkaan liittyviä opintoja, esimerkiksi ohjelmointiopintoja. Hakuväylään ei sisälly valintakoetta: valintapäätökset tehdään suomalaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella. Koulutuksen toteutustapa mahdollistaa tutkinto-opintojen suorittamisen myös työn ohessa. Tutkintoon edellyttävät verkko-opinnot voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta.

 • Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvasti koko kalenterivuoden ajan.
 • Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan: 1.5. - 31.10. ja 1.11. - 30.4.
 • Tämän ohjesivuston Hakeminen-osasta löydät hakemiseen liittyvät ohjeet.
 • Tämän ohjesivuston Opintojen aloitus -osasta löydät opintojen aloittamiseen liittyviä tietoja.

Koulutuksen toteutustapa

Tutkinto-opiskelupaikan saaneet opiskelijat voivat tehdä Metropolian tarjoamia maksuttomia verkko-opintoja koko kalenterivuoden ajan, myös kesäisin. Verkko-opintoja voi tehdä joustavasti omaan tahtiin itselle parhaiten sopivina ajankohtina. Koulutuksessa ei ole opettajajohtoista lähiopetusta. Opintojen tekeminen edellyttää, että käytössä on tietokone. Opiskelu verkkototeutuksessa edellyttää itseohjautuvuutta, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä erinomaisia ajankäytön hallinnan taitoja.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen sisältyvien verkko-opintojen tarjonta painottuu ohjelmistokehityksen, IoT:n ja tietoverkkojen sisältöalueille. Tarjonta kasvaa jatkuvasti. Oheisessa linkissä on kuvattuna Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan avoimen amk:n maksullista verkko-opintotarjontaa: verkkototeutuksesta tutkinto-opiskelupaikan saaneet saavat tehdä vastaavia opintoja maksuttomasti.

Tutustu verkko-opintotarjontaan.

Tutkinnon rakenne ja sisältö

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op).

Perusopinnot 40 op: Moduuli sisältää tekniikan ja tietotekniikan, insinöörimatematiikan ja insinöörifysiikan perusopintoja. Suoritettavat opinnot määrittyvät hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta sen mukaisesti, minkälaisia perustason opintoja opiskelija on suorittanut aiemmin. Suoritettuja opintoja/osaamista tarkastellaan hyväksiluvuissa kokonaisuutena tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta. Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta.

Ammattiopinnot 115 op: Moduuli sisältää tietotekniikan eri alueiden syventäviä opintoja. Suoritettuja opintoja/osaamista tarkastellaan hyväksiluvuissa kokonaisuutena tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta. Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta. Opiskelijan omia uratavoitteita ja kiinnostuskohteita voidaan ottaa huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op: Tutkintoon edellytetään korkeakoulutasoisia suomen kielen ja viestinnän sekä englannin kielen ja viestinnän suorituksia. Tämän lisäksi tutkintoon edellytetään ruotsi tai suomi toisena kielenä (valinta tehdään koulusivistyskielen perusteella, suoritusten tulee täyttää tasoltaan tutkinnon kielitaitovaatimukset). Suoritettavat opinnot määrittyvät aiemmin suoritettujen tutkintoon hyväksiluettavien kieliopintojen pohjalta. Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta.

Työssäoppimisprojektit 10 op: Työssäoppimisprojekteja on mahdollista hyväksyttää ennen tutkinto-opintojen alkamista tai tutkinto-opintojen aikana saadulla työssä hankitulla osaamisella (alaan liittyvä työ). Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta.

Vapaasti valittavat opinnot 15 op: Moduuliin hyväksytään aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja. Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta.

Harjoittelu 30 op: Harjoittelusuoritukset on mahdollista hyväksyttää ennen tutkinto-opintojen alkamista tai tutkinto-opintojen aikana saadulla työssä hankitulla osaamisella (alaan liittyvä työ). Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta.

Opinnäytetyö 15 op: Kaikkiin insinööri (AMK) -tutkintoihin sisältyy tutkinnon loppuvaiheessa tehtävä opinnäytetyö.

Tutustu Tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö laatii opintojen alkaessa yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), kun kokonaistilanne on kartoitettu ja hyväksilukukirjaukset tehty.

Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta. Tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksyttävistä opinnoista/osaamisesta.

Henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältökokonaisuudesta päättää koulutuksen tutkintovastaava Janne Salonen. Opiskelija voi itse vaikuttaa jonkin verran siihen, minkälaisia ammatillisia opintoja opintosuunnitelmaan sisältyy. Opiskelijalla voi olla esim. tarve hankkia osaamista, joka tukee nykyisiä työtehtäviä tai uratavoitteita. Opiskelijan omia toiveita otetaan huomioon kurssitarjonnan ja tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta.

Insinööri (AMK) -tutkinto sisältää opintosisältöjä, joita edellytetään kaikilta tutkintoa suorittavilta: esimerkiksi matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja kieliopinnot. Jos näitä ei ole tutkintoon hyväksiluettavissa opinnoissa, niitä määritellään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Myös nämä opinnot tehdään verkko-opintoina.

Työssä hankittua osaamista ei voi käyttää verkkototeutushaussa, mutta sitä voidaan ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on saatu. Tutkinnon harjoitteluosaan (30 op) ja työssäoppimisprojekteihin (10 op) hyväksytään alaan liittyvää työssä hankittua osaamista. Työssä hankittua osaamista voi olla mahdollista hyväksyä jonkin verran myös tutkinnon ammattiopintoihin. Hyväksilukuhakemuksen yhteydessä kannattaa ottaa esille myös esim. suoritetut alaan liittyvät sertifikaatit.

Kaikilta Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittavilta edellytetään tietotekniikan alaan liittyvän opinnäytetyön (15 op) tekemistä tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Kysyttävää tieto- ja viestintätekniikan tutkinnosta?

Kysyttävää tieto- ja viestintätekniikan opinnoista?

Hakeminen

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.10.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  Hae nyt!
  • Verkko-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.10.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Hakuohjeet, hakuajat ja valintaperusteet

  Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan verkkototeutukseen valitaan hakijoita, joilla on hakuvaiheessa suoritettuna ja kirjattuna vähintään 120 opintopistettä (op) suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä, Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto). Hakuun ei sisälly valintakoetta. Valintapäätökset tehdään suomalaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella.

  • Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvasti koko kalenterivuoden ajan.
  • Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan: 1.5. - 31.10. ja 1.11. - 30.4.
  • Hae opintopolku.fi:n hakulomakkeella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkkototeutus

  Kaikkien haussa käytettävien opintosuoritusten tulee olla hyväksytysti tehtyinä ja kirjattuina hakuvaiheessa.

  On tärkeää, että hakija tallentaa hakemukseensa hakujärjestelmässä olevien ohjeiden mukaisesti opintosuoritustiedot kaikista taustalla olevista korkeakoulutasoisista opinnoista, jotta suoritettuja opintoja voidaan tarkastella kokonaisuutena valintapäätöstä tehtäessä. Kaikista suorituksista tulee saada nähtäville nämä tiedot: suoritetun opinnon nimi, laajuus opintopisteinä, arviointi, suorituspaikka, suorituspäivämäärä.

  Hakija voi halutessaan liittää hakemukseensa myös CV:n, mutta tämä ei ole pakollista.

  Työssä hankittua osaamista ei oteta huomioon hakuvaiheessa, mutta sitä voidaan hyväksyä tutkintoon eri tavoin siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty.

  Suoritettujen korkeakouluopintojen sisältö vaikuttaa valintaperusteiden täyttymiseen: tehdyissä opintosuorituksissa on oltava riittävästi Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksyttäviä suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja. Suorituksia on mahdollista täydentää ennen koulutukseen hakeutumista esimerkiksi Metropolian avoimen amk:n NonStop-verkko-opintotarjonnan kautta (maksulliset opinnot). Tarjolla on muun muassa 120 op:n laajuinen verkko-opintopaketti, joka täyttää verkkototeutushaun valintakriteerit.

  Tutustu maksulliseen verkko-opintotarjontaan.

  Tätä dokumenttia ei edellytetä haussa: Hakijan vapaamuotoinen selvitys siitä, mitä hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman opintojaksoja opiskelija esittää hyväksiluettavaksi milläkin haun perusteena käytetyllä opintojaksolla.

  Ohjaus hakuun liittyvissä opintosuorituksissa

  • Osaamisaluejohtaja Janne Salonen, janne.salonen [at] metropolia.fi (janne[dot]salonen[at]metropolia[dot]fi)
  • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua, marja.koskus@ [at] metropolia.fi (marja[dot]koskua[at][at]metropolia[dot]fi)

  Opiskeluoikeusajan alkaminen

  Hakuaika 1.5. - 31.10.

  • Opiskeluoikeusaika alkaa 1.8. niillä tutkinto-opiskelupaikan saaneilla, jotka ovat saaneet tiedon valintapäätöksestä ja ottaneet opiskelupaikan vastaan 31.7. mennessä.
  • Tämän jälkeen tutkinto-opiskelupaikan saaneilla opiskeluoikeusaika alkaa siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on otettu vastaan ja opiskelija on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

  Hakuaika 1.11. - 30.4.

  • Opiskeluoikeusaika alkaa 1.1. niillä tutkinto-opiskelupaikan saaneilla, jotka ovat saaneet tiedon valintapäätöksestä ja ottaneet opiskelupaikan vastaan 31.12. mennessä.
  • Tämän jälkeen tutkinto-opiskelupaikan saaneilla opiskeluoikeusaika alkaa siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on otettu vastaan ja opiskelija on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Opintojen aloitus Tieto- ja viestintätekniikan verkkototeutuksessa

Valintapäätös, opiskelupaikan vastaanottaminen ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen

Metropolian Hakijapalvelut lähettää hakijalle sähköpostitse tiedon valintapäätöksestä.

Jos tutkinto-opiskelupaikka myönnetään, Metropolian Hakijapalvelut lähettää valintapäätöstiedon yhteydessä tiedon opiskelupaikan saamisesta sekä ohjeet paikan vastaanottamiseen ja läsnäolevaksi ilmoittautumiseen: hakijan pitää ottaa opiskelupaikka vastaan annettuna määräaikana (muutoin opiskelupaikka peruuntuu).

Paikan saanut hakija ottaa halutessaan opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautuu läsnäolevaksi saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.

Metropolian Opiskelijapalvelut vie tutkinto-opiskeluroolin viralliset tiedot Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA).

Opintojen/osaamisen hyväksilukumenettely ja henkilökohtainen opintosuunnitelma

Kun tutkinto-opiskelupaikan saaneen tiedot on viety opiskelijarekisteriin, opiskelija voi aktivoida Metropolian käyttäjätunnuksensa saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa yhteyttä opiskelijaan ja ohjeistaa opintojen aloittamiseen ja hyväksilukuhakemuksen tekemiseen.

Hyväksilukukirjaukset tehdään tutkinto-ohjelmassa: koulutusmuodon tutkintovastaava päättää tutkintoon hyväksiluettavien opintosuoritusten/osaamisen määrästä ja sisällöstä.

Opiskelija saa opinto-ohjaajalta tiedon tehtyjen hyväksilukujen määrästä ja perusteista sekä tutkinnosta puuttuvista opintoalueista. Opiskelijalta pyydetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa varten tietoja itseä kiinnostavista verkkokursseista.

Henkilökohtainen opintosuunnitelma laaditaan koko tutkinnon osalta heti opintojen alkaessa. Tutkintovastaava Janne Salonen linjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksiluettujen opintojen, tutkinnon osaamistavoitteiden, tutkintokokonaisuuden ja opiskelijan omien kiinnostuskohteiden pohjalta.

Opinto-ohjaaja päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijan HOPSiin (OMA). Opiskelija saa opinto-ohjaajalta sähköpostitse tiedon tutkintovastaavan linjauksista ja ohjeet verkko-opintojen aloittamiseen. Opiskelija saa tietoa myös opinnäytetyö- ja valmistumisprosessista.

Tutkintoon edellytettävien opintojen tekeminen

Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot saamiensa ohjeiden mukaisesti. Verkko-opintoja voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin ajasta ja paikasta riippumatta, ja niihin voi ilmoittautua jatkuvasti läpi koko kalenterivuoden.

Jos tutkinnosta puuttuu harjoittelua, sitä on mahdollista tehdä muiden opintojen ohella siinä vaiheessa, kun harjoitteluksi soveltuva tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä työpaikka löytyy. Opiskelijat hakevat harjoittelupaikat itse: normaali työnhakuprosessi, jonka päätteeksi opiskelija ja työnantaja tekevät työsopimuksen. Harjoittelu on yleensä palkallista työtä.

Opiskelija saa ohjeita opinnäytetyöaiheen valintaan ja hyväksyttämiseen, opinnäytetyöprosessin eri vaiheisiin ja työn tekemiseen, sekä tietoa valmistumiseen liittyvistä menettelytavoista.

HOPS-muutokset opintopolun aikana

Opintojen alkaessa laadittuun henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voi olla mahdollista tehdä jonkin verran muutoksia tutkinto-opintojen aikana, jos opiskelijalla on tarve saada esimerkiksi työtään tai opinnäytetyötään tukevaa erityisosaamista, jota löytyy Metropolian verkko-opintotarjonnasta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman muutokset pitää aina hyväksyttää tutkinto-ohjelmassa, ja niistä päättää tutkintovastaava Janne Salonen.

