MMEA-hankkeen osaprojekti Benchmarking Energy Efficient Indoor Environment

Hanke on päättynyt.

Measurement, Monitoring and Environmental Assessment (MMEA) on energia- ja ympäristöalan strategisen huippuosaamisen keskittymän CLEEN Oy:n kesällä 2010 käynnistynyt tutkimusohjelma. MMEA-ohjelma luo uusia apuvälineitä, standardeja ja menetelmiä ympäristömittauksiin ja seurantaan sekä ympäristöasioihin liittyvään päätöksentekoon.

Ohjelman tarkoituksena on tuoda esiin uusia, ympäristötietoihin perustuvia sovelluksia ja palveluja, jotka parantavat yhteiskunnan infrastruktuurien ja teollisten prosessien energia- ja materiaalitehokkuutta. Yhdistämällä paikan päällä tehtävien ja kaukokartoitukseen perustuvien ympäristömittausteknologioiden, datan laadunvarmistusmenetelmien, mallinnus- ja ennustetyökalujen sekä tarvittavan tieto- ja viestintäteknisen (ICT) infrastruktuurin kehittäminen pyritään luomaan tulevaisuuden integroituja ympäristöhavaintoverkkoja ja päätöksen tekoa tukevia järjestelmiä.

Metropolian vetämässä MMEA-ohjelman projektissa pilotoidaan työkaluja, joilla yhdistetään sisäolosuhdemittaukset (lämpötila, CO2, valaistusvoimakkuus, pienhiukkaset) samanaikaisiin energiankulutusmittauksiin ja läsnäolotietoihin. Nämä tiedot yhdistämällä päästään kiinni rakennuksen todelliseen energiansäästöpotentiaaliin. Suurin potentiaalihan löytyy tyhjinä olevista tiloista ja työpisteistä, toimitilojen käyttöasteet kun ovat yleensä 40...60 % välillä.

MMEA-ohjelman perusajatus on tuoda ympäristömittaustietoa eri lähteistä yhteiseen avoimeen tietokantaan (MMEA Testbed) ja luoda tiedon syöttöön ja hakuun markkinapaikka, Envitori. Sisäilma- ja energiatiedon osalta tämä tarkoittaa rajapintojen luomista rakennusautomaatiojärjestelmiin sekä erillisten langattomien anturiverkkojen ja/tai etäluettavien energiamittareiden hyödyntämistä.

Tavoitteena on tuoda läsnäolo-, sisäilma- ja energiatieto uusien palveluntarjoajien saataville ja luoda sitä kautta mahdollisuuksia energiaoptimointipalvelujen tarjoamiselle. Samalla tietoa voidaan välittää myös tilojen käyttäjille ja vuokraajille, esim. antaa reaaliaikaista tietoa lämpötilasta tai valaistuksesta ja verrata sitä sopimuksen/tavoitteen mukaiseen tasoon. Tiedon havainnollistamiseksi laaditaan olosuhteita ja energiankulutusta koskevia indeksejä. Sisäilmastoa ja energiatehokkuutta käsittelevän projektin tutkijatahoina toimivat Metropolian Talotekniikan koulutusohjelma ja VTT.

MMEA Testbed on testiympäristö ja -portaali, jossa useiden eri ympäristömittausverkkojen tuottamia tietoja analysoidaan, mallinnetaan ja käytetään raakamateriaalina uusien ympäristöpalvelujen kehitystyössä. MMEA Testbed syntyy läheisessä yhteistyössä toisen strategisen huippuosaamisen keskittymän, Tieto- ja Viestintäteollisuuden tutkimus TIVIT Oy:n kanssa. CLEEN Oy vastaa MMEA-ohjelman kehityksestä ja toimeenpanosta. Ohjelman vuosibudjetti on 10 miljoonaa euroa ja koko volyymi 50 miljoonaa euroa.

Rahoituksesta vastaavat Tekes sekä ohjelmaan osallistuvat yritykset ja tutkimuskeskukset yhdessä. Tutkimusohjelmassa on mukana poikkeuksellisen suuri määrä - 45 kappaletta - alan johtavia yrityksiä ja tutkimuskeskuksia. Pienten ja keskisuurten yritysten panostus on merkittävä: 18 ohjelmaan kaikkiaan osallistuvista 30 yrityskumppanista on pk-yrityksiä ja niiden yhteenlaskettu osuus on 50 prosenttia kaikkien yrityskumppanien panostuksesta. Vaisala Oyj on panostukseltaan ohjelman merkittävin yrityskumppani.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)