Metropolialta odotetaan tarttumista kestävään kehitykseen

Kestävä kehitys nousi pääteemaksi verkossa käydyssä strategiadialogissa, jossa Metropolia kysyi sidosryhmiensä, henkilöstön ja opiskelijoiden odotuksista korkeakoulua kohtaan.

Seuraavaksi tärkeimpinä Metropolian tavoitteina dialogiin osallistuneet pitivät yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä hyvinvointia, innostusta ja iloa.

Fountain Park Oy toteutti verkkodialogin Metropolialle osana korkeakoulun vuoteen 2030 ulottuvan strategian valmistelua.

”Kiitos kaikille verkkodialogiin osallistuneille arvokkaista näkemyksistänne. Ne auttavat korkeakouluamme tekemään strategisia valintoja ja lisäämään vaikuttavuuttamme. Kestävä kehitys, innostuminen ja ilo sekä koko korkeakouluyhteisön hyvinvointi ovat tärkeitä tavoitteita, joihin panostamme”, toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola sanoo.

Verkkodialogiin osallistui 443 henkilöä 20.8. - 6.9.2019. Osallistujista Metropolian työntekijöitä oli 275, sidosryhmän edustajia 112 ja opiskelijoita 56.

Osaamisen varmistaminen ja opiskelijalähtöinen toiminta puhututtivat

Verkkodialogiin osallistujia puhututtivat eniten Metropolian osaamisen varmistaminen ja opiskelijalähtöinen toiminta.

Osaamisella tarkoitettiin sekä opiskelijoiden, henkilöstön että yhteistyöverkostojen laadukasta osaamista, sen jatkuvaa kehittämistä ja innostusta. Myös elinikäinen oppiminen nousi esille.

Opiskelijalähtöisellä toiminnalla viitattiin mahdollisuuteen valita itselleen parhaita tapoja oppia, yksilöllisiin opintopolkuihin ja opiskelijatyytyväisyyteen panostukseen.

Työelämäyhteistyö, TKI-toiminta ja digitaalisuus

Uusien ideoiden rohkea testaaminen, yrittäjähenkisyyden lisääminen, innovaatiokeskittymät, vahva työelämäyhteistyö, osallisuus ja uuden teknologian hyödyntäminen nähtiin käydyssä verkkodialogissa vaikuttajakorkeakoulun tärkeinä tehtävinä.

Toimintakulttuurin muutos on avain onnistumiseen

Verkkodialogin osallistujien mukaan avain Metropolian tavoitteiden saavuttamiseen on toimintakulttuurin muutos.

Toimintakulttuurin ytimessä ovat laadukas vuorovaikutus yhteisön jäsenten välillä ja yhteistyön jatkuva kehittäminen. Myös viihtyvyyttä tukevat tilat nähtiin osana toimintakulttuurin muutosta.

Ylpeyden aiheet

Verkkodialogissa Metropolian ylpeyden aiheiksi nousivat kestävä kehitys, opiskelijoiden ohjaus, huipputasoinen opetus ja koulutusohjelmat.

”Metropolialta odotetaan kestävän kehityksen tuomista vahvemmin toiminnan keskiöön ja samalla kestävä kehitys nähdään keskeisimpänä ylpeyden aiheenamme. Tämä yhtälö luo korkeakoulullemme vahvan tulevaisuuden vaikuttajan polun. Kutsumme kumppanimme kulkemaan tätä merkityksellistä tietä kanssamme, sillä kestävä tulevaisuus tehdään vain yhdessä”, Konkola sanoo.

Lisätietoja

Verkkodialogiin osallistuneet, jotka tilasivat raportin tuloksista, saavat sen ilmoittamaansa sähköpostiin Fountain Parkista viikon 39 lopussa.

Riitta Konkola, toimitusjohtaja-rehtori, etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Metropolian strategia 2020