Hankkeen tavoite

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi -hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Taustalla on helsinkiläisten nuorten, etenkin miesten, muuta maata suurempi ammattiopintojen keskeyttämismäärä sekä heikompi opintojen läpäiseminen. Varsinaista kohderyhmää ovat ammatilliset opintonsa keskeyttäneet tai koulutuksen ulkopuolelle jääneet alle 30-vuotiaat helsinkiläiset sekä työpaikkaohjaajiksi koulutettavat Helsingin kaupungin ja yritysten työntekijät.

Hankkeessa kehitetään, testataan ja mallinnetaan työelämän kanssa työtapoja kohderyhmään kuuluvien nuorten tavoittamiseen, monialaiseen tukemiseen, takaisin opintojen pariin saattamiseen, tutkintojen suorittamiseen ja työelämään saamiseen. Tavoitteena on löytää tapoja opiskelujen keskeyttämisen vähentämiseen. Tässä hyödynnetään ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyvää koulutussopimusta ja kehitetään siihen olennaisesti liittyvää työpaikkaohjaamista siten, että se vastaa kohderyhmien tarpeisiin. Painopiste on luovan alan ammateissa, joissa ohjaamisen henkilökohtaisuuden tarve korostuu. Tarve on löytää työtapoja, jotka vähentävät ohjaamisesta syntyvää kuormitusta.

Hankkeen päätoteuttaja on Metropolia AMK. Hanke tehdään yhteistyössä Helsingin kaupungin (Stadin ammattiopisto, kulttuuri ja vapaa-aika, nuorten työllisyyspalvelut) ja luovan alan yritysten kanssa. Hankkeen on tarkoitus alkaa syksyllä 2018 ja päättyä 2020 lopussa.

Hanke edistää sosiaalista kestävyyttä parantamalla nuorten työelämään kiinnittymistä. Se luo myös edellytyksiä yhdenvertaisten mahdollisuuksien toteutumiselle.  Hankkeessa huomioidaan sukupuolinäkökulma ottamalla mies- ja naisopiskelijoiden erityistarpeet huomioon.

Hanke on Metropolian strategia 2020:n ja Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 mukainen. Se tukee Uusimaa-ohjelma 2.0:n strategista painopistettä Hyvinvoiva ja osaava ihminen ja sen tavoitetta Tulevaisuuden osaavat uusmaalaiset (etenkin nuorten syrjäytymisvaara, toisen asteen koulutuksen suorittaminen ja elinikäinen oppiminen).

Hankkeen tulokset

Päämääränä on, että nuoret täydentävät kesken jääneitä opintojaan ja osaamistaan koulutussopimuksella luovan alan työpaikoissa (Helsingin kaupunki, yritykset) ja suorittavat samalla tutkinnon osia tai tutkintoja. Nuorille rakennetaan jo toimenpiteen alussa jatkopolkuja, jotka tähtäävät oppisopimukseen, työhön tai jatko-opintoihin.

Hankkeessa kerätään tietoa toimenpiteiden vaikuttavuudesta, koulutussopimuksen käytännön toteutuksesta sekä työssäoppimisen ja työelämän muuttuvista vaatimuksista jatkokehittämistä varten päätöksentekijöille ja opetusalalle. Tulokset siirretään hankkeen jälkeen käytäntöön. Metropolialla on keskeinen rooli korkeakoulutusta vaativien alojen työpaikkaohjaamisen koulutuspakettien ja opintokokonaisuuksien kehittämisessä. Helsingin kaupungilla on tarve varmistaa että sen toimialoille syntyy osaamista työssäoppijoiden tavoitteelliseen ohjaamiseen. Yritykset ovat avoimia uusille tekijöille ja työtavoille.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Antti-Veikko Salo, Projektipäällikkö

Antti-Veikko.Salo [at] metropolia.fi