Vuosikatsaus 2023

Toimitusjohtajan katsaus 2023: yhteistyön ja kansainvälisten avausten vuosi

Vuosi 2023 oli menestyksekäs Metropolialle. Jatkoimme strategiamme mukaisesti kumppaneidemme kanssa yhteiskunnan haasteiden ratkomista ja kestävän tulevaisuuden rakentamista. Teimme tuloksekasta yhteistyötä niin opetuksen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan, liiketoiminnan sekä kansainvälisyyden parissa. Vuosi oli Metropoliassa hyvä myös taloudellisesti huolimatta yleisestä heikosta taloustilanteesta.

Vuosi oli erityisen merkityksellinen juhlistaessamme Metropolian 15-vuotistaivalta. Näiden vuosien aikana olemme kasvaneet Suomen suurimmaksi ammattikorkeakouluksi ja merkittäväksi ekosysteemitoimijaksi. Iloitsemisen aihetta oli myös maaliskuussa, kun Metropolia läpäisi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansainvälisen auditoinnin hyvin arvosanoin.

Olemme sitoutuneita tahtotilaamme olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja, myös tulevina vuosina. Vuoden aikana toteutimme strategian päivitysprosessin, johon koko korkeakouluyhteisöllä oli mahdollisuus osallistua. Päivitetty strategia rakentuu samoihin strategiateemoihin kuin nykyisessä strategiassamme on ja kaikelle sille hyvälle työlle, jota olemme saaneet aikaiseksi. Päivityksen myötä asetamme toiminnallemme vielä kunnianhimoisemmat strategiset tavoitteet.

Kansainvälisyys avasi uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön ja oppimiseen

Yksi vuoden 2023 kohokohdista oli kun kesäkuussa Metropolian koordinoima U!REKA SHIFT-allianssi läpäisi kovatasoisen kansainvälisen haun ja valittiin Erasmus+ -ohjelman mukaiseksi Eurooppalaiset yliopistot -verkostoksi. Metropolia on ensimmäinen Eurooppalaiset yliopistot -verkostoa koordinoiva suomalainen korkeakoulu. Verkostossa toimiminen edellyttää tiivistä eurooppalaista yhteistyötä, johon panostetaan erityisesti tulevina vuosina. Yhteistyön vauhdittamisen lisäksi verkostossa kehitetään korkeatasoista koulutusta, tutkimusta ja innovaatiotoimintaa sekä lisätään liikkuvuutta.

Metropolian oppimistoiminta kansainvälistyy nopeaa vauhtia. U!REKA SHIFT -allianssin rahoituksen lisäksi vuoden aikana kasvatettiin päämäärätietoisesti englanninkielistä opintotarjontaa ja käynnistettiin uusia englanninkielisiä Master’s-ohjelmia rakennus- ja terveydenhoitoaloilla. Metropolian 80 tutkinto-ohjelmasta 19 on englanninkielisiä.

Metropoliassa on kehitetty usean vuoden ajan kokonaisvaltaisia palveluita maahanmuuttajien työllistymisen ja integraation vahvistamiseksi muun muassa ura- ja koulutusohjausta, työllistymispalveluita ja korkeakouluvalmiuksien kehittämistä. Vuoden 2023 lopulla Metropolia sai opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän 500 000 euron rahoituksen, jolla sujuvoitetaan EU- ja ETA-maiden ulkopuolella tutkintonsa suorittaneiden sairaanhoitajien mahdollisuuksia pätevöityä ja täydentää osaamistaan Suomessa. Suomen kielen osaamisella on suuri merkitys suomalaisilla työmarkkinoilla. Tämän vuoksi Metropolian avoimen ammattikorkeakoulun eri tasoiset suomi toisena kielenä -opinnot olivat kaikille maksuttomia vuonna 2023.

Metropoliasta valmistuneiden määrä kasvoi

Metropoliasta valmistuneiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Vuonna 2023 suoritettiin 2 627 ammattikorkeakoulututkintoa, mikä on 90 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna. Suurin kasvu (103 tutkintoa) oli sosiaali- ja terveysalan tutkintomäärässä, joka palautui vuoden 2021 tasolle vuoden 2022 notkahduksen jälkeen. Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tutkintoja tehtiin 537, mikä on 29 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna.

Valmistuvat opiskelijat olivat tyytyväisiä Metropoliassa saamaansa opetukseen — tyytyväisten osuus oli kasvussa. Valmistuvien palautekyselyssä (AVOP) tyytyväisten vastaajien osuus (6–7 vastausten osuus asteikolla 1–7) oli 52,8 prosenttia, mikä oli yksi prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.

Kevään yhteishaussa Metropolia piti edelleen paikkansa suosituimpana ammattikorkeakouluna. Kevään 2023 yhteishauissa Metropolialla oli eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista (11 284 hakijaa) ja vetovoima oli 3,3 (2022: 2,9). Vetovoiman nousua edellisestä vuodesta selittää kasvanut kiinnostus englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia kohtaan.

Ratkaisuja globaaleihin haasteisiin

Metropolian tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI) toteutettiin viidessä ilmiölähtöisessä innovaatiokeskittymässä. Innovaatiokeskittymissä ratkaistaan globaaleja haasteita TKI-toiminnan keinoin. Ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä kokeillen ja oppien.

Vuonna 2020 valmistunut Myllypuron kampus suunniteltiin siten, että kampusta voi käyttää rakennusalan oppimisympäristönä ja taloteknisten ratkaisujen kehittämisalustana. Pitkäjänteisestä rakennusalan kehittämisestä on osoituksena syykuussa Myllypuron kampuksen saama kultatason Smart Building -sertifikaatti ensimmäisenä suomalaisena korkeakoulurakennuksena. Kampus sai kiitosta edistyksellisestä teknisestä toteutuksesta sekä tiedon hyödyntämisestä ja visualisoimisesta opetuksessa ja yhteistyössä kumppaneiden kanssa.

Rakennusalan tulevaisuuden osaamistarpeeseen on vastattu Helsingin kaupungin innovaatiorahaston rahoittamassa Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymässä. Yhteistyökumppaneina ovat Aalto-yliopisto ja Stadin AO. Hankkeessa vahvistetaan rakennusalan tunnettuutta, yhteiskunnallista vetovoimaa ja alan yritysten kilpailukykyä sekä uuden osaamisen syntymistä. 

Metropolian ja Jyväskylän yliopiston CuWeRe-osaamiskeskittymä aloitti toimintansa kesäkuussa. CuWeRe:ssa uudistetaan kulttuurihyvinvointialaa kehittämällä tutkimusta ja siihen perustuvaa koulutusta. 

Syksyllä 2023 käynnistyi merkittävä tutkimus- ja koulutusyhteistyö Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Korkeakoulujen välisessä yhteistyössä paneudutaan muun muassa yhteiskunnan hyvinvointiin ja varautumiseen liittyviin teemoihin.

Liiketoiminnassa merkittävää kasvua

Vuoden aikana kotimaan liiketoiminta kasvoi 10 prosentilla ja tämän lisäksi kaupallinen TKI-toiminta kasvoi 104 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Metropolia kiinnostaa enenevissä määrin myös kansainvälisiä opiskelijoita ja yhteistyökumppaneita. Vuonna 2023 lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvattamisessa onnistuttiin merkittävästi yli odotusten. Uusia aloittavia lukuvuosimaksuvelvollisia tutkinto-opiskelijoita oli noin 120 enemmän kuin edellisenä vuonna ja koulutusviennin liikevaihto kasvoi 78 prosenttia vuodesta 2022. Lisäksi EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleiden hakemusten määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Tilinpäätös 2023

  • Liikevaihto oli 121,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 9,6 %.
  • Liiketoiminnan liikevaihto oli 6,1 miljoonaa euroa ja kasvoi 8,4 % edellisvuoteen verrattuna.
  • Toimintakulut (sis. poistot) olivat yhteensä 120,5 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat edellisestä vuodesta 10,5 %.
  • Henkilöstökulut olivat 76,6 miljoonaa euroa ja olivat 62,9 % liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 7,3 miljoonaa euroa ja laskivat edellisestä vuodesta 6,6 %.
  • Tilikauden oikaistu tulos oli 4,2 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 4,0 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tilikauden tulos parani merkittävästi edellisvuoteen verrattuna sijoitustoiminnasta johtuen. Oikaistu tulos huomioi opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2022 etupainotteisesti maksaman tulon.

Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne Metropoliassa oli vuoden 2023 lopussa hyvä. Vakavaraisuus säilyi hyvänä ja omavaraisuusaste oli 74,0 % (edellinen vuosi 74,4 %).

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Maailman talousfoorumi myönsi 15.1.2024 Davosissa alkaneen vuosikokouksensa yhteydessä Metropolialle merkittävän tunnustuksen. Kyse on Skills-First Lighthouse -tunnustuksesta, jollaisia World Economic Forum valitsi yhteensä 13. Tunnustus tuli Metropolian innovaatioprojekti-konseptista MINNOsta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Metropolian kehitystä ohjaa keskeisesti Metropolian strategia, joka on päivitetty vuosille 2025 - 2028 ja joka sisältää vision aina vuoteen 2035 asti. Suomi tarvitsee uutta osaamista, osaajia, kestävää kasvua ja toiveikkuutta. Metropolian päivitetyt strategiset teemat: jatkuvan oppimisen uudistaja, ilmiölähtöinen ratkaisija, kestävän kehityksen ja kasvun rakentaja, digitalisaation edelläkävijä sekä avoin ja yhteisöllinen Metropolia toimivat tulevan kehityksen ajureina.

Strategia sisältää merkittävän kasvutavoitteen tutkinto-opiskelijoiden määriin vuoteen 2035 mennessä ja odotusarvona on kouluttaa opiskelijoita erityisesti pääkaupunkiseudun tarpeisiin.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on voimakkaasti kasvattaa ulkopuolisen tulorahoituksen määrää. Metropolia vahvistaa erityisesti kansainvälistä TKI-toimintaa sekä kaupallista TKI:tä.

Liiketoiminnan, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden ja muun kansainvälisen myynnin merkitys jatkaa kasvuaan. Maksullinen liiketoiminta laajentaa Metropolian tulopohjaa ja turvaa Metropolian taloudellista kehitystä.

Tilikauden 2024 osalta liikevaihdon odotetaan kasvavan tilikauteen 2023 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu kasvavan verrattuna tilikauteen 2023. Hallitus näkee, että tilikauden tuloksen odotetaan olevan tavoitteen mukaisesti positiivinen.

Jatkamme työtämme strategiamme mukaisesti: tavoitellen entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä. Lämmin kiitos henkilöstöllemme, opiskelijoillemme ja sidosryhmillemme vuodesta 2023.

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Metropolian vuosi 2023 lukuina

Metropolian liikevaihto oli 121,8 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 9,6 %. Vuoden 2023 lopussa päätoimisessa työsuhteessa yhteensä 1054 työntekijää. Metropolialla on neljä modernia kampusta: Arabian ja Myllypuron kampukset Helsingissä, Karamalmin kampus Espoossa sekä Myyrmäen kampus Vantaalla.

Vuonna 2023 Metropoliassa oli 80 tutkinto-ohjelmaa, joista 19 oli englanninkielisiä. Metropoliassa suoritettiin vuoden aikana 2627 ammattikorkeakoulututkintoa ja 537 ylempää korkeakoulututkintoa. Syyslukukaudella 2023 Metropoliassa oli kirjoilla yhteensä 17 473 tutkinto-opiskelijaa.

Metropolia.fi-sivustolla oli noin 1,5 miljoonaa käyntiä vuoden aikana. Käyntimäärä sivustolla kasvoi huomattavasti edellisvuodesta, jolloin käyntejä oli noin 1 miljoona. Myös Metropolian Linkedin-kanavan seuraajamäärä kasvoi vuoden 2023 aikana, jolloin seuraajia oli 53 000 (2022: 47 200).

Julkaisutoiminta on Metropolian vaikuttamistyötä ja sen kohderyhmiä ovat eri alojen ammattilaiset, päättäjät sekä suuri yleisö. Metropolian tuottamat julkaisumäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina ja vuonna 2023 tuotettiin 1058 (2022: 835). Näkyvyyttä saaneet julkaisut ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua sekä tuoneet yhteistyöavauksia ja työkaluja ammattilaisille.

Metropolian henkilöstö vuonna 2023

Vuoden 2023 lopussa päätoimisessa työsuhteessa oli yhteensä 1054 työntekijää (2022: 1011), joista opetushenkilöstöä oli 580 (55 %) ja muita asiantuntijoita 474 (45%). Henkilöstöstä 188 (18 %) oli määräaikaisessa työsuhteessa.

Koko henkilöstöstä naisia oli 63 % ja miehiä 37 %. Metropolian HR-järjestelmässä voi ilmoittaa sukupuoleksi myös ‘muu’, mutta toistaiseksi osuus on pieni eikä siksi näy kuvaajissa. Esihenkilöstöstämme naisten osuus oli 62 %.

Metropolia rakentaa kestävää tapaa tehdä työtä, jossa työn vaatimukset ja työn voimavarat ovat tasapainossa. Henkilöstön hyvinvoinnin tilaa seurataan vuosittain People Power -henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksen kokonaisindeksi antaa yleiskuvan henkilöstön näkemyksistä liittyen johtamiseen, sitoutumiseen, suorituskykyyn ja omistautuneisuuteen. People Power -henkilöstötutkimuksen kokonaisindeksin toteuma oli 65,6, mikä oli sama kuin edellisenä vuonna.

Metropolian henkilöstön keski-ikä on laskenut viime vuosina hieman, ja vuoden 2023 lopussa koko henkilöstön keski-ikä oli 48,2 vuotta. Henkilöstön koulutustaso on verrattain korkea ja noussut edelleen. Vuonna 2023 päätoimisesta henkilöstöstä 81 prosentilla oli vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Opettajista 22 prosentilla oli tutkijakoulutus vuonna 2023.

Hakijat

Metropoliaan oli vuonna 2023 ensisijaisia hakijoita 15 098 (2022: 14 781) ja aloituspaikkoja koulutuksiin oli 4228 (2022: 4250). Vuonna 2023 Metropolian vetovoimaluku (hakukelpoiset ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3,6 (2022: 3,48).

Metropoliaan oli kevään 2023 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista. Kevään 2023 yhteishaussa Metropolian vetovoima oli 3,3 (2022: 2,9). Vetovoiman nousu edellisestä vuodesta selittää kiinnostus englanninkielisiä tutkinto-ohjelmia kohtaan.

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Valmistuneet, AMK-tutkinnot

Vuonna 2023 suoritettiin 2 627 ammattikorkeakoulututkintoa eli 90 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna (2022: 2537). Suurin lisäys (103 tutkintoa) oli sosiaali- ja terveysalan tutkintomäärässä, joka palautui vuoden 2021 tasolle viime vuoden notkahduksen jälkeen.

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Valmistuneet, YAMK-tutkinnot

Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 537 vuoden 2023 aikana, joka oli 29 tutkintoa enemmän kuin edellisvuonna (2022: 508).

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto

Vuonna 2023 kansainvälisessä opiskelija- ja harjoitteluvaihdossa (yli 3kk pituinen vaihto) oli yhteensä 601 opiskelijaa. Vuonna 2022 vastaava luku oli 579.

Lyhyen ja pitkän opiskelijavaihdon sekä ulkomaan harjoittelujen määrät lähtivät nousuun koronavuosien jälkeen.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2023

Henri Kuitunen

Vuosi 2023 oli Metropolia Ammattikorkeakoululle sekä tärkeä että hyvä vuosi. Viime vuonna liikevaihtomme kasvoi liki 10 % ja kun kulut pysyivät kustannuspaineista huolimatta hyvin kurissa, pystyimme tekemään viime vuonna selkeästi positiivisen tuloksen, joka ylitti edellisen vuoden tuloksen sekä meille asetetut tavoitteet. Näin pystyimme vahvistamaan tasettamme, joka on meille ensiarvoisen tärkeää toimiessamme aktiivisesti strategiamme mukaisia tavoitteita kohti. Kun analysoimme tarkemmin niitä toimia, joista viimevuotiset onnistumisemme muodostuivat, voimme todeta, että liiketoimintamme sujui onnistuneesti laajalla sektorilla. Kotimaan liiketoimintamme kasvoi noin 10 % meiltä valmistuneiden opiskelijoiden määrän samanaikaisesti kasvaessa. Nykyaikana niin tärkeän TKI-toiminnan volyymi yli kaksinkertaistui.

