Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus tarjoaa uudenlaisia työtehtäviä ja avaa vaikutusmahdollisuuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin

26.1.2024 - 12:30

Varhaiskasvatus on keskeinen osa yhteiskunnan tulevaisuutta, ja alan osaava henkilöstö voi vaikuttaa varhaiskasvatuksen kehitykseen ja perheiden hyvinvointiin. Pääkaupunkiseudulla ja monella muullakin alueella on iso pula varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Hallitusohjelmaan on kirjattu tahtotila selkiyttää sosionomien roolia varhaiskasvatuksessa ja lisätä varhaiskasvatuksen sosionomien koulutusta. Myös Metropolian koulutustarjontaan on tuotu mukaan sosionomin varhaiskasvatuksen suuntautuminen suoraan yhteishakuun, ja ensimmäinen 40 opiskelijan ryhmä aloitti opintonsa Metropoliassa syksyllä 2023.

“Metropoliassa haluttiin vastata varhaiskasvatuksen työvoimapulaan ja avasimme varhaiskasvatuksen sosionomiopinnoille oman hakukohteen kevään 2023 yhteishaussa. Hakukohde herätti laajalti kiinnostusta ja saimme runsaasti hyviä hakijoita”, kertoo lehtori Satu Hakanen.

Varhaiskasvatuslain määrittämänä ammattikorkeakoulussa opiskeleva sosionomiopiskelija voi valita itselleen varhaiskasvatuksen suuntautumisen ja näin saada varhaiskasvatuksen sosionomin tutkintoonsa lisäkelpoisuuden. Lisäksi itse sosionomin AMK-tutkinto antaa laajat ja monipuoliset työmahdollisuudet sosiaalialan tehtäviin eri ikäisten ihmisten kanssa.

Varhaiskasvatuksen sosionomi

Varhaiskasvatuksen sosionomeille on selkeä tarve - taustalla uusi varhaiskasvatuslaki

Metropolian tutkintotarjonnassa on useita sosiaalialan koulutuslinjoja, joista kaikista valmistutaan AMK-sosionomiksi kolmessa ja puolessa vuodessa. Monimuotototeutuksessa opiskelijat saavat lisäksi kelpoisuuden varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäviin.

Varhaiskasvatukseen suuntautuva sosionomi työskentelee lasten ja perheiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi erityisesti varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamisessa varhaiskasvatusyhteisössä painottuu sosiaalipedagoginen ote. Opintoihin kuuluu laajasti sosiaalialan opintoja, mutta lisäksi mukana on vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuslain vaatimia varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyviä opintoja.

Hakanen kertoo, että varhaiskasvatuksen sosionomi toimii osana monialaista tiimiä, jossa toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään yhdessä kollegojen kanssa. Varhaiskasvatuksen sosionomi työskentelee pääosin pedagogisessa tehtävässä lapsiryhmässä, jossa keskeistä on myös perheiden kanssa tehtävä yhteistyö. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Koulutus sopii myös lisäkouluttautuville ja alanvaihtajille

Varhaiskasvatuksen sosionomin opintoihin voi hakeutua monenlaisilla taustoilla. Osa opiskelijoista on hakeutunut ammattikorkeakouluopintoihin suoraan lukiopohjalta, osa on tullut avoimen väylän kautta ja jotkut ovat varhaiskasvatuksen konkareita. Myös eri tutkinnon omaavia alanvaihtajia on mukana.

“Meille on hakeutunut esimerkiksi lastenhoitajia jotka haluavat lisäkouluttautua ja saada varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden. Saamme paljon eri ikäisiä hakijoita ympäri Suomen. On hienoa, että olemme saaneet innostuneita ja motivoituneita opiskelijoita, jotka haluavat työskennellä lasten hyvinvoinnin ja oppimisen parissa”, kertoo Hakanen.

Monimuoto-opinnot onnistuvat joustavasti työn ohessa

Varhaiskasvatuksen sosionomin opinnot järjestetään Metropoliassa tällä hetkellä monimuoto-opintoina. Monet opiskelevatkin töiden ohessa, sillä lähiopetusta on keskimäärin noin 3-6 päivää kuukaudessa. Opiskelu vaatii kuitenkin opiskelijoilta paljon itsenäistä työtä omalla ajalla.

Metropolian varhaiskasvatuksen opettajilla on kuitenkin vahva luotto opiskelijoihinsa. Opettajakaartiin kuuluvilla yliopettaja Saila Nevasella sekä lehtoreilla Satu Hakasella, Sylvia Hakarilla ja Mona Laineella on taustallaan vahva kokemus alalta ja into tehdä töitä laadukkaan varhaiskasvatuksen eteen. Varhaiskasvatuksen uravuosien ansiosta he voivat ammentaa kokemuksiaan opiskelijoille jaettavaksi. Kouluttajat haluavat myös varmistaa, että valmistuneilla opiskelijoilla on valmiudet kohdata lapset ja perheet käytännön arjessa.

“Olemme myös aktiivisia ja kiinnostuneita lasten oikeuksista ja hyvinvoinnista sekä perheiden hyvästä elämästä globaalisti, teemme yhteistyötä sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen kouluttajaorganisaatioiden kanssa ympäri maailmaa”, Hakanen tarkentaa.

Kouluttajat

Metropolian varhaiskasvatustiimi alan kansainvälisiä tuulia ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimassa.

Valmistuneilla hyvät työmahdollisuudet ja monipuolinen tehtäväkenttä

Varhaiskasvatuksen alalla on kysyntää ammattitaitoisille työntekijöille, ja sosionomiopinnot antavat laajan näkökulman alan eri työtehtäviin. Valmistuvat varhaiskasvatuksen sosionomit oppivat tukemaan lasten kokonaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia, mikä voi olla äärimmäisen palkitsevaa ja merkityksellistä.

Metropoliassa yhteistyö varhaiskasvatusalan yritysten ja organisaatioiden kanssa on tiivistä jo opintojen aikana. Aktiivista yhteistyötä tehdään mm. työelämäkumppanimme Pilke Päiväkotien ja pääkaupunkiseudun kuntien kanssa

Metropolian varhaiskasvatuksen tiimi on kiinnostunut varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisesta roolista ja sen aseman kehittämisestä valtakunnallisesti. Esimerkiksi yliopettaja Saila Nevanen on Opetus- ja kulttuuriministeriön Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumi -työryhmässä ja Satu Hakanen toimii Suomen ammattikorkeakoulujen sosiaalialan koulutuksen verkoston varhaiskasvatuksen työryhmässä puheenjohtajana.

Hakasen mukaan varhaiskasvatuksen sosionomin työllistyminen on taattu. “Tämä on uusi työtehtävä, joten sitä pääsee myös yksittäisenä työntekijänä kehittämään ja luomaan moniammatillista vahvuutta varhaiskasvatukseen. Tiiminä varhaiskasvatuksen opettaja, sosionomi ja lastenhoitaja tuovat kukin omat vahvuutensa lasten ja perheiden asioihin”, Hakanen kertoo.

Varhaiskasvatuksen sosionomi voi myös jatkaa opintojaan ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa. Tällä hetkellä ylemmällä ammattikorkeakoulututkinnolla ei saa kelpoisuutta päiväkodin johtajan työtehtävää, mutta tulevaisuudessa se näyttäisi olevan mahdollista. Pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaan “Varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä toimiminen mahdollistetaan myös varhaiskasvatuksen sosionomi YAMK-tutkinnolla huolehtien riittävästä pedagogisesta ja didaktisesta osaamisesta.” Tämä olisi tärkeää, koska se ehkäisee työvoimapulaa varhaiskasvatuksessa. Lisäksi se mahdollistaa varhaiskasvatuksen sosionomille urakehitystä varhaiskasvatuksessa. Toteutuessaan hallitusohjelmakirjaus lisäisi sosionomikoulutuksen vetovoimaa varhaiskasvatuksen opiskeluun ammattikorkeakoulussa sekä ja pitovoimaa varhaiskasvatukseen ja vaikuttaisi täten pätevän henkilöstön saamiseen varhaiskasvatuksessa.

Edellä mainittu hallitusohjelmakirjaus liittyy nimenomaan päiväkodin johtajan työhön. Nykyisellään varhaiskasvatuksen sosionomilla sosiaalialan YAMK-tutkinnon tehtyään on mahdollisuus toimia muissa varhaiskasvatuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Opiskelua kampuksella

Varhaiskasvatuksen sosionomiksi opiskellaan Myllypuron hyvinvoinnin rakentajien kampuksella

Varhaiskasvatuksen suuntautuminen antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina. Sosionomin tutkinto antaa myös valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Varhaiskasvatuksen sosionomin suuntautumisen tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja suunniteltu opiskeluaika on 3,5 vuotta. Monimuotototeutuksessa lähiopetus järjestetään Metropolian modernilla hyvinvoinnin rakentajien kampuksella Myllypurossa.

Lue lisää koulutusohjelmasta Metropolian verkkosivuilta.

Katso seuraavat hakuajat ja -ohjeet Opintopolusta.