Hyvissä handuissa himassa

Kehittäjäkumppanuutta ja tulevaisuuden työelämävalmiuksia vahvistamassa

Hanke on päättynyt 28.2.2023. Hankkeen tuloksia on saatavilla tällä sivustolla.

Innovaatiopolku Konsultatiivinen työskentely Monialainen tiimiharjoittelu Osaamisen kehikko

Hankkeen tulokset on koottu yhteen tässä julkaisussa.

Hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Kehittäjäkumppanuus tukee opiskelijoiden moniammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämäverkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään. Tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta.

Kumppanuus rakentuu:

 • työelämä- ja asiakaslähtöisen monialaisen tiimiharjoittelun mallista
 • konsultatiivisen työskentelyn mallista
 • oppimisalustasta
 • kotihoitoon rakennetusta osaamisen tunnistamisen työkalusta ja
 • innovaatiopolusta

Innovaatiopolku linkittää työelämästä nousseet kehittämiskohteet osaksi Metropolian innovaatiokeskittymiä ja niiden

Minno-opintoja ja

TKI-hankkeita

Kehittämisellä on mahdollista luoda uusia tuotteita ja palveluita ja lisätä yrittäjyyttä. Kehittämistoiminnassa huomioidaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet. Kehittämistoiminta tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä, aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Hanke toteuttaa toimintalinjaa 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä erityistavoitetta 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2019 - 28.2.2022.

Kohtaamisia

Tutustu hankkeeseemme!

Kehittäjäkumppanuus kotihoidossa, monialainen tiimiharjoittelu ja konsultatiivinen työskentely - näistä on Hyvissä handuissa himassa -hanke tehty. Metropolian verkkosivuilla on julkaistu uutinen hankkeestamme. Lue siitä, mistä on kyse!

Geronomiopiskelijoiden blogiteksti monialaisen tiimiharjoittelun kokemuksista

Metropolian geronomiopiskelijat Eva Korkiamäki, Susanna Ruuhonen, Camilla Sjöblom ja Kirsi Kolehmainen kirjoittivat monialaisen tiimiharjoittelun kokemuksista "Aitoja kohtaamisia ikäihmisten kanssa" -blogitekstin. Teksti on julkaistu hankkeen ohjausryhmässä mukana olevan Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Valli ry:n verkkosivulla. Mukana monialaisessa tiimiharjoittelussa oli myös lähihoitaja-, sosionomi-, toimintaterapeutti- ja sairaanhoitajaopiskelijoita.

Kotihoidossa tarvitaan kumppanuusosaamista -blogiteksti Geroblogissa

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen (YAMK) -opiskelija Tanja Korhonen-Mönkkönen kirjoitti Metropolian Geroblogiin opinnäytetyönsä pohjalta Kotihoidossa tarvitaan kumppanuusosaamista -blogitekstin. Tekstissä hän käsittelee monialaisen tiimiharjoittelun toteutumista kotihoidossa ja kotihoidon sekä harjoittelua suorittavien opiskelijoiden kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä.

Kotihoidon keikkatyöntekijöille perehdytystyökalu innovaatioprojektina

Sairaanhoitajaopiskelijat Iida Heino, Suvi Kaarakainen, Essi Koivisto, Johanna Koski, Julia Nikander ja Samu Törmä tekivät hankkeellemme innovaatioprojektityönä Ketterästi käsiksi töihin -teemaan 5T Raamit raportoinnille -perehdytystyökalun kotihoitoon.

5T Raamit raportoinnille -perehdytystyökalun sisältö.

5T Raamit raportoinnille -perehdytystyökalun sisältö:

Tervetuloa

 • Esittele itsesi.
 • Esittele tilat (ruokailu, pukuhuone, WC).
 • Varmista, että sijaisella on yhteystiedot toimistolle, sekä ketä voi konsultoida tarvittaessa.
 • Anna sijaiselle tarvittavat välineet (puhelin, reppu, avaimet yms.).

Tilanne

 • Käy asialista läpi.
  • Vinkit suoritusjärjestykselle
  • Oleelliset vinkit, esim. pysäköinti
 • Anna sijaiselle
  • Kirjaamiskaavakkeet & tilastointikaavakkeet
 • Kerro & näytä raporttivihko
 • Katsokaa kalenteri, onko jotain erikoista.
 • Tarkista sijaisen lääkeluvat.

Taustatiedot

 • Ohjeista & muistuta hoitosuunnitelman lukeminen kotona
  • Mistä hoitosuunnitelma löytyy
  • Mitkä asiat hoitosuunnitelmasta tulee lukea
 • Onko hoidossa jotain erityistä, esim.
  • Haavahoito
  • Lääkityksessä huomioitavaa
  • Tartuntavaara / eristys

Toimintaohjeet

 • Kuinka kohdata asiakas?
  • Asiakkaan mielenkiinnon kohteet
  • Onko tiedossa käytöshäiriöitä / alkoholi / kotieläimiä
  • Ohjeista tarvittavat toimintaohjeet.
 • Onko toimistolla asiakkaalle vietäviä tavaroita?
  • Mistä löytyy?

Tarkistus

 • Onko sijaisella kysyttävää työvuorosta?
 • Huolehdi, että sijaisen yhteystiedot ovat toimistolla.
 • Muistuta ja ohjeista, minne sijaisen tulee informoida asiakkaan tarpeista.
  • Kauppatilaukset, matkat, voinnin muutokset

Video

Katso opiskelijoiden tekemä 5T Raamit raportointiin -video (YouTube).


Kuva: Anu Ipatti

Jalkaterapiaopiskelijat tekivät opinnäytetyönään ikäihmisten parissa toimiville kotihoidon ammattilaisille toimintaohjeet alaraajojen tarkastamiseen

Heini Leskelä, Riia Oksanen ja Elli Tammela tekivät hankkeeseemme opinnäytetyön "Toimintaohjeet alaraajojen tarkastamiseen ikääntyneiden parissa työskenteleville ammattilaisille". Opinnäytetyön tavoitteena on edistää jalkaterveyttä ja lisätä ymmärrystä jalkaterveyden tärkeydestä. Opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osuudesta ja seitsemästä videosta, jotka perustelevat jalkaterveyden tärkeyttä ja kuvaavat yleisimpiä ikääntyneen jalkaongelmia. Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja julkaisupalvelu Theseuksessa.

Videot ovat katsottavissa täällä (YouTube).

Tekstissä käytetty lähteenä opinnäytetyön tiivistelmää.

Konsultatiivisen toiminnan pilotointia työpajoissa syksyllä 2020

Kehitämme hankkeessa konsultatiivisen toiminnan mallia. Tämä malli on osa hankkeen yhtä tavoitetta, jossa vahvistetaan opiskelijoiden moniammatillista ja -alaista työelämäosaamista. Mallia kehitetään osana monialaista tiimiharjoittelua ja Metropolian HyMy-kylässä tapahtuvaa harjoittelua. HyMy-kylä on oppimisympäristö, jossa Metropolian opiskelijat voivat tehdä harjoittelua.


Konsultatiivinen työskentely käytännössä

Opiskelijaryhmä keskustelee työpajassa ja hankkeen projektipäällikkö ja opettaja seuraavat tilannetta sivusta.Kotihoidossa monialaista tiimiharjoittelua suorittavat, eri sosiaali- ja terveysalojen opiskelijat tuovat pareittain Metropolian Myllypuron kampuksen HyMy-kylään konsultoitavaksi asiakastapauksen, jonka eteenpäin viemisessä he tarvitsevat lisäosaamista. Harjoittelijat tuovat asiakastapaukset työpajoihin nimettöminä asiakkaiden henkilöllisyyden suojaamiseksi. Konsultaatiotarpeesta ja sen annista keskustellaan kotihoidon työntekijän kanssa ennen ja jälkeen konsultaatiota.

HyMy-kylässä harjoittelua suorittavat, eri sosiaali- ja terveysalan tutkinnoista olevat opiskelijat tuovat oman ammatillisen näkemyksensä tapaukseen. Näin asiakastapauksen tuojat saavat uusia näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuehdotuksia tapaukseen. HyMy-kylän harjoittelijat pääsevät hyödyntämään ammatillista osaamistaan, mikä vahvistaa heidän ammatti-identiteettiään.


Pilotin toteutus

Opiskelijaryhmä konsultatiivisessa keskustelussa.Tätä toimintamallia pilotoitiin syksyllä 2020 viidellä työpajalla. Kuhunkin työpajaan toi asiakastapauksensa kaksi harjoittelijaparia. Opiskelijoita oli vanhustyön (geronomi), sosiaalialan (sosionomi), sairaanhoitotyön ja toimintaterapian AMK-tutkinnoista sekä yksi toisen asteen lähihoitaja-tutkinnosta. HyMy-kylästä osallistuvat harjoittelijat olivat mm. vanhustyön, fysioterapian, suuhygienistin, optometrian ja jalkaterapian AMK-tutkinnoista. Heidät jaettiin kahteen ryhmään. Ryhmillä oli tunti aikaa konsultointiin, eli asiakastapauksen esittelyyn, monialaiseen keskusteluun ja ratkaisuehdotusten tekoon. Opettaja kysyi keskustelun loppupuolella, tarvitsivatko ryhmät hänen näkemystään asiaan, ja osallistui keskusteluun tarvittaessa. Lopuksi osallistujilta kerättiin palautetta työpajoista.


Työpajoista saatu palaute

Palaute oli pääosin todella positiivista. Lähes kaikki pitivät työpajojen rakennetta ja toteutustapaa onnistuneena. Muutama olisi toivonut yhteiselle keskustelulle enemmän aikaa. Osallistumista mahdollistavina tekijöinä pidettiin rentoa ja avointa ilmapiiriä sekä toisia opiskelijoita ja erilaisia mielipiteitä arvostavaa asennetta. Jokainen uskalsi tuoda ajatuksensa ja mielipiteensä esiin. Työpajojen parhaimpana antina pidettiin monialaisuutta, joka mahdollisti toisilta oppimisen, oman ammatti-identiteetin vahvistumisen ja uusien näkökulmien saamisen asiakastapauksiin.

Palautteet osoittivat, että olemme todella tärkeän asian äärellä ja että tarve tällaiselle työskentelytavalle on suuri. Mallin kehittämistä jatketaan keväällä 2021 uusilla työpajoilla.

Kuvat: Anu Ipatti

YAMK-opiskelijan opinnäytetyö kotihoidon työntekijöiden näkemyksistä monialaisesta yhteistyöstä

Terveydenhoitaja YAMK, Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen -opiskelija Tanja Korhonen-Mönkkönen teki hankkeeseemme opinnäytetyön ”Kehittäjäkumppanuus kotihoidossa: Kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä monialaisesta yhteistyöstä”.

Opinnäytetyön taustaa

Kotihoidon asiakasmäärä kasvaa jatkuvasti. Samanaikaisesti kotihoito kärsii työvoiman puutteesta eikä kotihoito ole ammattilaisten näkökulmasta vetovoimainen työpaikkana. On etsittävä nopeasti ratkaisuja kotihoidon henkilöstön riittävyyteen ja osaamiseen.

Opinnäytetyöhönsä Tanja haastatteli puhelimitse kolmea kotihoidon työntekijää, jotka olivat mentoreina monialaisessa tiimiharjoittelussa syksyllä 2019. Analyysimenetelmänä hän käytti induktiivista eli aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Tarkoituksena oli selvittää kotihoidon työntekijöiden näkemyksiä itsestään kotihoidon kehittäjänä ja heidän kokemuksiaan monialaisesta opiskelijayhteistyöstä.

Tulokset

Monialainen tiimiharjoittelu kotihoidossa nähtiin positiivisena mahdollisuutena perinteisen harjoittelun rinnalla. Opiskelijoiden ohjaus koettiin helppona. Opiskelijoiden omatoimisuus nähtiin edellytyksenä tiimiharjoittelun toteutumiselle. Opiskelijat saivat erilaista näkemystä ja oppia kuin perinteisen harjoittelumallin kautta sekä tulivat asiakkaiden puolelta kohdatuksi eri tavalla.

Nuorempi nainen pitää iäkästä istuvaa naista kädestä.Kotihoidon henkilökunnan keskuudessa harjoittelua pidettiin mielenkiintoisena ja koettiin, että asiakkaat ovat hyötyneet monialaisesta tiimiharjoittelusta. Osa asiakkaista oli kiintynyt opiskelijoihin niin, että kokivat eroahdistusta harjoittelun päätyttyä. Henkilökunta näkee monialaisen tiimiharjoittelun haastavan tiimin tekemään asioita uudella tavalla. Kotihoidossa harjoittelun odotetaan parantavan asiakkaiden elämänlaatua työntekijöiden arjen kehittämisen kautta aktivoimalla asiakkaita ja ohjaamalla heitä esim. päivätoiminnan pariin yksilöllisesti asiakkaan kanssa suunnitellen.

Vanhustyössä tehtävän yhteistyön laajentamista vielä monialaisemmaksi toivottiin. Työntekijät näkivät itsensä pääosin kehittämismyönteisinä, vaikka kokivat voivansa vaikuttaa lähinnä omaan työhönsä ja oman tiimin ja/tai alueen toimintatapoihin. Suurempiin linjauksiin vaikuttamismahdollisuus nähtiin rajallisena.

Työntekijöiden keskuudessa on innostunut ilmapiiri kehittämiselle. Monialainen tiimiharjoittelu nähtiin yhtenä hyvänä keinona edistää kehittäjäkumppanuutta tuoden hyötyä kaikille osapuolille: opiskelijoille, asiakkaille ja kotihoidon työntekijöille.

Johtopäätökset

Kehittäjäkumppanuusmallin kehittäminen on hyödyllistä. Kotihoidon työntekijät näkevät pystyvänsä kehittämään oman tiiminsä ja oman alueensa toimintatapoja. He toivovat, että työn kehittämiselle olisi enemmän aikaa. Asiakkaan elämänlaadun nähtiin paranevan tiimiharjoittelun aikana. Asiakkaat saivat sairaanhoidollisen työn lisäksi ohjausta viriketoimintaan ja asiakkaiden nähtiin tykästyvän opiskelijoihin, joilla oli aikaa kehittää heidän arkeaan eri näkökulmista.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja julkaisupalvelu Theseuksesta.

Uutisessa on käytetty lähteenä opinnäytetyön tiivistelmää ja opiskelijan hanketiimille pitämää esitystä opinnäytetyöstä.

Kuva: Pixabay

Monialaisen tiimiharjoittelun teemaan valmistunut opinnäytetyö

Geronomiopiskelijat Jussi Kuikka, Henna Piiroinen ja Tarja Vähä-Ruka tekivät hankkeessamme opinnäytetyön ”Tulevaisuuden sote-osaajien työelämätaitojen kehittyminen monialaisessa tiimiharjoittelussa”.

Taustaa opinnäytetyölle

Iäkäs nainen kävelee nuoremman naisen käsivarteen tukeutuen pihakäytävällä.

Sosiaali- ja terveysalan työelämää leimaa jatkuva muutos. Oppilaitosten on pystyttävä reagoimaan muutoksiin ja uudistuvaan työelämään koulutusta kehittämällä. Tämä edellyttää oppilaitosten organisaatioilta, koulutuksen järjestäjiltä sekä sote-alalta nykyistä tiiviimpää dialogisuutta.

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite oli selvittää Hyvissä handuissa himassa -hankkeeseen vuoden 2019 aikana osallistuneiden opiskelijoiden mielipiteitä ja kokemuksia monialaisesta tiimiharjoittelusta sekä tuottaa hyödyllistä tietoa hankkeelle ja siihen osallistuville toimijoille.

Työ toteutettiin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, johon haastateltiin kuutta monialaiseen tiimiharjoitteluun vuonna 2019 osallistunutta opiskelijaa. Vastaukset koottiin teemojen alle, joista muodostui kolme pääteemaa:

 • kokemukset monialaisesta tiimiharjoittelusta
 • työelämätaitojen kehittyminen
 • monialaisen tiimiharjoittelun kehittämistarpeet

Opinnäytetyön tulokset teemoittain

Kokemukset monialaisessa tiimiharjoittelussa oppimisesta, verkostotyöstä ja kumppanuudesta sekä onnistumisista ja haasteista

 • Suurimpia onnistumisia koettiin asiakastyössä ja työparin kanssa yhteistyössä. Harjoittelun parasta antia olivat hyvä yhteishenki, reflektointi ja vastavuoroinen tuen tarjoaminen ja saaminen. Opiskelijan sanoin: ”Onnistuminen siinä, että me muodostettiin pieni työyhteisö työpaikan sisälle. Oli tosi mukavaa, rentoa, puhuttiin asiaa ja muutakin. Se toimi oikeantyyppisenä tukena, mitä työyhteisössä voi saada. Opiskelijaporukan kanssa toimiminen oli hedelmällistä.”
 • Haastatteluaineistosta nousi esiin tällaisessa tiimiharjoittelussa olevan todella tärkeää, että opiskelijat integroituvat osaksi kotihoitotyötä. Tällöin yhteistyö olisi mahdollisimman sujuvaa. Yhteistyö kotihoidon vastuuhoitajien kanssa olisi helpottanut asiakkaaseen tutustumista ja saamaan syvällisempää käsitystä asiakkaasta itsestään. Harjoitteluaika on niin lyhyt, että asiakkaat jäivät kaipaamaan yhteistyölle jatkoa.
 • Helsingin kaupungin arviointiyksikkö voisi olla sopiva harjoittelupaikka, koska siellä kuntoutusjakso on lyhyt ja se korreloisi paremmin harjoittelun keston kanssa. Monialaista tiimiharjoittelua voisi soveltaa myös Metropolian HyMy-kylään

Työelämätaitojen kehittyminen tiimiharjoittelussa

Työelämätaidot, ammatti-identiteetti ja toisen ammatin arvostaminen vahvistuivat harjoittelussa. Kaikki haastateltavat kokivat asiakaslähtöisen työtavan kehittyneen harjoittelun aikana. Luottamussuhde asiakkaan kanssa syntyi. Palvelujen suunnittelu perustui asiakkaan kuuntelemiseen ja hänen tarpeisiinsa vastaamiseen. Toisen huomioiminen kehittyi ja vuorovaikutustaidot kasvoivat.

Monialaisen tiimiharjoittelun kehittämistarpeet

Harjoittelun sisältöä, yhteistyötä kotihoidon kanssa sekä koulutuskohtaisia tavoitteita tulisi kehittää.

Tulosten yhteenveto

 • Haastateltavat mielsivät harjoittelun hyväksi oppimiskokemukseksi. Enemmistö koki asiakastyön antoisaksi ja opettavaiseksi. Harjoitteluun mennään asiakas edellä. Harjoitellaan toimimaan asiakkaan kanssa. Oma ammatti-identiteetti oli vahvistunut.
 • Vaikutus työelämätaitoihin ja niiden kehittymiselle: Pari- ja tiimityöskentelyn kautta opiskelijat ovat harjoitelleet itseohjautuvuutta ja tiimityötä, heidän vuorovaikutustaitonsa ovat kehittyneet ja yhdessä työskenteleminen on kasvattanut me-henkeä.
 • Yhteinen orientaatio koettiin kivijalkana sille, että jokainen voi aloittaa harjoittelun samalta tasolta. Orientaatiossa saa kuulla harjoittelun sisällön ja tavoitteet sekä tavata tulevat opiskelijatiimikumppaninsa.
 • Yhteistyötä kotihoidon henkilökunnan kanssa tulee kehittää, sillä se tukisi harjoittelijoiden työyhteisötaitojen kehittymistä. Harjoittelijat voisivat vastata paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja tukea asiakkaita.

Johtopäätökset

Tällaisella harjoittelulla on paikkansa opiskelijoiden työelämätaitojen kehittymisessä. Opinnäytetyön tekijät kokevat, että tulevaisuudessa työelämätaidoilla tulee olemaan suurempi merkitys kaikille sote-alan opiskelijoille alati muuttuvassa työkentässä.

Opinnäytetyö on luettavissa kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen opinnäytetyö- ja julkaisupalvelu Theseuksessa.

Kuva: Pixabay

Sinut on haastettu somehaasteeseen!

Kerro #onnihetki vanhustyössä

Somehaaste #onnihetki.

Vanhusten viikkoa juhlitaan 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta. Me Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa tahtoisimme kuulla ja nähdä tilanteita, joissa sinä työssäsi koet onnen hetkiä ja tuet vanhusasiakkaittesi mahdollisuuksia kokea onnen hetkiä elämässään. Somehaaste starttaa Vanhusten viikolla, ja hankkeemme jatkaa haastetta vuoden 2020 loppuun saakka.

Haastamme Sinut mukaan somekampanjaan! Kaksi positiivista postausta palkitaan!

Somehaasteen tavoitteena on:

 • Saada vanhustyötä tekevien ja opiskelevien arvokas työ näkyväksi.
 • Viestiä positiivisesti vanhustyöstä ja sen tuomista iloista vanhuksille.
 • Kertoa positiivista tarinaa vanhustyön aidosta, elämänmakuisesta arjesta.

Kanavat:

Käytä jotain seuraavista somekanavista

 • Instagram
 • Facebook
 • Twitter

Somehaasteen ohjeistus:

 • Kilpailuaika: 4.10. - 31.12.2020
 • Postausten sisältö voi olla positiivisessa hengessä tuotettuja kuvia ja kirjoituksia työsi tai opiskelujesi arjesta vanhus- ja kotihoitotyössä.
 • Tee näkyväksi, miten työssäsi mahdollistat asiakkaan kokemuksia siitä, että hänellä on onni vanheta. Mikä työssäsi tuottaa asiakkaalle onnen hetkiä? Mikä työssäsi tekee sinut onnelliseksi?
 • Käytä onnen hetkiä kuvaavissa julkaisuissasi kaikkia seuraavia tunnisteita:
  #onnihetki #hyvissähanduissahimassa #esr
  Hashtagit ovat tärkeitä, jotta postaukset linkittyvät haasteeseen!
 • Positiivisten postausten joukosta arvotaan kaksi, jotka palkitaan 50 €:n arvoisella S-ryhmän lahjakortilla. Voittajiin ollaan yhteydessä viestitse sillä somekanavalla, jolla postaus on tehty. Instagram / Facebook / Twitter eivät ole millään lailla osallisia arvonnassa.
 • Voit esiintyä kuvissa itse, työ- tai opiskelukaveriesi ja ikääntyneiden kanssa, mikäli he suostuvat. Jos otat kuvia, muista täyttää oheinen kuvauslupa (pdf). Kaikissa kuvissa esiintyjiltä tulee olla kirjallinen kuvauslupa. Huomioi myös organisaatiosi kuvauslupaohjeistus. Postaajana vastaat siitä, että kuvausluvat ovat kunnossa. Muista kertoa kuvattaville, mistä haasteessa on kyse!

Haasteen järjestävät Vetovoimainen kotihoito- ja Vetovoimainen vanhustyö -hankkeet eri puolilla Suomea.

Lisätietoja:

 • Somekampanja:
  Tytti Mönkkönen, viestintäasiantuntija | Vetovoimainen Vanhustyö –hanke
  044 785 4942 | tytti.monkkonen [at] sakky.fi
 • Hyvissä handuissa himassa -hanke:
  Mari Heitto, projektipäällikkö
  040 769 8714 | mari.heitto [at] metropolia.fi

Somehaastetiedote (pdf)

Kuva: Anu Ipatti

Hanke mukana Tulevaisuusareenassa

Hankkeemme osallistui 23.9.2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun Innovaatiokeskittymien yhteiseen Tulevaisuusareenaan Ikäihmisen tarpeet ja tukeminen arjessa -työpajalla. Hankkeemme päätavoite on rakentaa työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta. Työpajassa ideoitiin tätä kotihoidon ja oppilaitoksen kehittäjäkumppanuutta pohtien vastauksia alla oleviin neljään kysymykseen. Kysymyksiin saatiin runsaasti vastauksia:

1. Mitä hyötyä on oppilaitoksen, työelämän ja asiakkaiden yhteistyöstä?

 • Työelämän vaatimukset tulevat näkyväksi oppilaitokseen
 • Opiskelija ulkopuolisena tarkkailijana
 • Asiakkaan näköistä palvelua ja toimintakulttuurin muuttamista
 • Oppilaitoksen mukanaan tuomaa uusinta tietoa saadaan siirrettyä työkentälle
 • Oppilaitos säilyy yhdyspinnalla kiinni
 • Pitkän aikavälin näkökulmaa tapaan työskennellä
 • Asiakkaat hyötyvät, kun saavat aikaa opiskelijoilta
 • Harjoittelujen kautta yhteistyö hyötyy. Mahdolliset uudet työntekijät

Vastaukset muistilappuina kysymykseen: Mitä hyötyä on oppilaitoksen, työelämän ja asiakkaiden yhteistyöstä?

2. Mitä lisäarvoa yhteistyö parhaimmillaan tuo iäkkäälle ihmiselle?

 • Aika, kuuntelu, vuorovaikutus
 • Tietoisuus iäkkäälle omista oikeuksista
 • Iäkkäälle lisää laatua arkeen
 • Palveluista tiedottaminen
 • Ettei rahoitus ohjaisi liikaa
 • Iäkkäälle pysähtyminen omien ajatusten äärelle
 • Tuoreus opiskelijan tietojen kautta, ei paineita työelämästä vielä
 • Asiakas pääsee nauttimaan uusimmista innovaatioista ja kehittämistyön tuloksista
 • Pitkäjänteisyys, tavoitteellisuus, elämään ja arkeen lisää sisältöä
 • Verkostojen merkitys ja tietoisuus niistä saatavista tukimahdollisuuksista
 • Neuvonta ja ohjaus kokonaisuutena

Vastaukset muistilappuina kysymykseen: Mitä lisäarvoa yhteistyö tuo parhaimmillaan iäkkäälle ihmiselle?

3. Millaista yhteistyö kumppanuudessa parhaimmillaan olisi?

 • Konkreettiset hyödyt asiakkaalle
 • Verkostojen merkitys
 • Kokeilua, rakentelua
 • Avointa, jatkuvaa, tiivistä
 • Osaamisen ja hyvien käytäntöjen jakamista
 • Arvostavaa. Arvostetaan molemmin puolin toistensa asiantuntemusta: "rautainen ammattilainen vs. opiskelija"
 • Molemminpuolista hyötyä
 • Sitoutuminen kehittämiseen ja yhdessä sovittuihin asioihin. Yhdessä (työelämä ja opiskelijat) tekeminen velvoittaa kaikkia ja kuuluu sekä työhön että opiskeluun.
 • Ajattelutapojen muutosta, suunta tulevaisuuteen
 • Toisiaan ruokkivaa

Vastaukset muistilappuina kysymykseen: Millaista yhteistyö kumppanuudessa parhaimmillaan olisi?

4. Miten kumppanuuteen päästään? Mitä tekoja se edellyttää?

 • Konkreettisesti: asioista sopiminen ja vastuunjako
 • Kaikki osapuolet ymmärtävät tekemisen tarkoituksen, ns. hiljaisen tiedon muuttaminen näkyväksi
 • Opiskelijat ei apukäsiksi vaan kehittämiskumppaniksi
 • Omalta mukavuusalueelta poistumista
 • Tiedottamista opiskelijan jaksosta, visio kumppanuudesta. Toimintaohje kirjattuna.
 • Luodaan rakenne, jotta asiat voidaan toteuttaa.
 • Avointa viestintää ja tiedottamista
 • Aikatauluttamista ja ennakointia
 • Asiakas on kaikkien yhteinen tavoite
 • Jatkuvaa juurruttamista
 • Rohkeutta, päämäärätietoisuutta
 • Rakentamalla luottamusta oppilaitoksen ja kotihoidon välille
 • Kehittämishalua
 • Rajojen ylittämistä, läpinäkyvyyttä
 • Arvostus, molemminpuolinen huomioiminen
 • Rakentavaa yhteistyötä

Vastaukset muistilappuina kysymyksiin: Miten kumppanuuteen päästään? Mitä tekoja se edellyttää?

Hankkeemme sai monia käyttökelpoisia ideoita kehittäjäkumppanuuden rakentamiseen. Lämmin kiitos kaikille työpajaan osallistuneille!


Kuvat on otettu screenshotteina Googlen Jamboard-työkalusta.

Kotihoidon työntekijöiden kehittäjäminuuden aktivointia

Hyvissä handuissa himassa -hanke kehittää innovaatiopolkua, jonka yksi osa on Minno®lähettiläs-toiminta. Metropolian HyMy-kylän kylävastaavat toimivat Minno®lähettiläinä vetäen kolme Minno®palaveria, joiden tavoitteena on aktivoida kotihoidon työntekijöiden kehittäjäminuutta. Tästä prosessista saadaan aihe seuraavaan innovaatioprojektiin, jossa uusi monialainen opiskelijaporukka jatkaa kehittämistyötä.

Opiskelijat Ronja Stiles ja Yana Shavkera valkotaulun äärellä kokoamassa kotihoidon kehitysideoita.

Minno®lähettiläs-konseptin pilotti toteutettiin Helsingin kaupungin kotihoidon Myllypuron yksikössä syksyllä 2020. Metropolian HyMy-kylän kylävastaavat - Bachelor in Social Services -opiskelija Hermanni Ilpala, terveydenhoitajaopiskelija Yana Shavkera, terveydenhoitajaopiskelija Ronja Stiles ja toimintaterapiaopiskelija Tytti Saastamoinen vetivät kolme työpajaa (8.9., 15.9. ja 22.9.), joihin osallistui 12 kotihoidon työntekijää. Ensimmäisessä työpajassa pohdittiin työyhteisön vahvuuksia. Niitä ovat:

 • sopeutuvuus
 • ripeys
 • ahkeruus
 • joustavuus
 • monikulttuurisuus

Tavoiteltaviksi vahvuuksiksi määriteltiin:

 • yhteisten sääntöjen noudattaminen
 • ammattimaisuus, koulutus
 • voimavaralähtöinen työote

2. Minno®lähettilästyöpaja 15.9.

Työpaja aloitettiin Box Breathing -rentoutusharjoituksella, joka on oivallinen menetelmä rauhoittaa oloa ja purkaa stressiä keskellä kiireistä kotihoidon työpäivää. Toisen työpajan tavoitteena oli ideoida parannuksia kotihoitotyöhön. Aihetta lähestyttiin luovalla ideoinnilla, jossa kehiteltiin ensin uusia käyttötapoja erilaisille arkisille esineille. Seuraavaksi ideoitiin unelmien työpaikka, mistä nousi mm. seuraavia ideoita:

 • voisi herätä silloin, kun haluaa
 • saisi kukkia työpäivän päätteeksi
 • maanantaibonus
 • työtä voisi tehdä siellä, missä haluaa

Kolme kotihoidon työntekijää kirjaa työn kehittämisideoita paperille.

Toisen työpajan tavoitteena oli aktivoida kyky nähdä työnsä kehittymismahdollisuuksia. Keskustelussa nousi esiin hoitoalan jatkuvat haasteet eli pieni palkka ja resurssipula, joihin työntekijöiden on vaikea vaikuttaa. Työpajan lopussa tehtiin fiiliskierros, joka jäi kesken, kun ovesta astui sisään Myllypuron kotihoidon henkilö kutsuen iltavuorolaiset välittömästi takaisin työpaikalle jonkin akuutin tilanteen vuoksi. Tapahtunut ilmensi osuvasti kotihoitotyön hektisyyttä.

3. Minno®lähettilästyöpaja 22.9.

Viimeisessä työpajassa saatiin konkreettisempia kehittämisideoita, joita Minno®lähettiläät voivat lähteä työstämään:

 • työvaatteiden / työreppujen sopivuuden työn arkeen parantaminen
 • ilta- ja aamuperehdytys

Näistä äänestettiin ilta- ja aamuperehdytys kehittämiskohteeksi. Kehitystyö jatkuu uuden opiskelijaporukan voimin seuraavan innovaatioprojektin toteutuessa tänä syksynä.

Myllypuron kotihoidon lähiesihenkilö koki työpajat hyödyllisinä: ”Kaikki kolme tapaamista olivat hyviä. Kiitos kovasti opiskelijoille työpajoista ja kiva, kun saamme kehitettävään kohteeseen ratkaisun.”

Kuvat: Anu Ipatti

Yhteiskehittäen ja verkostoituen hanke hyvässä vauhdissa

Hankkeessamme kehitetään mm. monialaista tiimiharjoitteluopasta, konsultatiivisen työskentelyn mallia ja innovaatiopolkumallia. Kaikkia näitä toimintoja on edistetty syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana - koronasta huolimatta.

Oppaan rakenteen ideointia - yhdessä saamme aikaan parempaa

Monialainen tiimiharjoittelu on yksi Hyvissä handuissa himassa -hankkeen toimintamuodoista. Hankkeessa kehitetään tähän toimintamuotoon hankkeen verkkosivuilla julkaistava opas, joka hyödyttää opiskelijoiden, työelämän ja opettajien keskinäistä yhteistyötä, kehittäjäkumppanuutta. Opas tukee uudenlaisen monialaisen harjoittelun toteuttamista työelämässä. Opasta kehitetään yhdessä opiskelijoiden, työelämän ja opettajien kesken. Oppaan ensimmäinen yhteiskehittelytyöpaja pidettiin 2.12.2019 Metropolian Myllypuron kampuksella.

Työpajassa osallistujat toivat aktiivisesti esiin yhdessä keskustellen ja työskennellen oppaan kehittämiskohteita. Opasta testataan tämän kehitystyön pohjalta syksyn 2020 harjoittelussa. Kokeilun päätteeksi pidetään taas työpaja, jossa opasta parastetaan mahdollisimman paljon sen käyttäjiä palvelevaksi. Opas julkaistaan ennen hankkeen päättymistä syksyllä 2021.

Tilaisuuteen osallistujien mielestä tämä yhteinen kohtaaminen oli tärkeä moniammatillisen tiimiharjoitteluprosessin kehittämisen näkökulmasta. Kotihoidon työntekijät olivat ehdottomasti sitä mieltä, että tällainen harjoittelu on erittäin tervetullut työskentelymuoto. Hanketyöntekijät saivat osallistujilta arvokasta tietoa harjoitteluprosessin kehittämiseen, ja opiskelijat mahdollisuuden osallistua harjoittelun lisäksi sen kehittämisprosessiin.

Yhteistyötä HyMy-kylän kanssa

Metropolian Myllypuron kampuksella alkoi toimia vuoden 2020 alussa HyMy-kylä (Hyvinvointia Myllypurosta), joka on ihmislähtöinen ja ekosysteemitoimintatapaan nojautuva monialainen oppimis- ja kehittämisympäristö. Hankkeemme on hakeutunut yhteistyöhön HyMy-kylän kanssa, minkä avulla hankkeen tuotoksia jalkautetaan osaksi kylän toimintaa. Innovaatio-opiskelijat ideoivat mahdollista toimintatapaa, joka tukisi oppilaitoksen ja työelämän välille rakentuvaa kumppanuutta. Toimintatavan toimivuutta testattiin hankkeessa keväällä 2020.

Konsultatiivisen työskentelyn malli

Uusimpana pilottina syksyllä 2020 testataan konsultatiivisen työskentelyn mallia, jossa monialaisessa tiimiharjoittelussa olevat opiskelijat opettelevat konsultoimaan HyMy-kylässä harjoitteluaan tekeviä opiskelijoita moniammatillisissa tapaamisissa. Tämän katsotaan vahvistavan opiskelijoiden tulevaisuuden työelämätaitoja.

Innovaatiopolkumalli

Ihana idea -työkalu on osa innovaatiopolkumallin kehittämistyötä.

Lisäksi opiskelijaryhmät ovat tehneet syksyllä 2019 ja keväällä 2020 videoita innovaatioprojektitöistään aiheena Innovaatiolähettiläs ja Innovaatiotapahtuma, jotka liittyvät hankkeessa luvatun innovaatiopolun mallintamiseen. Tänä syksynä innovaatiopolkumallia päästään pilotoimaan kotihoidon henkilöstön kanssa Myllypuron ja Kontulan lähipalvelualueilla.

Katso videot:

Hyvissä handuissa himassa (YouTube) ja

Innovaatiolähettiläs ja -tapahtuma (YouTube)

Tilaa uutiskirjeemme tällä e-lomakkeella

Seuraa meitä somessa:

Hankkeen Facebook-sivu

Twitter: #hyvissähanduissahimassa

HyMy-kylän Facebook-sivu

Kuvat:
Innovaatiotapahtuma / Anu Ipatti
Ihana idea / Mari Heitto

Hankkeen kaksi blogitekstiä julkaistu Metropolian Geroblogissa

Kahden hanketyöntekijämme blogitekstit on julkaistu Metropolian Geroblogissa:

Kuva: Pixabay

Iäkäs, hymyilevä nainen istuu kukka-asetelman vieressä.

Hankkeessa pyritään edistämään monialaista osaamista ja yhteistyötä

Hankkeessa yhtenä kehittäjäkumppanuutta edistävänä keinona nähdään monialaisen osaamisen näkyväksi tekeminen ja hyödyntäminen kumppanuudessa tapahtuvassa työskentelyssä.

Optikot ovat yksi osa monialaista osaajajoukkoa

Optometristiopiskelijoiden monimuotoisena opinnäytetyönä syntyi seitsemän videota (YouTube). Videoiden tavoitteena on tukea moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä niin asiakastyössä kuin myös kotihoidon työntekijöiden ja sote-opiskelijoiden välisessä yhteistoiminnassa. Optometristiopiskelijat kertovat videoilla havainnollistavin keinoin, miten näköön liittyvät rajoitukset voivat vaikuttaa ikäihmisen arjessa toimimiseen. Videoiden kohderyhmänä ovat niin ikäihmisten parissa työskentelevät ammattilaiset ja omaiset kuin myös laajemmin sote-alan opiskelijat.

Muistiasiakkaan kognitiivisten taitojen tukeminen ravitsemukseen liittyvien valintojen edessä.
Muistiasiakkaan puhtaudesta huolehtiminen toiminnanohjauksen ja läsnäolon keinoin.
Muistiasiakkaan omatoimisuutta ja voimavaroja vahvistava kohtaaminen ruokailutilanteessa.

Tapahtumat

Tulevaisuusareena 2020

Tule oppimaan uutta ja vaikuttamaan yhdessä parempaan tulevaisuuteen! Hyvissä handuissa himassa -hanke on mukana tapahtumassa Ikäihmisen tarpeet ja tukeminen -aiheisella työpajalla (II työpajat klo 14:00 - 14:45).

Ilmoittaudu Tulevaisuusareenaan tapahtumasivulla , josta löytyy myös tapahtuman alustava ohjelma.

Aika: 23.9.2020 klo 12:30-16:00
Paikka: Metropolian ja innovaatiokeskittymien verkkosivuilla

Mikä on Tulevaisuusareena?

Tulevaisuusareena on Metropolian innovaatiokeskittymien yhteinen tapahtuma, joka järjestetään virtuaalisesti 23. syyskuuta klo 12:30-16:00. Tulevaisuusareenan tarkoitus on esitellä innovaatiokeskittymissä tapahtuvaa ilmiöpohjaista oppimista ja yhdessä Metropolian henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien yhteiskehittelyn keinoin etsiä vastauksia yhteiskunnallisiin haasteisiin, joiden keskeisinä teemoina ovat kestävä kehitys ja digitalisaatio.

Kenelle Tulevaisuusareena on?

Tapahtumaan ovat tervetulleita Metropolian opiskelijat, henkilökunta, TKI-hankkeiden sidosryhmät, yritykset, julkisen sektorin organisaatiot ja kaikki ilmiöpohjaisesta oppimisesta sekä Metropolian monialaisesta innovaatiotoiminnasta kiinnostuneet kaupunkilaiset. Toivomme opettajien tuovan tapahtumaan mukaan opiskelijoita.

Mitä Tulevaisuusareenassa tapahtuu?

Tapahtuma koostuu kahdessa osiossa toteutettavista 18 rinnakkaisesti tapahtuvista yhteiskehittelytyöpajoista, jotka pohjautuvat käynnissä oleviin TKI-hankkeisiin. Lisäksi ohjelmassa ovat myös Sitran työpaja ja IBM:n esitys tekoälystä.
Työpajoja toteutuu eri teemoilla rinnakkaisesti. Niiden ideana on lyhyen alustuksen jälkeen osallistavien menetelmien, keskustelun ja/tai yhteiskehittelyn hyödyntäminen työpajan teemojen äärellä. Työpajat ovat 45 minuutin mittaisia. Niiden välissä on osallistujille varattu 15 minuuttia aikaa seuraavaan työpajaan siirtymiseen.

Ilmoittaudu Tulevaisuusareenaan tapahtumasivulla , josta löytyy myös tapahtuman alustava ohjelma.

Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita, mihin työpajaan haluat tapahtumassa osallistua ja saat itsellesi listan valitsemistasi työpajoista ja tiloista!

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta

Hyvissä handuissa himassa -Facebook-sivu

Käytämme somessa hashtageja:

#hyvissähanduissahimassa

#kehittäjäkumppanuus

#monialaisuus

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mari Heitto (linkki Metropolian osaamiskorttiin)
mari.heitto [at] metropolia.fi
p. 040 769 8714

Projektisuunnittelija Outi Lemettinen (linkki Metropolian osaamiskorttiin)
outi.lemettinen [at] metropolia.fi
p. 050 370 8120

Tietosuojaselosteet

Alla on Hyvissä handuissa himassa -hankkeen

 • henkilörekisterin tietosuojaseloste (kohdat 1-17), jonka jälkeen
 • tutkimusaineiston henkilörekisterin tietosuojaseloste (kohdat 1-17)

Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

1 Rekisterin nimi

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilörekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:
Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Rehtori-Toimitusjohtaja

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Annakaisa Oksava
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Hyvinvoinnin osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: annakaisa.oksava [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Mari Heitto
Tehtävä: Projektipäällikkö, Hyvinvoinnin osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: mari.heitto [at] metropolia.fi

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä, sähköposti: mari.heitto [at] metropolia.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: +358 50 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden moniammatillista ja -alaista työelämäosaamista ja verkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään. Pidemmällä aikavälillä hanke vastaa osaltaan kotihoidon kasvavaan työvoimatarpeeseen. Hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Tämä tapahtuu mm. luomalla oppimisalusta (hankkeen verkkosivu) sekä rakentamalla Helsingin kaupungin kotihoitoa varten ns. osaamisen tunnistamisen työkalu sekä innovaatiopolku. Innovaatiopolku linkittää työelämästä nousseet kehittämiskohteet osaksi Metropolian innovaatiokeskittymiä ja niiden Minno-opintoja, TKI-hankkeita ja Ratkaisujen Areena -työskentelyä.

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämillä henkilötiedoilla suoritetaan muun muassa seuraavia käsittelytoimia:

 • hanketoiminnasta viestintä ja tiedottaminen
 • tapahtumien, kehittämistyöpajojen ja tilaisuuksien järjestäminen
 • hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa valokuvaaminen ja videokuvaaminen

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriä täydentää seuraavat Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluvat rekisterit tietosuojaselosteineen.

 1. Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriä täydentää Työ- ja elinkeinoministeriön edellyttämä, mutta Metropolian rekisterinpitäjyyden alle kuuluva Metropolian ESR Henkilö -järjestelmää varten syötettävien henkilötietojen rekisteri ja siitä laadittu tietosuojaseloste. Mainittua rekisteriä koskee myös Työ- ja elinkeinoministeriön yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja ”ESR henkilö” -rekisteri.
 2. Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriä täydentää Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisteri ja siitä laadittu tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterissä olevien henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on:

 • rekisteröidyn antama suostumus (ESR-rahoittajan vaatimuksesta kaikilta hankkeeseen osallistuvilta henkilöiltä kerätään tietty määrä henkilötietojaan suostumukseen perustuen)
 • yleinen etu (muut hankkeen piirissä kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittely perustuu yleiseen etuun)

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

Metropolian opiskelijat -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot Metropolian opiskelijoista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Opinto- ja tutkintotiedot: tutkinto; tutkinto-ohjelma; opintojen vaihe; opintolaji (harjoittelu, teoriaopinnot, innovaatio-opinnot, opinnäytetyö, vapaasti valittavat opinnot)
 • Opinnäytetyösopimuksiin liittyvät henkilötiedot (esim. sopimuksien allekirjoittajien henkilötiedot)
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä.

Metropolian sosiaali- ja terveysalan opettajat -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot Metropolian sosiaali- ja terveysalan tutkinto-ohjelmien opettajista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä.

Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijät -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijöistä: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: suostumus uutiskirjeiden vastaanottamiseen; suostumus sähköpostitse tehtävään suoramarkkinointiin ja/tai, tiedot tehdystä muusta yhteistyöstä
 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä.

Helsingin kaupungin kotihoidon asiakkaat ja hankkeen sidosryhmät:

 • Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Näiden ryhmien henkilöitä saattaa näkyä kuvissa ja videoilla.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Hankkeessa toimitaan myös Metropolia.fi-sivuston tietosuojaselosteen, ESR Henkilö -järjestelmää varten syötettävien henkilötietojen rekisterin tietosuojaselosteen sekä Metropolian projekti- ja hanketoiminnan hallintarekisterin tietosuojaselosteen mukaisella tavalla.

Lisäksi Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilörekisteriin liittyy olennaisesti Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisteri ja siitä laadittu tietosuojaseloste, joka on luettavissa tämän tietosuojaselosteen kohdan 17 jälkeen.

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Eduix Oy ja e-lomake -ohjelmisto

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tapahtumiin, kehittämistyöpajoihin ja tilaisuuksiin ilmoittaudutaan e-lomakkeella, josta tiedot siirretään osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin.

Liana Technologies Oy ja Postiviidakko-uutiskirjetyökalu (esim. uutiskirjeiden lähetys)

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä suoramarkkinointi, jos rekisteröity antanut siihen nimenomaisen, kirjallisen suostumuksensa, tapahtuu Postiviidakko-uutiskirjeiden lähetysjärjestelmän kautta.

Google LLC ja YouTube -videotyöväline

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa tuotettuja videoita tallennetaan YouTube-videotyövälineen avulla Metropolia AMK:n YouTube -kanavalle.

Facebook Inc. ja Instagram -valokuva- ja videojakelutyöväline

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa otettuja valokuvia ja/tai tuotettuja videoita tallennetaan Instagram -valokuva- ja videojakelutyövälineen avulla.

Facebook Inc. ja Facebook -sosiaalisen median työväline

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa otettuja valokuvia ja/tai videoita voidaan tallentaa tai ns. linkittää Metropolian Facebook -tilille.

Twitter Inc. ja Twitter -yhteisö- ja mikroblogipalvelu

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa otettuja valokuvia ja/tai videoita voidaan tallentaa tai ns. linkittää Metropolian Twitter-tilille.

Metropolian blogit

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa kirjoitettuja blogitekstejä ja otettuja valokuvia ja/tai videoita tallennetaan ja linkitetään Metropolian blogi-kirjoitusalustalle.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy:

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen toiminnan osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti tullaan laatimaan keskitetysti Metropolian tietohallinnon toimesta seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Eduix Oy ja e-lomake -ohjelmisto

Tapahtumiin/-lisäkoulutuksiin ilmoittaudutaan e-lomakkeella, josta tiedot siirretään osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin.

Liana Technologies Oy ja Postiviidakko-uutiskirjetyökalu (esim. uutiskirjeiden lähetys)

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen ja henkilötietorekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä suoramarkkinointi, jos rekisteröity antanut kirjallisen suostumuksensa, tapahtuu Postiviidakko-uutiskirjeiden lähetysjärjestelmän kautta.

Google LLC ja YouTube -videotyöväline

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa tuotettuja videoita tallennetaan YouTube-videotyövälineen avulla Metropolia AMK:n YouTube -kanavalle.

Facebook Inc. ja Instagram -valokuva- ja videojakelutyöväline

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa otettuja valokuvia ja/tai tuotettuja videoita tallennetaan Instagram -valokuva- ja videojakelutyövälineen avulla.

Facebook Inc. ja Facebook -sosiaalisen median työväline

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa otettuja valokuvia ja/tai videoita voidaan tallentaa tai ns. linkittää Metropolian Facebook -tilille.

Twitter Inc. ja Twitter -yhteisö- ja mikroblogipalvelu

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa otettuja valokuvia ja/tai videoita voidaan tallentaa tai ns. linkittää Metropolian Twitter-tilille.

Metropolian blogit

Hyvissä handuissa himassa -hankkeessa kirjoitettuja blogitekstejä ja otettuja valokuvia ja/tai videoita tallennetaan ja linkitetään Metropolian blogi-kirjoitusalustalle.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kansainvälisiin järjestöihin

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy pyrkii ensisijaisesti toteuttamaan palvelunsa ja toimintansa sekä käsittelemään henkilötietoja EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluita hyödyntäen. Metropolian palveluita saatetaan kuitenkin joissakin tapauksissa toteuttaa myös muualla sijaitsevia toimijoita, palveluja ja palvelimia käyttäen ja tällöin henkilötietoja saatetaan siirtää eri maiden välillä. Tällaiset siirrot voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle sellaisiin maihin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen ja EU-tasoisen sääntelyn vaatimuksista, esimerkiksi Yhdysvaltoihin.

Metropolia huolehtii tällöin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. palveluntarjoajien/järjestelmätoimittajien ilmoittamia suojatoimia, kuten mallisopimuslausekkeita hyödyntäen.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilörekisteriin kerätyt henkilötiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi sähköisessä muodossa Kansallisarkiston ns. AMK:ita koskevan pysyväissäilytysaikapäätöksen mukaisesti.

Poikkeuksen tästä tekevät ne hankkeen piirissä kerätyt henkilötiedot, joiden käsittely ja säilytysaika sisältyvät seuraaviin, erillisiin henkilötietorekistereihin, joihin on määritelty omat mm. rahoittajan vaatimuksesta määritellyt säilytysajat:

Kansallisarkiston ns. AMK:ita koskevan pysyväissäilytysaikapäätös sääntelee hankkeen muiden tietojen säilyttämistä.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Oma-Intranet-portaalista löytyvä huolellisesti täytetty, tulostettu ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu ns. tarkastusoikeuden käyttöpyyntölomake johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio@ metropolia.fi, tietosuojavastaava@ metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu julkishallinnon toimijan rekisteriin.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on sa

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

 • Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallinnoidaan hankkeen toimintaa, viestintää sekä hankkeen ajankohtaisista asioista tiedottamista.
 • Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi.
 • Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen sekä kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018), joka on astunut Suomessa voimaan 1.1.2019.

1 Rekisterin nimi

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisteri

2 Tutkimusrekisterinpitäjä

Nimi: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö:
Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Rehtori-Toimitusjohtaja

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:
Nimi: Annakaisa Oksava
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö, Hyvinvoinnin osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: annakaisa.oksava [at] metropolia.fi

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Mari Heitto
Tehtävä: Projektipäällikkö, Hyvinvoinnin osaamisalue
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: mari.heitto [at] metropolia.fi

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä, sähköposti: mari.heitto [at] metropolia.fi

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava: Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: +358 50 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijoiden moniammatillista ja -alaista työelämäosaamista ja verkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään.

Hyvissä handuissa himassa -hankkeeseen liittyy olennaisesti tutkimuksellinen osio. Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisteriä täydentää Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilörekisteri. Hankkeen henkilörekisterin tietosuojaselosteessa on kuvattu sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus, henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja muu olennainen tietosuojasääntelyn edellyttämä tieto. Hankkeen henkilörekisterin tietosuojaseloste on luettavissa tämän tietosuojaselosteen yläpuolella.

Käsillä nyt olevassa Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisterin tietosuojaselosteessa kuvataan tutkimukselliseen osioon liittyvä henkilötietojen keruu, käsittely, henkilötietoryhmät, henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja henkilötietojen säilyttämisaika.

Tutkimusrekisterin tietosisältö kerätään vuosien 2019-2021 aikana. Helsingin kaupungin kotihoidon henkilökuntaa haastatellaan osana tutkimusta. Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista ja perustuu tutkittavan itse antamaan, vapaaehtoiseen suostumukseen. Muun muassa näiden haastattelujen ja niiden perusteella analysoidun tiedon avulla kehitetään hankkeen tavoitteiden mukaisia tuotoksia. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi yhteiskehittelytyöpajoja sekä kyselyitä, joissa kaikissa on henkilötietojen käsittelyä mukana.

Kerätyn tutkimusaineiston analyysi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen tapahtuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskesto sijoittuu ajalle 1.3.2019 - 31.12.2021. Näin ollen tutkimusrekisterin tietosisältö säilytetään tutkimuksen keston ajan vuoden 2021 loppuun saakka, minkä jälkeen tutkimusaineisto hävitetään pysyvästi. Tutkimuksesta ei synny pysyvää henkilörekisteriä.

Tutkimuksen kulussa henkilötietoja syntyy haastattelun ja yhteiskehittelyn osallistujien hakemisessa ja pyydettäessä mukaan sekä yhteiskehittelytyöpajojen keskusteluja, haastatteluja ja kyselylomakeaineistoja tallennettaessa. Hankkeeseen osallistuvien henkilörekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on edistää hankkeen tuotosten ja tulosten saavuttamista.

Tutkimusaineisto säilytetään Metropolian turvatuilla työasemilla, johon on pääsy vain tutkimusryhmällä. Suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (nimi) poistetaan (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä, ja vain tutkimusryhmällä on pääsy pseudonymisoituun aineistoon.

Tutkimushenkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen hankesuunnitelmaan ja tutkimushenkilörekisteriä käytetään vain hanketta varten. Tutkimukselle on haettu lupa Satakorkean tutkimuseettiseltä toimikunnalta (tutkimuksen eettinen ennakkoarviointi, myönteinen lausunto saatu syyskuussa 2019).

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen (tutkittavan suostumus).

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston henkilörekisterissä käsiteltävien tietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen: tieteellisen tutkimuksen toteuttamiseen.

5 Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

6 Tutkimusrekisterin henkilötietoryhmät

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

Metropolian opiskelijat -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot Metropolian opiskelijoista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Tutkittavien haastattelutiedot: äänitallenteet (tutkittavien haastatteluvaiheessa ja aineiston analyysivaiheessa)
 • Tutkittavien kyselyvastaukset: kirjalliset vastaukset (kyselyyn vastausvaiheessa ja aineiston analyysivaiheessa)

Metropolian sosiaali- ja terveysalan opettajat -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot opettajista: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Tutkittavien haastattelutiedot: äänitallenteet (tutkittavien haastatteluvaiheessa ja aineiston analyysivaiheessa)
 • Tutkittavien kyselyvastaukset: kirjalliset vastaukset (kyselyyn vastausvaiheessa ja aineiston analyysivaiheessa)

Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijät -rekisteröityjen ryhmä:

 • Perustiedot Helsingin kaupungin kotihoidon työntekijöistä: etunimi; sukunimi; syntymäaika; katuosoite; postinumero; kaupunki; puhelin; sähköposti
 • Tutkittavien haastattelutiedot: äänitallenteet (tutkittavien haastatteluvaiheessa ja aineiston analyysivaiheessa)
 • Tutkittavien kyselyvastaukset: kirjalliset vastaukset (kyselyyn vastausvaiheessa ja aineiston analyysivaiheessa)

Helsingin kaupungin kotihoidon asiakkaat ja hankkeen sidosryhmät:

Valokuvat ja videot: Hankkeen piiriin kuuluvissa tapahtumissa, kehittämistyöpajoissa ja tilaisuuksissa otetut valokuvat ja tehdyt videotallenteet. Valokuvia ja videoita käytetään hankkeen verkkosivuilla ja muussa viestinnässä. Näiden ryhmien henkilöitä saattaa näkyä kuvissa ja videoilla.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

8 Henkilötietojen käsittelyssä käytettävät tietojärjestelmät

Eduix Oy ja e-lomake -ohjelmisto

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tapahtumiin, kehittämistyöpajoihin ja tilaisuuksiin ilmoittaudutaan e-lomakkeella, josta tiedot siirretään osallistujatietojen hallinnoimiseksi Exceliin.

Nauhoituslaite

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston keruuseen liittyvät haastattelut nauhoitetaan nauhoituslaitteella.

Word-tekstinkäsittelyohjelma

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen tutkimusaineiston keruuseen liittyvät haastattelut ja yhteiskehittelytyöpajakeskustelut litteroidaan nauhoitteiden perusteella kirjalliseen muotoon. Haastatteluvastaukset tutkittavilta kirjoitetaan Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla kirjalliseen muotoon. Litteroinnin yhteydessä aineisto anonymisoidaan.

Metropolian verkkolevyasemat

Tutkittavien haastatteluvastaukset kirjoitetaan Word-tekstinkäsittelyohjelman avulla ja tallennetaan Metropolian verkkolevyasemalle joko U-verkkoasemalta Helpdesk-pyynnöllä saatavaan privat-kansioon tai tutkijan /aineiston analysoijan henkilökohtaiselle Z-verkkolevyasemalle.

9 Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

EU:n tietosuoja-asetuksen 4.9 artiklaa laajasti tulkiten seuraavaksi on lueteltu ne henkilötietojen käsittelijät/vastaanottajat, joille rekisterinpitäjä ”siirtää” tai ”luovuttaa käsiteltäviksi” (esim. teknisen käyttöliittymän avulla huoltotehtävien suorittamistilanteessa) henkilötietojaan.

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan pääsy vain tutkimusryhmälle ja tutkimusryhmän valvonnassa opinnäytetyötä tekeville opiskelijoille, joilla on ymmärrys tutkimuseettisistä periaatteista.

10 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kansainvälisiin järjestöihin

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin. Tutkimus tehdään kansallisena.

11 Henkilötietojen säilyttämisaika

Tutkimusrekisterin tietosisältö kerätään vuosien 2019-2021 aikana. Aineiston analyysi ja tieteellisten artikkeleiden kirjoittaminen tapahtuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen kokonaiskesto sijoittuu ajalle 1.3.2019 - 31.12.2021. Näin ollen tutkimusrekisterin tietosisältö säilytetään tutkimuksen keston ajan vuoden 2021 loppuun saakka, minkä jälkeen tutkimusaineisto hävitetään pysyvästi. Tutkimuksesta ei näin ollen synny pysyvää henkilörekisteriä.

Suorat tutkittavan (rekisteröidyn) tunnistetiedot (nimi) poistetaan (pseudonymisointi) ennen tutkimusaineiston analyysiä, ja vain tutkimusryhmällä on pääsy pseudonymisoituun aineistoon.

12 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Oma-Intranet-portaalista löytyvä huolellisesti täytetty, tulostettu ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu ns. tarkastusoikeuden käyttöpyyntölomake johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus
Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus
Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus
Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio@ metropolia.fi, tietosuojavastaava@ metropolia.fi.

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu julkishallinnon toimijan rekisteriin.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

13 Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

14 Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta, jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

15 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800
00521 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi

16 Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset (tiedot siitä, mistä henkilötiedot on sa

Metropolian henkilötietorekisterin sisältämien henkilötietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

 • Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallinnoidaan hankkeen toimintaa, viestintää sekä hankkeen ajankohtaisista asioista tiedottamista.
 • Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä jäseneksi.
 • Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

17 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian Hyvissä handuissa himassa -hankkeen henkilötietorekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.