Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK), verkkototeutus

Alan muut opiskeluvaihtoehdot:

Tieto- ja viestintätekniikka päiväopiskeluna

Informaatioteknologian ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan täydennyskoulutus

Avoin AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 1.11.2022 - 30.4.2023
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteet ja verkko-opintojen toteutus

Koulutuksen tavoitteena on tukea työllistymismahdollisuuksia ja urasuunnitelmia sekä mahdollistaa kesken jääneen korkeakoulututkinnon suorittaminen valmiiksi: Insinööri AMK -tutkintoon johtava koulutus. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella.

Tutkinto-opiskelupaikan saaneet opiskelijat voivat tehdä Metropolian tarjoamia maksuttomia verkko-opintoja koko kalenterivuoden ajan (myös kesäisin). Verkko-opintotarjonta painottuu ohjelmistokehityksen, IoT:n ja tietoverkkojen sisältöalueille. Tarjonta kasvaa jatkuvasti. Verkko-opintoja voi tehdä omaan tahtiin itselle parhaiten sopivina ajankohtina (ei opettajajohtoista lähiopetusta). Opintojen tekeminen edellyttää, että käytössä on tietokone. Opiskelu verkkototeutusmuodossa edellyttää itseohjautuvuutta, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä erinomaisia ajankäytön hallinnan taitoja.

Haussa ei oteta huomioon työtodistuksia, vaan valintaperusteena ovat suomalaisissa korkeakouluissa aiemmin suoritetut opinnot. Tutkintoon voi kuitenkin olla mahdollista hyväksyttää työssä hankittua osaamista, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty.

HUOM! Jos taustallasi on jonkin muun alan korkeakouluopintoja/korkeakoulututkinto, luethan tarkkaan alla olevat ohjeet siitä, minkälaisia opintoja haussa edellytetään. Ohjeissa on kerrottu myös, miten aiemmin tehtyjä opintoja voi täydentää niin, että valintakriteerit täyttyvät.

Omia urasuunnitelmia ja työllistymismahdollisuuksia kannattaa pohtia tavoitteellisesti. Jos taustalla on jo amk-/kanditasoinen tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvä korkeakoulututkinto (esim. tietojenkäsittelyn tradenomitutkinto), kannattaa pohtia, minkälaiset lisäopinnot ovat omien urasuunnitelmien ja työllistymismahdollisuuksien näkökulmasta tarkoituksenmukaisia (esim. YAMK-tason tai maisteritason opintoihin hakeutuminen).

240 opintopisteen laajuisen insinööri (AMK) -tutkinnon norminmukainen suoritusaika on neljä vuotta ja opiskeluoikeusaika viisi vuotta. Tutkinnon osaamistavoitteet täyttävä tutkintoon hyväksiluettava osaaminen vähentää huomattavasti tutkinnon tekemiseen kuluvaa aikaa. Mitä enemmän opiskelijalla on tutkintoon hyväksiluettavaa osaamista (korkeakouluopinnot, työssä hankittu osaaminen), sitä nopeammin on mahdollista valmistua.

Hakuväylään ei sisälly valintakoetta: valintapäätökset tehdään suomalaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella.

Hakuohjeet, hakuajat ja valintaperusteet

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Tutustu tarkempiin ohjeisiin Metropolian ohjesivustolla.

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvasti koko kalenterivuoden ajan.

Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan: 1.5. - 31.10. ja 1.11. - 30.4.

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi:n hakulomakkeella.

Vieritä sivua alaspäin ja tarkista, että käytät oikeaa hakulomaketta: Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkkototeutus

HUOM! Tämän ohjesivuston loppuosassa on kerrottu, miten hakemusten käsittelyprosessi ja opintojen aloittaminen tapahtuu käytännössä.

Kaikkien haussa käytettävien opintosuoritusten tulee olla hyväksytysti tehtyinä ja kirjattuina hakuvaiheessa

On tärkeää, että hakija tallentaa hakemukseensa kaikki taustalla olevat korkeakoulutasoiset opintosuoritustiedot, jotta suoritettuja opintoja voidaan tarkastella kokonaisuutena valintapäätöstä tehtäessä. Kaikista suorituksista tulee saada nähtäville nämä tiedot: suoritetun opinnon nimi, laajuus (op), arviointi, suorituspaikka, suorituspäivämäärä.

