Vuosikatsaus 2020

Riitta Konkolan kuvaToimitusjohtajan katsaus 2020: Yhdessä oppiminen nousi keskiöön poikkeusvuotena

Vuonna 2020 panostimme vahvasti uudistumiseen tähdäten vahvempaan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Fokuksessamme olivat tutkintokoulutuksen ja muiden oppimisratkaisujen kehittäminen ja toteuttaminen, vaikuttavat innovaatiokeskittymät, elinkeinotoiminnan kasvattaminen, kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö sekä selkeä toiminnanohjaus. Suuntasimme katseemme tulevaisuuden tuomiin mahdollisuuksiin julkaisemalla uuden strategiamme 2021-2030.

Koronaviruspandemialla oli keskeiset vaikutukset toimintaamme vuonna 2020. Kampuksemme olivat suljettuina maaliskuusta kevätlukukauden loppuun asti ja syyslukukaudella toiminta jatkui hybridimallilla.

Otimme vuoden aikana merkittäviä harppauksia aika- ja paikkariippumattoman työskentelyn toimintamalleissa, virtuaalisessa yhteisöllisyydessä ja verkon yli tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. Onnistuimme erittäin hyvin työskentelyn ja opetuksen siirtämisessä nopeassa aikataulussa etätyöskentelynä toteutettavaksi.

Haastavasta vuodesta huolimatta onnistuimme saavuttamaan merkittävästi odotuksia paremman tuloksen.

Uusi strategiamme tähtää entistä vahvempaan vaikuttavuuteen yhteiskunnan parhaaksi

Metropolia julkaisi syksyllä uuden strategian 2021-2030. Uudella strategialla korkeakoulu tavoittelee entistä vahvempaa vaikuttavuutta yhteiskunnan parhaaksi, ihminen edellä. Strategian viisi teemaa ovat jatkuva oppiminen, ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät, kestävä kehitys ja kasvu, ihmiset ja kulttuuri sekä digitalisaatio.

Metropolia nosti kestävän kehityksen ja kasvun strategiansa 2021-2030 läpileikkaavaksi teemaksi. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Viitekehyksenä käytetään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, joiden pohjalle rakennetaan kestävän kehityksen tiekartta keväällä 2021.

Kestävän kehityksen kokonaisuus sisältää Metropolian oman toiminnan ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi vaikuttavuusnäkökulman eli sen, miten varmistetaan tulevaisuuden kestävän kehityksen osaaminen sekä ratkaisut globaaleihin haasteisiin. Kestävän kehityksen ratkaisuja luodaan Metropolian innovaatiokeskittymissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Kestävä kehitys viedään läpileikkaavaksi kaikkeen Metropolian koulutustarjontaan.

Eduix, Headai ja Metropolia kehittivät yhteistyössä Agenda2030 -analyysityökalun, jolla voi verrata Metropolian tarjoamia koulutuksia YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden sisältöihin. Työkalu on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja sen taustalla on teknologiayritys Headain kehittämä datamalli.

Yksilöllisiä jatkuvan oppimisen palveluita eri tarpeisiin

Metropoliassa jatkuva oppiminen sisältää tutkintotavoitteisen oppimisen ja muut oppimisen ratkaisut. Vuonna 2020 jatkuvassa oppimisessa panostettiin yksilöllisten oppimisratkaisujen ja palvelujen kehittämiseen, monimuotoisten opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen rakentamiseen ja hyödyntämiseen, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen sekä opetuksen ja oppimisen laadun kehittämiseen.

Tutkintotavoitteinen oppiminen

Metropoliaan oli kevään 2020 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista (11 101 hakijaa). Metropolia oli vetovoimalla (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna viidenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Jos vertailukohteena ovat ammattikorkeakoulut ja yliopistot, Metropolia oli kymmenenneksi vetovoimaisin.

Vuonna 2020 ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 485 tutkinnolla. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 2 680 eli 114 tutkintoa vähemmän kuin edellisvuonna. Suoritettujen tutkintojen määrän laskuun on vaikuttanut koronaviruspandemia. Metropoliasta valmistuneet työllistyvät vertaisiaan keskimääräistä paremmin.

Muut oppimisratkaisut

Joustavia oppimisratkaisuja edistettiin vuonna 2020 panostamalla pedagogiseen kehittämiseen sekä Metropolia Match- palvelukonseptin kehittämiseen. Metropolia Match tarjoaa joustavia oppimisen ratkaisuja elämän eri tilanteissa. Vuonna 2020 konseptia kehitettiin toteuttamalla erilaisia joustavia väyläopintoja toiselta asteelta korkeakouluopintoihin sekä rakentamalla oppijalähtöisen ohjauksen kokonaismalli.

Pedagogisesta kehittämisestä ja laatutyöstä vastaavat opettajat aloittivat toimintansa syksyllä. Kaikille osaamisalueille laadittiin pedagogisen kehittämisen suunnitelmat, joiden toimeenpano aloitettiin. Koronapandemian myötä käynnistettiin Digiklinikka-palvelut tukemaan opetushenkilöstöä verkko-oppimistarjonnan toteuttamisessa kevään etäopetuksessa sekä syksyn hybridioppimisratkaisuissa.

