Vuosikatsaus 2019

Toimitusjohtajan katsaus 2019: Rohkealla uudistamisella vaikuttajakorkeakouluksi

toimitusjohtaja-rehtori Riitta KonkolaVuosi 2019 oli meille kasvun ja uudistumisen aikaa. Jatkoimme kunnianhimoisesti uudistamista ja panostimme koko kuluvan vuoden yhä vahvemmin yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Tavoitteellisen toimintamme tuloksena oli vahva kasvu ja erinomainen tilikauden tulos.

Metropolian tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Keskeisiä strategisia teemoja olivat:

  • Jatkuva oppiminen
  • Innovaatiokeskittymät
  • Kyvykäs ja motivoitunut henkilöstö.

Onnistumisen ytimessä olivat tutkintokoulutuksen ja muiden oppimisratkaisujen aktiivinen kehittäminen ja toteuttaminen sekä ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien toiminnan vakiinnuttaminen.

Jatkuvaa oppimista ja osaamispolkuja

Vuonna 2019 Metropoliassa panostettiin kaikkien tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmien uudistamiseen sekä oppimisen laatuun vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Vuonna 2019 Metropoliassa suoritettiin 2 794 ammattikorkeakoulututkintoa ja ennätykselliset 447 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli liiketaloudessa ja tekniikassa, joissa tehtiin tutkintoennätykset. Metropoliasta valmistuneet työllistyvät vertaisiaan keskimääräistä paremmin.

Muiden oppimisen ratkaisujen viitekehys ja sitä konkretisoiva Metropolia Match® -palvelumalli valmistui vuonna 2019. Palvelumalli tarjoaa joustavia oppimisen ratkaisuja elämän eri tilanteissa. Asiakkaita ovat nuorten ja aikuisten lisäksi päiväkoti-ikäiset ja ikäihmiset.

Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea (3AMK) kehittävät korkeakoulujen välistä opiskelijaliikkuvuutta sekä uusia osaamispolkuja, jotka vahvistavat metropolialueen osaamista. Yhteisiä osaamispolkuja oli vuonna 2019 tarjolla 12, ja niitä hyödynsi noin 700 opiskelijaa.

Innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin

Metropolian valinta profiloida tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintansa viiden ilmiölähtöisen innovaatiokeskittymän kautta on osoittautunut hyväksi ratkaisuksi. Innovaatiokeskittymissä haetaan yhteistyössä kumppaneiden kanssa uusia ratkaisuja valittuihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja haasteisiin.

Vuonna 2019 toteutetun opetussuunnitelmauudistuksen on mahdollistaa opiskelijoille ilmiölähtöinen oppiminen ja osallistuminen innovaatiokeskittymien TKI-hankkeisiin. Innovaatiokeskittymissä opiskelijat toimivat ja oppivat yhdessä yritysten, kaupunkien ja muiden kumppanien kanssa.

Kampuksille kehitettiin yhteistyöalustoja innovaatiotoiminnalle, kokeiluille, pilotoinnille ja oppimiselle. Helsinki XR Center (HXRC) Arabian kampuksella on XR-teknologioihin keskittyvä yhteistyöalusta, jossa yhdistyvät alan tutkimus- ja kehitystyö, startup-toiminta ja yritysyhteistyö. Metropolia operoi HXRC:ä yhdessä Finnish Virtual Reality Association FIVR:n kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Helsingin kaupunki ja Business Finland. HXRC:n ensimmäinen toimintavuosi oli menestys.

Urban Farm Labia on kehitetty yhteistyössä Sitran, Vantaan kaupungin ja yritysten kanssa oppimisympäristönä, jossa luodaan skaalautuvia ja muokattavissa olevia tulevaisuuden viljelytekniikoita ja niihin pohjautuvia kiertotalousratkaisuja. Urban Farm Lab on herättänyt laajasti kotimaisen ja kansainvälisen median huomiota ja tutustumiskäyntejä. Vuonna 2019 Urban Farm Labin toimintaan osallistui yli sata opiskelijaa kahdeksasta eri tutkinto-ohjelmasta.

Henkilöstö strategian mahdollistajana

Vuonna 2019 panostettiin erityisesti kolmeen henkilöstöjohtamisen teemaan: henkilöstön muutosvalmiuksien kehittämiseen, esimiestyöhön ja työyhteisöjen tukeen.

Dialogisia yhteistyökäytänteitä edistettiin kampusten henkilöstölle suunnatuin KampusAkatemioin. Tapahtumat järjestettiin syyskuussa Arabian, Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla. Metropolian osallistamisosaamista ja -käytänteitä kokoava Osallistaen-julkaisu valmistui vuonna 2019. Julkaisu antaa käytännön työkaluja osallistavien menetelmien hyödyntämiseen ja on samalla kiinnostava kooste uudenlaisen yhteistyön monista mahdollisuuksista.

Opetushenkilöstölle kohdennettuja Peda-tapaamisia järjestettiin pedagogisen osaamisen uudistamiseksi. Uusille työntekijöille suunnatut vertaismentoroinnin ryhmät käynnistettiin kolmella kampuksella. Ryhmillä tuetaan vertaisoppimista ja yhteisöllisyyttä sekä lisätään työhyvinvointia.

Dialogisia käytänteitä lisättiin systemaattisesti Metropolia Akatemiaan, johtoryhmän kokouksiin sekä uudistettuun päällikköfoorumiin. Esimiestyötä tuettiin myös kampuksittain järjestettävillä verkostotapaamisilla, joissa syvennettiin ymmärrystä lähiesimiehen arjen roolista sekä jaettiin parhaita käytänteitä.

Toiminta keskittyi neljälle kampukselle

Vuonna 2019 jatkettiin toiminnan keskittämistä neljälle kampukselle: Myllypuroon ja Arabiaan Helsingissä, Myyrmäkeen Vantaalla ja Karamalmille Espoossa.

Myllypuron kampuksen toisen vaiheen rakennustyöt valmistuivat lokakuussa sekä kaluste- ja laiteasennukset tehtiin loppuvuoden aikana. Myllypuron kampus otettiin kokonaisuudessaan käyttöön tammikuussa 2020. Arabian kampuksella toisen vaiheen rakennustyöt etenivät runkovaiheeseen ja kolmannen vaiheen tilojen suunnitelmat valmistuivat toteutusta varten. Karamalmille sijoittuvat väliaikaiset opetustilat otettiin käyttöön elokuussa ja väistötilojen muutostyöt käynnistyivät syyskuussa. Myyrmäen kampuksella tehtiin laajennusosan takuukorjauksia ja vanhan osan laboratoriosiiven ilmanvaihdon korjaukset valmistuivat syyskuussa.

Aktiivista vaikuttamista verkostoissa

Metropolia toimii aktiivisesti eri verkostoissa ja vaikuttaa monin tavoin yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ratkaisuihin. Yhteiskunnallista vaikuttamista tehdään myös muiden pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kanssa ja ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kautta.

Strategista yhteistyötä vahvistettiin sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean strategisen liittouman yhteistyö tiivistyi edelleen, uutena toimintana oli tekoälyn tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Yhdessä toteutettavia osaamispolkuja kehitettiin ja TKI-toiminnassa lisättiin rahoitushakemuksia. Kansainvälisen strategisen kumppaniverkoston U!REKA:n yhteistyö vahvistui yhteisen European Universities -haun avulla.

Tilinpäätös

Metropolian tilikauden 2019 tulos oli erinomainen. Tulos oli 1,7 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 1,8 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Tulosparannuksen mahdollistivat erityisesti kasvanut liikevaihto sekä sijoitus- ja rahoitustuottojen nousu. Metropolian taloudellinen tilanne oli vuoden 2019 lopussa kokonaisuutena hyvä. Kannattavuus parani edellisestä vuodesta, maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 71,2 prosenttia.

  • Liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat 98,3 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 2,2 %.
  • Toimintakulut olivat 97,4 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 3,1 prosenttia.
  • Henkilöstökulut olivat 61,2 miljoonaa euroa ja olivat 62,3 prosenttia liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 7,0 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 1,7 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden voitto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 1,8 miljoonaa euroa.
  • Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne oli kokonaisuutena hyvä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Helmi-maaliskuussa 2020 eskaloitunut koronavirusepidemia aiheuttaa koko suomalaiseen yhteiskuntaan haasteita, menetyksiä ja uudelleenjärjestelyitä. Metropolia käynnisti turvaavia toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen takia ja sulki kampuksensa 18.3.-13.5.2020 väliseksi ajaksi. Opetus ja ohjaus järjestettiin mahdollisimman laajalti vaihtoehtoisilla tavoilla, muun muassa etäopiskelua, erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja -ratkaisuja sekä tarvittaessa itsenäistä opiskelua hyödyntäen. Kuluvalle vuodelle 2020 asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen on koronan vuoksi haasteellista.

Yhdessä ja yhteistyöllä rakennamme tulevaisuutta

Vuonna 2019 työstimme strategiaa vuosille 2021-2030. Tulevaisuuden strategisia valintoja pohdimme ja työstimme työpajoissa yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa. Vuoden aikana saimme vahvistusta valitsemallemme suunnalle olla entistä vaikuttavampi osa suomalaisen yhteiskunnan uudistamista, kestävää kehitystä ja kasvua.

Vuonna 2019 otimme rohkeita askeleita kohti tulevaisuutta. Työntäyteinen vuosi sisälsi paljon uusia avauksia sekä innovatiivisia hankkeita. Haluan esittää koko henkilöstöllemme, kaikille opiskelijoillemme ja sidosryhmillemme lämpimät kiitokseni hienosta ja tuloksellisesta vuodesta.

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Vuosikatsauksen muut osiot