Vaikuttavuuskatsaus 1/2023

Kolme kertaa vuodessa ilmestyvissä vaikuttavuuskatsauksissa tuodaan näkyväksi Metropolian toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja ratkaisuja suuriin haasteisiin sekä esitellään talouden keskeisimmät tunnusluvut.

Luet juuri Metropolian uudistettua vaikuttavuuskatsausta, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Tavoittelemme strategiallamme vahvaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Vaikuttavuuskatsauksien avulla haluamme tuoda avoimesti näkyväksi Metropolian ratkaisuja suuriin haasteisiin ja toiminnan vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan.

Haasteiden ratkaisemiseksi Metropolia tarjoaa tuoretta ajattelua, uusia ideoita ja innovaatioita sekä rohkeita kokeiluja. Näitä kaikkia syntyy viiden strategisen teeman tukemana:

  • jatkuvan oppimisen avulla luomme yksilöille joustavia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä elämän erilaisissa tilanteissa
  • ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä ratkaistaan yhteiskunnallisia haasteita vaikuttavan TKI-toiminnan avulla
  • kestävä kehitys ja kasvu ohjaa kaikkea Metropolian toimintaa
  • ihmiset ja kulttuuri ovat onnistumisemme avaintekijät
  • digitalisaatio, jonka eri mahdollisuuksia hyödynnämme laajasti

Tutustu Metropolian strategiaan, joka johdattelee meidät vuoteen 2030 saakka.

Metropolian vuosi 2023 on alkanut vauhdikkaasti. Olemme vahvistaneet alueen elinvoimaa ja uudistumista tiiviillä yhteistyöllä Vantaan kaupungin ja kansainvälisten yritysten kanssa. Lisäksi olemme panostaneet toimintamme avoimuuteen, eettisyyteen ja ympäristötietoisuuteen sekä johtamisen kehittämiseen. Metropolian vahvuus on käytännön ratkaisujen tuottamisessa. Yksi hieno esimerkki tällaisesta ratkaisusta on koronapandemian vauhdittamana Metropoliassa kehitetty valintakoejärjestelmä, jonka avulla yhä useampi korkeakouluun pyrkivä tekee pääsykokeensa tänä keväänä. Voimme myös ylpeinä sanoa, että maaliskuussa läpäisimme Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin hyvin arvosanoin. Kiitos siitä kuuluu kaikille metropolialaisille! Auditoinnin tulosten myötä olemme entistä tietoisempia vahvuuksistamme ja otamme oppia kehitysehdotuksista. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Mukavaa kesää!

Riitta Konkola, Metropolian toimitusjohtaja-rehtori

Kuvassa Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola

Yhteistyöllä elinvoimaa ja uudistumista

Suomen neljänneksi suurin kaupunki Vantaa on yksi Metropolian omistajista ja tärkeä yhteistyökumppani. Alkuvuoden aikana Metropolian ja Vantaan yhteistyöprojekteissa on kehitetty kaupungin henkilöstöhallinnon palveluita monella eri tasolla.

Vuoden alussa käynnistyi projekti, jossa Metropolia kehittää kaupunkitasoisen perehdytyspolun Vantaan kaupungin uusille työntekijöille. Perehdytyspolun myötä työntekijät saavat kattavan kuvan uudesta työnantajastaan ja oppivat työnteon kannalta välttämättömät tiedot. Metropoliassa on aikaisemmin kehitetty vastaavanlainen perehdytyspolku Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluille, joka nyt laajennettiin kattamaan kaikki kaupungin toimialat.

Yhteistyön puitteissa Metropolia suunnittelee Vantaan kaupungille uuden vertaismentoroinnin mallin, jonka avulla tuetaan työntekijöiden ammatillista kehittymistä. Vantaan kaupungin työntekijöiden työssäjaksamista vahvistetaan Metropolian tuottamalla Kestävä työkyky -työpajasarjalla, joka toteutetaan lähes kaikilla kaupungin toimialoilla.

Kaupunkien lisäksi Metropoliassa tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä yritysten kanssa. Alkuvuonna tiivistettiin yhteistyötä ABB:n, Enoviksen ja Daikinin kanssa solmimalla yritysten kanssa työelämäyhteistyösopimukset. Sopimusten myötä vahvistetaan tekniikan, kuntoutuksen sekä kiinteistö- ja rakennusalan osaamista. Tällä hetkellä Metropoliassa on vastaavia sopimuksia 35 yrityksen kanssa. Työelämäyhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet: opiskelijat ja TKI-toimijat saavat suoran linkin työelämään ja yritykset pystyvät kehittämään toimintaansa uusin tavoin.

Rohkeita digitaalisia kokeiluita ja ratkaisuja

Metropoliassa tehdään rohkeita kokeiluita ja kehitetään uusia ratkaisuja kaikenkokoisiin haasteisiin. Yksi erinomainen esimerkki tällaisesta ratkaisusta on Metropolian kehittämä sähköinen valintakoejärjestelmä, joka on toimivuutensa vuoksi levinnyt laajasti kansalliseen käyttöön. Valintakoejärjestelmä on vakiinnuttanut asemansa niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin käytössä. Tämän kevään aikana yhä useampi korkeakouluun pyrkivä tekee pääsykokeensa Metropolian kehittämän järjestelmän avulla, sillä se on käytössä kevään yhteishaussa yhteensä 55 valintakokeessa.

Metropoliassa on pilotoitu myös tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja jo vuodesta 2019 lähtien. Tänä vuonna tekoälyn ja analytiikan kehittämiseen päätettiin lisätä resursseja sekä keskittää päätöksentekoa ja seurantaa. Metropolia sai tähän strategiarahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Rahoituksen avulla on mahdollista organisoida toimintaa sekä rekrytoida tekoälyprojektipäällikkö ja data-analyytikko kevään aikana. Ajankohta ei voisi olla yhtään parempi uusien tekoälysovellusten valloittaessa maailmaa.

Osana pohjoismaista yhteistyötä Metropolia otti vuoden 2023 alussa ensimmäisten suomalaisten korkeakoulujen joukossa käyttöön sähköisen palvelun, jonka myötä vaihdossa tehtyjen opintosuoritusten hyväksiluku osaksi kotimaista tutkintoa voidaan tehdä ketterästi ja luotettavasti. Uudistus näyttää mallia julkisten palveluiden digitalisoinnissa yli maarajojen.

Avoimuus tuo tutkitun tiedon kaikkien hyödynnettäväksi

Tiedon tuottajana, kehittäjänä ja levittäjänä Metropolia on osa suomalaista ja kansainvälistä tutkimusyhteisöä, jonka TKI-toiminnan perusarvona on avoimuus. Avoimuudella mahdollistetaan se, että julkisin varoin tuotetut tutkimustulokset, tutkimuksessa syntynyt data, tutkimusmenetelmät ja tutkimusinfrastruktuurit ovat yhteiskunnan eri toimijoiden käytettävissä ja edelleen hyödynnettävissä. Avoimuus lisää tutkitun tiedon vaikuttavuutta ja liikkuvuutta sekä tutkimuksen laatua. Tämä kaikki tukee jatkuvaa oppimista ja innovaatioiden syntymistä. Jaettu tieto kumuloituu niin Metropolian kuin koko yhteiskunnan menestykseksi.

Alkuvuodesta selvitettiin johtoryhmän kutsumana avoimuuden nykytilaa Metropoliassa ja sovittiin jatkotoimenpiteistä, jotka varmistavat sen, että avoimuudesta tulee saumaton osa Metropolian arkea. Työtä edistetään avoimuuden eri osa-alueiden pohjalta: avoin toimintakulttuuri, oppiminen, aineistot, julkaiseminen ja tutkimusinfrastruktuurit. Metropoliassa avoimuuden nykytila on jo melko hyvällä mallilla. Toimenpiteiden avulla avoimuutta kehitetään systemaattisempaan suuntaan sekä tuodaan Metropolian TKI-toimintaa näkyväksi ja muiden hyödynnettäväksi.

