Avain kansalaisuuteen - Henkilökohtainen budjetointi

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020.

Hanke on päättynyt 31.5.2019.

Asiakaslähtöinen ja osallistava palvelujen järjestämismalli

Hanke kehittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmään soveltuvaa henkilökohtaiseen budjetointiin (HB) perustuvaa palvelujen järjestämisen toimintamallia. Malli vahvistaa asiakaslähtöistä ja osallistavaa työskentelykulttuuria, jossa asiakas on valtuutettu asiantuntija myös palvelujen kehittämisessä. Malli tukee asiakkaan oman elämänpolun, osallisuuden ja sosiaalisen kansalaisuuden rakentumista.

Hankkeen tuloksena asiakkaiden toimintakyky oman elämänsä valintoihin ja edellytykset sijoittua työhön tai koulutukseen paranevat. Yhteistyöskentely asiakkaiden tukemisessa on tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa. Viranomaiskeskeinen työskentelykulttuuri muuttuu aidosti asiakasohjautuvaksi. Osaaminen ja asiakasprosessit kehittyvät ja alan henkilöstöä kouluttavien ammattikorkeakoulujen opetus ja työelämäyhteistyö kehittyvät.

Kohderyhminä ovat yleisten sote-palvelujen asiakkaana olevat perheelliset aikuiset, jotka ovat perustaneet perheen jo nuorena sekä sellaiset perheelliset aikuiset, joilla on jollakin tavalla kuormittunut elämäntilanne. Kohderyhmänä ovat lisäksi sellaiset aikuiset asiakkaat, joiden omaehtoista arkea tukemaan tarvitaan edelleen sote-palveluja. Kohderyhmässä on myös vammaispalveluja tarvitsevia.

Osallisuus ja itsemääräämisoikeus hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukena

Kun tuetaan asiakkaiden osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta, saadaan aikaan hyvinvoinnin ja toimintakyvyn laajentumisen positiivinen kierre, joka toimii avaimena sosiaaliselle kansalaisuudelle. Samoin kun ihminen tulee myönteisesti tunnistetuksi lähiyhteisöissään, vahvistuvat positiivinen minäkuva, osallisuus ja toimijuus yhteisössä. Tämä vähentää riskiä syrjäytymiseen ja ylisukupolvisten ongelmien jatkumiseen

Sote-uudistus ja valinnanvapaus keskiössä

Kehitettävä henkilökohtaisen budjetoinnin ja tuen toimintamalli on Suomessa kokonaan uudenlainen ja kansainvälisestikin uusi tämän kaltaisilla kohderyhmillä sekä toimintamallilla. Hanke tukee myös sote-uudistuksen valinnanvapausmallien kehittymistä. Hanke tuottaa valinnanvapaus-lainsäädännön valmistelun tueksi seurantatietoa, raportin henkilökohtaisen budjetoinnin mahdollisuuksista ja edellytyksistä sekä HB-mallin valtakunnalliseen käyttöönottoon tai lisäkokeilujen toimeenpanoon tarkoitetun seurantatutkimuksen suunnitelman.

Hankkeen toteuttajat

Hanketta tehdään yhteistyössä kolmen ammattikorkeakoulun, yritysten ja yhteisöjen kanssa: mukana ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu pääkoordinaattorina yhteistyössä Saimaan ja Diakonia ammattikorkeakoulujen kanssa. Kumppaneina on myös yhteensä 20 kuntaa tai kaupunkia: Hämeenlinna, Vantaa, Tampere ja Porin kaupungit, Kainuun sekä Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymät ja niiden alueen kunnat ja kaupungit, Perhehoitoliitto, Kasvatus- ja perheneuvontaliitto, Suomen lastensuojelun avohuollon toimijat Sulat ry sekä Helsingin Diakonissalaitos HDL ja alueellisia yhteisöjä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

www.henkilokohtainenbudjetointi.fi