Carbon Busters -hanke

Carbon Busters -hankkeessa kehitettävä avoin oppimisympäristö on pienten ja keskisuurten yritysten, oppijoiden, oppilaitosten, tutkimuslaitosten sekä kuntatoimijoiden osaamisen tarpeiden ja tarjonnan kohtaus- ja kehityspaikka.

Carbon Busters on Hiilitalli -toiminta-alustan ensimmäinen hanke. Hiilitallista luodaan kestävän kehityksen toiminta-alusta, joka kasvaa, kehittyy ja laajenee yksi hanke kerrallaan. Hiilitalli on yhteistyöalusta, jossa kehitetään ympäristöosaamista ja ratkotaan yritysten konkreettisia ongelmia kestävyys- ja hiilineutraaliusteeman parissa.

Yhteistyö- ja vuorovaikutusalustat ovat tärkeässä roolissa, kun tavoitellaan kestävää ja hiilineutraalia tulevaisuutta; tieto ja yhteistyö on voimaa ilmastohaasteiden ratkomisessa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa luotavassa uudessa X-Garage-toimintamallissa vastataan kestävän kehityksen, hiilensidonnan ja päästöjen vähentämiseen liittyvien taitojen, uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittämiseen mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  • Avoimella oppimisympäristöllä edistetään systeemistä muutosta, sillä tietotason nostaminen, konkretia, kokeellinen oppiminen ja opiskelijoiden osallistaminen projekteihin valmentaa osaajia työelämään ja arkeen, mikä osaltaan edistää resurssitehokkaan ja hiilineutraalin yhteiskunnan kehityksen.
  • Hiilitalli on tutkijoiden, toimijoiden ja tulevaisuuden tekijöiden kohtaamopaikka ja yhteistyöalusta. Hiilitallissa kehitetään ympäristöosaamista erilaisten koulutuspakettien, työpajojen ja valmennusten avulla, sekä ratkomalla yritysten konkreettisia tämän päivän ongelmia kestävyys- ja hiilineutraaliusteemojen parissa. Tietotason lisääminen ja konkreettinen tekeminen parantavat pk-yritysten mahdollisuuksia vastata ympäristöhaasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Tietotason ja ymmärryksen lisääminen mahdollistaa myös uusien teknologioiden, innovaatioiden ja toimintamallien synnyn.
  • Kestävyyskriisiin etsitään ratkaisuja tutkimustiedon pohjalta, mutta myös omien oivallusten ja konkreettisten tekojen kautta. Konkreettinen tekeminen osaltaan kansankielistää kestävyysmuutokseen liittyviä termejä ja tavoitteita.

Tutkimustyötä ilmastoteemojen parissa on jo tehty paljon, mutta toisinaan tutkimustieto ja ratkaisut kestävyysongelmiin eivät tavoita tekijöitä ja pk-yrityksiä. Yhteistyöalusta mahdollistaa yritysten oikeiden ja ajankohtaisten ongelmien ratkomisen yhdessä ydinverkoston ja -ryhmän kanssa.

Mihin yhteistyöalustaa tarvitaan?

Yhteistyöalusta ja verkosto mahdollistaa kestävän ja hiilineutraalin tulevaisuuden kehittämisen yhdessä yritysten, tieteen- ja tulevaisuuden tekijöiden kanssa; ”tulevaisuus ei vain tapahdu, se tehdään. Tänä päivänä tehtävät päätökset, valinnat ja toimenpiteet vaikuttavat siihen, minkälaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Toisaalta merkityksellistä on myös se, mitä jätetään tekemättä”.

Hankkeessa tutkitaan ratkaisuja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi kasvattamalla ja lisäämällä hiilinieluja ja -varastoja, sekä kartoitamalla muita hiilensidonnan teknologioita samalla, kun hiilidioksidipäästöjä pyritään vähentämään energia- ja materiaalitehokkaamman toiminnan myötä. Ratkaisuja kartoitetaan elinkaaritietoisesti.

  • Toiminta-alustan tavoitteena on eri projektien kautta konkreettisesti edistää ilmastonmuutoksen hillintään ja kestävään kehitykseen liittyviä toimia
  • Hiilitallin erityistavoitteena on kehittää hiilensidonnan menetelmiä ja teknologioita tulevaisuudessa
  • Hiilitalli toimii kohtaamopaikkana (fyysisenä ja digitaalisena toiminta-alustana), jossa edistetään hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista eri oppimisen keinoin ja konkreettisten tekojen kautta
  • Tavoitteena on kehittää ja perustaa fyysinen toimitila Leiritiellä seuraavan 1-2 vuoden aikana, jossa tulevaisuuden ympäristöviisaat tekijät kohtaavat, sekä kehittävät ja toteuttavat konkreettisia toimia vihreässä siirtymässä
  • Hiilitalli on väylä ja tila opiskelijoille, jossa omaa ympäristöosaamista voi kehittää ja verkostoitua yritysmaailman kanssa, sekä kerätä opintojen aikana työkokemusta
  • Hiilitalli on väylä yrityksille ja tutkimuslaitoksille löytää (ja kehittää) innostunutta ja osaavaa työvoimaa vihreään siirtymään

Lisätietoja

Pekka Ehnroth, pekka.ehnroth [at] metropolia.fi (pekka[dot]ehnroth[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö