Tuloslaskelma 2020

1.1.-31.12.20201.1.-31.12.2019
LIIKEVAIHTO103,099,529.2998,285,460.79
Henkilöstökulut yhteensä-64,012,080.51-61,186,687.91
Poistot ja arvonalentumiset-7,692,787.13-6,990,318.08
Muut kulut-26,440,759.61-29,196,280.97
KULUT-98,145,627.25-97,373,286.96
LIIKEVOITTO4,953,902.04912,173.83
Varainhankinta, sijoitus- ja rahoitustuotot ja -kulut yhteensä193,044.03685,046.96
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA5,146,946.071,597,220.79
Sidottujen rahastojen muutos250,927.13110,024.94
Tuloverot-274,090.97
TILIKAUDEN VOITTO5,123,782.231,707,245.73

Tase 2020

31.12.202031.12.2019
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet183,411.38190,900.13
Muut pitkävaikutteiset menot12,288,753.418,775,088.97
Aineettomat hyödykkeet yhteensä12,472,164.798,965,989.10
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat702,546.18798,939.98
Koneet ja kalusto13,756,049.4911,168,963.87
Muut aineelliset hyödykkeet0.000.00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt380,804.212,572,431.15
Aineelliset hyödykkeet yhteensä14,839,399.8814,540,335.00
Sijoitukset
Muut osakkeet50,002.0050,002.00
Osuudet omistusyhteysyrityksissä500,000.00500,000.00
Muut saamiset16,447,730.6015,941,570.18
Sijoitukset yhteensä16,997,732.6016,491,572.18
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ44,309,297.2739,997,896.28
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset152,401.0759,725.90
Siirtosaamiset240.00340.00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä152,641.0760,065.90
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset845,986.201,424,282.51
Muut saamiset2,656,176.362,303,795.88
Siirtosaamiset1,884,309.244,235,750.64
Rahoitusarvopaperit23,397,424.3917,109,509.95
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä28,783,896.1925,073,338.98
Rahat- ja pankkisaamiset3,313,256.323,206,544.18
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ32,249,793.5828,339,949.06
VASTAAVAA YHTEENSÄ76,559,090.8568,337,845.34
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4,500,000.004,500,000.00
Muut rahastot
SVOP-rahasto6,480,117.926,480,117.92
Lahjoitusrahasto1,585,680.621,832,942.73
Muut rahastot112,506.48116,171.50
Edellisten tilikausien voitto (tappio)30,655,068.7028,947,822.97
Tilikauden voitto (tappio)5,123,782.231,707,245.73
Oma pääoma yhteensä48,457,155.9543,584,300.85
Pakolliset varaukset1,772,004.002,160,000.00
Pitkäaikainen vieras pääoma0.00527,528.93
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot10,561,766.347,164,967.89
Ostovelat4,370,942.635,675,418.98
Muut velat4,362,666.873,704,159.29
Siirtovelat7,034,555.065,521,469.40
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä26,329,930.9022,066,015.56
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ26,329,930.9022,593,544.49
VASTATTAVAA YHTEENSÄ76,559,090.8568,337,845.34