Onnistumisia tapahtui myös kansainvälisissä toiminnoissamme. Heti alkuvuodesta 2023 läpäisimme Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kansainvälisen arvioinnin ja tätä seurasi vielä toinen iso onnistuminen, kun koordinoimamme U!REKA SHIFT -allianssimme valittiin mukaan Eurooppalaiset yliopistot -verkostoon. Nämä kaikki mainitut seikat sisältävät opiskelijoillemme sekä henkilökunnallemme valtavan mahdollisuuden kehittyä ja kehittää ja olla mukana viemässä suomalaista yhteiskuntaa läpi eteen tulevien haasteiden.

Tälle pohjalle Metropolia voi luottavaisin mielin suunnitella tulevaisuuttaan. Viime vuosi oli meillä siis onnistunut ja hyvin työntäyteinen vuosi. Lausun hallituksen ja omasta puolestani parhaat kiitokseni hyvästä vuodesta ja saumattomasta yhteistyöstä opiskelijoillemme, henkilökunnallemme, omistajillemme sekä kaikille sidosryhmillemme.

Samalla totean tilaisuuden tultua, että itse tulen jättämään kuluvan kevään aikana hallituksen puheenjohtajuuteni 15 vuoden jälkeen. Tämä on ollut minulle hieno periodi. Lämmin kiitos siitä Teille kaikille.

Henri  Kuitunen
Hallituksen puheenjohtaja

Tuloslaskelma 2023

1.1.-31.12.20231.1.-31.12.2022
LIIKEVAIHTO121,848,239.86111,133,745.42
Henkilöstökulut yhteensä-76,615,775.28-71,038,482.11
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-7,348,689.32-7,869,576.68
Muut kulut-36,492,620.02-30,127,100.69
KULUT-120,457,084.62-109,035,159.48
LIIKEVOITTO1,391,155.242,098,585.94
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä2,765,042.75-1,833,839.16
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA4,156,197.99264,746.78
Sidottujen rahastojen muutos237,181.03185,018.43
Tuloverot-179,335.84-245,412.87
TILIKAUDEN VOITTO4,214,043.18204,352.34

Tase 2023

31.12.202331.12.2022
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 272,409.81211,697.11
Muut pitkävaikutteiset menot 10,277,803.1111,154,114.30
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 10,550,212.9211,365,811.41
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 289,669.15483,067.11
Koneet ja kalusto 8,393,405.2410,192,456.39
Muut aineelliset hyödykkeet 13,048.3913,048.39
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt0.000.00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8,696,122.7810,688,571.89
Sijoitukset
Muut osakkeet 93,651.0050,002.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä500,000.00500,000.00
Muut saamiset 47,380,785.02 17,552,706.41
Sijoitukset yhteensä 47,974,436.02 18,102,708.41
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 67,220,771.7240,157,091.71
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 3,923,073.68 1,230,523.94
Siirtosaamiset240.00240.00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 3,923,313.68 1,230,763.94
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1,822,845.92 1,697,145.96
Muut saamiset 3,073,482.55 2,578,952.49
Siirtosaamiset 5,183,616.842,175,480.88
Rahoitusarvopaperit 5,224,094.19 30,002,550.16
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 15,304,039.50 36,454,129.49
Rahat- ja pankkisaamiset 7,189,348.08 8,569,318.81
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 26,416,701.26 46,254,212.24
Vastaavaa yhteensä 93,637,472.98 86,411,303.95
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma4,500,000.004,500,000.00
Muut rahastot
SVOP-rahasto6,480,117.926,480,117.92
Lahjoitusrahasto 747,942.27985,123.30
Muut rahastot106,658.94106,658.94
Muut rahastot yhteensä 7,334,719.13 7,571,900.16
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 43,203,130.14 42,998,777.80
Tilikauden voitto (tappio) 4,214,043.18 204,352.34
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 59,251,892.4555,275,030.30
Pakolliset varaukset 906,891.98 1,533,494.53
Pitkäaikainen vieras pääoma0.000.00
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 13,603,896.54 12,110,142.12
Ostovelat 4,673,758.32 4,303,109.30
Muut velat 7,341,741.50 6,733,098.78
Siirtovelat 7,859,292.196,456,428.92
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 33,478,688.55 29,602,779.12
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 33,478,688.55 29,602,779.12
Vastattavaa yhteensä 93,637,472.98 86,411,303.95