Metropolia läpäisi auditoinnin – vahvuutena osallistava toimintakulttuuri ja monipuoliset oppimisympäristöt

31.3.2023 - 13:30

Ihmisiä Metropolian Myllypuron kampuksella.Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia) on läpäissyt Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) auditoinnin. Metropolialle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta. Metropolia sai auditointiryhmältä erityistä kiitosta selkeästä strategiasta, jonka työntekijät tuntevat hyvin. PDCA-sykli eli jatkuvan kehittämisen periaate on Metropolian laatutyön perusta. Innovaatiokeskittymät toimivat poikkeuksellisen hyvänä kehitysalustana, joka perustuu innovaatioihin ja ekosysteemiajatteluun.

Koulutus tukee tavoitteellista oppimista

Metropolia Ammattikorkeakoulu painottaa opiskelijakeskeistä opetusta, henkilökohtaisia oppimisprosesseja sekä opiskelijoiden diversiteettiä ja heidän tarpeitaan. Korkeakoulu tarjoaa opiskelijoille hyvän osaamisperustan, joka mahdollistaa tavoiteltujen osaamistavoitteiden saavuttamisen. Opiskelijat integroituvat hyvin työelämään opintojensa aikana ja saavat tilaisuuksia oppimiseen aidoissa oppimisympäristöissä.

Metropolia seuraa systemaattisesti opiskelijoiden oppimisprosesseja ja käsittelee mahdolliset ongelmat yhteistyössä opiskelijoiden, opiskelijapalveluiden ja opetushenkilöstön kanssa. Opiskelijat ja ulkopuoliset sidosryhmät osallistuvat koulutuksen suunnitteluun pääasiassa koulutuksien neuvottelukuntien kautta. Ulkopuoliset sidosryhmät ja opiskelijat tulisi kuitenkin ottaa nykyistä enemmän mukaan koulutuksen arviointi- ja kehittämisvaiheeseen.

”Metropolian henki” kannustaa luovaan ilmapiiriin

Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoite asettaa ihmiset etusijalle näkyi hyvin korkeakoulun toiminnassa. Auditointivierailulla havaittiin, miten ilmiölähtöisyys, erinomaiset oppimisympäristöt ja "Metropolian henki" kannustavat ja mahdollistavat luovuutta. Pyrkimys kerätä kehittämisehdotuksia matalalla kynnyksellä ja dialogisilla tavoilla näkyi myös selkeästi korkeakoulun toimintatapana.

”’Metropolian henki’ nousi vahvasti esiin henkilöstön haastatteluissa. Jatkuvan kehittämisen periaate on myös selvästi osa jokaisen työntekijän ajattelutapaa. Toisaalta kävi ilmi, että korkeakoulun laatujärjestelmään liittyvät vastuut kaipaavat vielä selvennystä. Auditointiryhmä suositteleekin intensiivistä viestintää laatujärjestelmän tavoitteista, välineistä ja roolijaosta operatiivisella tasolla”, toteaa Andreas Breinbauer, auditointiryhmän puheenjohtaja ja Itävallassa sijaitsevan Fachhochschule des BFI Wienin rehtori.

”Olen erityisen iloinen siitä, että auditointiryhmä on tunnistanut ’Metropolia spiritin’ ja strategian keskeisinä, toimintaamme ohjaavina vahvuuksina ja että olemme onnistuneet strategian käytäntöön viennissä. Jatkuvaan kehittämiseen perustuva laatujärjestelmämme edistää toimintaamme kaikilla osa-alueillamme. Jatkamme laatujärjestelmän systemaattista kehittämistä auditoinnista saatujen kehittämissuositusten mukaisesti”, sanoo Metropolian toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Innovaatiokeskittymät toimivat vahvana kehitysalustana innovaatioille ja ekosysteemiajattelulle

Metropolia Ammattikorkeakoulu on monialainen yhteisö, joka tarjoaa ensiluokkaisen mahdollisuuden ajatustenvaihtoon yli tieteenalojen ja taiteellisen toiminnan rajojen. Innovaatiokeskittymät ovat oivallinen innovaatio- ja ekosysteemiajatteluun perustuva kehittämisalusta ja ne toimivat erinomaisena yhdyssiteenä TKI-toiminnan ja koulutuksen välillä. Tämä hyödyttää sekä opiskelijoita että työelämäkumppaneita.

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalla.

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Katso Riitan tiedot People Finderissa

Virve Kentta
toiminta-arkkitehti, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Katso Virven tiedot People Finderissa