Tutkinto-opiskelupaikan saaneen uuden verkkototeutusopiskelijan ohjaus

Metropolian Hakijapalvelut ilmoittaa valintapäätöksestä ja ohjeistaa opiskelupaikan vastaanottamisessa ja läsnäolevaksi ilmoittautumisessa. Opiskelupaikka on otettava vastaan Metropolian Hakijapalveluiden ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

Opiskeluoikeusaika alkaa hakemuksen lähettämisajankohdasta riippuen joko syyslukukaudella (1.8. - 31.12.) tai kevätlukukaudella (1.1. - 31.7.). Opiskeluoikeuden alkamispäivä on aina lukukauden ensimmäinen päivä (1.8. tai 1.1.) lukuun ottamatta tilannetta, jossa opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan vasta tämän jälkeen: silloin opiskeluoikeuden alkamispäivä on se päivä, jona opiskelija on ottanut kyseisen opiskelupaikan vastaan.

Ohjaus opintojen aloittamiseen käynnistetään, kun opiskeluoikeusaika on alkanut ja Metropolian opiskelija- ja hakijapalvelut on kirjannut opiskelijan tiedot virallisesti Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA).

Opinto-ohjaaja lähettää opiskelijalle sähköpostiviestin, jossa on ohjeet Metropolian käyttäjätunnuksen aktivoimiseen (aktivointi tehdään vahvalla tunnistautumisella), ohjeet hyväksilukuhakemuksen tekemiseen (edellyttää aktivoitua Metropolian käyttäjätunnusta) sekä linkki Uuden opiskelijan oppaaseen (edellyttää aktivoitua Metropolian käyttäjätunnusta).

Tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty 1.5. alkaneessa haussa

Opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.8. alkaen niitä opiskelijoita, joiden tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin 1.8. mennessä. Jos opiskelupaikka on otettu vastaan 1.8. jälkeen, opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelijan tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty 1.11. alkaneessa haussa

Opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.1. alkaen niitä opiskelijoita, joiden tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin 31.12. mennessä. Jos opiskelupaikka on otettu vastaan 1.1. jälkeen, opinto-ohjaaja ohjeistaa opintojen aloittamiseen siinä vaiheessa, kun opiskelijan tiedot on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Otathan huomioon tämän

Jokaisella on henkilökohtainen hyväksiluku- ja opintotilanne, mikä edellyttää henkilökohtaista ohjausta. Tutkinto-opiskelupaikan saaneita uusia opiskelijoita on paljon, joten jokaiseen paikan saaneeseen ei ole mahdollista ottaa yhteyttä välittömästi opiskeluoikeuden alkaessa.

Jos tarvitset todistuksen tutkinto-opiskelupaikan saamisesta tai koulutuksen tuottajan lausunnon (esim. oma-ehtoinen opiskelu työttömyysetuudella), ota yhteyttä tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi (opiskelijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat ovat oikeutettuja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön eli YTHS:n palveluihin. YTHS tarjoaa yleis- ja mielenterveyden sekä suunterveyden palvelut ja edistää opiskeluyhteisöjen hyvinvointia. YTHS:n palveluja voi käyttää perustutkintoa suorittava ammattikorkeakouluopiskelija, joka on ilmoittautunut lukukaudelle läsnäolevaksi.

Voit käyttää YTHS:n terveydenhoitopalveluja, mikäli olet perustutkintoa suorittava korkeakouluopiskelija ja olet maksanut korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun Kelalle.

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu maksetaan Kelalle oma-aloitteisesti.

Syyslukukausi (läsnäoleva opiskelija): terveydenhoitomaksu pitää maksaa Kelalle viimeistään 30.9.

Kevätlukukausi (läsnäoleva opiskelija): terveydenhoitomaksu pitää maksaa Kelalle viimeistään 31.1.

Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti.

Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

HUOM! Lukukausittainen YTHS:n terveydenhoitomaksu pitää maksaa, vaikka tutkintoa tekevä opiskelija olisi päätoimisessa työssä ja työterveydenhuollon piirissä.

Lisätietoa YTHS:n palveluista

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen, janne.salonen [at] metropolia.fi (janne[dot]salonen[at]metropolia[dot]fi)

Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua, marja.koskua [at] metropolia.fi (marja[dot]koskua[at]metropolia[dot]fi)