Käynnissä on ns. neljäs teollinen vallankumous, jossa fyysinen ja digitaalinen maailma yhdistyvät
kyberfyysisiksi järjestelmiksi. Industry 4.0 – teollisuuden digitalisaatio mullistaa teollisuuden kentän
tuotannosta toimintamalleihin. Teollisten murrosten yhteydessä on tyypillistä, että uutta ja osin
kypsymätöntä teknologiaa on tarjolla, mutta yritykset sekä alan toimijat eivät vielä tiedä, miten ja
missä vaiheessa teknologioita tulisi ja kannattaisi lähteä soveltamaan.

Suomella on loistava tilaisuus aloittaa teknologian hyödyntäminen nyt, kun siitä voi vielä saada
merkittävää kilpailuetua lokaalisti ja globaalisti. Yrityksillä on selkeä tarve kehittää osaamistaan,
kokeilla sekä puntaroida uusia ratkaisuja ja sitä kautta saada tietoa päätöksenteon tueksi.

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja
viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa:

 • Cobotit,
 • Autonomiset liikkuvat robotit,
 • Digital Twin-teknologia,
 • Tekoäly ja
 • kone-oppiminen automaatiossa sekä
 • VR/AR/Holodeck.

Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta. Projektien toimialoja ovat logistiikka,
elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto. Hankkeen toimijat valmistelevat
Salamaprojektit yrityskohtaisesti. Jokaisen viiden teeman osalta tehdään toimialakohtaisesti viisi
projektia. Projektien kimpussa tulee ‘touhuamaan’ noin 200 muutosagenttia, asiantuntijaa ja
opiskelijaa.

Salamaprojektien luokittelu

Salamaprojektit ovat luokiteltu ennalta arvioitujen lopputulosten mukaan kolmeen kategoriaan:

 • "onnistuu", eli toimialan ja teknologian yhdistämisestä on onnistuneita esimerkkejä
 • "potentiaalia", eli toimialan ja teknologian yhdistämisestä on jonkin verran aiempia kokeiluja; ja
 • "iso mahdollisuus", eli toimialan ja teknologian yhdistämisestä ei ole aiempaa näyttöä, mutta projektin avulla on mahdollisuus innovaatioihin.

Salamaprojektit ovat luokiteltu ennalta arvioitujen lopputulosten mukaan kolmeen kategoriaan: "onnistuu", "potentiaalia" ja "iso mahdollisuus".

Cobotiikan yhdistäminen elintarvikealaan ja korkean osaamisen tuotantoon onnistuu, kiertotalouteen yhdistämisessä on potentiaalia ja yhdistäminen logistiikka- sekä kiinteistöalaan on iso mahdollisuus.

Autonomisten liikkuvien robottien yhdistäminen logistiikka- ja elintarvikealaan sekä korkean osaamisen tuotantoon onnistuu, kiertotalouteen yhdistämisessä on potentiaalia, ja kiinteistöalaan yhdistäminen on iso mahdollisuus.

Digital twin -teknologian yhdistäminen korkean osaamisen tuotantoon ja kiinteistöalaan onnistuu, yhdistämisessä kiertotalouteen sekä logistiikka- ja elintarvikealaan on potentiaalia.

Tekoälyn ja koneoppimisen yhdistäminen logistiikka-alaan onnistuu; kiertotalouteen, korkean osaamisen tuotantoon ja kiinteistöalaan yhdistämisessä on potentiaalia ja elintarvikealaan yhdistäminen on iso mahdollisuus.

VR/AR/Holodeck -teknologioiden yhdistämisessä kaikkiin toimialoihimme on potentiaalia.

Digi-Salama-hankkeen tavoite

Digi-Salama -hankkeen tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, kykyä soveltaa uusia
teknologioita sekä valmiita toimintakonsepteja. Hanke kasvattaa erityisesti pk-yritysten
kilpailukykyä, linkittää ne kansainvälisiin verkostoihin johtaa uusiin mahdollisiin investointeihin sekä
kokoaa asiantuntijaverkoston. Lisäksi tarkastellaan voidaanko uusilla teknologioilla vaikuttaa
energiankulutukseen, materiaalitehokkuuteen ja hiilineutraaliuteen.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki yhteistyössä

 • Suomen Automaatioseura ry:n,
 • Suomen Robotiikkayhdistys ry:n,
 • Tampereen yliopiston koordinoiman TRINITY-hankkeen ja
 • VTT:n koordinoima DIH2 -hankkeen kanssa.

Hanke on 2-vuotinen ajalla 1.9.2019 – 31.8.2021.

Päärahoittajana toimii Uudenmaan liitto / EAKR.