Toiminnan eettisyys ja ympäristötietoisuus lisääntyi

Toiminnan avoimuutta tukee myös tammikuussa julkaistut Metropolian uudet eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct). Eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät yhteiset pelisäännöt koko korkeakouluyhteisölle ja yhteistyökumppaneille. Osana eettisen toiminnan vahvistamista rakennettiin myös lakisääteinen ilmoituskanava, jonne voi tehdä ilmoituksia ilmoittajansuojelunlain piiriin kuuluvista aiheista, kuten julkisiin hankintoihin, rahanpesuun tai tuoteturvallisuuteen liittyen.

Alkuvuoden aikana otettiin iso harppaus kohti Metropolian strategista tavoitetta olla hiilineutraali korkeakoulu vuonna 2030. Hiilijalanjälkilaskentaa kehitettiin vastaamaan kansainvälisiä standardeja. Laskennan perustella nyt tiedetään tarkasti mikä Metropolian hiilijalanjälki on. Seuraavaksi tehdään erilaisia päästövähennysskenaarioita hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi. Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu ja kokoluokaltaan pienen kaupungin kokoinen, joten hiilijalanjäljen pienentämisellä on suuri merkitys. Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia avataan tarkemmin tuoreessa vuoden 2022 vastuullisuusraportissa.

Ihmislähtöisyys toiminnan kantavana voimana

Metropolia ei olisi Metropolia ilman korkeakouluyhteisöä: henkilöstöä ja opiskelijoita. Yhteisö on Metropolialle niin tärkeä, että ihmiset ja kulttuuri on nostettu Metropolian strategiseksi teemaksi ja sitä edistetään useilla sisäisillä kehitystoimilla. Vuoden 2023 aikana ihmislähtöisyyttä edistetään muun muassa johtamisen ja esihenkilötyön näkökulmasta. Hyvä johtaminen on yksinkertaisimmillaan arjen tekemistä: asioiden ohjaamista, ihmisten johtamista ja uudistamisen varmistamista. Sisäisessä kehitysprojektissa johtamiselle luodaan yhtenäiset ja tasalaatuiset käytännöt sekä tuetaan esihenkilöitä osaamisen kehittämisen suunnittelussa.

Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat teemoja, jotka koskettavat niin korkeakouluyhteisöä kuin ympäröivää yhteiskuntaakin. Maaliskuussa julkaistiin Moninainen ja yhdenvertainen Metropolia -toimintaohjelma, jossa Metropolia sitoutuu edistämään kaikessa toiminnassaan monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää.

Taloustilanne

Kvartaali lyhyesti (Q1/2023 vrt. Q1/2022)

Kuvassa Metropolian liikevaihto sekä TKI-toiminnan, oppimistoiminnan ja liiketoiminnan liikevaihto vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla.

Tulos

Metropolian liikevaihto oli ensimmäisellä kvartaalilla 29,8 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 7,9 prosenttia (Q1/2022; 27,6 M€). Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 80,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1/2022; 0,8 m€). Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna olivat perusrahoituksen nousu, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä Digivisio 2030 -projektin liikevaihto. Tilikauden kumulatiivinen kolmen kuukauden oikaistu tulos on 1,6 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2023 kuuluvan tulorahoituksen.

Toimintakulut (sis. poistot) olivat ensimmäisellä kvartaalilla yhteensä 28,9 miljoonaa euroa ollen 11,3 prosenttia suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavalla kaudella. Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä kvartaalilla 19,1 miljoonaa euroa kasvaen 9,8 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstökulut olivat 64,2 prosenttia liikevaihdosta (Q1/2022; 63,2 %).

Metropolian tulos Q1/2023
TuloslaskelmaQ1 /2023 (k€)Q1 /2022 (k€)ero (k€)
Liikevaihto29 79627 6112 185
Henkilöstökulut-19 142-17 438-1 704
Toimitilakulut-3 868-3 470-398
IT-kulut-829-90172
Materiaalit ja palvelut-674-803129
Toiminnan muut kulut-2 577-1 332-1 245
KÄYTTÖKATE2 7053 666-961
Poistot-1 835-2 038203
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)8701 628-758
Rahoitustuotot ja -kulut527-7911 318
Tilinpäätössiirrot ja verot51-3485
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)1 448803645
Investoinnit290350-60
Henkilöstö99696630
josta määräaikaiset17716215
.

