SOTKA-hankkeen päätöswebinaari veti yhteen kokemukset verkkopainotteisesta terveysalan korkeakoulutuksesta

3.6.2020 - 22:00

Verkossa tapahtuvasta oppimisesta ja opetuksesta tuli tänä keväänä ajankohtaisempaa kuin olisi osattu ennakoida vuonna 2017, jolloin SOTKA - Sote satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina - kehittämishanke käynnistyi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa SOTKA-hankkeessa Metropolia ammattikorkeakoulun bioanalytiikan, ensihoidon, suun terveydenhuollon ja toimintaterapian tutkinto-ohjelmat ovat kehittäneet terveysalan verkkopainotteista korkeakoulutuksen mallia yhteistyössä kumppanikorkeakoulujen ja työelämäkumppaneiden kanssa. Hankkeessa ja tutkintojen koulutuksessa käytetään käsitettä verkkopainotteinen oppiminen ja opetus, sillä koulutus sisältää sekä verkossa että lähiopetuksena tapahtuvaa opiskelua. Terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa ei voi suorittaa pelkästään verkko-opintoina.

Hankkeen päätöswebinaariin 18.5.2020 osallistui 75 verkko-oppimisesta kiinnostunutta opettajaa, opiskelijaa ja terveydenhuollon asiantuntijaa. Etänä ja läsnä - verkkopainotteinen terveysalan korkeakoulutus -webinaarin fasilitoijana toimi Aino Elina Muhonen Alknow`sta.

Verkko-oppimisesta puhuttaessa keskitytään helposti teknologisiin ratkaisuihin, joihin investoidaan merkittäviä rahasummia. Yliopettaja Mari Virtasen inspiraatiopuheenvuoro avasi hienosti verkkopedagogiikan monipuolisuutta. Verkko-oppiminen joustavoittaa opiskelua; se rikastaa ja mahdollistaa monenlaisia opintosisältöjä. Verkko-oppiminen lisää opiskelijan vastuuta ja tekee opettajasta oppimisen tukijan ja innostajan. Hyvin suunnitellut opiskelukokonaisuudet helpottavat opettajan oikea-aikaista läsnäoloa ja parhaimmillaan lisäävät työn imua. Tämä edellyttää työ- ja opetuskulttuurin muutosta, jota kohden olemme nyt matkalla.

”Ihanaa ja hirveää” - kokemuksia verkkopainotteisesta oppimisesta

Ihanaa ja hirveää - kertyneitä kokemuksia verkkopainotteisesta opiskelusta ja oppimisesta -paneelikeskustelu avasi opiskelijan ja opettajan sekä kumppanikorkeakoulun ja työelämäkumppanin näkökulmia aiheeseen. Ensihoidon opiskelija John-Erik Sivulan mielestä parasta verkkopainotteisessa opiskelussa on se, että voi opiskella kotoa käsin omalta kotipaikkakunnalta. Alkuvaiheessa oli paljon uusia järjestelmiä, jotka piti opetella ja monet niistä olivat opettajillekin uusia. Tällä hetkellä opinnot sujuvat hyvin. John-Erik pitää tärkeänä opiskelijaryhmän tukea ja tsemppihenkeä. Jos ei tiedä johonkin vastausta, ryhmässä aina joku muu tietää.

Suun terveydenhuollon lehtori Riikka Jokimäen mukaan opiskelijoiden lähipäivät opintojen alussa ovat tärkeitä yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Suun terveydenhuollon verkkopainotteisessa koulutuksessa on säännöllisiä verkkotapaamisia, joissa voi keskustella vapaamuotoisesti. Opettajien yhteistyötä on Riikan mukaan verkkopainotteisessa opetuksessa enemmän kuin perinteisessä luokkaopetuksessa.

Nordlabin ylihoitaja Sirpa Kuopus piti tärkeänä, että valmistuvat jäävät töihin kotipaikkakunnalle tai sen läheisyyteen, kun opiskelijan ei ole välttämätöntä muuttaa opiskelupaikan perässä muualla.

LAB-ammattikorkeakoulun lehtori Tuula Hämäläinen on ollut hankkeessa toimintaterapiakoulutuksen kumppani Lappeenrannassa. Opiskelijat ovat olleet verkkopainotteisessa koulutuksessa motivoituneita ja heillä on hyvät tietotekniset valmiudet. Tuulan mukaan verkko-oppimista edistävät mielenkiinto uutta kohtaan sekä verkkoyhteisön ihmiset.

Paneelin lisäksi myös webinaarin osallistujat pääsivät jakamaan omia verkko-oppimiskokemuksiaan ja keskustelemaan verkko-oppimista edistävistä konkreettisista ratkaisuista Jamboard-alustalla toteutetuissa pienryhmäkeskusteluissa.

Verkkopainotteinen koulutus mahdollistaa jatkuvan oppimisen

Webinaarin loppupäässä SOTKA -hankkeen projektipäällikkö Riitta Lumme esitteli terveysalan verkkopainotteisen koulutusmallin yhdessä kehittäjäryhmän jäsenten Iira Lankisen, Hannu Puhakan ja Ulla Vehkaperän kanssa. Koulutusmalli rakentuu neljästä osa-alueesta: alueellinen työvoimatarve koulutuksen lähtökohtana, kumppanuusverkosto verkkopainotteisessa koulutuksessa, koulutusprosessin sujuvuus vastuuammattikorkeakoulun tehtävänä ja verkkopainotteisesta koulutuksesta opiskelijan mahdollisuutena. Tarkemmin koulutusmalliin ja hankkeen tuloksiin voi tutustua Verkkopainotteinen terveysalan korkeakoulutus -julkaisussa.

Toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola toi puheenvuorossaan esille verkkopainotteisen koulutuksen tarpeen tulevaisuudessa esimerkiksi jatkuvan oppimisen mahdollistajana. Konkolan mukaan on tärkeää koota SOTKA-hankkeessa kootut kokemukset yhteen policy brief -tyyppiseksi julkaisuksi päätöksentekijöille.

Tutustu myös Hankkeesta julkaistuun blogiin Digitaalisuudesta uusi normaali - terveysalan ammattikorkeakoulutus toteutuu etänä ja läsnä, joka tiivistää kuusi verkkopainotteista koulutusta koskevaa näkökulmaa.

Teksti ja lisätiedot

Riitta Lumme