Tilinpäätös 2019

Tuloslaskelma
1.1.-31.12.20191.1.-31.12.2018
LIIKEVAIHTO98,285,460.7996,182,935.44
Henkilöstökulut yhteensä-61,186,687.91-62,030,349.83
Poistot ja arvonalentumiset-6,990,318.08-5,672,111.88
Muut kulut-29,196,280.97-26,738,528.32
KULUT-97,373,286.96-94,440,990.03
LIIKEVOITTO912,173.831,741,945.41
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä685,046.96142,484.82
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA1,597,220.791,884,430.23
Sidottujen rahastojen muutos110,024.94-1,942,629.17
TILIKAUDEN VOITTO1,707,245.73-58,198.94
Tase
12/31/201912/31/2018
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet190,900.13280,404.83
Muut pitkävaikutteiset menot8,775,088.978,570,815.57
Aineettomat hyödykkeet yhteensä8,965,989.108,851,220.40
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat798,939.988,825.75
Koneet ja kalusto11,168,963.8711,706,299.63
Muut aineelliset hyödykkeet0493.48
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt2,572,431.15164,519.63
Aineelliset hyödykkeet yhteensä14,540,335.0011,880,138.49
Sijoitukset
Muut osakkeet50,002.0050,002.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä500,000.00500,000.00
Muut saamiset15,941,570.18
Sijoitukset yhteensä16,491,572.18550,002.00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ39,997,896.2821,281,360.89
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset59,725.9038,454.40
Siirtosaamiset340580
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä60,065.9039,034.40
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1,424,282.511,138,673.07
Muut saamiset2,303,795.881,430,938.89
Siirtosaamiset4,235,750.642,227,501.73
Rahoitusarvopaperit17,109,509.9528,620,527.66
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä25,073,338.9833,417,641.35
Rahat- ja pankkisaamiset3,206,544.183,704,099.49
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ28,339,949.0637,160,775.24
VASTAAVAA YHTEENSÄ68,337,845.3458,442,136.13
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4,500,000.004,500,000.00
Muut rahastot
SVOP-rahasto6,480,117.924,482,000.00
Lahjoitusrahasto1,832,942.731,959,139.17
Muut rahastot116,171.50100,000.00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)28,947,822.9728,903,109.37
Tilikauden voitto (tappio)1,707,245.73-58,198.94
Oma pääoma yhteensä43,584,300.8539,886,049.60
Pakolliset varaukset2,160,000.00214,000.00
Pitkäaikainen vieras pääoma527,528.931,268,856.60
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot7,164,967.896,118,148.31
Ostovelat5,675,418.982,823,844.77
Muut velat3,704,159.293,141,185.63
Siirtovelat5,521,469.404,990,051.22
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä22,066,015.5617,073,229.93
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ22,593,544.4918,342,086.53
VASTATTAVAA YHTEENSÄ68,337,845.3458,442,136.13