Geronomi (vanhustyö), aikuiskoulutus - AMK-tutkinnot - Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valitse sivusto

Metropolia.fi / Hae opiskelijaksi / Opinto-opas / Wiki / CV / Blogit

Geronomi (AMK), monimuotototeutus

Päivä / Monimuoto

Tutkintonimike: geronomi (AMK)
Kesto: 3,5 vuotta
Laajuus: 210 opintopistettä
Aloituspaikat: 22
Opetuspaikka: Sofialehdonkatu 5 b, Helsinki

Hakuaika:
Syksyn 2016 yhteishaku: 7.-21.9.2016.

syksyn 2016 hakuohje

Geronomi AMK

Geronomin koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla.

Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa.

Geronomin asiantuntijuus rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta.

Sisältö

Koulutus perustuu näkemykseen vanhasta ihmisestä aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Geronomin asiantuntemus muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta sekä gerontologisen sosiaalialan, hoitotyön ja kuntoutuksen integroituneesta osaamisesta.

Geronomin koulutus rakentuu seuraavista osaamisalueista:

 • Gerontologinen osaaminen
 • Vanhuspalvelujen perusteet
 • Hyvä vanheneminen
 • Kotona asumisen tukeminen
 • Vanhustyön kehittäminen
 • Moniammatillinen vanhustyö
 • Geronomin ammatillisuuden syventyminen

Geronomin koulutus

Koulutus toteutuu sulautuvaan oppimiseen perustuen opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus, etäopiskelutehtävät ja työharjoittelut. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä = 60 opintopistettä vuodessa. Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen geronomin AMK osaamistavoitteita vastaavan osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.

Lähiopetusta on keskimäärin viitenä päivänä kuukaudessa. Lähiopetus toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.00 -16.00. Lisäksi koulutus sisältää työelämäharjoittelua.

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Geronomin koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä viisi harjoittelujaksoa, jotka ovat päätoimista ja kokopäiväistä työskentelyä erilaisissa vanhustyön toimintayksiköissä. Neljän ensimmäisen harjoittelujakson pituus on 5 työviikkoa ja viimeisen lukukauden harjoittelun pituus on 9 työviikkoa.

Kansainvälisyys geronomin koulutuksessa

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Geronomin työtehtävät

Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä. Hän työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä.

Geronomi soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä. Hän tukee vanhan ihmisen sekä hänen läheistensä arjessa selviytymistä ja ohjaa heitä yksilöllisiin palveluihin. Geronomi auttaa palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, lisäksi hän arvioi palvelujen saatavuutta ja laatua.

Geronomin työtä ohjaa vanhustyön eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys, jotka edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja.

Geronomin työkenttä on laaja ja mahdollisia työpaikkoja ovat mm.:

 
 • kotihoito
 • päivätoiminta
 • vanhustenkeskus
 • palvelukeskus
 • palvelutalo
 • vanhusten sosiaali- ja lähityö
 • palveluohjaus
 • sosiaaliohjaus
 
 
 • vanhustenneuvola
 • hoiva- ja hoitokoti
 • vanhainkoti
 • kuntoutuskeskus
 • omaishoito
 • dementiahoito
 • kehittämisprojekti
 

 

Geronomin työtehtäviä voivat olla:

 • Vanhan ihmisen ja hänen läheisensä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi
 • Arjessa selviytymisen tukeminen
 • Vanhan ihmisen toimijuuden vahvistaminen
 • Yksilöllinen palveluohjaus ja terveysneuvonta

Tule opiskelemaan geronomiksi. Koulutusta vaikuttavan vanhustyön pariin.

Opiskelijoiden kokemuksia

Aikuisopiskelijan mietteitä

"Olemme opiskelujen aikana päässeet mm. esittelemään vanhuksille geronteknologisia arjen elämää helpottavia ratkaisuja, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään viriketoimintaa, kehittämään vanhusten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä, rakentamaan järjestömaailmaan kokonaisvaltaista terveyttä edistävän hyvinvointi-tapahtuman, luennoimaan ja aivoterveydestä ja muistista, kartoittamaan ikääntyvien fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä aktivoimaan vanhuksia monin tavoin (liikunta, tanssi, kulttuuri, musiikki).

Monimuotokoulutuksen vuoksi on ollut mahdollista käydä töissä samaan aikaan ja hankkia arvokasta työkokemusta alalle. On ollut mielenkiintoista peilata koulussa opittuja asioita suoraan työelämään"

Hakuajat

8. - 27.1. Englanninkieliset AMK-tutkinnot
   
16.3. - 6.4. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot (suomi ja englanti)
   
7.9. - 21.9. AMK-tutkinnot (päivätoteutus ja monimuotototeutus) ja ylemmät AMK-tutkinnot

Kokemuksia Metropoliasta

Kokemuksia Metropoliasta

"Koulutus antaa mielestäni hyvät valmiudet työelämään omatoimisille ja sitkeille tyypeille."
- Emilia, Elokuvan ja television koulutus

OPISKELIJOIDEN KERTOMUKSIA →