Kielibuustia hoitotyöhön Metropolian simulaatiosairaalasta

24.2.2023 - 10:10

Kielibuusti-hankkeen (2021 - 2024) koulutuspäivä Metropoliassa helmikuussa antoi hoitoalan suomen kielen opettajille työkaluja ammatillisen kielen opetukseen. Etenkin erilaiset simulaatiotilanteet ja VR-ympäristön hyödyntäminen kielen opetuksessa herättivät kiinnostusta.

Suomea hoitotyössä -koulutuksessa Myllypuron kampuksella jaettiin tutkimustietoa ja kokemuksia hoitotyön kielen oppimisesta opinnoissa ja työpaikalla. Paikalle tuli lähes 60 osallistujaa, ja lisäksi linjoilla etänä oli mukana yli 80 kuulijaa ympäri Suomen. Puheenvuorojen yhteisenä nimittäjänä oli yhteistyö: hoitoalan ammattilaisella on tietoa työelämässä merkityksellisistä vuorovaikutustilanteista ja -käytänteistä, kun taas kielenopettaja voi tehdä näkyväksi tilanteissa vaadittavia kielellisiä taitoja ja kielenoppimisen merkitystä. Esityksissä korostettiin myös sitä, että kielitietoisista käytänteistä hyötyy koko työyhteisö, sillä eri kielten huomioiminen ja kielenoppimisen tukeminen voi lisätä työhyvinvointia ja parantaa työilmapiiriä.

Simulaatiot lisäävät puherohkeutta

Päivän aikana esiteltiin simulaatio-opetuksen hyötyjä ja tutustuttiin Metropolian simulaatiosairaalaan Ari-Pekka Åkerin johdolla.

”Simulaatiot lisäävät opiskelijoiden itseluottamusta ja puherohkeutta. Lisäksi ne vahvistavat opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja luottamusta omaan osaamiseensa”, simulaatioita suomen kielen opetuksessaan paljon hyödyntänyt Kristiina Kuparinen Laureasta tiivisti.

Metropolian Ari-Pekka Åker esittelemässä simulaatio-opetuksen hyötyjä.

Hoitoalan opettajat ja ohjaajat tutustuivat Metropolian simulaatiosairaalaan Ari-Pekka Åkerin johdolla.

Seminaarissa kuultiin myös uusimmasta simulaatiotilanteiden tutkimuksesta: Katri Schroderus Helsingin yliopistosta kertoi, miten monipuolisia kielellisiä keinoja toisena kielenä puhuvilla sairaanhoitajilla on käytössään, kun he ilmaisevat direktiivejä sairaanhoitajan vastaanoton simulaatioissa.

Lääkäreiden on vaikea ymmärtää potilasta

Hoitajien kielenopetuksen lisäksi koulutuksessa luotiin katsaus lääkäreiden kielenopetukseen. Maija Tervola Tampereen yliopistosta ja Saija Pyhäniemi Helsingin yliopistosta kertoivat, miten kielitaito-opetuksen yhdistäminen ammatilliseen opetukseen onnistuu Lääkärin suomi -koulutuksessa. Koulutus on suunnattu EU- ja ETA-alueen ulkopuolella lääkärin tutkintonsa suorittaneille lääkäreille. Vuoden mittaisen koulutuksen tavoitteena on, että osallistujat saisivat ammatilliset ja kielelliset valmiudet toimia lääkärinä Suomessa. Lääkäreiden laillistamiskuulusteluissa vaaditaan vähintään B2-tason suomen kielen taitoa.

Taustalla henkilö kokeilemassa VR-simulaatiolaseja ja kuvassa etualalla läppärin ruudulla "potilas".

Kurkistus hoitoalan VR-simulaatioympäristöön auttoi pohtimaan, miten teknologian voisi
valjastaa kielenoppimisen tueksi.

Iltapäivällä osallistujat pääsivät tutustumaan VR-simulaatioympäristöön, jonka Lapin ammattikorkeakoulu on tuottanut KulttuuriOsaaja-hankkeessa. KulttuuriOsaaja on Oulun AMK:n, Oulun yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun maahanmuuttajataustaisten sairaanhoitajien työllistymistä edistävä yhteishanke. Simulaatioympäristössä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan kahta eri hoitotapausta: toisessa potilas on käynyt polvinivelen tähystysleikkauksessa ja hänet pitäisi kotiuttaa, ja toisessa keuhkokuumeen vuoksi sairaalaan tullut potilas saa yllättäen allergisen reaktion.

Monikieliset sairaanhoitajaopinnot tehdään yhteistyössä

Metropolian opettajat Eevamaija Iso-Heiniemi, Eveliina Korpela, Hanna Aho ja Anna-Riikka Rasa esittelivät eri näkökulmista Metropolian kielipolkumallia, jossa pyritään siihen, että jokainen opiskelija pääsisi kielenopettajan tuella rakentamaan omaa kielenoppimispolkuaan omalta taitotasoltaan lähtien.

Anna-Riikka Rasan esittelemä Metropolian ja Tampereen AMK:n yhteishanke Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitaja -koulutus (Tokasa) toteuttaa hoitoalan opetusta monikielisesti: opinnot alkavat englannin kielellä, mutta vähitellen suomen kieltä lisätään kaikilla opintojaksoilla, ja suomen kielen opettaja tuo sisältöjä hoitoalan opintoihin alusta lähtien. Yhteistyö opettajien välillä on tärkeää, ja joka kurssilla esimerkiksi Moodle-työtilat ovat yhteisiä sisällön opettajan ja kielenopettajan kanssa. Vaikka opetuskieli on ensimmäisenä vuonna pitkälti englanti, tarkoitus on, että hoitotyön opintoja aletaan opettaa vähitellen enemmän ja enemmän suomeksi.

Päivän päätteeksi Hanna Aho esitteli kielitukea, jota järjestetään täydennyskoulutuksessa oleville vasta maahanmuuttaneille sairaanhoitajille. Opiskelijat tarvitsevat alusta alkaen fraaseja ja hoitoalan sanastoa konkreettisiin käytännön tilanteisiin, sillä he aloittavat työt hoiva-avustajina heti opintojen alkaessa.

Teksti: Eveliina Korpela
Kuvat: Emmi Pollari

Lue lisää

Kielibuusti 2023. Kielibuusti-hankkeen kotisivut
Schroderus, Katri 2022. Direktiivit suomea toisena kielenä puhuvien sairaanhoitajaopiskelijoiden simuloiduissa vastaanottotilanteissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto (helda.helsinki.fi)