Ydintoimintojen liikevaihdot

Oppimistoiminnan liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 23,9 miljoonaa euroa kasvaen 7,9 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2022; 21,3 M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 2,8 miljoonaa euroa kasvaen 95,1 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2022; 1,4 M€).

TKI-toiminnan liikevaihto oli 4,1 miljoonaa euroa pysyen samalla tasolla edellisvuoteen nähden (Q1/2022; 4,1 M€). Ulkopuolisen rahoituksen osuus liikevaihdosta oli 1,8 miljoonaa euroa kasvaen 11,8 prosenttia edellisvuodesta (Q1/2022; 1,6 M€).

Liiketoiminnan liikevaihto laski 14,8 prosenttia edellisvuodesta ja oli 1,9 miljoonaa euroa (Q1/2022; 2,2 M€). Liikevaihdon lasku johtuu sekä Myllypuron koronarokotuspisteen sulkeutumisesta ja sen myötä vuokraustoiminnan pienentymisestä, että tiettyjen vuosilaskutusten laskutusrytmin muutoksesta. Vuonna 2022 laskutus tapahtui ensimmäisen kvartaalin aikana ja vuonna 2023 laskutus tehdään toisen kvartaalin aikana. Liiketoiminnan ulkomaankaupan arvo oli tammi-maaliskuussa 0,7 miljoonaa euroa sisältäen osakkuusyhtiö EduExcellence Oy:n kautta tulevan osuuden. Ulkomaankaupan kokonaisarvo oli edellisvuoden tammi-maaliskuussa 0,5 miljoonaa euroa ja kasvua oli 45,1 prosenttia. Vaikka liiketoiminnan liikevaihto ensimmäisellä kvartaalilla oli viime vuoteen nähden heikompi, niin vuoden 2023 liiketoiminnan kokonaisliikevaihdon ennustetaan olevan viime vuoden toteumaa suurempi.

Liikevaihto k€Tot. 1-3/2023Tot. 1-3/2022Ero
Metropolia yhteensä29 79627 6112 185
Oppimistoiminta23 86921 2952 574
- OKM-perusrahoitus20 20918 8111 398
- OKM strategiarahoitus8941 067-173
- Ulkopuolinen rahoitus2 7661 4181 348
- Tutkintotoiminta17 96617 316650
- Maksullinen oppimistoiminta2 8272 368459
- Muut1 1681 612-444
TKI-toiminta4 0744 142-68
- OKM-perusrahoitus2 0592 450-391
- OKM strategiarahoitus21398115
- Ulkopuolinen rahoitus1 8021 594208
- Julkinen kilpailtu TKI1 7821 594188
- Kaupallinen TKI22022
Liiketoiminta1 8522 174-322
- Kotimaa1 1871 715-528
- Ulkomaat666459207
- Maksullinen liiketoiminta (sis. Lukuvuosimaksulliset)2 3752 388-13

Tase

31.03.202331.12.2022ero k€
V A S T A A V A A
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet10 84311 366-523
Aineelliset hyödykkeet9 66710 689-1 022
Sijoitukset20 04518 1031 943
Pysyvät vastaavat40 55540 157398
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset1 3921 231161
Lyhytaikaiset saamiset6 6916 452239
Rahoitusarvopaperit32 82230 0032 819
Rahat ja pankkisaamiset3 8348 569-4 735
Vaihtuvat vastaavat44 73846 254-1 516
V A S T A A V A A85 29486 411-1 118
V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma4 5004 5000
Svop rahasto6 4806 4800
Lahjoitukset941992-51
Muut rahastot1001000
Ed. tilikausien voitto (tappio)42 99942 9990
Tilikauden voitto (tappio)1 6522041 448
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ56 67255 2751 397
Pakolliset varaukset1 2501 533-283
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikaiset velat000
Lyhytaikaiset velat27 37229 603-2 231
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ27 37229 603-2 231
V A S T A T T A V A A85 29486 411-1 118

Strategia 2030

Tavoittelemme uudella strategiallamme entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä.