Vuosikatsaus 2021

Toimitusjohtajan katsaus 2021: Poikkialaisen yhteistyön ja kestävien ratkaisujen vuosi

Riitta KonkolaMetropoliassa vuosi 2021 oli toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksekas.

Vuoden alussa astui voimaan uusi strategia, joka ohjaa meitä rohkeasti ottamaan vastuuta ja vaikuttamaan alueellisesti, valtakunnallisesti ja globaalisti. Metropolian tahtotilana on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Strategian ytimessä ovat jatkuva oppiminen ja ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät. Kestävä kehitys ja kasvu sekä digitalisaatio ohjaavat läpileikkaavasti Metropolian toimintaa. Toteutamme strategiaamme ihmislähtöisesti, vastuullisesti, avoimesti ja laaja-alaisessa yhteistyössä, rajat ylittäen. Haluamme olla ratkaisemassa yhteiskunnan haasteita ja vauhdittamassa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta.

Kestävä kehitys osaksi metropolialaisten arkea

Kestävä kehitys ja kasvu oli yksi vuoden keskeisimmistä teemoista Metropoliassa. Tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea Metropolian toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Edistämme vastuullisuutta Metropolian omassa toiminnassa sekä vaikutamme yhteiskuntaan positiivisesti kouluttamalla kestävän kehityksen osaajia ja ratkomalla kestävän kehityksen haasteita innovaatiokeskittymissämme. Pyrimme kasvamaan kestävästi ekologisten ja sosiaalisten reunaehtojen puitteissa niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Haluamme olla luomassa kestävän kasvun edellytyksiä koko yhteiskunnassa. Samalla kestävä kasvu on meille tärkeää Metropolian taloudellisten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Kestävän kehityksen viitekehyksenä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Edistyimme vuoden aikana monin tavoin kestävän kehityksen työssä ja tästä kerromme tarkemmin Metropolian ensimmäisessä vastuullisuusraportissa toukokuussa 2022.

Poikkeusaikana panostettiin hyvinvoinnin tukemiseen

Vuotta leimasi koronapandemiasta johtuvan poikkeustilan tarpeisiin vastaaminen. Toimintaa toteutettiin joustavasti etä- ja lähiopetusta ja -työskentelyä tarkoituksenmukaisesti yhdistelemällä. Vuoden alusta Metropolia jatkoi toimintaansa hybridimallissa.

Vuoden aikana panostettiin henkilökunnan ja opiskelijoiden jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseen. Keväällä 2021 kontaktoitiin henkilökohtaisesti lähes kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijat tavoitteena kartoittaa hyvinvointia, opiskeluiden sujumista ja tuen tarvetta etä- ja hybridimallissa toimittaessa.

Henkilöstön hyvinvointi pysyi keväällä 2021 toteutetun henkilöstötutkimuksen mukaan hyvällä tasolla koronapandemiasta huolimatta. Erityistä huomiota kiinnitettiin aika- ja paikkariippumattomien toimintamallien, verkon yli tapahtuvan vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden tukemiseen. Esihenkilöille ja henkilöstölle järjestettiin valmennusta ja työnohjausmahdollisuuksia sekä erilaisia dialogista ja osallistuvaa toimintatapaa edistäviä työpajoja ja tapahtumia Metropolian Parru-tiimin toimesta.

Jatkuva oppiminen on kokonaisvaltaista ja ihmislähtöistä

Jatkuvan oppimista tarkastellaan Metropoliassa kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti. Ytimessä ovat oppija, joustavat yksilölliset oppimisratkaisut elämän eri tilanteissa sekä laaja ekosysteemiyhteistyö pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kanssa. Muutosta uuteen toiminta- ja ajattelumalliin ohjaa Metropolia Match®-malli.

Vuonna 2021 uudistumista kohdennettiin erityisesti tarjonnan kysyntälähtöisyyden varmistamiseen, oppijalähtöisen ohjauksen kehittämiseen, työssäoppimisen roolin kasvattamiseen sekä strategisen yhteistyön vahvistamiseen pääkaupunkiseudun jatkuvan oppimisen toimijoiden kesken. Edistimme monin tavoin oppimisen ja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yhteyttä (TKIO). Innovaatiokeskittymissä suoritettujen opintopisteiden määrä oli lähes 24 000.

Metropoliassa suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 2 711 (2020:2 680) ja ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys 516 tutkinnolla (2020:485).
Metropoliaan oli kevään 2021 yhteishaussa eniten ensisijaisia hakijoita kaikista ammattikorkeakouluista (11 215 hakijaa). Vetovoimalla (hakukelpoisia ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka) mitattuna Metropolia oli viidenneksi vetovoimaisin ammattikorkeakoulu.

Opintojen etenemistä kuvaavan 55 opintopistettä suorittaneiden opiskelijoiden määrä oli 9 101 nousten 8,2 prosentilla edellisvuodesta, jolloin 55 opintopisteen kertymissä tapahtui notkahdus kevään 2020 koronasulun vuoksi.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa, korkeakoulujen yhteistyössä, maahanmuuttajien valmentavassa koulutuksessa sekä erikoistumiskoulutuksessa suoritettujen opintopisteiden määrä (79 905) kasvoi edellisvuodesta 23 %. Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja suoritti 7 378 opiskelijaa yhteensä 41 302 opintopisteen verran. Opintopisteiden kasvu johtuu muun muassa opintotarjonnan kasvattamisesta.

Innovatiivisia ratkaisuja yhteiskunnan parhaaksi

Vuoden aikana Metropoliassa tehtiin laajan kumppanuusverkoston ja sidosryhmien kanssa systemaattista ja tuloksekasta yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä korkeakoulutuksen kehittämisen parissa.
Strateginen yhteistyö pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja muiden oppilaitosten kanssa eteni merkittävästi vuonna 2021. Helsingin yliopiston ja 3AMK-liittouman välinen yhteistyö, erityisesti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä oppimistoiminnassa, käynnistyi.

Metropolian viisi ilmiölähtöistä innovaatiokeskittymää mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä koko yhteiskunnan parhaaksi. Innovaatiokeskittymissä toimitaan ekosysteemiperiaatteella; ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä tekemällä ja oppien.

Vuonna 2021 innovaatiokeskittymissä panostettiin laadukkaan TKI-hanketoiminnan ohella kampusten avoimiin yhteistyöalustoihin, ekosysteemikumppanuuksiin sekä opiskelijoiden innovaatio- ja yrittäjyysosaamisen vahvistamiseen. Yksi vuoden kohokohdista oli, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Metropolian HyMy-kylälle (Hyvinvointia Myllypurossa) luvan tuottaa yksityisen terveydenhuollon palveluja.

Tilinpäätös 2021

  • Liikevaihto oli 110,7 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta 7,3 %.
  • Liiketoiminnan liikevaihto oli 5,1 miljoonaa euroa ja kasvoi 10 % edellisvuoteen verrattuna.
  • Toimintakulut olivat yhteensä 103,8 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 5,8 %.
  • Henkilöstökulut 68,8 miljoonaa euroa ja olivat 62,2 % liikevaihdosta.
  • Poistot olivat 8,2 miljoonaa euroa.
  • Tilikauden tulos oli 7,2 miljoonaa euroa voitollinen. Tilikauden voitto kasvoi 2,1 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikauden tulos sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön liikaa maksaman erän (2,4 M€), ja tilikauden oikaistu tulos oli 4,8 miljoonaa euroa.
  • Omavaraisuusaste oli 74,3 % ja vakavaraisuus säilyi hyvänä.

Kokonaisuudessaan taloudellinen tilanne Metropoliassa oli vuoden 2021 lopussa hyvä. Maksuvalmius ja vakavaraisuus säilyivät hyvänä, ja omavaraisuusaste oli 74,3 %.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Metropolian osakkuusyhtiö EduExcellence Oy on solminut kauppasopimuksia tilaustutkintokoulutuksista Keniaan. Solmittu sopimuskokonaisuus on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa käsittäen jo ensimmäisessä aallossa yhteensä lähes 450 tutkintokoulutettavaa ja kaupan ensimmäisen vaiheen kokoluokka on yli 10 M€.

Metropolia on palannut kampuspainotteiseen toimintaan 14.2.2022 alkaen tavoitteena koko korkeakouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen. Metropolia jatkaa tilikaudella 2021 noudattamiaan ja tekemiään turvaavia toimenpiteitä koronapandemian jatkumisen ajan. Metropolia noudattaa hybridimallia ja tarkentaa koronaohjeistustaan säännöllisesti koronapandemian etenemisen mukaisesti.

Helmikuussa alkanut sota Ukrainassa on koskettanut syvästi meitä kaikkia. Korkeakouluna meillä on erityinen vastuu huolehtia korkeakouluyhteisömme jäsenten tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisesta. Samoin haastavassa tilanteessa olemme kiinnittäneet erityistä huomiota opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen. Metropolia valmistautuu tarjoamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistuksen mukaisesti opintoja ja niihin liittyvää tukea sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyviä SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education) Suomeen tuleville ukrainalaisille pakolaisille.

Kiitän lämpimästi kaikkia sidosryhmiämme ja korkeakouluyhteisöämme tuloksekkaasta yhteistyöstä ja yhdessä oppimisesta vuonna 2021.

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori

Vuosikatsauksen muut osiot

Uutinen: Tilinpäätös 2021: toiminnallisesti ja taloudellisesti tuloksekas vuosi