Ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen ja innovaatioekosysteemi

Hanke on päättynyt vuonna 2021.

Hankkeen keskiössä oli avoimuuden kehittäminen ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnassa ja oppimisessa sekä koko innovaatioekosysteemissä. Tavoitteena oli uusien menetelmien avulla avata toimintatapoja TKI:ssä, TKI-integroidussa oppimisessa sekä aluekehitystyössä toimittaessa ulkopuolisten kumppaneiden kanssa.

Fokus oli etenkin tulosten, osaamisen ja yhteistyön (mm. erilaiset tuotokset, aineistot/datat, julkaisut, tiedot ja taidot, verkostot, vuorovaikutus, resurssit) avaamisessa. Vuoropuhelu näiden kaikkien osa-alueiden välillä toimii vaikuttavuuden, oppimisen ja uuden tiedon tuottamisen lähteenä sekä kasvun pohjana.

Hankkeessa luotiin työkaluja, joiden avulla TKI-toimintaa ja siihen liittyvää oppimista ja osaamista voidaan muuttaa entistä avoimemmaksi ja siten parantaa tiedon liikkumista yhteiskunnassa. Päämääränä oli päästä yhdensuuntaisesta toimintatavasta vuorovaikutukseen, yhteiskehittämiseen ja innovaatioekosysteemin mukaiseen toimintaan. Tämä kasvattaa ammattikorkeakoulujen kilpailukykyä, tehostaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyön laatua ja luotettavuutta sekä lisää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Yksi hankkeen ytimistä muodostui hankkeen aikana rakennettavasta palveluverkostosta, joka tukee tiedon ja osaamisen liikkumista ammattikorkeakoulujen innovaatio-ekosysteemissä.

Työpaketit

Hankkeen toimenpiteet jakaantuivat viiteen työpakettiin, joiden tavoitteet olivat seuraavat:

Työpaketti 1: Avoimen toimintakulttuurin vahvistaminen

Tavoitteena on vahvistaa ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan kulttuuria ja osaamista mm. koulutuksella ja ohjeistuksilla. Samalla siirretään avoimuuden osaamista myös opetukseen ja oppimiseen. Työpaketin aikana toimitaan tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden innovaatiotoimintaa tekevien tahojen, kuten yliopistojen, tutkimuslaitosten, yritysten, käyttäjien sekä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa. Toimintamallien kehittyessä syntyneet mallit siirretään käytäntöön.

Työpaketti 2: Avoimuuden palveluverkoston (helpdesk) käynnistäminen

Hankkeessa luodaan palveluverkosto (helpdesk), joka tarjoaa henkilöstölle ja opiskelijoille asiantuntija-apua ja ohjeita avoimuuteen liittyvien juridisten, eettisten ja käytännönläheisten kysymysten ratkaisemiseen. Palveluverkoston rakentamisen lähtökohtana on ammattikorkeakoulujen avoimen TKI-toiminnan prosessimalli. Verkosto jatkaa toimintaansa vakiintuneena toimintatapana myös hankkeen jälkeen.

Työpaketti 3: TKI-integroidun oppimisen avaaminen

Avointa TKI-integroitua oppimista kehitetään luontevaksi osaksi ammattikorkeakoulujen TKI-toimintaa. Lisäksi kehitetään avoimen TKI-integroidun oppimisen suosituksia ja toimintamalleja niin, että avointen toimintatapojen osaaminen siirtyy opiskelijoiden mukana luontevasti myös työelämään.

Työpaketti 4: Aineistojen kestävä käyttö

Hankkeessa edistetään käytäntöjä, joiden myötä ammattikorkeakoulujen tuottamat aineistot (mm. julkaisut, opinnäytteet, opetusmateriaalit, TKI-aineistot) ovat yhteiskunnassa laajasti hyödynnettävissä ja niiden kuvailuun, saatavuuteen ja säilyttämiseen liittyvät prosessit ovat hallinnassa. Lisäksi osallistutaan aktiivisesti kansallisen ja kansainvälisen tason ratkaisujen määrittämiseen ja kehittämiseen.

Työpaketti 5 Kohti avoimia innovaatioita

Työpaketissa kehitetään osaamisen, tiedon ja tulosten parempaa hyödyntämistä ja muuntamista innovaatioiksi sekä opiskelijoiden roolia avoimessa TKI-työssä. Tätä varten tarvitaan uudenlaisia tietovirtoja, yhteistyömalleja ja vuorovaikutusta.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen koordinoija on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, joka vastaa myös työpakettien toteutuksesta yhdessä Laurea ammattikorkeakoulun kanssa.

Hankkeeseen osallistuvat lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto.

Lisätietoa

Lisätietoa hankkeesta AMKIT - avoin toimintakulttuuri -sivuilla.

Projektipäällikkö Susanna Näreaho, susanna.nareaho [at] metropolia.fi (susanna[dot]nareaho[at]metropolia[dot]fi)