Riku Saari: "Ylempi korkeakoulututkinto syvensi gerontologista johtamis- ja kehittämisosaamistani"

9.7.2024 - 14:30

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen -YAMK-tutkintoon valmistuneella Riku Saarella on pitkä kokemus vanhusten parissa työskentelystä. Opiskelijatarinassaan hän jakaa ajatuksia opinnoista, urakehityksestä ja alan tarjoamista monipuolisista työskentelymahdollisuuksista.

Aloitin urani sosiaali- ja terveysalalla lähihoitajana 2000-luvun alkupuolella. Käytännön työ innoitti syventämään osaamistani ja aloin kartoittaa jatko-opiskelumahdollisuuksia. Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomikoulutus vaikutti kokonaisuudessaan parhaalta vaihtoehdolta. Valmistuin Metropoliasta geronomiksi (AMK) vuonna 2014, jonka jälkeen olen toiminut ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa eri tehtävissä, kuten sosiaaliohjaajana ja lähiesihenkilönä sekä asiakasvastaavana sote-henkilöstövuokrauksen parissa. Olen kokenut ikääntyneiden palveluissa työskentelyn mielenkiintoisena, monipuolisena ja hyvällä tavalla haastavana.

Työskennellessäni ikääntyneiden palveluissa lähiesihenkilönä päätin syventää gerontologista johtamis- ja kehittämisosaamistani. Koin luontevaksi hakea opiskelemaan Metropoliaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa vanhustyön tutkinto-ohjelmaan, josta valmistuin kevätlukukaudella 2021. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot oli mahdollista suorittaa työn ohessa lähiopetuspäiviä lukuun ottamatta. Päätin jäädä opintojen aikana hetkeksi opintovapaalle saattaakseni opinnäytetyöni ajallaan loppuun. Pidin hyvänä, että tehtäviä pystyi integroimaan omaan työhön tai työelämäkumppanin tarpeisiin. Hyvää oli myös, että luennoilla ja kurssimateriaaleissa asioita tarkasteltiin työelämälähtöisesti. Opintojen aikana meillä kävi vierailevia luennoitsijoita muun muassa järjestöistä ja pääsin käymään antoisia keskusteluja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Opiskelua joustavasti työn ohessa verkossa ja tiiviinä lähipäivinä

Opinnot koostuivat lähi-, verkko- ja itsenäisestä opiskelusta. Aikaan sidottuja opetuspäiviä oli kahdesta kolmeen kuukaudessa. Lähiopetuspäivien lisäksi suunnittelin itsenäiset opinnot omien aikataulujeni mukaan. Koin lähiopetuspäivät erityisen antoisiksi, koska niissä oli mahdollisuus verkostoitua ja jakaa ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa. Opiskeluryhmän kanssa käydyt moniammatilliset keskustelut rikastuttivat omia näkemyksiä.

Opinnoista valtaosa tehtiin kuitenkin itsenäisesti koulun verkko-oppimisympäristössä, johon oli koottu itsenäisesti opiskeltavia materiaaleja ja tehtäviä. Opettajien antamien opiskelumateriaalien lisäksi etsin itsenäisesti tietoa opintojaksojen aihealueista oman kiinnostukseni mukaan. Verkkoympäristössä käytiin opintojaksoihin liittyviä keskusteluja muiden opiskelijoiden kanssa. Opintojen aikana tehtiin myös ryhmätehtäviä, joiden parasta antia oli erilaisten näkökulmien vaihtaminen ja muilta oppiminen.

Kaikkien opintojaksojen opettajilla oli oman aihealueensa vahva osaaminen. Opetuksessa ikääntymistä ja ikääntyneille suunnattuja palveluita sekä niihin liittyviä ilmiöitä tarkasteltiin monipuolisesti ja ajankohtaisesti, mutta myös tulevaisuus huomioiden. Opettajat olivat kannustavia ja tarvittaessa joustavia.

Opinnoissa erityisen mielekästä oli opintojaksojen monipuolisuus, moniammatillinen opiskeluryhmä sekä mahdollisuus syventää omaa asiantuntijuuttani oman mielenkiintoni mukaan, esimerkiksi opinnäytetyön aihevalinnalla. Opintojen aikana hyödynsin Metropolian kattavia kirjastopalveluita muun muassa lainaamalla aineistoja ja tekemällä tiedonhakuja. Tein myös välillä oppimistehtäviä koulun rauhallisissa kirjastotiloissa.

Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen innosti oppimaan lisää

Opintojen aikana ajauduin puolivahingossa liiketoiminnan puolelta tutumman asiakaskokemuskirjallisuuden pariin. Kiinnostuin aiheesta valtavasti ja ryhdyin pohtimaan, miten aihealuetta voisi laajemmin soveltaa ikääntyneiden palveluissa sekä myös vahvistaa ikäystävällisyyttä yritysten tarjoamissa kaupallisissa palveluissa. Päädyin lopulta tekemään opinnäytetyönikin hoivatyön asiakaskokemukseen liittyen.

Halusin yhä syventää asiakaskokemusosaamistani, mikä sai minut opiskelemaan palvelumuotoilua XAMKissa, josta valmistuin hiljattain muotoilijaksi (ylempi AMK). Palvelumuotoilun soveltaminen sopii mielestäni mainiosti ikääntyneiden palveluihin sen ihmislähtöisyyden sekä empaattisen ja luovan lähestymistavan vuoksi. Työskentelen tällä hetkellä muun muassa ikääntyneiden palveluihin suunnatun asiakaskokemusvalmennuksen suunnittelun parissa.

Metropolian tarjoama opetus ja opintojaksojen sisällöt antoivat minulle hyvän perustan alan suunnittelu-, kehittämis- ja johtamistehtäviin. Opintojen myötä sain lisää varmuutta toimia alan asiantuntijana. Suosittelen ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja johtamisen (ylempi AMK) -opintoja kaikille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat oppia ikääntymisestä ja ikääntyneille suunnatuista palveluista sekä niiden kehittämisestä ja johtamisesta. Työskentelymahdollisuudet alalla ovat monipuoliset ja opinnot voivat mahdollistaa uusia urapolkuja.

Ikääntyneiden palvelujen kehittäminen ja johtaminen -YAMK-tutkinto Metropoliassa

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ikääntymisen ja gerontologisen tutkimuksen asiantuntemusta, jota tarvitaan ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa. Tulevaisuudessa ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä ja johtamisessa tarvitaan monialaista osaamista ja ymmärrystä yhteiskunnan toiminnan ja muutosten välisistä suhteista sekä vaikutuksista ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen. Opiskelijoiden taidot kehittyvät niin monialaisten kuin moninaisten työyhteisöjen, palvelujen ja asiakkuuksien johtamisessa ja kehittämisessä.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuvat kykenevät toimimaan vaativissa ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja johtamistehtävissä. Työtehtävät edellyttävät kykyä ennakoida, arvioida ja kartuttaa tietoa ikääntymisestä ja sen osaamisesta sekä ikääntymisen yhteiskunnallisista vaikutuksista. Tutkinnosta valmistuneet voivat toimia esim. erilaisissa julkisten, yksityisen ja järjestöjen ikääntyneiden palveluissa ja yksiköissä ikääntymisen erityisasiantuntijoina ja kehittäjinä sekä esihenkilöinä ja johtajina.

Lue lisää