Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä - Metropolia, Aalto-yliopisto ja StadinAO kokoavat rakennetun ympäristön alalle kansainvälisesti korkealuokkaista oppilaitos- ja tutkimusverkostoa

Rakennusalan tieto- ja taitokeskittymä -hanke yhdistää pääkaupunkiseudun kolme merkittävää rakennetun ympäristön alan oppilaitosta ja kokoaa yhteen kansainvälisesti korkealuokkaisen oppilaitos- ja tutkimusverkoston. Hankkeessa muodostetaan digitaalisuutta hyödyntävä rakennetun ympäristön TKI-yhteistyön ekosysteemi, joka painottuu avoimen oppimisen, osaavan työvoiman, tutkimuksen, innovaatioiden, tulevaisuuden tiedon ja taitojen ympärille. Hankkeen avulla halutaan nostaa alan tunnettuutta koko yhteiskunnan tasolla, auttaa uuden osaamisen syntymistä kasvattamaan yritysten kilpailukykyä ja lisätä rakentamisen toimialan vetovoimaa. Kolmen koulutustason yhteistyö osallistaa opiskelijat sekä elinkeinoelämän ja yhteiskunnan eri tahot ratkomaan globaaleihin ja paikallisiin muutosilmiöihin liittyviä haasteita kokonaisvaltaisesti yli teknologia- ja toimialarajojen.

Keskeisenä tavoitteena on kansainvälisesti tunnetun ja vetovoimaisen rakennusalan tieto- ja taitokeskittymän rakentaminen Myllypuroon. Hankkeen toiminta kytketään Espoon Otaniemessä sijaitsevan Aalto-yliopiston Rakennetun ympäristön laitoksen opetukseen ja tutkimukseen liittyviin oppimisympäristöihin. Siinä hyödynnetään myös hanketoimijoiden muiden kampusten ja yksiköiden fyysisiä sekä virtuaalisia oppimisympäristöjä. Ne luovat uudenlaisia mahdollisuuksia tuoda osaajat ja yrityselämän tarpeet yhteen. Hankkeen myötä yritysten saataville avautuvat hanketoimijoiden laajat ja monipuoliset verkostot ja TKI-osaaminen.

Metropolian, Aalto-yliopiston ja StadinAO:n yhteistyönä toteutettavaa hanketta vetää Metropolian tieto-ohjattu rakentaminen -innovaatiokeskittymä, joka vastaa meneillään olevaan rakennusalan murrokseen yhdistämällä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan sekä alan osaamistarpeet rakennusalaa palvelevalla tavalla.

Vuoden 2025 loppupuolelle ulottuva hanke käynnistyy lokakuussa 2023. Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on myöntänyt sille kaupungin innovaatiorahastosta 359 292 euron rahoituksen. Elinkeinojaosto on strateginen, laajoja linjauksia määrittelevä toimielin, jolla on merkittävä ohjausrooli kaupungin elinkeinopolitiikassa. Sen puheenjohtajana toimii pormestari Juhana Vartiainen.

Ratkaisuja nykytilan haasteisiin

Rakennettu ympäristö käsittää laajasti eri toimijoita. Alan oppilaitokset, tutkimuslaitokset sekä yritykset ja muut toimijat tekevät kehittämistoimintaa pitkälti siiloutuneesti omista tarpeistaan. Osaaminen ja tieto ei aina välity osapuolten kesken. Rakennusteollisuus RT:n osaamistarveselvityksen mukaan osaavan työvoiman puute on suurin tekijä rakennusalan kasvun tiellä. Tulevaisuudessa työikäisten määrän vähentyessä on entistä tärkeämpää tunnistaa millaista osaamista tarvitaan ja miten voidaan lisätä alan vetovoimaisuutta.

