Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 1.11.2022 - 30.4.2023
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteet ja verkko-opintojen toteutus

Koulutuksen tavoitteena on tukea työllistymismahdollisuuksia ja urasuunnitelmia sekä mahdollistaa kesken jääneen korkeakoulututkinnon suorittaminen valmiiksi: Insinööri AMK -tutkintoon johtava koulutus. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella.

Tutkinto-opiskelupaikan saaneet opiskelijat voivat tehdä Metropolian tarjoamia maksuttomia verkko-opintoja koko kalenterivuoden ajan (myös kesäisin). Verkko-opintotarjonta painottuu ohjelmistokehityksen, IoT:n ja tietoverkkojen sisältöalueille. Tarjonta kasvaa jatkuvasti. Verkko-opintoja voi tehdä omaan tahtiin itselle parhaiten sopivina ajankohtina (ei opettajajohtoista lähiopetusta). Opintojen tekeminen edellyttää, että käytössä on tietokone.

Haussa ei oteta huomioon työtodistuksia, vaan valintaperusteena ovat suomalaisissa korkeakouluissa aiemmin suoritetut opinnot. Tutkintoon voi kuitenkin olla mahdollista hyväksyttää myös työssä hankittua osaamista, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty.

240 opintopisteen laajuisen insinööri (AMK) -tutkinnon norminmukainen suoritusaika on neljä vuotta ja opiskeluoikeusaika viisi vuotta. Tutkinnon osaamistavoitteet täyttävä tutkintoon hyväksiluettava osaaminen vähentää huomattavasti tutkinnon tekemiseen kuluvaa aikaa. Mitä enemmän opiskelijalla on tutkintoon hyväksiluettavaa osaamista (korkeakouluopinnot, työssä hankittu osaaminen), sitä nopeammin on mahdollista valmistua.

Hakuväylään ei sisälly valintakoetta: valintapäätökset tehdään suomalaisissa korkeakouluissa suoritettujen opintojen perusteella.

Hakuohjeet, hakuajat ja valintaperusteet

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Tutustu tarkempiin ohjeisiin Metropolian ohjesivustolla.

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvasti koko kalenterivuoden ajan.

Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan: 1.5. - 31.10. ja 1.11. - 30.4.

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi:n hakulomakkeella.

Vieritä sivua alaspäin ja tarkista, että käytät oikeaa hakulomaketta: Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkkototeutus

Kaikkien haussa käytettävien opintosuoritusten tulee olla hyväksytysti tehtyinä ja kirjattuina hakuvaiheessa

On tärkeää, että hakija tallentaa hakemukseensa kaikki taustalla olevat korkeakoulutasoiset opintosuoritustiedot, jotta suoritettuja opintoja voidaan tarkastella kokonaisuutena valintapäätöstä tehtäessä.

Ensisijaisena suosituksena on, että kaikki taustaan liittyvät korkeakoulutasoiset opintosuoritukset tallennetaan hakemukseen opintopolun suorituslinkkinä. Kaikista suorituksista tulee saada nähtäville nämä tiedot: suoritetun opinnon nimi, laajuus (op), arviointi, suorituspaikka, suorituspäivämäärä.

Hakija voi halutessaan liittää hakemukseensa myös CV:n, mutta tämä ei ole pakollista.

HUOM! Tätä yleisissä hakuohjeissa olevaa dokumenttia EI EDELLYTETÄ haussa: Hakijan vapaamuotoinen selvitys siitä, mitä hakukohteena olevan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman opintojaksoja opiskelija esittää hyväksiluettavaksi milläkin haun perusteena käytetyllä opintojaksolla.

Aiemmin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Opintojen tulee olla suomalaisissa korkeakouluissa suoritettuja.

Työssä hankittua osaamista ei oteta huomioon hakuvaiheessa, mutta sitä voidaan hyväksyä tutkintoon eri tavoin siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty. Ulkomaisissa korkeakouluissa suoritettuja opintoja ei oteta huomioon hakuvaiheessa, mutta niitä voi olla mahdollista hyväksyä tutkintoon siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty.

Suoritettujen korkeakouluopintojen sisältö vaikuttaa valintakriteereiden täyttymiseen

Valintakriteerien täyttymisessä on olennaista, että hakijalla on vähintään 120 op Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksyttäviä suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintosuorituksia.

Vaikka hakijalla olisi useassa suomalaisessa korkeakoulussa tehtyjä opintoja/tutkintoja, se ei riitä valintaperusteiden täyttymiseen, ellei suorituksesissa ole riittävästi Tieto- ja viestintätekniikan insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksyttäviä suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintosuorituksia.

Hakijan suorittamissa korkeakouluopinnoissa on oltava vähintään 73 opintopistettä tietotekniikan alaan liittyviä suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintosuorituksia (muun muassa ohjelmointiopintoja).

Suoritukset voivat olla useammalla opiskeluroolilla tehtyjä: esim. hakijalla on valmis korkeakoulututkinto, joka ei sisällä riittävästi tietotekniikan opintoja, mutta hänellä on tutkinnon lisäksi suoritettuna tietotekniikkaan liittyviä korkeakouluopintoja (esim. avoimessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja).

Tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja on oltava yhteensä vähintään 120 op, eli 73 op tietotekniikan alaan liittyviä opintosuorituksia ei täytä haun valintakriteereitä. Muut opinnot (vähintään 47 op) voivat olla esim. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja ja tutkinnon valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen moduuliin hyväksyttäviä tutkintokokonaisuutta tukevia muita suomalaisissa korkeakouluissa tehtyjä opintoja.

Hakijoille on tarjolla tietotekniikkaan liittyviä täydentävien opintojen opintopaketteja ja yksittäisiä kursseja

Haussa hyväksyttäviä tietotekniikkaan liittyviä opintoja on mahdollista tehdä Metropolian Avoimen amk:n NonStop-kurssitarjonnan kautta (maksulliset opinnot).

Opintotarjonnasta on mahdollista valita yksittäisiä opintoja tai valmiita opintopaketteja.

Tieto- ja viestintätekniikka - Verkko-opinnot 120 op (maksulliset opinnot): soveltuu esim. tilanteeseen, jossa hakijan taustalla on korkeakoulututkinto/korkeakouluopintoja joltakin muulta koulutusalalta kuin tekniikasta TAI pohjakoulutuksena on pelkästään toisen asteen tutkinto (lukio, ammattioppilaitos) ilman aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Tieto- ja viestintätekniikka - Verkko-opinnot 73 op (maksulliset opinnot): soveltuu esim. tilanteeseen, jossa hakijan taustalla on toisen alan insinööritutkinto, ja haussa edellytettäviä tietotekniikkaan liittyviä opintosuorituksia puuttuu.

Metropolian avoimen amk:n NonStop-verkko-opintotarjonansta voi valita myös yksittäisiä verkkokursseja (maksulliset opinnot) täydentämään aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan NonStop-verkko-opinnot ovat itsenäisesti omaan tahtiin tehtäviä maksullisia verkkokursseja. Kaikki tarjonnassa olevat verkko-opinnot soveltuvat hakuun, mutta täydentävät verkko-opinnot eivät saa olla sisällöllisesti päällekkäisiä muiden aiemmin suoritettujen korkeakouluopintojen kanssa.

Muuta haussa ja valinnassa huomioitavaa

Myös valintakriteerit täyttävillä keskeneräisen korkeakoulututkinnon opinnoilla tai pelkästään avoimessa korkeakoulussa (avoin AMK, avoin yliopisto) suoritetuilla opinnoilla voi hakea.

Sähkö- ja automaatiotekniikan ja Elektroniikan insinööritutkinnot/insinööriopinnot: valintaperusteiden täyttymiseen vaikuttavat suoritettujen korkeakouluopintojen sisällöt.

Tietojenkäsittelypainotteinen tradenomitutkinto mahdollistaa haun ilman täydentäviä opintoja. Päätös valintakriteerin täyttymisestä (120 op) tehdään suoritettujen opintojen sisällön perusteella.

Liiketalouspainotteinen tradenomitutkinto, sosiaali- ja terveysalan tutkinto (esim. sairaanhoitaja) tai jokin muu toisen koulutusalan korkeakoulututkinto ei täytä valintakriteerejä ilman täydentäviä tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Tähän kohderyhmään kuuluvien kannattaa suorittaa esim. yllä mainittuja avoimen amk:n NonStop-verkko-opintoja.

Toisen asteen tutkinto tai ammattitutkinto (ammattioppilaitospohja, esim. tietojenkäsittelyn perustutkinto tai datanomitutkinto) ei täytä valintakriteerejä, vaikka suoritetut opinnot olisivat tietotekniikan alaan liittyviä: haussa edellytetään korkeakoulutasoisia opintosuorituksia (AMK, Avoin AMK, Yliopisto, Avoin yliopisto). Tähän kohderyhmään kuuluvien kannattaa käyttää esim. tarjolla olevaa Metropolian avoimen amk:n NonStop-verkko-opintopakettia (120 op).

Jos ammattioppilaitospohjaisen opiskelijan taustalla ovat Metropolian avoimen amk:n väyläopinnot (60 op), väyläopintosuorituksia voi täydentää esim. avoimen amk:n NonStop-verkko-opinnoilla niin, että valintakriteeri 120 op täyttyy.

Ohjaus hakuun liittyvissä opintosuorituksissa

Lue ensin huolellisesti yllä annetut ohjeet. Niissä on annettu valmiiksi paljon tietoa siitä, millä tavalla omaa koulutustaustaa voi täydentää niin, että se voisi täyttää valintaperusteet.

Jos tilanteesi edellyttää lisäohjausta, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstöön.

Yhteydenoton voi tehdä myös siinä tapauksessa, että on hakenut koulutukseen, mutta tutkinto-opiskelupaikkaa ei ole myönnetty, ja on tarvetta saada lisäohjeita siitä, minkälaisia opintoja kannattaisi tehdä täyttääkseen valintaperusteet. Yllä annetuissa ohjeissa on tähän hyviä vinkkejä.

Tallenna yhteydenottoviestiisi aina opintopolusta otettu linkki, josta näkyy koko opintotaustasi: oma nimi + kaikki korkeakoulut, joissa opintoja on suoritettu + suoritettujen kurssien/opintojen nimet, laajuudet (op) ja arvosanat.

Yhteydenottoviestiin voi halutessaan tallentaa myös oman CV:n.

Otathan huomioon, että vastauksen saamisessa voi olla viivettä etenkin lukukausien kiireisimpänä aikana.

Ohjaushenkilöstön yhteystiedot

  • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
  • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
  • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Tutkinnon rakenne

Moduulien sisällä olevat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma muotoutuvat yksilökohtaisesti hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta.

Perusopinnot 40 op
Moduuli sisältää tekniikan ja tietotekniikan, insinöörimatematiikan, insinöörifysiikan ja liiketalouden perusopintoja. Suoritettavat opinnot määrittyvät hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta sen mukaisesti, minkälaisia perustason opintoja opiskelija on suorittanut aiemmin. Suoritettuja opintoja/osaamista tarkastellaan hyväksiluvuissa kokonaisuutena tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta.

Ammattiopinnot 115 op
Moduuli sisältää tietotekniikan eri alueiden syventäviä opintoja. Suoritettavat opinnot määrittyvät hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta sen mukaisesti, minkälaisia syventävän tason opintoja opiskelija on suorittanut aiemmin. Suoritettuja opintoja/osaamista tarkastellaan hyväksiluvuissa kokonaisuutena tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta. Opiskelijan omia uratavoitteita ja kiinnostuskohteita otetaan huomioon henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa.

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
Tutkintoon edellytetään korkeakoulutasoisia suomen kielen ja viestinnän sekä englannin kielen ja viestinnän suorituksia. Tämän lisäksi tutkintoon edellytetään ruotsi tai suomi toisena kielenä (valinta tehdään koulusivistyskielen perusteella, suoritusten tulee täyttää tasoltaan tutkinnon kielitaitovaatimukset). Suoritettavat opinnot määrittyvät aiemmin suoritettujen tutkintoon hyväksiluettavien kieliopintojen pohjalta.

Työssäoppimisprojektit 10 op
Työssäoppimisprojekteja on mahdollista hyväksyttää ennen tutkinto-opintojen alkamista tai tutkinto-opintojen aikana saadulla työssä hankitulla osaamisella (alaan liittyvä työ).

Vapaasti valittavat opinnot 15 op
Moduuliin hyväksytään aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Harjoittelu 30 op
Harjoittelusuoritukset on mahdollista hyväksyttää ennen tutkinto-opintojen alkamista tai tutkinto-opintojen aikana saadulla työssä hankitulla osaamisella (alaan liittyvä työ).

Opinnäytetyö 15 op
Tehdään tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijoiden taustat ovat erilaisia: jokaisella on omanlaisensa tausta, hyväksilukutilanne ja opintosuunnitelma.

Valintakriteerien täyttymisessä tarkastellaan aina tutkintokokonaisuutta ja tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymistä yllä ilmoitettujen pääperiaatteiden pohjalta. Tutkintoon hyväksytään opintosuorituksia aiemmin tehtyjen korkeakouluopintojen alkuperäisillä kurssinimillä, laajuuksilla ja arvioinneilla. Olennaista on, että yllä olevat pääkriteerit täyttyvät.

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op)

Valintakriteerit täyttäville tutkinto-opiskelupaikan saaneille opiskelijoille hyväksiluetaan vähintään 120 op aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja.

Opiskelijan tausta kokonaisuutena vaikuttaa siihen, kuinka paljon aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksyä tutkintoon. Tutkintoon hyväksyttävän osaamisen tulee täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö laatii opintojen alkaessa yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), kun kokonaistilanne on kartoitettu ja hyväksilukukirjaukset tehty.

Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältökokonaisuudesta päättää koulutuksen tutkintovastaava Janne Salonen.

Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisia ammatillisia opintoja opintosuunnitelmaan sisältyy. Opiskelijalla voi olla esim. tarve hankkia osaamista, joka tukee nykyisiä työtehtäviä tai uratavoitteita. Opiskelijan omia toiveita otetaan huomioon kurssitarjonnan ja tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta.

Insinööri (AMK) -tutkinto sisältää opintosisältöjä, joita edellytetään kaikilta tutkintoa suorittavilta: esimerkiksi matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja kieliopinnot. Jos näitä ei ole tutkintoon hyväksiluettavissa opinnoissa, niitä määritellään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan.

Tutkinnon harjoitteluosaan (30 op) ja työssäoppimisprojekteihin (10 op) hyväksytään alaan liittyvää työssä hankittua osaamista. Työssä hankittua osaamista voi olla mahdollista hyväksyä jonkin verran myös tutkinnon ammattiopintoihin.

Hyväksilukuhakemuksen yhteydessä kannattaa ottaa esille myös esim. suoritetut alaan liittyvät sertifikaatit.

Kaikilta Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittavilta edellytetään tietotekniikan alaan liittyvän opinnäytetyön (15 op) tekemistä tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Opintojen aloittaminen

Metropolian Hakijapalvelut ilmoittaa valintapäätöksestä ja ohjeistaa tutkinto-opiskelupaikan saaneen opiskelupaikan vastaanottamiseen ja läsnäolevaksi ilmoittautumiseen. Toimit saamiesi ohjeiden mukaisesti. Paikka on otettava vastaan annettuna määräaikana.

Kun opiskelupaikka on vastaanotettu ja läsnäolevaksi ilmoittautuminen tehty, Metropolian Opiskelijapalvelut kirjaa opiskelijan tiedot Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA).

Tämän jälkeen tutkinto-ohjelman opinto-ohjaaja ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja ohjeistaa käyttäjätunnuksen aktivoimiseen, opintojen aloittamiseen ja hyväksilukuhakemuksen tekemiseen. Opintojen aloittaminen ei ole mahdollista, ennen kuin tiedot on kirjattu virallisesti Metropolian opiskelijarekisteriin.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

  • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
  • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
  • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi