Tietosuojaseloste: Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Tuomas Orama
Tehtävä: Kehityspäällikkö, Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tuomas.orama [at] metropolia.fi (tuomas[dot]orama[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:
Nimi: Tuuli Sinervo
Tehtävä: Suunnittelija, Tiedonhallinta- ja järjestelmäpalvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: tuuli.sinervo [at] metropolia.fi (tuuli[dot]sinervo[at]metropolia[dot]fi)

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä: exam [at] metropolia.fi (exam[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Metropolia Ammattikorkeakoulu on EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin rekisterinpitäjä. Henkilörekisteri koostuu kahdesta alarekisteristä: EXAM-tenttijärjestelmä -alarekisteristä ja EXAM-kameravalvonta -alarekisteristä. Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin sisältämien tietojen käsittelytarkoitus on sähköiseen tenttimiseen kohdennetussa tilassa suoritettavien tenttien suunnittelu, varaaminen, suorittaminen ja arviointi.

Suorittamisen valvontaan liittyen tentit suoritetaan kameravalvotussa tilassa. Tätä tilaa kutsutaan ns. EXAM-tenttiakvaarioksi.

Sähköistä tenttipalvelua käytetään sähköisen tenttien laatimiseen, varaamiseen, suorittamiseen ja tenttien arviointiin. Tentin opettaja tai palvelun pääkäyttäjä laatii tentin järjestelmään ja avaa tentin opiskelijoiden varattavaksi. Opiskelija varaa tenttiajan EXAM-tenttijärjestelmästä. EXAM-tenttijä saapuu varattuna tenttiaikana paikalle siihen valitsemaansa Metropolia toimipisteeseen, jossa on mahdollista tenttiakvaariossa EXAM-tentti suorittaa.

EXAM-tenttijän tunnistamisen prosessi

EXAM-tenttijän tulee ilmoittautua Metropolian toimipisteen aulapalveluihin, kun hän tulee suorittamaan tenttiä. EXAM-tenttijä esittää aulapalveluille tenttivarauksen sähköpostistaan ja aulapalvelut todentaa varaustiedon oikeellisuuden ja opiskelijan henkilöllisyyden. EXAM-tenttijä saa Metropolian toimipisteessä työskentelevältä vahtimestarilta kulkuoikeuden Metropolian EXAM -sähköisen tenttipalvelun tenttiakvaariotilaan. Tieto kulkuoikeudesta ja tilaan kulkemista tallentuu Metropolia Ammattikorkeakoulun kulunvalvontajärjestelmään. EXAM-tenttijä suorittaa varaamansa tentin omalla käyttäjätunnuksellaan. EXAM-tenttijän tunnistamisprosessi on suoritettava sen vuoksi, että Metropolia Ammattikorkeakoulu pystyy todentamaan tenttijän henkilöllisyyden ja tarvittaessa vertaamaan kulunvalvonnan, kameravalvonnan ja tenttisuorituksen tietoja tenttijän henkilöllisyyden varmentamiseksi.

EXAM-tentin videovalvonta

EXAM-tenttiä valvotaan videovalvonnalla, joka on sijoitettuna EXAM-tenttitilaan. EXAM-tentin videovalvonta toteutetaan reaaliaikaisena videointina EXAM-tenttitilassa ja siitä muodostuu myös videotallenne. EXAM-tentin reaaliaikaiseen videovalvontaan ja -tallenteisiin on pääsy Metropolian EXAM-pääkäyttäjillä. Videotallenteita ei luovuteta. Kurssin/toteutuksen vastuuopettajilla (tentaattoreilla) on EXAM-tentin kameratallenteisiin katseluoikeus EXAM-pääkäyttäjän läsnä ollessa silloin, kun EXAM-tenttijää epäillään vilpistä.

EXAM-tentin arviointi Metropolia Ammattikorkeakoulussa

EXAM-tentin suorittamisen jälkeen tentin laatinut opettaja arvioi tenttivastaukset kirjautumalla järjestelmään Metropolia Ammattikorkeakoulun käyttäjätunnuksella. Tentin arvioiva opettaja kirjaa EXAM-tenttijärjestelmään arviointinsa (arvosana/sanallinen arviointi) asianmukaisesti näkyviin oikean rekisteröidyn kohdalle.

Suoritus viedään Metropolian opiskelijarekisteriin tentistä vastaavan opettajan toimesta. EXAM-tenttijärjestelmän ylläpitäjät näkevät kaikkien käyttäjien ja tenttien tiedot palvelun ylläpitoa, hallinnointia sekä prosessiin ja teknisiin kysymyksiin liittyvien asioiden selvittämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolian EXAM-tenttijärjestelmän sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain (932/2014) lakisääteiseen velvollisuuteen, tenttien tavanomaisen suunnittelun, opiskelijan suorittaman tenttiajanvaraamisen, opiskelijan tenttitilanteessa suorittaman kysymyksiin vastaamisen sekä opettajan jälkikäteen suorittaman tenttiarvioinnin osalta.

Tenttien valvontaan liittyvä EXAM-kameravalvontarekisteri ja sen sisältämien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen.

Ennen kuin opiskelija voi varata ajan EXAM-tenttiakvaariossa suoritettavaan tenttiin, häntä tiedotetaan toimintaan liittyvästä velvoitteesta suostua kameravalvottavaksi tentin ajan. Tämän jälkeen EXAM-tenttiakvaariotenttiä suunnittelevalta opiskelijalta tiedustellaan, antaako hän suostumuksensa kameravalvonnan kohteena olemiseen. Häntä myös tiedotetaan, että ilman suostumuksen antoa hän ei voi suorittaa EXAM-tenttiakvaariossa tenttiä, mutta että hänellä on vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja ja tenttejään Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin sisältämien tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin rekisteröityjä ovat:

 • Metropolian opiskelijat (EXAM-tenttijä, joka varaa tenttimisajan EXAM-tenttijärjestelmästä sekä suorittaa varaamanaan aikana tentin EXAM-tenttijärjestelmän ja kameravalvonnan mahdollistamana)
 • Metropolian opettajat (EXAM-tentin laatiminen ja arviointi EXAM-tenttijärjestelmässä)
 • Metropolian EXAM-tenttijärjestelmän pääkäyttäjä ja ylläpitäjät (Metropolian henkilökuntaan kuuluvat pääkäyttäjä ja ylläpitäjät, jotka näkevät kaikkien käyttäjien ja tenttien tiedot palvelun ylläpitoa, hallinnointia sekä prosessiin ja teknisiin kysymyksiin liittyvien asioiden selvittämiseksi)
 • Metropolian toimitiloissa, toisen työnantajan palveluksessa työskentelevät aulapalvelut (EXAM-tenttijän ilmoittautumisen ja henkilöllisyystodistuksen tarkastaminen sekä EXAM-tenttiakvaariotilan kulkuoikeuden luovuttaminen)

Metropolia EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

EXAM-tenttijät (Metropolian opiskelijat)

EXAM-tenttijöiden (Metropolian opiskelijoiden) perus- ja yhteystiedot:

 • Etunimi(t), sukunimi, Metropolia-käyttäjätunnus, käyttäjärooli, sähköpostiosoite

EXAM-tenttijöiden sähköisen tenttipalvelun käyttöön liittyvät tiedot:

 • Tenttivaraustiedot (sisältäen tiedon missä fyysisessä EXAM-tenttiakvaariopisteessä tentti suoritetaan), tenttitilaisuuden ajankohta, tieto onko varaus käytetty vai ei, tenttisuoritus, tentin palaute, tenttiarvosana, tentin aikainen EXAM-tenttijän toiminta kuva- ja äänitallennemateriaalina

EXAM-tenttijän suostumuksenannot ja tiedot toimenpiteistä:

 • Tieto siitä, onko hyväksynyt sähköisen tenttipalvelun käyttäjänä järjestelmän käyttöehdot tentti-ilmoittautumisen yhteydessä
 • Tieto siitä, onko antanut informoidun suostumuksensa hänestä kameravalvonnan mahdollistamana kerättävän henkilötiedon, mm. kuva- ja äänitallennetiedon käsittelyyn
 • Suostumukset ovat todennettavissa mikäli opiskelija on tehnyt tentti-ilmoittautumisen EXAM-järjestelmään.

EXAM-tenttitarkastajat (Metropolian opettajat)

EXAM-tenttitarkastajan (Metropolian opettajat) perus- ja yhteystiedot:

 • Etunimi(t), sukunimi, Metropolia-käyttäjätunnus, käyttäjärooli, sähköpostiosoite
 • Tieto, kuka (opettaja) on laatinut tentin EXAM-tenttijärjestelmään ja avannut tentin opiskelijoiden varattavaksi, tieto, kuka tenttiarvioinnin on suorittanut ja milloin ja minkä arvioinnin on antanut

EXAM-järjestelmän pääkäyttäjät ja ylläpitäjät (Metropolian henkilökuntaan kuuluvat nimetyt henkilöt)

 • Etunimi(t), sukunimi, Metropolia-käyttäjätunnus, käyttäjärooli, sähköpostiosoite

Metropolian toimitiloissa, toisen työnantajan palveluksessa työskentelevät aulapalvelut

 • Aulapalvelun toimenpidetiedot: Tieto siitä, kenelle on annettu kulkuoikeus EXAM-tenttiakvaarioon

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Rekisterin tietosisältö tulee LDAP-hakemiston kautta ammattikorkeakoulun tietojärjestelmistä.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/kameravalvontalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Metropolian käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu/tullaan laatimaan seuraavien järjestelmäntoimittajien/palveluntarjoajien kanssa:

Caverion Suomi Oy ja AXIS-kameravalvontajärjestelmä

Tentin aikainen EXAM-tenttijän toiminta tallentuu kameravalvontajärjestelmään kuva- ja äänitallennemateriaalina. Ylläpitäjätoimittajalla (Caverion Suomi Oy) on pääsy EXAM-tenttijöiden videotallennemateriaaliin tarpeen niin vaatiessa esim. hallinnointia, vikatilannetta ja/tai teknisiin kysymyksiin liittyvien asioiden selvittämiseksi.

Securitas Oy ja Metropolian kulunvalvontajärjestelmä

EXAM-tenttijän henkilöllisyys tarkistetaan hänen saapuessaan EXAM-tenttiakvaariotilaan. Metropolia Ammattikorkeakoulussa tähän liittyen rekisteröidään toimipisteen aulapalveluissa kulunvalvontajärjestelmään tieto siitä, kenelle on annettu kulkuoikeus tenttitilaan. Kulkuoikeuden myöntämisen yhteydessä on tarkistettu henkilön tentti-ilmoittautuminen ja henkilöllisyystodistus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Opiskelijan tunnistetietoja, tentin laatijan tunnistetietoja ja pääkäyttäjien/ylläpitäjien tunnistetietoja säilytetään Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterissä tällä hetkellä pysyvästi.

Kameravalvonnan tallenteiden säilytysaika on 90 vrk tentin suorittamisesta.

Tentin vastaus ja arviointi säilytetään tenttijärjestelmässä Metropolian tutkintosäännön mukaisesti 6 kuukauden ajan tulosten julkistamisesta.

Säilytysaikojen määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely

 • Ammattikorkeakoululaki, (932/2014)
 • Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ita koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800,00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

Faksi: + 358 9 56 66735

Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolian EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan sähköistä tenttipalvelua ja tähän liittyvän tenttiakvaarion käyttöä tentin valvonnassa.

Kenenkään Metropolian opiskelijan ei ole pakko käyttää sähköistä tenttipalvelua. Näin ollen EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisteriin ei ole kenenkään pakko ryhtyä. Ennen kuin opiskelija voi varata ajan EXAM-tenttiakvaariossa suoritettavaan tenttiin, häntä tiedotetaan toimintaan liittyvästä velvoitteesta suostua kameravalvottavaksi tentin ajan. Hänelle tarjotaan tietosuojaseloste koko Metropolian EXAM-tenttijärjestelmä- ja EXAM-kameravalvontarekisteristä luettavakseen ja rauhassa tutustuttavakseen. Tämän jälkeen EXAM-tenttiakvaariotenttiä suunnittelevalta opiskelijalta tiedustellaan, antaako hän suostumuksensa kameravalvonnan kohteena olemiseen. Häntä myös tiedotetaan, että ilman suostumuksen antoa hän ei voi suorittaa EXAM-tenttiakvaariossa tenttiä, mutta että hänellä on vaihtoehtoinen tapa suorittaa opintoja ja tenttejään Metropolia Ammattikorkeakoulussa.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun EXAM-sähköisen tenttipalvelun henkilörekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.