Rakennusalan uudistamisen näkökulmasta toiminnassa tulee edistää yhteistyötä, vuoropuhelua, monialaisuutta ja erilaisia tapoja oppia. Tiiviimmän yhteistyön avulla hyödynnetään asiantuntijoiden erilaista osaamista ja laajennetaan osaamisverkostoa sekä lisätään mahdollisuuksia houkutella alalle huippuosaajia eri puolelta Suomea sekä ulkomailta. Elinikäisen oppimisen varmistaminen ja osaamispääoman nostaminen ovat elintärkeitä yrityksille, kuntatoimijoille sekä koulutus- ja tutkimusorganisaatioille.

Rakennusalan uudet teknologiat tuovat mukanaan monialaisia osaamistarpeita, joihin hanke hakee ratkaisuja yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toteuttajien monitasoinen ja -alainen koulutusverkosto yhdistää ratkaisuihin myös digitaalisuuden, kiertotalouden, vihreän kaupunkiympäristön sekä ihmisten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat.

Nykytilan haasteena on, että pääkaupunkiseudulta ei löydy yhtenäistä rakennusalan osaamisen, oppimisen ja TKI-toiminnan yhdistävää osaamiskeskittymää, joka mahdollistaisi rakennusalan tulevaisuuden osaajien ja tutkimuksen yhdistämisen laaja-alaisesti yritystoiminnan tueksi. Selvitäkseen elinkeinoelämää koskevista yhteiskunnallisista haasteista suomalaiset rakennusalan yritykset ja muut toimijat tarvitsevat omien kilpailuetujensa lisäksi vahvojen yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. Ekosysteemeihin perustuva verkostomainen yhteistyö pystyy tuottamaan korkeampaa lisäarvoa tehokkaammin ja joustavammin kuin perinteiset hierarkiat.

Hankeyhteistyö tuo alan toimijoita yhteen

Hankkeessa profiloidaan ja käynnistetään keskittymän toiminta Metropolia Ammattikorkeakoulun koordinoimana. Hankkeen fyysinen toiminta keskittyy Helsingin Myllypuroon, minne Helsingin kaupunki on keskittänyt rakennusalan opetusta. Myllypuroon on rakennettu modernit oppimisympäristöt ja tilat noin 2000 kiinteistö- ja rakennusalan sekä 5000 sosiaali- ja terveysalan AMK- ja YAMK- opiskelijalle sekä 1100 rakennus- ja talotekniikka -alojen ammattiin opiskeleville. Lisäksi kampuksella täydennyskoulutuksen ja muiden opintojen opiskelijoita. Kampuksilta ja lähialueelta löytyy myös erilaisia rakennusalan oppimiseen sekä TKI -toimintaan kehitettyjä tutkimus- ja oppimisympäristöjä, kuten älykotialusta, townhouse -projekti, puutekniikan, talotekniikan sekä betonirakentamisen tilat.

Metropolia on Suomen suurin ammattikorkeakoulu, jossa opiskelee lähes 17000 opiskelijaa. Metropolian Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella on useita erilaisia rakentamiseen ja hyvinvointiin liittyviä monialaisia yhteistyöalustoja, joiden tutkimusinfrastruktuurilla pyritään vauhdittamaan jatkuvaa oppimista sekä TKI -toimintaa ja yrittäjyyttä.

- Tämän hankkeen avulla rakennetaan kasvuhakuista liiketoimintaa, tuetaan uusien innovatiivisten teknologioiden syntymistä ja jaetaan uudenlaista osaamista. Tavoitteena on tosiaan toteuttaa maailman paras rakennusalan innovaatio- ja oppimiskeskittymä Helsinkiin Myllypuroon, toteaa tieto-ohjatun rakentamisen innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori Metropolia ammattikorkeakoulusta.

Aalto-yliopistossa on Suomen kattavin rakennetun ympäristön ja rakentamisen yliopistotasoinen koulutus, joka pohjautuu omaan perustutkimukseen ja soveltavaan tutkimukseen, mutta myös yhdistäen innovatiivisesti tietoteknistä maanmittausta rakentamiseen ja kaupunkisuunnitteluun.

- Meillä on maailman paras tutkimus 3D:stä ja rakentamisesta. Me teemme perustutkimusta me olemme valmiita viemään sitä innokkaasti ja tehokkaasti rakennusalalle yhteistyössä Metropolian ja StadinAO:n kanssa, kertoo tutkimusjohtaja Hannu Hyyppä Aalto-yliopistosta.

Stadin AO on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, jolle on syksyllä 2023 valmistumassa Myllypuroon kampus 1100 rakennus- ja talotekniikka -alojen opiskelijalle. Kampukselle sijoittuu myös oppimiseen ja tutkimukseen kytkettävä puutekniikan laboratoriotila.

- Ajatus koko Myllypuron kampusalueesta silloin kun sitä alettiin suunnittelemaan, oli nimenomaan sellainen, että siinä olisi toinen aste ja korkea-aste olisi kimpassa ja tekisi rakennusalan vetovoiman markkinointia ja kehittämistä. Tätä tällä hankkeella lähdetään lisäämään yhdessä Metropolian ja Aalto-yliopiston kanssa, sanoo Petri Heinilä Stadin AO:n kasvatus- ja kampushankkeista.

Hankkeen projektipäällikkönä toimii Lars Miikki Metropolian Myllypuron kampukselta. Hänen mukaansa Metropoliasta hankkeessa voidaan hyödyntää olemassa olevia oppimisympäristöjä, esimerkkeinä uusien teknologioiden SmartLab älykoti, betonilaboratorion ja talotekniikan testausympäristö, vähähiilisten ratkaisujen Hiilitalli, virtuaaliteknologian Helsinki XR Center sekä terveyden ja hyvinvoinnin Hymykylä ja Health Proof Helsinki. Stadin AOsta hankkeessa voidaan hyödyntää Myllypuroon valmistuvan kampuksen puulaboratoriota ja Aalto yliopistosta hankkeessa voidaan hyödyntää uutta 3D studiota.

Miikillä on vankkaa kokemusta innovaatioalustojen rakentamisesta ja eri toimijoiden välisen kehitys- ja innovaatioyhteistyön tukemisesta rakennetun ympäristön teemoissa. Ennen Metropoliaan siirtymistä hän on toiminut mm. RYM Oy:n Energizing Urban Ecosystems -tutkimusohjelmassa sekä Urban Mill kaupunki-innovaatioalustan ja kiihdyttämän tuottajana ja toisena perustajana.

– Rakennusalan uudet teknologiat tuovat mukanaan monialaisia osaamistarpeita, joihin hanke hakee ratkaisuja yhdessä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Toteuttajien monitasoinen ja -alainen koulutusverkosto yhdistää ratkaisuihin myös digitaalisuuden, kiertotalouden, vihreän kaupunkiympäristön sekä ihmisten hyvinvointiin liittyvät näkökulmat, Miikki muistuttaa.

Lisätietoja

Metropolia toimii hankkeen koordinaattorina ja se vastaa hallinnollisista tehtävistä, projektin johtamisesta sekä osapuolten hanketoiminnan koordinoimisesta. Lisäksi Metropolian vastuulla on hankkeeseen kytkettävien osallistavien toimintojen, kuten yhteiskehittämistyöpajojen ja tapahtumien koordinointi sekä markkinointi ja viestintä. Metropolia osallistuu lisäksi yhdessä Aallon ja Stadin AO:n kanssa palvelumallien kehittämiseen. Mikäli aihe kiinnostaa, lähesty Anna-Stinaa tai Larsia sähköpostitse!

Anna-Stina Tähkävuori, Innovaatiojohtaja, Tieto-ohjattu rakentaminen, sähköposti anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi

Lars Miikki, Projektipäällikkö, Tieto-ohjattu rakentaminen, sähköposti lars.miikki [at] metropolia.fi