Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2019 1.1.-31.12.2018
LIIKEVAIHTO 98,285,460.79 96,182,935.44
Henkilöstökulut yhteensä -61,186,687.91 -62,030,349.83
Poistot ja arvonalentumiset -6,990,318.08 -5,672,111.88
Muut kulut -29,196,280.97 -26,738,528.32
KULUT -97,373,286.96 -94,440,990.03
LIIKEVOITTO 912,173.83 1,741,945.41
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot- ja kulut yhteensä 685,046.96 142,484.82
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 1,597,220.79 1,884,430.23
Sidottujen rahastojen muutos 110,024.94 -1,942,629.17
TILIKAUDEN VOITTO 1,707,245.73 -58,198.94
Tase
12/31/2019 12/31/2018
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 190,900.13 280,404.83
Muut pitkävaikutteiset menot 8,775,088.97 8,570,815.57
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8,965,989.10 8,851,220.40
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 798,939.98 8,825.75
Koneet ja kalusto 11,168,963.87 11,706,299.63
Muut aineelliset hyödykkeet 0 493.48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 2,572,431.15 164,519.63
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 14,540,335.00 11,880,138.49
Sijoitukset
Muut osakkeet 50,002.00 50,002.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 500,000.00 500,000.00
Muut saamiset 15,941,570.18
Sijoitukset yhteensä 16,491,572.18 550,002.00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39,997,896.28 21,281,360.89
Vaihtuvat vastaavat 
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 59,725.90 38,454.40
Siirtosaamiset 340 580
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 60,065.90 39,034.40
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1,424,282.51 1,138,673.07
Muut saamiset 2,303,795.88 1,430,938.89
Siirtosaamiset 4,235,750.64 2,227,501.73
Rahoitusarvopaperit 17,109,509.95 28,620,527.66
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 25,073,338.98 33,417,641.35
Rahat- ja pankkisaamiset 3,206,544.18 3,704,099.49
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 28,339,949.06 37,160,775.24
VASTAAVAA YHTEENSÄ 68,337,845.34 58,442,136.13
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4,500,000.00 4,500,000.00
Muut rahastot
SVOP-rahasto 6,480,117.92 4,482,000.00
Lahjoitusrahasto 1,832,942.73 1,959,139.17
Muut rahastot 116,171.50 100,000.00
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 28,947,822.97 28,903,109.37
Tilikauden voitto (tappio) 1,707,245.73 -58,198.94
Oma pääoma yhteensä 43,584,300.85 39,886,049.60
Pakolliset varaukset 2,160,000.00 214,000.00
Pitkäaikainen vieras pääoma 527,528.93 1,268,856.60
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 7,164,967.89 6,118,148.31
Ostovelat 5,675,418.98 2,823,844.77
Muut velat 3,704,159.29 3,141,185.63
Siirtovelat 5,521,469.40 4,990,051.22
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 22,066,015.56 17,073,229.93
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 22,593,544.49 18,342,086.53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 68,337,845.34 58,442,136.13