Seksuaalineuvojaksi täydennyskouluttautunut Anniina Malava: “Sain uusia oivalluksia ja inhimillisyyttä yleislääkärin työhöni”

12.3.2024 - 09:30

Lääkäri Anniina Malava tietokoneen edessä

Anniina Malava, sote-keskuksen äitiys- ja ehkäisyneuvolassa työskentelevä yleislääketieteen erikoislääkäri, osallistui Metropolian seksuaalineuvojan täydennyskoulutukseen lukuvuonna 2022-2023. Koska Malavan työnantajalla Päijät-Hämeen hyvinvointialueella oli Metropolian kanssa voimassa oleva koulutussopimus, oli Metropolia luonnollinen valinta täydennyskoulutukselle.

“Hakeuduin koulutukseen työnantajani kannustamana ollessani asiantuntijana alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn hankkeessa. Mielestäni täydennyskoulutus oli tärkeä askel sekä omassa ammatillisessa kehittymisessäni että alueen nuorten seksuaaliterveyden parantamisessa”, kertoo Malava.

Opintojen ja työn yhdistäminen sujui Malavalta mallikkaasti. Työnantajan kanssa sovittiin joustavasta aikataulusta, ja lähikoulutuspäivät olivat palkallisia. Opinnot integroituivat Malavan mukaan luontevasti hänen päivätyöhönsä ja hankkeen kehittämistyöhön, mikä helpotti kokonaisuuden hallintaa ja opintojen suorittamista.

“Opiskeluaikataulu vaatii säännöllistä lukemista ja aikataulutusta, joten on tärkeää löytää itselleen sopiva opiskelutekniikka. Kannustankin varaamaan oikeasti aikaa opiskeluun ja asioiden sisäistämiseen”, korostaa Malava.

Koulutus syventää tietämystä seksuaaliterveydestä ja valmentaa asiakastyössä käytettäviin menetelmiin

Metropolian seksuaalineuvojan 30 opintopisteen laajuinen ja vuoden mittainen täydennyskoulutus sisältää noin kaksi kuukausittaista lähipäivää ja runsaasti itsenäistä opiskelua. Omalla ajalla tehtävät ryhmätyöt oli seikkaperäisesti ohjeistettu ja ne saattoi tehdä verkossa, mikä sopi eri paikkakunnilta tuleville opiskelijoille. Malava korostaa koulutuksen selkeyttä ja kiittelee ohjattua rakennetta.

“Vastuukouluttajat Maija-Riitta Jouhki ja Maarit Sinisaari-Eskelinen olivat silminnähden innostuneita ja alansa asiantuntijoita. Heidän ohjauksessaan saimme selkeät ohjeet ja aikataulut, mikä helpotti opintojen etenemistä. Tehtävien säännöllisyys ja tasaisesti ripotellut deadlinet motivoivat myös etenemään opinnoissa”, kuvailee Malava.

Seksuaalineuvojan opinnoissa läpikäytyjä teorioita harjoitellaan myös käytännön työssä. Esimerkiksi Malava itse teki 100 tuntia asiakastyötä eri ikäisten ja eri taustaisten asiakkaiden seksuaalineuvojana Päijät-Hämeen alueella. Koulutukseen kuulunut työnohjaus oli Malavan mukaan arvokas lisä ja auttoi häntä kehittymään seksuaalineuvojana. Lisäksi työnohjauksen kautta Malava koki saaneensa tilaisuuden reflektoida opittua teoriaa käytännön tasolla.

Vankka tietoperusta myös lääkärin työhön

Kurssikavereina Malavalla oli hyvin moniammatillinen joukko sote-alan asiantuntijoita, muun muassa sairaanhoitajia, kätiöitä ja terveydenhoitajia. Mukana oli muutamia opiskelijoita myös kasvatus- ja sosiaalialalta. Hän kertoo olleensa kurssin ainoa lääkäri ja aluksi miettineensä, mitä lisäarvoa koulutuksesta saisi. Epäilyt olivat kuitenkin turhia, sillä kaikki koulutusmateriaali pohjautui vahvaan tutkimusnäyttöön ja tieteelliseen perustaan. Akateemisena ihmisenä Malavaa miellytti, kun kouluttajat selkeästi tiesivät, mistä puhuivat. Koulutuksessa oli myös paljon vierailevia luennoitsijoita kirurgista kätilöön jakamassa ajatuksia ja kokemuksia eri näkökulmista.

Malava kokee kurssikavereiden tuen myös auttaneen omassa oppimisessa: esimerkiksi turvallisessa ja sallivassa ryhmässä jaetuista keskusteluista sai todella paljon uutta inspiraatioita. Hän kokee ryhmähengen olleen hyvän, löytyipä mukaan vielä uusia ystäviäkin, joiden kanssa pidetään yhteyttä edelleen.

Malava kertoo saaneensa seksuaaliterveydestä vankan tietoperustan sekä kattavan verkoston. Kaupan päälle hän iloitsee oppineensa uusia ratkaisukeskeisiä menetelmiä asiakastyöhön, joita voi soveltaa laajalti niin diabeteksen kuin muiden sairauksien asiakaskohtaamisissa. Malava kokee, että ihan kaikki sote-alan asiantuntijat saavat varmasti koulutuksesta itselleen vinkkejä työhönsä, erityisen lämpimästi hän kannustaa miehiä hakeutumaan koulutukseen. Kaiken kaikkiaan hän näkee seksuaalineuvojan koulutuksen antoisana kokemuksena, joka täydentää ammatillista osaamista ja tukee päivätyötä yleislääkärinä äitiys- ja ehkäisyneuvolassa ja avosairaanhoidossa.

“Koulutuksen myötä minusta on tullut paljon läsnäolevampi ja empaattisempi lääkäri. Ymmärrys ja ihmiskäsitys on muuttunut inhimillisempään suuntaan, ja aito kuunteleminen onnistuu aiempaa paremmin. Lääkärin työ jos mikä on kohtaamisia - sillä on suuri merkitys”, päättää Malava.

Seksuaalineuvojan opinnot Metropolian hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Myllypurossa

Metropolian Myllypuron kampuksella järjestettävät opinnot noudattavat NACS:n (The Nordic Association of Clinical Sexology) seksologian perusopinnoille (Basic Sexology) asettamia koulutustavoitteita ja antavat mahdollisuuden hakea Suomen Seksologiselta seuralta seksuaalineuvojan auktorisointia.

30 op:n laajuisen koulutuksen aikana perehdytään laaja-alaisesti seksuaalisuuteen. Täydennyskoulutus lisää asiakas- ja potilaistilanteissa tarvittavia taitoja ja valmiutta seksuaalisuuden huomioimiseen ja seksuaaliterveyden edistämiseen. Keskeisiä teemoja ovat mm. sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, seksuaalioikeudet, seksuaalikasvatus, seksuaalietiikka, haluttomuus, seksuaalisuus ja sairaudet, seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, lähisuhteiden seksuaalisuus sekä kulttuuri ja seksuaalisuus. Koulutuksen käyneillä on valmiudet seksuaaliohjaukseen, -neuvontaan ja -kasvatukseen. Seksuaalineuvojan koulutuksen jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa Metropoliassa myös seksuaaliterapeutiksi.

Lue lisää seksuaalineuvojan täydennyskoulutuksesta.