Muutosjohtamisen konsultti Päivi Patala: Palvelumuotoilu muutosjohtamisen tehokkaana työkaluna

29.4.2024 - 10:00

Kokenut liiketoiminnan kehittämisen- ja muutosjohtamisen osaaja Päivi Patala työskentelee muutosjohtamisen palveluiden Service Managerina Change Partners Finland:lla. Hänellä on taustallaan liiketoiminnan kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja liiketalouden tradenomin tutkinto Metropolia Ammattikorkeakoulusta, ja nyt hän jatkaa osaamisensa kehittämistä Muotoilun ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla Metropoliassa. Muutosjohtamisen palveluita ja valmennuksia erilaisille yrityksille tekevä Patala hyödyntää työssään laajasti palvelumuotoilun menetelmiä, joita hän on omaksunut opiskellessaan YAMK-tutkintoa Metropoliassa.

Kuka: Päivi Patala

Koulutus: Liiketalouden Tradenomi, Metropolia Ammattikorkeakoulu 2010, Johtamisen ja Kehittämisen YAMK-tutkinto, Haaga-Helia 2017, Muotoilija –YAMK-tutkinto opinnot käynnissä 2023-2024.

Työnantaja: Change Partners Finland

Työtehtävä: Muutosjohtamisen konsultointitehtävät yrityksille sekä muutosjohtamisen valmennukset

Kertoisitko lyhyesti nykyisistä työtehtävistäsi?

Työskentelen tällä hetkellä muutosjohtamisen konsultointiliiketoiminnan parissa Change Partners Finlandilla, joka on Prosci Primary Affiliate Suomessa ja Baltian maissa. Olemme Change Partnersilla tuoneet maailmanlaajuisesti tunnetun muutosjohtamisen metodologian Suomeen: käytössämme on nykyaikaiset prosessit ja menetelmät muutosjohtamiseen.

Miten olet hyödyntänyt palvelumuotoilun YAMK-opintoja johdon konsultointitehtävissä?

Työskentelen pääasiassa muutosjohtamisen konsultoinnin liiketoiminnan parissa, ja palvelumuotoilun menetelmät ovat tuoneet uutta kulmaa työhöni etenkin liiketoiminnan kehittämisessä. Opiskelujen myötä kertyneet taidot ovat auttaneet minua kohtaamaan asiakkaita paremmin ja ymmärtämään yritysten ja erilaisten organisaatioiden tarpeita muutosjohtamisen kehittämisessä.

Työssäni valmennan tiimissä organisaatioita ja työntekijöitä muutosjohtamisessa, ja olen huomannut, että palvelumuotoilun menetelmiä, kuten fasilitointia, voidaan hyödyntää myös näissä valmennuksissa.

Miten palvelumuotoilu tehostaa muutosjohtamista?

Muutosjohtamisella ja palvelumuotoilulla on useita yhteneväisiä näkökulmia. Kummassakin asiakaslähtöisyys ja yksilön tarpeet korostuvat paljon. Palvelumuotoilu edistää muutosten toteuttamista, koska se osallistaa liiketoiminnan kehittämiseen yritysten työntekijöitä ja näin vähentää myös muutosvastarintaa.

Osallistamalla työntekijöitä muutosten suunnitteluun ja toteuttamiseen voidaan työntekijöitä sitouttaa tehokkaammin muutosten tavoitteisiin ja hyötyjen saavuttamiseen. Palvelumuotoilu mahdollistaa myös yritysten työntekijöille paremman mahdollisuuden omaksua ja oppia uusia asioita jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Miksi palvelumuotoilua kannattaa opiskella?

Kokemukseni mukaan palvelumuotoilu tuo todella paljon lisäarvoa liiketoiminnan kehittämiseen ja tämänhetkinen markkinatilanne edellyttää yrityksiltä jatkuvaa uudistumiskykyä. Suosittelen palvelumuotoilun opintoja kaikille henkilöille, jotka kehittävät työssään liiketoimintaa. Palvelumuotoilun avulla työntekijöiden kompetenssit kasvavat ja he oppivat hyödyntämään liiketoiminnan kehittämisessä monipuolisesti erilaisia menetelmiä, jotka tukevat asiakaslähtöisyyttä, innovointia, strategista lähestymistapaa ja henkilöstön osallistamista.

Miten sinulta on sujunut kokopäivätyön ja YAMK-tutkinto-opiskelun yhdistäminen?

Olen onnistunut yhdistämään opinnot ja työelämän hyvin. Suoritin viime syksynä kaikki tutkintoon liittyvät kurssit melko tiiviissä aikataulussa. Olen tehnyt paljon suoraan töihini liittyviä harjoituksia ja hyödyntänyt siten oppimaani käytännössä. Parhaillaan työstämässäni opinnäytetyössä on myös suora linkki työelämään – aiheena on IT-alan yrityksen johtamismalli. Tavoitteenani on valmistua kesään mennessä, eli opintoihin menisi noin vuosi.

Mikä on ollut parasta opinnoissasi Metropoliassa?

Parasta opinnoissani on ollut ehdottomasti kurssien monipuolisuus ja osaavat opettajat. Arvostan myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöä ja sitä, että meillä on ollut mahdollisuus oppia monilta eri alan osaajilta.

Opettajien työelämäkokemus on ollut erityisen arvokasta, sillä he eivät ole pelkästään luennoineet, vaan heillä on ollut aitoa ammattitaitoa ja kokemusta palvelumuotoilusta. Esimerkiksi vankan kokemuksen IT-bisneksestä omaava Metropolian opettaja Sauli Laitinen veti meille kurssin muotoilun menetelmistä. Oli hienoa, miten hän pystyi tuomaan kurssille käytännön esimerkkejä ja auttoi yhdistämään opit paremmin työelämään.

Miten muiden opiskelijoiden monialaiset taustat ovat hyödyttäneet opintoja?

Ryhmässämme on hyvin monipuolinen kattaus eri taustoista tulevia osaajia. Suurin osa meistä on aikuisopiskelijoita, joilla on jo pitkä työkokemus omilta aloiltamme ja aiempi korkeakoulututkinto. Tämä on ollut todellinen rikkaus, sillä olemme voineet jakaa kokemuksiamme ja oppia toinen toisiltamme. On ollut mielenkiintoista kuulla, miten asioita tehdään eri yrityksissä. Osa meistä opiskelee kokopäiväisesti, kun taas osa tekee töitä samanaikaisesti opintojen ohella. Ryhmässämme vallitsee korkea osaamisen taso, ja minusta on hienoa olla osa tätä joukkoa, jossa on niin lahjakkaita ja osaavia opiskelijoita.

Kenelle suosittelisit palvelumuotoilun YAMK-opintoja?

Suosittelisin monipuolisia palvelumuotoilun opintoja niille, jotka työskentelevät liiketoiminnan kehittämisen parissa, olipa rooli projektipäällikkönä, keskijohdossa tai ylimmässä johdossa. Oikeastaan meistä jokainen tarvitsee menetelmäosaamista ja ymmärrystä siitä, miten prosesseja voidaan muokata asiakaslähtöisimmiksi.

Palvelumuotoilun YAMK-tutkinto Metropoliassa

Palvelumuotoilun ylempi AMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä. Puolet tutkinnosta muodostuu opinnäytetyöstä, joka on työelämän kehittämishanke. Opinnot suoritetaan monimuotototeutuksena verkossa ja Arabian kulttuurikampuksella Helsingissä. Tutkinnon tavoitteellinen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mitkä mahdollistavat työskentelyn monenlaisissa työtehtävissä ja työpaikoissa. Palvelumuotoilun YAMK-tutkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä muotoilualan yrittäjänä kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Lue lisää