Hyvissä handuissa himassa - kohti tulevaisuuden osaamista monialaisella tiimiharjoittelulla

26.9.2019 - 12:00

Sosiaali- ja terveysalalla tulevaisuudessa tarvittavia osaamistarpeita tunnistetaan tänä päivänä hyvin. On huomattu, että laadukkaiden, saumattomien ja asiakkaiden tarpeisiin vastaavien palvelujen mahdollistamiseksi vahvan substanssiosaamisen lisäksi ammattilaisilta vaaditaan tulevaisuudessa myös yhteistä geneeristä osaamista. Niitä ovat asiakastyöosaaminen, palveluiden ja työn kehittämisosaaminen sekä työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen.

Millaisia keinoja meillä on vastata näihin tarpeisiin?

Metropolia Ammattikorkeakoulun hallinnoimassa Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa pyritään edistetään sosiaali- ja terveys alan opiskelijoiden tulevaisuuden työelämäosaamista. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää monialaista tiimiharjoittelua ja tuottaa siihen opas, joka tukee niin opiskelijan, työelämän kuin opettajan prosessia. Keskeisiä lähtökohtia ovat esimerkiksi asiakaslähtöisyys, ohjaus- ja neuvontaosaaminen, palvelujärjestelmäosaaminen, viestintäosaaminen, työntekijyysosaaminen sekä monialainen yhteistoiminta.

Monialaisuus lähtökohtana

Helsingin kaupungin Itäisen kotihoitoyksikön lähipalvelualueet ja kotihoidon tiimit ovat tärkeitä kumppaneita hankkeessa. Ne luovat tukikohdan harjoittelulle. Metropolian sosiaali- ja terveysalan opiskelijat sekä Stadin ammatti- ja aikuisopiston lähihoitajaopiskelijat muodostavat noin 6-10 opiskelijan moniammatillisen tiimin integroituen osaksi kotihoidon tiimejä. Opiskelijat toimivat halukkaiden kotihoidon asiakkaiden kanssa pareittain. Parin voivat muodostaa esimerkiksi geronomi- ja fysioterapiaopiskelija, sairaanhoitaja- ja toimintaterapiaopiskelija tai lähihoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelija.

Toiminta rakentuu kumppanuudelle, verkostotyölle ja ennen kaikkea monialaisuudelle. Monialaiseen tiimiin kuuluu asiakkaan tarpeista riippuen kotihoidon työntekijöiden ja opiskelijoiden lisäksi, asiakas, omaiset, läheiset, opettajat, elämänlaatutiimi, monipuoliset palvelukeskukset toimintoineen sekä muut palvelut, järjestöt, yritykset ja sidosryhmät.

Kuusi viikkoa pareittain - asiakkaan tarpeista lähtevää työskentelyä

Monialainen tiimiharjoittelu on kestoltaan kuusi viikkoa. Yksi opiskelijapari kulkee kahden kotihoidon asiakkaan rinnalla koko prosessin ajan. Prosessissa on kolme vaihetta: tutustumisvaihe, interventio- / voimavaraistamisen vaihe sekä arviointivaihe. Asiakkaan kokonaisvaltainen huomiointi, tarpeet, tavoitteet ja voimavarat ovat toiminnan perustana. Jatkuvuuden huomioiminen on myös oleellinen osa prosessia. Tämä ei ole kotihoidon omaa palvelua, vaan toteutuu maksuttomana “lisäpalveluna” asiakkaalle ja asiakas voi lopettaa opiskelijayhteistyön heti halutessaan.

Opiskelijat ovat koko matkan tiiviissä yhteydessä omaan moniammatilliseen opiskelijatiimiinsä, kotihoidon tiimiin vastuuhoitajineen sekä muihin monialaisen tiimin jäseniin. Tällä tavoin toimimalla koetetaan mahdollistaa eri toimijoiden osaamisen jakamista ja auttaa näkemään kotona asuvan ikäihmisen arjen tukemisen yhteisiä tavoitteita ja päämääriä.

Opiskelijoiden ohjauksessa on eri tasoja, joilla vastataan opiskelijoiden ohjauksellisiin tarpeisiin. Opiskelijoilla ei ole yhtä nimettyä työelämäohjaaja, vaan opiskelijat hyödyntävät eri tahoja ohjaustarpeissaan. Opettajat, opiskelijat ja kotihoidon työntekijä kohtaavat viikoittain yhteisissä ohjaustapaamisissa. Ohjaaminen tapahtuu moniammatillisesti, jolloin jokainen ohjaava opettaja ohjaa kullakin tapaamiskerralla koko moniammatillista opiskelijaryhmää.

Opiskelijoiden kokemuksia ammatilliseen kasvuun ja osaamiseen liittyen

Hanketta edelsi Metropolian ja Helsingin kaupungin kotihoidon monialaisen tiimiharjoittelun pilotit, joista saadut kokemukset tekivät näkyväksi hankkeen tarpeellisuuden. Harjoittelujen lopussa kerättyjen palautteiden perusteella on saatu toistuvasti viitteitä, että tämäntyyppinen työskentelymuoto voisi osaltaan vahvistaa valmistuvien opiskelijoiden tulevaisuuden sote -alalla vaadittavaa osaamista.

Monialaisessa tiimiharjoittelussa tähän mennessä mukana olleet opiskelijat kokivat tunnistavansa harjoittelujakson lopussa paremmin omaa ja toisten ammattilaisten osaamista. He tunnistivat yhteisen työn ja yhteisten asiakaslähtöisten tavoitteiden merkityksen toiminnassaan. Asiakkaan voimavarojen ja tarpeiden tunnistamisen taidot ja asiakasymmärrys vahvistuivat. Myös oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus, verkostotaidot, luottamus omiin taitoihin, vuorovaikutustaidot, joustavuus, epävarmuuden sietäminen, yhteistyötaidot sekä konsultointitaidot lisääntyivät.

”Tämä oli mahdollisuus kokeilla omia siipiään tulevana ammattilaisena turvallisessa ympäristössä. Läpi matkan sain antaa oman ammatillisuuden kantaa. Sain varmuutta omaan tekemiseen ja monialaiseen yhteistyöhön.” -Petra

”Palveluohjelmassa opiskelijalla on mahdollisuus päästä toteuttamaan itseään ja opittuja asioita käytännönläheisesti, asiakaslähtöisesti asiakkaan kotona. Moniammatillisessa tiimissä ajatusten, kokemusten ja oppien jakaminen sekä itsenäinen työskentely antavat itsevarmuutta ja auttavat huomaamaan, mitä jo osaa.”- Sari

Metropolia Ammattikorkeakoulu hallinnoi Hyvissä handuissa himassa -hanketta. Kumppaneina hankkeessa ovat Helsingin kaupungin Itäinen kotihoitoyksikkö ja Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hanketta rahoittaa ESR ja Hämeen ELY-keskus.

Hanke käynnistyi tämän vuoden maaliskuussa. Se jatkuu vuoden 2021 lokakuuhun.

Hankkeen www-sivut

Hanke Facebookissa

Lisätietoa

Mari Heitto
Projektipäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mari.heitto [at] metropolia.fi (mari[dot]heitto[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 769 8714