Työste - Työelämän ulkopuolella olevien työelämävalmiuksien ja työllistymisedellytysten edistäminen siltaustoiminnan avulla

 

Kaksivuotinen TYÖSTE -hankkeen (1.10.2015-30.9.2017) tavoitteena on vahvistaa työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden työelämävalmiuksia ja työllistymisedellytyksiä. Hankkeessa kehitetään työ- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhteistoimintana toteutuvaa paikallista siltaustoimintaa, jossa työelämän ulkopuolella olevat ja alueen ikäihmiset sekä palvelujen tuottajat kehittävät ja toteuttavat yhdessä, paikallisesti toimien arjen mielekkäitä toimintoja. Yhdessä toimien ja oppimien työelämävalmiudet ja työllistymisedellytykset vahvistuvat.

Toiminta tapahtuu Helsingin Myllypuron asuinalueella. Hankkeen hallinnoija on Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Herttoniemen seurakunta, Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry ja Digital Living International Oy. Hankekumppanina on Myllypuro-Seura ry.

Työelämän ulkopuolella olevat henkilöt yhdessä ikäihmisten kanssa kehittävät työpajoissa arjen mielekästä toimintaa, joita kokeillaan ketterästi. Kokeiluihin alueen palvelujen tuottajat osallistuvat verkostomaisesti. Näin syntyy uudenlaista toimintatapaa, kiinnittymiskohtia ja mielekästä toimintaa omassa arjessa. Yhteisöllisyys, osallisuus omaan elinympäristöön ja sukupolvien välinen yhteenkuuluvuuden tunne painottuvat hanketoiminnassa. Yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen ja tasa-arvon edistäminen sekä työelämän sukupuolisen eriytymisen vähentäminen ovat myös hankkeen tavoitteena.

Tuloksena saadaan siltausmalli, joka on siirrettävissä muihin vastaaviin toimintaympäristöihin. Siltaustoimintaa tukeva ICT-pohjainen väline ja -alusta mahdollistaa toimijoiden yhteistoiminnan ja kohtaamisen. Hankkeessa tuotetaan myös mittarit työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn itsearviointiin.

Välitön hyöty on paikallisesti rakentuvat konkreettiset toiminnat työ- ja toimintakyvyn tukemiseksi.
Uutuusarvona on paikallinen ja rakenteellinen toimintatapa ihmisten työ- ja toimintakyvyn vahvistamiseksi kansalaisten ja alueen palvelujen tuottajien toimintana. Työelämän ulkopuolella olevat kehittävät työelämässä tarvittavaa osaamista. Palvelujentuottajat oppivat toimimaan yhdessä rajapinnoilla verkostomaisesti ja mahdollistamaan työelämän ulkopuolella olevien henkilöiden ja ikäihmisten yhteistoiminnassa rakentuvia, toimintakykyä tukevia arjen toimintoja elin- ja asuinympäristöön.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittama. Se toteuttaa ESR Toimintalinjaa 5, Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta ja sen erityistavoitetta 10.1.Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

 

Facebook-sivut

Twitter

 

Lisätietoja:

Hankevastaavat Elisa Mäkinen ja Tuula Mikkola
etunimi.sukunimi@metropolia.fi
040 3573687, 0400 578279

Osallistumisen ja toimintakyvyn osaamisalue