Perustiedot

Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • Jatkuva haku

Mikä AMKoodari?

AMKoodari on vuosina 2019-2021 Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutettavaa maksutonta koodarikoulutusta. Koulutus toteutetaan viiden ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Koulutusta tarjoavat Haaga-Helia, Hamk, Laurea, Metropolia ja Xamk. AMKoodari-koulutus on suunnattu henkilöille, jotka eivät ole korkeakoulussa tutkinto-opiskelijoina.

Koodaamista voi verrata vaikka säveltämiseen. Toisilta se käy luonnostaan ja toiset oppivat opiskelemalla. Yhtä kaikki, koodia syntyy. AMKoodari on maksuton koulutus sinulle, joka haluat hyödyntää luontaista luovuuttasi, oppia tulevaisuuden ammatin, vaihtaa uraa tai muuten vain kehittää osaamistasi.

AMKoodari - koulutuksella koodaavampaa Suomea

Metropolian AMKoodari-koulutustarjonta on nähtävissä alla. Tutustu opintojaksoihin ja ilmoittaudu mukaan!

Opintojaksolle ilmoittautumisen ajankohta ja opintojakson alkaminen on kerrottu opintojakson nimen jälkeen. Jos asiasta ei ole mainintaa, voit ilmoittautua opintojaksolle heti ja aloittaa milloin vain. Opintojaksot ovat verkkopohjaisia virtuaalikursseja. Osassa opintojaksoista on henkilömääräraja. Jos opintojakso täyttyy, siitä tulee ilmoitus nettisivulle.

MINUSTAKO KOODARI? / COULD I BE A PROGRAMMER?

Kysymykseen on helppo saada vastaus: valitse itsellesi sopiva opintojakso ja pääset heti kokeilemaan mitä ohjelmointi pitää sisällään. Ohjelmointi voi aluksi vaikuttaa hankalien ohjelmointikielien opettelulta, mutta kun pääset vauhtiin, niin huomaat, että kyseessä on vain loogisten haasteiden ratkaisemista. Tutustuttuasi ohjelmoinnin perusteisiin ja yhteen tai useampaan ohjelmointikieleen voit jatkaa opiskelua ja valita itsellesi opintojaksoja, jotka tähtäävät ammattimaiseen koodaustyöhön.

Koodareista on huutava pula ja avoimia työpaikkoja löytyy kaikilta teollisuuden aloilta.

It’s easy to find out: choose a course that suits your needs and interests, and you’ll be able to try out programming right away. Programming may initially seem like studying difficult programming languages, but once you get going, you’ll realise it’s simply a matter of solving logic problems. Once you’ve gotten familiar with the basics and one or more programming languages, you may go on to pick courses aiming towards professional programming. There is a massive shortage of programmers, and you can find open job positions within all industries.

Opintojaksot / Courses:

Suomenkieliset opintojaksot

Courses in English

Ohjelmoinnin perusteet (Java), 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (Java):
  syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Opintojen jälkeen 

 • ymmärrät proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaat toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • osaat jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja.
 • osaat käyttää taulukkorakennetta.

SQL ja relaatiotietokannat, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdatus relaatiotietokantoihin, relaatiomallin perusteita, suunnittelun perusteita, SQL-johdanto, tietokannan luominen ja taulujen rakenne, tiedon lisääminen, tiedon haku: SELECT ja WHERE, lisää relaatiomallista, tietokannan suunnittelua, relaatioista ja näkymistä, normalisointi, hyödyllisiä lisätyökaluja kyselyihin ja rakennemäärityksiin.

Opintojakson jälkeen osaat:

 • Perusteet SQL-kielestä sillä tasolla, että osaat tehdä tiedonhakua SQL-tietokannasta kyselyin
 • ymmärrät, mitä ovat kooste- ja skalaarifunktiot ja osaa hakea niillä tietokannasta johdettua tietoa
 • ymmärrät, mitä ovat koostetaulut ja osaa käyttää niitä tiedonhakuun
 • osaat lukea ja ymmärtää SQL-syntaksia
 • kykenet muokkaamaan ja lisäämään tietoa tietokantaan
 • ymmärrät, mitä ovat tiedon normalisointimuodot ja mihin niitä tarvitaan
 • pystyt tekemään tietokannan suunnittelua sekä ylläpitämään niitä.

Python-ohjelmointi, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdanto Python-kurssille, Python-kielen perusasiat, valintarakenne if-elif-else, toistorakenteet, tiedostot Python-kielessä, alifunktiot, moduulit, virheenkorjaus, tietotyypit ja leikkaukset, oliot

Opintojakson jälkeen

 • osaat lukea ja kirjoittaa Python-kielisiä ohjelmia
 • ymmärrät Python-kielen mahdollisuudet ja rajoitteet.

C-ohjelmointi, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Algoritminen ajattelu
 • Proseduraalinen ohjelmointi lausekielellä (C): syöttö ja tulostus, muuttujat, vakiot ja tyypit, lausekkeet ja lauseet, peräkkäisyys, valinta, toisto, taulukkorakenne, aliohjelmat, paluuarvo ja parametrit.

Opintojakson jälkeen

 • ymmärrät proseduraalisen ohjelmoinnin periaatteet
 • osaat toteuttaa vuorovaikutteisia ohjelmia käyttäen eri kontrollirakenteita
 • osaat jakaa ohjelman aliohjelmiin ja käyttää parametreja
 • osaat käyttää taulukkorakennetta.

C#-ohjelmoinnin perusteet, 4 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdanto C#-kieleen, ohjelman perusrakenne, tietotyypit, operaattorit, valintalauseet, toistolauseet, poikkeukset, taulukot, olio-ohjelmoinnin perusteet, monimuotoisuus olio-ohjelmoinnissa, merkkijonon käsittely, tiedostojen käsittely

Opintojakson jälkeen

 • ymmärrät .NET-arkkitehtuurin perusteet
  ymmärrät ja pystyt ohjelmoimaan ja debuggaamaan yksinkertaisia C#-kielisiä ohjelmia

Olio-ohjelmointi (C++), 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa. Opiskelija osaa käyttää operaattorifunktioita.

Edeltävä osaaminen

Ohjelmoinnin perusteet

Opintojakson sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • virtuaalifunktiot ja myöhäinen sidonta
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot

Diskreetti matematiikka, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee logiikkaan, joukko-oppiin, relaatioihin, fuktioihin ja kombinatoriikkaan liittyvät peruskäsitteet sekä niiden yhteyden sovelluksiin.

Opintojakson sisältö

 • Logiikka
 • Joukko-oppi
 • Relaatiot
 • Funktiot
 • Kombinatoriikka
 • Verkot

Insinöörifysiikka 1, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijaa osaa perusteet insinöörifysiikasta.

Opintojakson sisältö

 • Lämpö
 • Sähkö
 • Voima ja liike
 • Jaksollinen liike ja aallot
 • Sähkömagnetismi
 • Aine ja säteily

Insinöörimatematiikka, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Polynomifunktiot ja -yhtälöt
 • Geometria
 • Vektorit
 • Analyyttinen geometria
 • Derivaatta
 • Trigonometriset funktiot
 • Juuri- ja logaritmifunktiot
 • Integraalilaskenta
 • Todennäköisyydet ja tilastot
 • Lukuteoria ja todistaminen
 • Algoritmit matematiikassa

Lausekkeet ja yhtälöt, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija kykenee hahmottamaan matemaattisen lausekkeen kirjoitusasun merkityksen ja tulkinnan. Opiskelija on selvillä siitä, miten koordinaatistoa käytetään lukupareina esitettävien pisteiden havainnollistamisessa ja yksinkertaisten funktioiden kuvaajien esittämisessä. Opiskelijalla on oikea mielikuva kunkin eri perusfunktion kuvaajan piirteistä.

Opiskelija pystyy laskemaan kokonaisluvuilla, murtoluvuilla ja desimaaliluvuilla. Opiskelija osaa sieventää peruslaskutoimituksin muodostetut kirjainlausekkeet. Opiskelija suoriutuu lineaaristen yhtälöiden, toisen asteen yhtälön ja lineaaristen yhtälöparien ratkaisemisesta. Opiskelija pystyy piirtämään perusfunktioiden kuvaajat. Opiskelija osaa ratkaista kolmion kulmaa koskevan trigonometrinen yhtälön. Opiskelija saa ratkaistuksi perusmuotoiset juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.

Opintojakson sisältö

Kokonaisluvut ja laskutoimitukset sekä laskutoimitusten säännöt. Murtoluvut ja murtolukulaskenta. Kirjainten käyttö lukujen symboleina. Kirjaimia ja peruslaskutoimituksia sisältävien lausekkeiden käsittely. Lausekkeiden sieventämisen keinot. Desimaaliluvut ja laskentatarkkuus. Juurioppi ja murtopotenssien käyttö. Lineaaristen yhtälöiden ja yhtälöparien ratkaiseminen. Helposti ratkeavien juuriyhtälöiden ratkaiseminen. Koordinaatisto, suora, paraabeli ja muita perusfunktioita. Suoraan ja kääntäen verrannollisuus. Trigonometriset funktiot, suorakulmainen kolmio ja trigonometriset yhtälöt kolmion kulmia ratkaistaessa. Eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä perustyyppiset eksponentti- ja logaritmiyhtälöt.

Ohjelmoinnin perusteet (C++), 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee C++-kielen ja sen erityispiirteet olio-ohjelmoinnissa. Opiskelija osaa määritellä luokan, luoda olion ja kirjoittaa koodia, jossa oliota käytetään. Opiskelija osaa olioiden välisen yhteistyön, periytymismekanismin ja pystyy hyödyntämään dynaamista sidontaa.

Opiskelija osaa määritellä ja käyttää geneerisiä funktioita ja luokkia sekä operaattorifunktioita.

Opintojakson sisältö

 • olion automaattinen ja dynaaminen luonti
 • konstruktorit ja destruktorit
 • periytyminen, assosiaatiot, koostuminen
 • funktioiden kuormittaminen
 • virtuaalifunktiot
 • erilaiset parametrityypit
 • kopiointikonstruktori
 • operaattorifunktiot
 • geneeriset funktiot ja luokat
 • standardi luokkakirjasto

Introduction to Java Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

Understanding basics of java programming

Contents

First part of the course deals with basics of Java programming and the second part introduces students to concepts of object-oriented programming.

 • algorithms
 • variables in Java
 • programming statements, expressions and operators
 • if-statement
 • loop structures in Java
 • methods
 • numerical arrays
 • basics of object-oriented programming
 • more about objects

The course includes programming exercises and multi-choice questions.

Introduction to Kotlin, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Introduction
 • The First Kotlin Program
 • Data Types & Variables & Operators
 • Arrays
 • Conditional Statement
 • Loops u
 • Functions
 • Debugging
 • Classes
 • Collections
 • Error Handling
 • File Handling

Introduction to C#, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Introduction
 • .NET Framework and Visual Studio Community
 • Writing C# programs
 • Variables, datatypes and operators
 • Conditional statements
 • Loops
 • Lists and arrays
 • Using files
 • Object-oriented programming

SQL and Relational Databases, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After the course, a student has ability to understand and maintain SQL and relational databases

Contents

Introduction to relational databases, basics of relational model, introduction to SQL, planning and creating a database, tools

Python Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After the course, the student has the ability to write and maintenance Python scripts and create Python based programs

Contents

Introduction to Python language, Basics of Python, If-elif-else, loops, files in Python language, functions, modules, exception handling, data structures in Python and slicing, object oriented programming

C Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

Understanding procedural programming.

Ability to implement interactive programs using different control structures. Ability to divide the program into sub programs and to use parameters. Ability to use array data structure.

Contents

Elements of a program (C): variables, constants, types, expressions, arrays, control structures, input and output, sub programs and parameters.

C++ Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

The student is familiar with C++ language and its specific features in object-oriented programming. The student knows how to define a class, instantiate it and write code, in which the objets created are used. The student knows how to make objects interact with each other, how to use inheritance and how to use dynamic binding.

The student knows how to define and use generic functions and classes as well as operator functions

Contents

 • automatic and dynamic creation of an object,
 • constructors and destructors,
 • inheritance, associations, aggregation,
 • function overloading,
 • virtual functions and dynamic binding,
 • various parameter types,
 • copy constructor,
 • operator overloading,
 • generic classes and functions,
 • standard class library.

Discrete Mathematics, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After completing the course, the student knows the basic concepts of logic, set theory, relations, and their relationships to applications. He/she can construct and perceive structures in information technology with the aid of models offered by discrete mathematics.

Contents

 • Logic
 • Set theory
 • Relations
 • Funcitons
 • Nets

Engineering Mathematics, 5 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Polynomial functions and equations
 • Vectors
 • Analytic geometry
 • Differential Calculus
 • Trigonometry
 • Exponential models and logarithms
 • Integral Calculus
 • Statistics and Probability
 • Number theory
 • Algorithms in mathematics

Expressions and Equations, 5 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

The student is able to perceive the meaning and interpretation of mathematical expressions. The student knows how to use the Cartesian coordinate system to visualize pairs of numbers and how to plot elementary functions. The student has a clear view of the characteristic properties of the graphs of most important elementary functions.

The student is able to perform calculations with integers, fractions and decimal numbers. The student can simplify symbolic expressions composed of basic mathematical operations. The student can plot elementary functions. The student can solve for the angles of a given triangle.

The student is able to solve linear and quadratic equations, pairs of linear equations and most common types of equations containing roots, logarithms or exponentials.

Contents

Integers, basic algebraic operations and their rules. Fractions and calculations with fractions. Using letters as symbols of numbers. Basic rules of manipulating expressions that contain symbols and numbers. Basic rules for simplifying mathematical expressions. Decimal numbers and accuracy of calculations with decimal numbers. Roots and fractional powers. Solving linear equations and pairs of linear equations. Solving simple equations containing roots. Coordinate system, straight line, parabola and other basic functions. Direct and inverse proportionality. Trigonometric functions solving the right angle. Exponential and logarithmic functions and related simple equations.

MODERNI WEB- JA MOBIILIKEHITYS / MODERN WEB AND MOBILE DEVELOPMENT

Laadukkaiden, ja tietoturvaltaan luotettavien, web- ja mobiiliratkaisujen rakentajille löytyy nykypäivänä paljon töitä. Web- ja mobiilikehityksen saralla teknologiat kuten html5, CSS, ja Javascipt muodostavat luotettavan perustan, jonka pohjalta aloittelevana koodarina voit myöhemmin rakentaa osaamistasi terävämmäksi. Erikoistumisen ja jatkuvan opiskelun mahdollisuuksia löytyy web- ja mobiilikehityksen alalla paljon aina erilaisista sisällönhallintajärjestelmistä kokonaisiin testaus- että kehittämisympäristöihin asti. Lähde siis rohkeasti matkalle unelmiesi ammattiin!

There are plenty of jobs for developers of secure and high-quality web and mobile solutions. In the field of web and mobile development, technologies such as html5, CSS and Javascript form a reliable foundation on which to continue building your programming expertise. There are many options for specialisations and further studies in web and mobile development, from different content management systems to entire testing and development environments.

Opintojaksot / Courses

Suomenkieliset opintojaksot

Courses in English

Javascript-perusteet, 5 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson opiskeltuaan opiskelija osaa kirjoittaa javascriptillä yksinkertaista koodia ja hän saa perusteet, joiden avulla hän voi laajentaa osaamistaan edelleen harjoittelemalla

Opintojakson sisältö

 • Arvot, tyypit, ja operaattorit
 • Ohjelmarakenne
 • Funktiot
 • Tietorakenteet: objektit ja taulukot
 • Virhekäsittely
 • Regular Expressions
 • Moduulit
 • Asynkroninen ohjelmointi

Kotlin, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson sisältö

 • Johdanto
 • Data tyypit &
 • Data Types & Muuttujat & Toiminnat
 • Taulukot
 • Ehtolauseet
 • Silmukat
 • Toiminnat
 • Ohjelmointivirheiden etsintä ja poisto
 • Luokat
 • Virheiden hallinta
 • Tiedostojen hallinta

PHP-ohjelmointi, 3 op

Ilmoittautuminen: jatkuva

Opiskeluaika: 31.12.2021 asti

Opintojakson osaamistavoitteet

 • on ymmärrys PHP-kielestä ja sen syntaksista
 • osaa kirjoittaa PHP-sovelmia sekä ylläpitää PHP-koodia

Opintojakson sisältö

Tutustuminen PHP-ohjelmointikieleen, www ja PHP, muuttujat, lausekkeet ja ohjausrakenteet, taulukot ja niiden käsittely, funktioiden käyttö, tiedostot, pysyvän tiedon käsittely, tietoturva, esimerkkejä

NodeJS, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Contents

 • Johdanto
 • Node.js:n perusteet & kehittämisen työkalut
 • Web-palvelimen luominen Node.js:llä
 • Express tu -ohjelman käyttäminen
 • Luo REST API
 • Tietokannan käyttäminen Node.js: llä
 • Testaus 5
 • Suojaaminen REST API u
 • Malli moottorit
 • Kehittäminen

PHP Programming, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After the course, the student has the ability to understand, write and maintain PHP code.

Contents

Introduction to PHP, www and PHP, variables, statements and control structures, tables and other data structures in PHP, using functions, files, data security, examples.

React.js fundamentals, 3 ECTS

Application period: non-stop

Teaching period: until 31.12.2021

Learning outcomes

After completing the course, student has ability to build a simple React.js based application.

Contents

 • Javascript ES6
 • React introduction
 • React Components
 • Props & State
 • Reading User Input
 • Networking
 • 3rd Party Components
 • React Router
 • Material-UI library
 • React & Firebase
 • Testing & Deployment

Ilmoittautuminen opintojaksoille / Registration

HUOM! Ilmoittautumislomakkeiden käsittelyssä on käsittelykatkos ajalla 30.06. - 16.07.2021

Kun olet valinnut opintojaksot, ilmoittaudu tällä lomakkeella. 

Täytä lomake ja tallenna se. Saat sen jälkeen sähköpostiisi tarkemmat ohjeet opintojakson aloittamiseksi.

ATTENTION! There is a break in the processing of registration forms during the period 30.06. - 16.07.2021

Choose courses and sign up with this form. 

Fill in the form and save it. After that you'll receive more information via email.

Tutustu AMKoodari-hankerekisterin tietosuojaselosteeseen

Amkoodari-osaamismerkillä viestit kätevästi osaamisestasi

Aktiivisena AMKoodari-opintojaksojen suorittajana voit saada anomuksesta osaamismerkin.
Osaamismerkki myönnetään 30 opintopisteestä ja siinä huomioidaan suoritukset kaikkiin viiteen ammattikorkeakouluun (Metropolia, Laurea, Haaga-Helia, Hamk ja Xamk).

Osaamismerkki (Open Badge) on organisaation tai yksilön luoma ja myöntämä digitaalinen suositus jolla tunnustetaan ja tunnistetaan merkin saajan taidot, osaaminen ja saavutukset. Osaamismerkkejä voi kätevästi lisätä esimerkiksi CV-asiakirjaan. tai henkilökohtaiseen portfolioon.

Jos olet jo suorittanut vähintään 30 opintopistettä, hae AMKoodari-osaamismerkkiä e-lomakkeella! Kun suoritukset on tarkistettu, saat sähköpostin myönnetystä merkistä, joka tulee ottaa vastaan seitsemän päivän kuluessa.