Tuloslaskelma 2021

1.1.-31.12.20211.1.-31.12.2020
LIIKEVAIHTO 110,661,257.67103,099,529.29
Henkilöstökulut yhteensä-68,834,560.79-64,012,080.51
Poistot ja arvonalentumiset-8,230,002.50-7,692,787.13
Muut kulut-26,743,865.42-26,440,759.61
KULUT-103,808,428.71-98,145,627.25
LIIKEVOITTO 6,852,828.964,953,902.04
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 278,817.86193,044.03
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 7,131,646.825,146,946.07
Sidottujen rahastojen muutos 372,236.43250,927.13
Tuloverot-283,956.38-274,090.97
TILIKAUDEN VOITTO 7,219,926.875,123,782.23

Tase 2021

31.12.202131.12.2020
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet164,214.33183,411.38
Muut pitkävaikutteiset menot12,481,615.9812,288,753.41
Aineettomat hyödykkeet yhteensä12,645,830.3112,472,164.79
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat676,978.85702,546.18
Koneet ja kalusto12,553,383.2713,756,049.49
Muut aineelliset hyödykkeet0.000.00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt52,500.00380,804.21
Aineelliset hyödykkeet yhteensä13,282,862.1214,839,399.88
Sijoitukset
Muut osakkeet50,002.0050,002.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä500,000.00500,000.00
Muut saamiset17,652,967.6716,447,730.60
Sijoitukset yhteensä18,202,969.6716,997,732.60
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ44,131,662.1044,309,297.27
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset1,171,629.86152,401.07
Siirtosaamiset240.00240.00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä1,171,869.86152,641.07
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1,194,807.92845,986.20
Muut saamiset2,150,633.852,656,176.36
Siirtosaamiset1,661,704.221,884,309.24
Rahoitusarvopaperit29,022,731.9923,397,424.39
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä34,029,877.9828,783,896.19
Rahat- ja pankkisaamiset6,887,967.343,313,256.32
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ42,089,715.1832,249,793.58
VASTAAVAA YHTEENSÄ86,221,377.2876,559,090.85
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4,500,000.004,500,000.00
Muut rahastot
SVOP-rahasto6,480,117.926,480,117.92
Lahjoitusrahasto1,218,180.281,585,680.62
Muut rahastot107,770.39112,506.48
Edellisten tilikausien voitto (tappio)35,778,850.9330,655,068.70
Tilikauden voitto (tappio)7,219,926.875,123,782.23
Oma pääoma yhteensä55,304,846.3948,457,155.95
Pakolliset varaukset2,198,023.231,772,004.00
Pitkäaikainen vieras pääoma0.000.00
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot11,760,742.5610,561,766.34
Ostovelat5,748,150.224,370,942.63
Muut velat5,367,636.314,362,666.87
Siirtovelat5,841,978.577,034,555.06
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä28,718,507.6626,329,930.90
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ28,718,507.6626,329,930.90
VASTATTAVAA YHTEENSÄ86,221,377.2876,559,090.85

Vuosikatsauksen osiot: