RAPIT - Rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutus

Miten ennaltaehkäistä rakennusalalla tavallisia tuki- ja liikuntaelinsairauksia? Miten opettaa tapaturmien ennaltaehkäisyä ja välittää opiskelijoille työturvallisuusasennetta? Miten pitää yllä terveyttä ja jaksamista? Mitä voi itse tehdä, ja mitä työyhteisö voi tehdä työkyvyn ylläpitämiseksi? Oletko selvillä opetuksessa käyttämiesi kemikaalien terveysriskeistä? Miten valita asianmukaiset suojaimet kemikaalien käsittelyyn?

Tule mukaan maksuttomaan rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutukseen!

Tavoite

Rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ammattiopettajien täydennyskoulutuksen (RAPIT) käytyään ammatillinen opettaja saa

 • päivitettyä osaamisensa työkyvyn ylläpitämisessä, tapaturmariskien, tuki- ja liikuntaelinsairauksien sekä ammattitautien ennaltaehkäisyssä
 • uusinta tietoa rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla käytettävien kemikaalien tuotetietoudesta ja kemikaalien terveysriskeiltä suojautumisesta
 • käyttöönsä opetukseen sovellettavia menetelmiä, joiden avulla edistetään turvallisuusajattelua, tapaturmien ja sairastumisten ennaltaehkäisyä sekä työkyvyn ja terveyden ylläpitämistä.

Koulutuksen sisältö

RAPIT

Moduuli 1: Työkyvyn ja terveyden edistäminen rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla

Moduuli 2: Ergonomia, fyysisen työkyvyn ylläpito ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy

Moduuli 3: Työn vaarojen ja haittatekijöiden tunnistaminen sekä työturvallisuuden edistäminen rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan töissä

Moduuli 4: Kemikaalivaarat rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla

Sulje

Moduuli 1:

Työkyvyn ja terveyden edistäminen rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla

Tunnetko työkyvyn osa-alueet? Mitkä ovat terveyteen ja toimintakykyyn kohdistuvat vaatimukset rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla? Miten pitää yllä terveyttä ja jaksamista? Mitä voi itse tehdä, ja mitä työyhteisö voi tehdä työkyvyn ylläpitämiseksi?

Moduulissa perehdytään työkyvyn osa-alueisiin:

Terveys ja toimintakyky

Ammatin vaatimukset rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla

Miten pitää huolta terveydestä ja jaksamisesta

 • Liikunta
 • Ravinto; ruokailu työpäivän aikana
 • Lepo, uni ja virkisty
 • Työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Osaaminen on työkykyä:

 • Vahvuudet työtekijänä
 • Osaaminen kehittyy koulutuksessa, työssä ja kokemuksen kautta
 • Perehdytys, opastus, työskentely työryhmässä, palaute, koulutukseen osallistuminen
 • Jatkuva tietojen ja taitojen päivittäminen
 • Työelämävalmiudet

Motivaatio, arvot ja asenteet

 • Mikä motivoi?
 • Mistä saa voimavaroja työn tekemiseen?

Työ, työolot, työyhteisö ja johtaminen vaikuttavat työkykyyn

 • Miten työyhteisö voi tukea työkykyä?
 • Työyhteisötaidot: Miten omalla toiminnalla voi tukea työyhteisön hyvinvointia
 • Työyhteisön ristiriitojen käsittely ja hankalien tilanteiden ratkaiseminen työpaikalla

Pienyrittäjän riittävä eläketurva, sosiaalivakuutukset

Moduuli 1 koostuu työpajatyöskentelystä lähipäivässä ja omassa oppilaitoksessa.


Sulje

Moduuli 2:

Ergonomia, fyysisen työkyvyn ylläpito ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy

Tunnetko ergonomian ja fyysisen työkyvyn ylläpidon periaatteet, ja osaatko soveltaa niitä opetustyössäsi? Miten ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelinsairauksia rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan töissä? Millaisia velvoitteita ja tavoitteita laki ja opetussuunnitelmat asettavat

Moduulin sisältöä ovat

 • Aihepiiriin liittyvät tavoitteet ja velvoitteet laissa ja opetussuunnitelmissa
 • Ergonomian periaatteet
 • Toimenpiteiden tarpeen tunnistus, parannusehdotusten laadinta ja sopivien toimien valinta
 • Kuormittuminen työssä ja vaivojen ehkäisyn periaatteet
 • Fyysisen työkyvyn ylläpidon periaatteet

Moduulin 2 opiskelu toteutuu lähipäivässä ja konstruktiivisesti pienryhmissä verkossa.

Sulje

Moduuli 3:

Työkyvyn ja terveyden edistäminen rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla

Mitä ovat rakennusalan tapaturmiin johtavat tavalliset syyt? Miten havainnoida ja poistaa vaaratekijöitä rakennusalan työympäristössä? Miten opettaa tapaturmien ennaltaehkäisyä ja välittää opiskelijoille oikeanlaista työturvallisuusasennetta?

Moduulin sisältöä ovat

 • Tapaturmien ja haitallisten tapahtumien syntymekanismit
 • Vaarojen havainnointi, arviointi ja poistaminen työympäristössä ja työvälinetasolla
 • Tapaturmien ennaltaehkäisyn periaatteita ja turvalliseen työtoimintaan motivointi
 • Osallistava työturvallisuuskoulutus
 • Opettajien vaikuttaminen oppilaisiin, turvallisuusasenne, "turvallisuus osa ammattitaitoa"
 • Käytännön koulutusmenetelmät ja niiden kokeileminen

Moduuli 3 muodostuu lähi- ja verkko-opetuksesta sekä opittujen koulutus- ja kehittämismenetelmien kokeiluista omassa opetuksessa ja oppilaitoksessa.
Sulje

Moduuli 4:

Kemikaalivaarat rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla

A. Pinnoitetuotteet ja muut rakennusalan kemikaalit: Mitä uutta ja ajankohtaista; käyttöturvallisuustiedotteet,tuotetietous

B. Ihotautien ja hengitystieoireiden riskit rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla, aiheuttajat ja ennaltaehkäisy

Rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan tuotteet ja kemikaalit uudistuvat jatkuvasti. Tunnetko nykyisin käytössä olevat rakennusalan kemikaalit ja niihin liittyvät turvallisuusnäkökohdat? Oletko selvillä opetuksessa käyttämiesi tuotteiden ja materiaalien terveysriskeistä? Millaisia ovat rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan ihoon ja hengitysteihin kohdistuvat terveysvaarat? Mitkä ovat niiden tärkeimpiä aiheuttajia? Miten suojautua kemikaalien aiheuttamilta terveyshaitoilta rakennusalan ja rakennuspintakäsittelyalan töissä

Moduulin sisältöjä ovat

 • Käyttöturvatiedotteet, varoitusmerkinnät ja lainsäädäntö (Reach, CLP, biosidit ja VOC;hyväksynnät ja sertifikaatit)
 • Esikäsittelyaineet ja ohenteet, vesiohenteiset dispersiomaalit, alkydi- ja öljymaalit, reaktiomaalit ja -massat (akryyli-, epoksi- ja polyuretaanimaalit, polyurea), epäorgaaniset maalit (kalkki-, kalkkisementti-, sementti-, silikaattimaalit), saumaustuotteet ja vedeneristeet, liimat, kitit, ja silotteet, laastit, tasoitteet ja sementit, lakat, vahat ja öljyt sekä puunsuoja-aineet
 • Haitta-aineet korjausrakentamisen pintatuotteissa (asbesti, PAH-yhdisteet ja raskasmetallit)
 • Ihon ammattitaudit rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla:
  • Perusasiat kosketusihottumien mekanismeista
  • Ärsytysihottuma ja allerginen ihottuma: Tärkeimmät aiheuttajat
 • Hengitystiesairaudet rakennusalalla ja rakennuspintakäsittelyalalla
 • Ihon ja hengitysteiden suojaaminen

Moduuli 4:n opinnot koostuvat lähipäivän luennoista ja verkkotehtävistä 

Koulutus toteutetaan pääosin verkkokurssina syyslukukauden 2018 ja kevätlukukauden 2019 aikana. Koulutukseen sisältyy kolme lähipäivää ja ne järjestetään Metropolian tiloissa Helsingissä 28.9.2018, 8.2.2019 ja 10.5.2019. Koulutus on maksuton. Mahdollisia matkakustannuksia ei korvata.

RAPIT on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta annetaan todistus.

Kouluttajat

Työterveyslaitos

 • Jaana Laitinen, dosentti, FM, THM, laillistettu ravitsemusterapeutti, pedagoginen pätevyys
 • Esa-Pekka Takala, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri
 • Mikko Nykänen, YTM
 • Tiina-Mari Monni, Turvallisuustekniikan DI, AmO-pätevyys, tuotepäällikkö (Nolla tapaturmaa-foorumi)
 • Kristiina Aalto-Korte, dosentti, ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, ammatti-ihotautien erikoislääkäri
 • Irmeli Lindström, LT, keuhkosairauksien erikoislääkäri
 • Erja Mäkelä, FL, erikoistyöhygieenikko

Metropolia

 • Arto Yli-Pentti, TkL, pedagoginen pätevyys, lehtori, materiaali- ja pintakäsittelytekniikka
 • Marjut Haimila, Ylempi AMK, pedagoginen pätevyys, laboratorioinsinööri, Puhtaat teknologiat
 • Ari Moilanen, Ylempi AMK, AmO-pätevyys, lehtori, Tieto- ja viestintätekniikka

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 30.8.2018 mennessä täältä

Lisätietoja:

Ari Moilanen,
kurssin johtaja, lehtori, Tieto- ja viestintätekniikka,
Metropolia Ammattikorkeakoulu
ari.moilanen metropolia fi

Maria Pesonen
Ihotautien ja allergologian erikoislääkäri, apulaisylilääkäri
Työlääketiede, ammatti-ihotaudit
Työterveyslaitos
maria.pesonen ttl fi

 

 

Opetushallitus on myöntänyt Metropolialle rahoitusta opetustoimen henkilöstökoulutuksen järjestämiseen

 • 2019 yhdelletoista hankkeelle
 • 2018 kahdeksalle hankkeelle
 • 2017 neljälle hankkeelle
 • 2016 viidelle Metropolian hankkeelle sekä kolmelle yhteistyöhankkeelle, joissa Metropolia on mukana.

Yhteistyökumppanit