Vuosikatsaus 2022

Toimitusjohtajan katsaus 2022: vastuullisuus ja yhteistyö viitoittavat suunnan eteenpäin

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola istuu Myllypuron kampuksen rappusilla.Vuosi 2022 oli Metropoliassa hyvä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Jatkoimme strategiamme mukaisesti yhteiskunnallisen vaikuttavuutemme vahvistamista. Poikkialaisella osaamisellamme ja laajalla yhteistyöllä kumppaneidemme kanssa ratkoimme yhteiskunnan haasteita ja vauhditimme muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa.

Tahtotilanamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja tulevaisuuden aktiivinen rakentaja. Tahtotilan saavuttaaksemme panostamme viiteen valitsemaamme teemaan tulevina vuosina. Vuonna 2022 jatkoimme määrätietoista työtä panostaen strategisiin teemoihimme:

 • jatkuva oppiminen
 • ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät
 • kestävä kehitys ja kasvu
 • ihmiset ja kulttuuri
 • digitalisaatio

Helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan kosketti syvästi meitä kaikkia. Lisäsimme tilapäistä suojelua Suomessa saavien henkilöiden koulutustarjontaa opetus- ja kulttuuriministeriön hankerahoituksen turvin. Korkeakouluna meillä on erityinen vastuu huolehtia korkeakouluyhteisömme jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta. Katsomme Metropoliassa eteenpäin ja haluamme tarjota ratkaisuja hankalissakin tilanteissa.

Vuoden 2022 aikana korkeakouluyhteisömme toipui koronavuosien haastavista olosuhteista. Henkilöstön kokemus omasta työkyvystään säilyi hyvällä tasolla hybridityötapaan siirtymisen jälkeen. Myös opiskelijoiden tyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla.

Viime vuodet ovat haastaneet mutta ne ovat myös osoittaneet, että meillä on erinomainen kyky sopeutua muutoksiin ja oppia yhdessä.

Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti

Metropolian kaikki toiminta perustuu strategiaan ja yhdessä määriteltyihin arvoihin, jotka ohjaavat korkeakoulun toimintaa. Arvot osoittavat, mitä Metropoliassa pidämme oikeana ja tavoiteltavana. Arvoista johdetut eettiset periaatteet määrittelevät toiminnallemme yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan jokaisen metropolialaisen tulee toimia.

Metropolian yhteiset arvot uudistettiin ja toimintaperiaatteet luotiin osallistaen koko korkeakouluyhteisöä vuoden 2022 aikana. Uudistustyön lopputuloksena syntyi Metropolian arvoperusta: Kestävää tulevaisuutta vastuullisesti. Ratkaisukeskeisesti, uudistuvalla osaamisella, inhimillisellä otteella. Eettisten toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen osaksi arkea sekä korkeakouluyhteisön eettisen osaamisen tukeminen jatkuu vuonna 2023.

Metropolian tavoitteena on, että jokainen metropolialainen, niin opiskelijat kuin henkilöstö, on kestävän kehityksen osaaja. Vuoden aikana otettiin harppauksia henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kehittämisessä. Keväällä Metropoliassa julkaistiin koko henkilöstölle suunnattu kestävän kehityksen peruskurssi. Kurssin tavoitteena oli luoda yhteistä ymmärrystä siitä, mistä on kyse, kun puhutaan kestävästä kehityksestä, sekä avata kestävän kehityksen päätavoitteita, jotta jokaisella metropolialaisella olisi paremmat valmiudet lähteä edistämään kestävää kehitystä omassa työssään. Vuoden aikana kurssin suoritti lähes 700 työntekijää, mikä on lähes kaksi kolmasosaa Metropolian noin tuhannesta työntekijästä. Henkilöstön palaute kurssista oli erinomaista.

Toukokuussa Metropolia julkaisi ensimmäinen vastuullisuusraporttinsa, joka kertoo kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimenpiteiden etenemisestä sekä vuoden tärkeimmistä tuloksista.

Kevään yhteishaussa Metropolia jälleen suosituin ammattikorkeakoulu

Metropoliaan oli kevään 2022 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista (9 927 hakijaa). Vetovoimalla (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna Metropolia oli kuudenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Lisäksi EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevien lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrä kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna.

Vuonna 2022 Metropoliassa suoritettiin 2 537 ammattikorkeakoulututkintoa eli 174 tutkintoa vähemmän kuin edellisvuonna. Eniten vähenivät sosiaali- ja terveysalan (97 tutkintoa) ja tekniikan alan tutkinnot (80 tutkintoa). Ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tutkintoja tehtiin 508 mikä on 8 vähemmän kuin edellisvuonna. Koronapandemia vaikutti tutkintotavoitteiden saavuttamiseen.

Valmistuvat opiskelijat olivat edelleen tyytyväisiä Metropoliassa saamaansa opetukseen — tyytyväisten osuus hienoisessa kasvussa. Valmistuvien palautekyselyssä (AVOP) tyytyväisten vastaajien osuus (6–7 vastausten osuus asteikolla 1–7) oli 51,8 prosenttia mikä oli 1,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta parempi.

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen

Metropoliassa TKI-toimintaa (tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta) toteutetaan viidessä innovaatiokeskittymässä. Innovaatiokeskittymät mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa. Innovaatiokeskittymissä yhteistyökumppanit, opiskelijat ja henkilöstö tekevät yhteistyötä erilaisissa TKI-hankkeissa tai yhteistyöalustoilla sekä tekevät asiakastöitä ja tarjoavat palveluita. Ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä kokeillen ja oppien.

Vuonna 2022 TKI-toiminnan, oppimisen ja yhteistyöalustojen yhteistyötä syvennettiin. Keskeisenä painopisteenä oli TKIO-toiminnan (oppimisen kytkeminen TKI-toimintaan) kehittäminen. Keväällä valmistui TKIO-tiekartta, joka suuntaa Metropolian oppimista ja opetusta kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemiseen. Metropolian TKIO-toiminta on vahvasti ilmiölähtöistä ja siinä hyödynnetään ekosysteemikumppanuuksia etenkin kampusten yhteistyöalustoilla. Näin opiskelijat pääsevät ratkomaan haasteita tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan keinoin ja luomaan samalla yhteyksiä työelämään.

Kuluvana vuonna keskityttiin myös kumppanuuksien vahvistamiseen. Yksi vuoden merkittävistä avauksista oli Asiakaslähtöiset hyvinvointi- ja terveyspalvelut -innovaatiokeskittymän koordinoima Health Proof Helsinki TKI- ja testiympäristöekosysteemi. Kyseessä on Helsingin kaupungin, Metropolian ja HUSin yhteistyössä kehittämä uudenlainen palvelu, joka sujuvoittaa hyvinvointi- ja terveysalan yritysten tutkimus- ja testauspolkuatuotteiden ja palveluiden kehityksessä. Health Proof Helsinki on herättänyt suurta kansainvälistä kiinnostusta ja kutsuttu EIT Healthin jäseneksi.

Tilinpäätös 2022: Liikevaihdon kasvu jatkui, talous pysyi vakaana

 • Liikevaihto oli 111,1 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 0,5 miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa ja kasvoi 10,8 % edellisvuoteen verrattuna.
 • Toimintakulut olivat yhteensä 109 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 5 %.
 • Henkilöstökulut 71 miljoonaa euroa ja olivat 63,9 % liikevaihdosta.
 • Poistot olivat 7,9 miljoonaa euroa.
 • Tilikauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa voitollinen pienentyen 7 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Tilikauden oikaistu tulos oli 0,8 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi opetus- ja kulttuuriministeriön vuodelle 2021 etupainotteisesti maksaman tulon. Tilikauden tulosta ja oikaistua tulosta heikensi edelliseen vuoteen verrattuna myös henkilöstömäärän lisääntyminen, sijoitusomaisuuden laskennallinen käyvän arvon muutos sekä mm. matkustuskulujen merkittävä kasvu koronaviruspandemian laantumisen myötä.

Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne Metropoliassa oli vuoden 2022 lopussa hyvä. Maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 74,4 % (edellinen vuosi 74,3 %).

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Metropolian Karaportin kampuksen vuokrasopimus päättyy elokuussa 2024. Metropolia on käynnistänyt jatkosuunnittelun Karaportin kampuksen tulevaisuuden osalta.

Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Metropolian kehitystä ohjaa keskeisesti Metropolian strategia, OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 tavoitteet sekä rahoitusmallin muutokset. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 on asetettu tavoitteeksi, että yli puolet nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon, koulutusta ja asiantuntijuuden kehittämistä tarjotaan elämän eri tilanteisiin sekä tutkimus- ja kehittämistoiminnan osuus kasvaa vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta. Metropolian strategiset valinnat jatkuva oppiminen, ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät kestävä kehitys ja kasvu, ihmiset ja kulttuuri sekä digitalisaatio toimivat tulevan kehityksen ajureina.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on ulkopuolisen tulorahoituksen määrän kasvattaminen edelleen. Tähän päästäkseen Metropolia vahvistaa erityisesti kansainvälistä TKI-toimintaa.

Liiketoiminnan ja kansainvälisen myynnin merkitys jatkaa kasvuaan. Maksullinen liiketoiminta laajentaa Metropolian tulopohjaa ja tasapainottaa Metropolian taloudellista kehitystä.

Tilikauden 2023 osalta liikevaihdon odotetaan kasvavan tilikauteen 2022 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu kasvavan verrattuna tilikauteen 2022.

Kiitän lämpimästi Metropolian osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä, opiskelijoitamme ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä ja yhdessä oppimisesta vuonna 2022.

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Metropolian vuosi 2022 lukuina

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Metropolian liikevaihto oli 111,1 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 0,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 lopussa päätoimisessa työsuhteessa yhteensä 1011 työntekijää. Metropolialla on neljä modernia kampusta: Arabian ja Myllypuron kampukset Helsingissä, Karamalmin kampus Espoossa sekä Myyrmäen kampus Vantaalla.

Vuonna 2022 Metropoliassa oli 76 tutkinto-ohjelmaa, joista 17 oli englanninkielisiä. Metropoliassa suoritettiin vuoden aikana 2 537 ammattikorkeakoulututkintoa ja 508 ylempää korkeakoulututkintoa.

Metropolia.fi-sivustolla oli noin 1 miljoonaa käyntiä vuoden aikana ja Linkedin-kanavalla 47 200 seuraajaa. Julkaisutoiminta on Metropolian vaikuttamistyötä ja sen kohderyhmiä ovat eri alojen ammattilaiset, päättäjät sekä suuri yleisö. Metropolian tuottamat julkaisumäärät ovat olleet kasvussa viime vuosina ja vuonna 2022 aikana tuotettiin 835 julkaisua (2021: 827). Näkyvyyttä saaneet julkaisut ovat herättäneet yhteiskunnallista keskustelua sekä tuoneet yhteistyöavauksia ja työkaluja ammattilaisille.

Metropolian henkilöstö vuonna 2022

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Vuoden 2022 lopussa päätoimisessa työsuhteessa oli yhteensä 1011 työntekijää (2021: 992), joista opetushenkilöstöä oli 574 (57 %) ja muita asiantuntijoita 437 (43%). Henkilöstöstä 173 (17 %) oli määräaikaisessa työsuhteessa.

Henkilöstön sukupuolijakauma on ollut vakaa vuodesta toiseen, ja siinä näkyy perinteinen jakautuminen mies- ja naisvaltaisiin aloihin. Esimerkiksi tekniikan ja liikenteen lehtoreista 71 % oli miehiä ja sosiaali- ja terveysalan lehtoreista taas 87 % oli naisia. Koko henkilöstöstä naisia oli 62 % ja miehiä 38 %. Metropolian HR-järjestelmä voi ilmoittaa sukupuoleksi myös ‘muu’, mutta toistaiseksi osuus on pieni. Esihenkilöstöstä naisten osuus oli 62 %.

Vuonna 2022 henkilöstön hyvinvointia on seurattu ja edistetty monin eri tavoin. Henkilöstön hyvinvoinnin tilaa seurataan vuosittain People Power -henkilöstötutkimuksella. Tutkimuksen kokonaisindeksi antaa yleiskuvan henkilöstön näkemyksistä liittyen johtamiseen, sitoutumiseen, suorituskykyyn ja omistautuneisuuteen. Metropolian kokonaisindeksi oli 65,6, ja se nousi hieman edellisestä vuodesta (2021: 64,9).

Metropolian henkilöstön keski-ikä on laskenut viime vuosina hieman, ja vuoden 2022 lopussa koko henkilöstön keski-ikä oli 48,4 vuotta. Henkilöstön koulutustaso on verrattain korkea ja noussut edelleen. Vuonna 2022 päätoimisesta henkilöstöstä 80 prosentilla oli vähintään ylempi korkeakoulututkinto. Vuonna 2021 vastaava luku oli 74 prosenttia. Opettajista 25 prosentilla oli tutkijakoulutus vuonna 2022, vastaava luku vuonna 2021 oli 21 prosenttia.

Opiskelijat

Opiskelijamäärä: AMK-, YAMK- ja erikoistumisopintojen opiskelijat sekä läsnä- ja poissaolevat.

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Syyslukukaudella 2022 Metropoliassa oli kirjoilla yhteensä 17 188 opiskelijaa (vastaava luku vuonna 2021: 16 836). Perustutkinto-opiskelijoita päivätoteutuksessa oli 12 334 ja perustutkintoon johtavaan monimuotototeutukseen osallistuvia opiskelijoita 2 589. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavia opiskelijoita oli 2 184 ja erikoistumiskoulutuksissa 81 opiskelijaa.  

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Hakijat

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Metropoliaan oli kevään 2022 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista. Metropoliaan oli vuonna 2022 ensisijaisia hakijoita 14 781 (2022: 16 323) ja aloituspaikkoja koulutuksiin oli 4250 (2021: 3990).

Kevään 2022 yhteishaussa (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna Metropolia oli kuudenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu. Vuonna 2022 Metropolian vetovoimaluku (hakukelpoiset ensisijaiset hakijat/aloituspaikat) oli 3,48 (2021: 4,09).

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Valmistuneet, AMK-tutkinnot

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Vuonna 2022 Metropoliassa suoritettiin 2 537 ammattikorkeakoulututkintoa, joka oli 174 tutkintoa vähemmän kuin edellisvuonna (2021: 2 711). Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli liiketalouden alalla (286 tutkintoa). Eniten laskua oli sosiaali- ja terveysalalla (952 tutkintoa).

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Valmistuneet, YAMK-tutkinnot

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Ylempiä korkeakoulututkintoja suoritettiin 508 vuoden 2022 aikana, joka oli hieman vähemmän kuin vuonna 2021 (516 tutkintoa). Lisäystä oli tekniikan ja sosiaali- ja terveysalalla.

Kuvan tiedot tekstimuodossa:

Kansainvälinen opiskelija- ja harjoittelijavaihto

Infograafin sisältö kuvattu tekstissä.

Vuonna 2022 kansainvälisessä opiskelija- ja harjoitteluvaihdossa (yli 3kk pituinen vaihto) oli yhteensä 579 opiskelijaa. Vuonna 2021 vastaava luku oli 477.

Lyhyen ja pitkän opiskelijavaihdon sekä ulkomaan harjoittelujen määrät lähtivät nousuun koronavuosien jälkeen.

Metropoliasta ulospäin suuntautuva opiskelijaliikkuvuus kasvoi 138 prosenttia vuodesta 2021 ja Metropoliaan suuntautuva liikkuvuus kasvoi 83 prosenttia. 

Hallituksen puheenjohtajan katsaus vuoteen 2022

Henri KuitunenVuosi 2022 jää historiaan vuotena, jota isossa mittakaavassa leimasivat koronapandemian jatkuminen sekä Venäjän alkuvuonna käynnistämä hyökkäyssota Ukrainaan. Nämä kaksi asiaa ovat niin isoja ja merkittäviä, että niiden erilaiset vaikutukset tuntuivat meidän kaikkien elämässä riippumatta siitä, tarkastelemmeko asiaa yhteiskunnan, organisaatioiden tai yksilöiden näkökulmasta.

Tätä kirjoitettaessa koronapandemia jatkuu yhä, joskin tauti on kuitenkin pysymässä ainakin tämän hetken arvioiden mukaan kurissa. Hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu edelleen ja nähtäväksi jää, kuinka pitkään. Edellä mainitut seikat ovat aiheuttaneet sen, että sekä globaalin että eri maiden kansallisen talouskehityksen ympärille on kehittynyt ongelmia, joilla on ollut vaikutusta jo nyt, puhumattakaan tulevaisuuden skenaarioista. Kaikki edellä mainitut asiat ovat seikkoja, jotka vaikuttavat vähintäänkin välillisesti jokapäiväiseen elämäämme ja ne luovat meidän ratkaistavaksi erilaisia haasteita myös tulevaisuudessa. 

Huolimatta erittäin haasteellisesta toimintaympäristöstä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n viime vuosi sujui sinänsä hyvin. Me saavutimme meille asetetut tavoitteet niin taloudellisella, strategisella kuin toiminnallisellakin tasolla. Yhtiön suorituksesta on syytä olla tyytyväinen, koska se luo meille hyvän pohjan, jolle voimme rakentaa tulevaisuuttamme.

Toivoa sopii myös, että Suomen uuden hallituksen hallitusohjelmassa koulutuksen äärimmäisen suuri merkitys maamme kehittämisessä ja kehittymisessä huomioidaan ja koulutukseen panostetaan riittävästi.

Kiitän kaikkia sidosryhmiämme: opiskelijoita, henkilökuntaamme ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä vuodesta 2022.

Henri  Kuitunen
Hallituksen puheenjohtaja

Tuloslaskelma 2022

1.1.-31.12.20221.1.-31.12.2021
LIIKEVAIHTO111,133,745.42110,661,257.67
Henkilöstökulut yhteensä-71,038,482.11-68,834,560.79
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä-7,869,576.68-8,230,002.50
Muut kulut-30,127,100.69-26,743,865.42
KULUT-109,035,159.48-103,808,428.71
LIIKEVOITTO2,098,585.946,852,828.96
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä-1,833,839.16278,817.86
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA264,746.787,131,646.82
Sidottujen rahastojen muutos185,018.43372,236.43
Tuloverot-245,412.87-283,956.38
TILIKAUDEN VOITTO204,352.347,219,926.87

Tase 2022

31.12.202231.12.2021
Vastaavaa
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet211,697.11164,214.33
Muut pitkävaikutteiset menot11,154,114.3012,481,615.98
Aineettomat hyödykkeet yhteensä11,365,811.4112,645,830.31
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat483,067.11676,978.85
Koneet ja kalusto10,192,456.3912,553,383.27
Muut aineelliset hyödykkeet13,048.3952,500.00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt0.000.00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä10,688,571.8913,282,862.12
Sijoitukset
Muut osakkeet 50,002.0050,002.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 500,000.00500,000.00
Muut saamiset 17,552,706.4117,652,967.67
Sijoitukset yhteensä 18,102,708.4118,202,969.67
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 40,157,091.7144,131,662.10
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 1,230,523.941,171,629.86
Siirtosaamiset 240.00240.00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1,230,763.941,171,869.86
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1,697,145.961,194,807.92
Muut saamiset 2,578,952.492,150,633.85
Siirtosaamiset 2,175,480.881,661,704.22
Rahoitusarvopaperit 30,002,550.1629,022,731.99
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 36,454,129.4934,029,877.98
Rahat- ja pankkisaamiset 8,569,318.816,887,967.34
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 46,254,212.2442,089,715.18
Vastaavaa yhteensä 86,411,303.9586,221,377.28
Vastattavaa
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma4,500,000.004,500,000.00
Muut rahastot
SVOP-rahasto6,480,117.926,480,117.92
Lahjoitusrahasto985,123.301,218,180.28
Muut rahastot106,658.94107,770.39
Muut rahastot yhteensä 7,571,900.167,806,068.59
Edellisten tilikausien voitto (tappio) 42,998,777.8035,778,850.93
Tilikauden voitto (tappio) 204,352.347,219,926.87
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 55,275,030.3055,304,846.39
Pakolliset varaukset 1,533,494.532,198,023.23
Pitkäaikainen vieras pääoma0.000.00
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 12,110,142.1211,760,742.56
Ostovelat 4,303,109.305,748,150.22
Muut velat 6,733,098.785,367,636.31
Siirtovelat 6,456,428.925,841,978.57
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 29,602,779.1228,718,507.66
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 29,602,779.1228,718,507.66
Vastattavaa yhteensä 86,411,303.9586,221,377.28