Ensisijaisena suosituksena on, että kaikki taustaan liittyvät korkeakoulutasoiset opintosuoritukset tallennetaan hakemukseen opintopolun suorituslinkkinä.

Hakija voi halutessaan liittää hakemukseensa myös CV:n, mutta tämä ei ole pakollista.

HUOM! Tätä yleisissä hakuohjeissa olevaa dokumenttia EI EDELLYTETÄ haussa: Hakijan vapaamuotoinen selvitys siitä, mitä hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman opintojaksoja opiskelija esittää hyväksiluettavaksi milläkin haun perusteena käytetyllä opintojaksolla.

Kaikki koulusivistyskieleen liittyvät asiat selvitetään tutkinto-ohjelmassa siinä vaiheessa, kun opinnot käynnistyvät. Hakulomakkeella ilmoitetuttuja kielitodistuksia kannattaa tallentaa hakemukseen, jos äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi.

Aiemmin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Opintojen tulee olla suomalaisissa korkeakouluissa suoritettuja.

Työssä hankittua osaamista ei oteta huomioon hakuvaiheessa, mutta sitä voidaan hyväksyä tutkintoon eri tavoin siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty. Ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja ei oteta huomioon hakuvaiheessa, mutta niitä voi olla mahdollista hyväksyä tutkintoon siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty.

Suoritettujen korkeakouluopintojen sisältö vaikuttaa valintakriteereiden täyttymiseen. Vaikka hakijalla olisi useassa suomalaisessa korkeakoulussa tehtyjä opintoja/tutkintoja, se ei riitä valintaperusteiden täyttymiseen, ellei suorituksesissa ole riittävästi Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksyttäviä suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja.

Hakijan suorittamissa korkeakouluopinnoissa on oltava vähintään 73 opintopistettä tietotekniikan alaan liittyviä suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintosuorituksia (muun muassa ohjelmointiopintoja).

Suoritukset voivat olla useammalla opiskeluroolilla tehtyjä: esim. hakijalla on valmis korkeakoulututkinto, joka ei sisällä riittävästi tietotekniikan opintoja, mutta hänellä on tutkinnon lisäksi suoritettuna tietotekniikkaan liittyviä korkeakouluopintoja (esim. avoimessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja).

Tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja on oltava yhteensä vähintään 120 op, eli 73 op tietotekniikan alaan liittyviä opintosuorituksia ei täytä haun valintakriteereitä. Muut opinnot (vähintään 47 op) voivat olla esim. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja ja tutkinnon valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen moduuliin hyväksyttäviä tutkintokokonaisuutta tukevia muita suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja.

Koulutuksesta kiinnostuneille on tarjolla tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä täydentävien opintojen opintopaketteja ja yksittäisiä täydentäviä verkkokursseja

Haussa hyväksyttäviä tietotekniikkaan liittyviä opintoja on mahdollista tehdä Metropolian Avoimen amk:n NonStop-kurssitarjonnan kautta (maksulliset opinnot).

Opintotarjonnasta on mahdollista valita yksittäisiä opintoja tai valmiita opintopaketteja. Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan NonStop-verkko-opinnot ovat itsenäisesti omaan tahtiin tehtäviä maksullisia verkkokursseja. Kaikki tarjonnassa olevat verkko-opinnot soveltuvat hakuun, mutta verkko-opinnot eivät saa olla sisällöllisesti päällekkäisiä muiden aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen kanssa.

Myös valintakriteerit täyttävillä keskeneräisen korkeakoulututkinnon opinnoilla tai pelkästään avoimessa korkeakoulussa (avoin AMK, avoin yliopisto) suoritetuilla opinnoilla voi hakea.

Päätös valintakriteerin täyttymisestä (120 op) tehdään aina suoritettujen opintojen sisällön ja laajuuden perusteella.

Otathan huomioon, että kaikkien alojen korkeakoulutasoiset tutkinnot/opinnot (amk, yliopisto) eivät täytä automaattisesti Verkkototeutuksen valintakriteereitä, vaikka suorituksia olisi tehty vähintään 120 op. Jos taustalla on esim. kauppatieteiden tutkinto tai liiketalouspainotteinen tradenomitutkinto tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto (esim.sairaanhoitaja) tai jokin muu toisen koulutusalan korkeakoulututkinto, se ei täytä valintakriteerejä, ellei tutkinnon opinnoissa ole riittävästi tieto- ja viestintätekniikan alaan liittyviä opintoja. Aiemmin tehdyt opinnot voivat siis edellyttää täydentävien tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvien opintojen tekemistä, ennen kuin valintakriteerit täyttyvät. Tähän kohderyhmään kuuluvien kannattaa suorittaa esim. yllä mainittuja avoimen amk:n NonStop-verkko-opintoja.

Toisen asteen tutkinto tai ammattitutkinto (ammattioppilaitospohja, esim. tietojenkäsittelyn perustutkinto tai datanomitutkinto) ei täytä valintakriteerejä, vaikka suoritetut opinnot olisivat tietotekniikan alaan liittyviä: haussa edellytetään suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintosuorituksia (AMK, Avoin AMK, Yliopisto, Avoin yliopisto). Tähän kohderyhmään kuuluvien kannattaa käyttää esim. tarjolla olevaa Metropolian avoimen amk:n NonStop-verkko-opintopakettia (120 op).

Jos ammattioppilaitospohjaisen henkilön taustalla ovat Metropolian avoimen amk:n väyläopinnot tai polkuopinnot (60 op), suorituksia voi täydentää esim. avoimen amk:n NonStop-verkko-opinnoilla niin, että valintakriteeri 120 op täyttyy.

Ohjaus hakuun liittyvissä opintosuorituksissa

Lue ensin huolellisesti yllä annetut ohjeet. Niissä on annettu valmiiksi paljon tietoa siitä, millä tavalla omaa koulutustaustaa voi täydentää niin, että se voisi täyttää valintaperusteet. Jos tilanteesi edellyttää lisäohjausta, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstöön. Yhteydenoton voi tehdä myös siinä tapauksessa, että on hakenut koulutukseen, mutta tutkinto-opiskelupaikkaa ei ole myönnetty, ja on tarvetta saada lisäohjeita siitä, minkälaisia opintoja kannattaisi tehdä täyttääkseen valintaperusteet. Yllä annetuissa ohjeissa on tähän hyviä vinkkejä.

Tallenna yhteydenottoviestiisi aina opintopolusta otettu linkki, josta näkyy koko opintotaustasi: oma nimi + kaikki korkeakoulut, joissa opintoja on suoritettu + suoritettujen kurssien/opintojen nimet, laajuudet (op) ja arvosanat.

Yhteydenottoviestiin voi halutessaan tallentaa myös oman CV:n.

Otathan huomioon, että vastauksen saamisessa voi olla viivettä etenkin lukukausien kiireisimpänä aikana.

Ohjaushenkilöstön yhteystiedot

 • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
 • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op).

Opetussuunnitelman rakenne

Tutkinnon rakenne

Moduulien sisällä olevat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma muotoutuvat yksilökohtaisesti hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta.

Perusopinnot 40 op
Moduuli sisältää tekniikan ja tietotekniikan, insinöörimatematiikan, insinöörifysiikan ja liiketalouden perusopintoja. Suoritettavat opinnot määrittyvät hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta sen mukaisesti, minkälaisia perustason opintoja opiskelija on suorittanut aiemmin. Suoritettuja opintoja/osaamista tarkastellaan hyväksiluvuissa kokonaisuutena tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta.

Ammattiopinnot 115 op
Moduuli sisältää tietotekniikan eri alueiden syventäviä opintoja. Suoritettavat opinnot määrittyvät hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta sen mukaisesti, minkälaisia syventävän tason opintoja opiskelija on suorittanut aiemmin. Suoritettuja opintoja/osaamista tarkastellaan hyväksiluvuissa kokonaisuutena tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta. Opiskelijan omia uratavoitteita ja kiinnostuskohteita otetaan huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Tutkintoon edellytetään korkeakoulutasoisia suomen kielen ja viestinnän sekä englannin kielen ja viestinnän suorituksia. Tämän lisäksi tutkintoon edellytetään ruotsi tai suomi toisena kielenä (valinta tehdään koulusivistyskielen perusteella, suoritusten tulee täyttää tasoltaan tutkinnon kielitaitovaatimukset). Suoritettavat opinnot määrittyvät aiemmin suoritettujen tutkintoon hyväksiluettavien kieliopintojen pohjalta.

Työssäoppimisprojektit 10 op
Työssäoppimisprojekteja on mahdollista hyväksyttää ennen tutkinto-opintojen alkamista tai tutkinto-opintojen aikana saadulla työssä hankitulla osaamisella (alaan liittyvä työ).

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Moduuliin hyväksytään aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Harjoittelu 30 op
Harjoittelusuoritukset on mahdollista hyväksyttää ennen tutkinto-opintojen alkamista tai tutkinto-opintojen aikana saadulla työssä hankitulla osaamisella (alaan liittyvä työ).

Opinnäytetyö 15 op
Tehdään tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijoiden taustat ovat erilaisia: jokaisella on omanlaisensa tausta, hyväksilukutilanne ja opintosuunnitelma.

Valintakriteerien täyttymisessä tarkastellaan aina tutkintokokonaisuutta ja tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymistä yllä ilmoitettujen pääperiaatteiden pohjalta. Tutkintoon hyväksytään opintosuorituksia aiemmin tehtyjen korkeakouluopintojen alkuperäisillä kurssinimillä, laajuuksilla ja arvioinneilla. Olennaista on, että yllä olevat pääkriteerit täyttyvät.

Valintakriteerit täyttäville tutkinto-opiskelupaikan saaneille opiskelijoille hyväksiluetaan aina vähintään 120 op aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja. Opiskelijan tausta kokonaisuutena vaikuttaa siihen, kuinka paljon aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksyä tutkintoon. Tutkintoon hyväksyttävän osaamisen tulee täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö laatii opintojen alkaessa yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), kun kokonaistilanne on kartoitettu ja hyväksilukukirjaukset tehty. Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältökokonaisuudesta päättää koulutuksen tutkintovastaava Janne Salonen. Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisia ammatillisia opintoja opintosuunnitelmaan sisältyy. Opiskelijalla voi olla esim. tarve hankkia osaamista, joka tukee nykyisiä työtehtäviä tai uratavoitteita. Opiskelijan omia toiveita otetaan huomioon kurssitarjonnan ja tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta. Insinööri (AMK) -tutkinto sisältää opintosisältöjä, joita edellytetään kaikilta tutkintoa suorittavilta: esimerkiksi matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja kieliopinnot. Jos näitä ei ole tutkintoon hyväksiluettavissa opinnoissa, niitä määritellään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Tutkinnon harjoitteluosaan (30 op) ja työssäoppimisprojekteihin (10 op) hyväksytään alaan liittyvää työssä hankittua osaamista. Työssä hankittua osaamista voi olla mahdollista hyväksyä jonkin verran myös tutkinnon ammattiopintoihin. Kaikilta Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittavilta edellytetään tietotekniikan alaan liittyvän opinnäytetyön (15 op) tekemistä tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Hyväksilukuhakemuksen yhteydessä kannattaa ottaa esille myös esim. suoritetut alaan liittyvät sertifikaatit.

Hakemusten käsittely ja opintojen aloittaminen

Opiskeluoikeusajan alkaminen

Hakuaika 1.5. - 31.10.

 • Opiskeluoikeusaika alkaa 1.8. niillä tutkinto-opiskelupaikan saaneilla, jotka ovat saaneet tiedon valintapäätöksestä ja ottaneet opiskelupaikan vastaan 31.7. mennessä.
 • Tämän jälkeen tutkinto-opiskelupaikan saaneilla opiskeluoikeusaika alkaa siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on otettu vastaan ja opiskelija on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Hakuaika 1.11. - 30.4.

 • Opiskeluoikeusaika alkaa 1.1. niillä tutkinto-opiskelupaikan saaneilla, jotka ovat saaneet tiedon valintapäätöksestä ja ottaneet opiskelupaikan vastaan 31.12. mennessä.
 • Tämän jälkeen tutkinto-opiskelupaikan saaneilla opiskeluoikeusaika alkaa siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on otettu vastaan ja opiskelija on kirjattu Metropolian opiskelijarekisteriin.

Hakemusten käsittely ja opintojen aloittaminen

 1. Hakija laatii hakemuksen opintopolku.fi:ssä järjestelmän ohjeiden mukaisesti. On tärkeää, että hakija tallentaa hakemukseensa kaikki taustalla olevat korkeakoulutasoiset opintosuoritustiedot, jotta suoritettuja opintoja voidaan tarkastella kokonaisuutena valintapäätöstä tehtäessä. Kaikista suorituksista tulee saada nähtäville nämä tiedot: suoritetun opinnon nimi, laajuus (op), arviointi, suorituspaikka, suorituspäivämäärä.
 2. Metropolian Hakijapalvelut selvittää tutkinto-ohjelmasta, puolletaanko hakemusta eli täyttyvätkö valintakriteerit.
 3. Metropolian Hakijapalvelut lähettää hakijalle sähköpostitse tiedon valintapäätöksestä. Jos tutkinto-opiskelupaikka myönnetään, Metropolian Hakijapalvelut lähettää valintapäätöstiedon yhteydessä tiedon opiskelupaikan saamisesta sekä ohjeet paikan vastaanottamiseen ja läsnäolevaksi ilmoittautumiseen: hakijan pitää hoitaa tämä annettuna määräaikana (muutoin opiskelupaikka peruuntuu).
 4. Paikan saanut hakija ottaa halutessaan opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautuu läsnäolevaksi saamiensa ohjeiden ja aikataulun mukaisesti.
 5. Metropolian Opiskelijapalvelut vie tutkinto-opiskeluroolin viralliset tiedot Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA). Kun tiedot on viety opiskelijarekisteriin, tutkinto-opiskelupaikan saanut opiskelija voi aktivoida Metropolian käyttäjätunnuksensa saamiensa ohjeiden mukaisesti (tämä ei onnistu ennen kuin viralliset tiedot löytyvät opiskelijarekisteristä).
 6. Tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja Marja Koskua ottaa yhteyttä sähköpostitse ja ohjeistaa opintojen aloittamiseen ja hyväksilukuhakemuksen tekemiseen. Henkilökohtaisesta opintotilanteesta voidaan keskustella myös Teams-palaverissa, jonka ajankohdasta sovitaan erikseen.
 7. Hyväksilukukirjaukset tehdään tutkinto-ohjelmassa. Opiskelija saa opinto-ohjaajalta sähköpostitse tiedon tehtyjen hyväksilukujen määrästä ja perusteista sekä tutkinnosta puuttuvista opintoalueista. Opiskelijalta pyydetään henkilökohtaista opintosuunnitelmaa varten tietoja itseä kiinnostavista verkkokursseista (eivät välttämättä toteudu täysin sellaisenaan).
 8. Tutkinnon vastuuhenkilö Janne Salonen linjaa koko tutkintoa koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman hyväksiluettujen opintojen, tutkinnon osaamistavoitteiden, tutkintokokonaisuuden ja opiskelijan omien kiinnostuskohteiden pohjalta.
 9. Opinto-ohjaaja päivittää henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset opinnot opiskelijan HOPSiin (OMA).
 10. Opiskelija saa opinto-ohjaajalta sähköpostitse tiedon tutkintovastaavan linjauksista ja ohjeet verkko-opintojen aloittamiseen. Opiskelija saa tietoa myös opinnäytetyö- ja valmistumisprosessista. Opiskelija aloittaa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaiset verkko-opinnot saamiensa ohjeiden mukaisesti. Opintoja voi tehdä itsenäisesti omaan tahtiin, ja niihin voi ilmoittautua jatkuvasti läpi koko kalenterivuoden. Jos tutkinnosta puuttuu vain opinnäytetyö, opiskelija saa ohjeet opinnäytetyöaiheen valintaan ja hyväksyttämiseen sekä opinnäytetyöprosessin eri vaiheisiin ja työn tekemiseen sekä tietoa myös valmistumisprosessista. Opintojen alkaessa laadittuun henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan voi olla mahdollista tehdä jonkin verran räätälöintiä opintojen aikana, jos opiskelijalla on tarve saada esimerkiksi työtään tai opinnäytetyötään tukevaa erityisosaamista, jota löytyy Metropolian verkko-opintotarjonnasta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman muutokset pitää aina hyväksyttää tutkinto-ohjelmassa, ja niistä päättää tutkinnon vastuuhenkilö Janne Salonen.

Uusien opiskelijoiden ohjesivusto

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

 • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
 • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)