SIMHE - korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamisen, ohjauksen ja neuvonnan palvelut jatkuivat koko vuoden. Syksyllä 2020 käynnistettiin osaamiskeskustoimintaa yhteistyössä Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa tavoitteena käynnistää uudet korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille suunnatut palvelut vuoden 2021 alussa.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa, korkeakoulujen yhteistyössä, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa sekä erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden määrä (64 738) kasvoi edellisvuodesta 71 prosenttia. Opintopisteiden voimakasta kasvua selittävät muun muassa verkko-opintotarjonnan kasvattaminen sekä opiskelijoiden paremmat verkko-oppimisen valmiudet.

Ratkaisuja ja monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi

Metropolian viisi ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi.

Vuonna 2020 innovaatiokeskittymissä panostettiin opiskelu- ja yhteistyömahdollisuuksien kehittämiseen, toiminnan vaikuttavuuteen ja näkyväksi tekemiseen, strategisten kumppanuuksien vahvistamiseen sekä kampusten alustojen ja TKI- ja yrittäjyyspalveluiden kehittämiseen.

Helsinki XR Centerin vuosittainen Match XR –tapahtuma toteutettiin VR Pavilion Finland - virtuaaliympäristössä, jonne kokoontui yli 900 osallistujaa eri puolilta maailmaa.

Myllypuron kampuksella käynnistyi alkuvuodesta HyMy-kylän (Hyvinvointia Myllypurosta) toiminta. HyMy-kylä on ihmislähtöinen ja monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoille aidot asiakaskohtaamiset. Syksyllä Myllypurossa avautui myös Metropolia Proof Health, joka tarjoaa yrityksille ja tutkimuskumppaneille modernin ympäristön ja laaja-alaisen asiantuntemuksen prekliiniseen kehitystyöhön.

Metropolian avointa TKI-toimintaa ja oppimista edistettiin allekirjoittamalla Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus yhdessä muiden suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusyhteisöjen kanssa. Julistus antaa yhteisen suunnan avoimuuden edistämiselle vahvistaen tutkitun tiedon liikkuvuutta, vaikuttavuutta ja merkitystä yhteiskunnassa.

Metropolian TKI-toiminnan liikevaihto oli 19,0 miljoonaa euroa kasvaen 42,5 prosenttia edellisvuodesta (13,3 M€). Ulkopuolinen TKI-rahoitus oli noin 6,8 miljoonaa euroa.

Tilinpäätös 2020: Tulos oli merkittävästi odotuksia parempi

  • Liikevaihto oli 103,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 4,9 %.
  • Toimintakulut olivat yhteensä 98,1 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 0,8 %.
  • Henkilöstökulut olivat 64,0 miljoonaa euroa ja olivat 62,1 % liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 7,7 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden voitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 miljoonaa euroa.
  • Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli kokonaisuutena hyvä.

Koronapandemiasta huolimatta Metropolian vuoden 2020 tulos oli merkittävästi odotuksia parempi. Metropolian tilikauden 2020 tulos oli 5,1 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 3,4 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Tulosparannuksen mahdollistivat kasvanut liikevaihto, toimintojen virtaviivaistaminen, toimitilakulujen aleneminen uusien kampusten myötä sekä koronapandemian seurauksena pienentyneet toimintakulut.

Metropolian taloudellinen tilanne oli vuoden 2020 lopussa kokonaisuutena hyvä. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta, maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä ja omavaraisuusaste oli 73,4 prosenttia.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Arabian kampuksen Soiva-talo, musiikin uusi kampus, on luovutettu käyttäjille 11.2.2021 ja tilat otetaan operatiiviseen käyttöön maalis-huhtikuussa 2021.

Metropolia jatkaa tilikaudella 2020 onnistuneiksi osoittautuneita toimenpiteitä koronapandemian hillitsemiseksi. Metropolia noudattaa hybridimallia ja tarkentaa koronaohjeistustaan säännöllisesti koronapandemian etenemisen mukaisesti.
Helsingin kaupunki on perustanut koronarokotuspisteen Metropolian Myllypuron kampukselle.

Yhteistyön merkitys korostui

Vuonna 2020 työelämän kiihtyvään tahtiin toi oman lisänsä koronapandemian aiheuttama poikkeuksellinen aika. Etätyöhön siirryttäessä sekä työhön että arjen pyörittämiseen liittyvät haasteet ja kuormitustekijät lisääntyivät. Metropoliassa keskeiseksi henkilöstön hyvinvoinnin ylläpitämisen kannalta nousi yhteisöllisyyden ja luottamuksen ylläpitäminen sekä ihmisten tunteiden huomioon ottaminen.

Vuoden aikana henkilöstöjohtamisen keskeiseksi fokusalueeksi muodostui koronaepidemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta ja -järjestelyistä johtuviin tarpeisiin vastaaminen.

Henkilöstön kehittämisen painopisteenä oli erityisesti etäopetuksen ja -työskentelyn sekä digipedagogisen osaamisen tukeminen. Metropolian digimentorit tukivat etäopetuksen laadukasta toteutumista ja digiklinikalla jaettiin opetuksen hyviä käytänteitä.

Vuosi jää haasteista huolimatta myös mieleen ennen kaikkea ratkaisujen vuotena. Yllättävissäkin tilanteissa yhteistyö, avoimuus ja uskallus kokeilla uutta ovat osoittautuneet toimivaksi yhtälöksi. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme ja korkeakouluyhteisöämme joustavuudesta ja yhdessä tekemisestä.

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Vuosikatsauksen muut osiot

Uutinen 26.3.2021: Tilinpäätös 2020: Metropolialla kasvun vuosi haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta