CircularHoodFood kehitti ruoantuotantoa kaupunkiympäristössä

Hanke on päättynyt 31.12.2021.

Huhtikuussa 2020 alkanut Uusi 6Aika-hanke CircularHoodFood edisti kaupunkiympäristön hiilineutraaliutta. Hankkeen tarkoituksena oli pienentää ruoantuotannon aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.

CircularHoodFood kehitti urbaania ruoantuotantoa ja uusia kiertotalouden ratkaisuja. Hankkeessa kerättiin käytännön kokeiluilla oppeja ja toimivia ratkaisuja ruoantuotantoon kaupunkiympäristössä. ”Kokeiluja voivat olla esimerkiksi sisätilaviljelyn prototyyppien tai biojätteiden lajittelua helpottavien innovaatioiden käyttötestaukset taloyhtiössä”, projektipäällikkö Nea Metsänranta HSY:ltä kertoi.

Hankkeen uutuusarvona oli koota tietoa ja luoda uutta osaamista ja liiketoimintaa urbaanin ruoantuotannon pariin tuomalla mukaan monipuolisesti eri toimijoita kehitystyöhön ja kokeiluihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY koordinoi CircularHoodFoodia. Hankkeessa olivat mukana myös Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki. Hanke päättyi vuoden 2021 lopussa ja sen budjetti oli 713 056 euroa.

Hankkeen tavoitteet

Urbaanilla ruoantuotannolla tarkoitetaan kaikkea ruokaa, mitä voidaan tuottaa kaupungeissa. Nopeasti kehittyvä teknologia mahdollistaa uusia ratkaisuja, jotka eivät ole riippuvaisia perinteisestä maataloudesta. CircularHoodFood-hankkeessa edistetään hiilineutraalin kaupunkiympäristön syntymistä, kiertotalousratkaisuja, ruokaan liittyvän hiilijalanjäljen pienenemistä sekä uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja uusien ratkaisujen syntymistä.

CircularHoodFood-hankkeen tavoitteina olivat:

  • Kehitetään ymmärrystä ja ratkaisuja kaupunki- ja aluekehityksen tueksi ruoantuotannon murroksesta, jonka taustalla ovat ilmastonmuutos, viljelykelpoisen maan väheneminen ja teknologian kehittyminen. Kerätään kokeilemalla oppeja ja toimivia ratkaisuja ruoantuotantoon kaupunkiympäristössä.
  • Edistetään urbaaniin ruoantuotantoon sekä ruoan kiertotalouteen liittyvän uuden liiketoiminnan ja yhteistyön syntymistä, kokonaisarvoketjuun perustuvan urbaanin ruoantuotannon yritysekosysteemin tunnistamista sekä ydinyritysten aktivoitumista mukaan uusien ratkaisujen yhteiskehittämiseen ja kokeilujen juurruttamiseen.
  • Kehitetään ja lisätään urbaania ruoantuotantoa, lähiruoan tuottamista, ruoan arvostuksen nousua sekä biojätteen lajittelua ja edistetään niihin liittyvän osaamisen ja uusien yhteistyömallien kasvua. Tutkitaan biojätteen korkeamman jalostusarvon mahdollisuuksia ja hyödyntämistä. Viedään kokemuksia osaksi alue- ja asemakaavoituksen suunnittelukäytäntöjä.

CircularHoodFood-hankkeen uutuusarvona oli koota tietoa, luoda uutta osaamista ja liiketoimintaa urbaaniin ruoantuotantoon osallistamalla monipuolisesti eri toimijoita mukaan kehitystyöhön ja kokeiluihin. Hankkeessa toteutettiin konkreettisia kokeiluja niin yrityksissä kuin asuinkiinteistöissäkin liittyen urbaaniin ruoantuotantoon, biojätteen lajitteluun ja ruoan arvostuksen nostamiseen.

Hankkeessa mukana olivat: Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY (päätoteuttaja), Helsingin yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Vantaan kaupunki

Kesto: 1.4.2020-31.12.2021
Budjetti: 713 056 euroa

Lisätietoa 6Aika-verkkosivuilla.

Opiskelijat kertovat hankkeesta

Metropolian opiskelijat ovat hankkeen kautta päässeet tutustumaan kiertotalouden ratkaisuihin ja sisäviljelyyn sekä saaneet mielenkiintoiset aiheet insinööritöitään varten, tulevaisuuden viljelytekniikoiden kehittämiseen liittyen.

Ville, kolmannen vuoden bio- ja elintarviketekniikan opiskelija:
”Olen hankkeen kautta päässyt tutustumaan vertikaaliviljelyyn sekä biojätteiden hajoamistuotteiden analysointiin käytännön tasolla. Sain hankkeen kautta myös aiheen insinöörityölleni sisäviljely-yrityksen toimintaprosessin kuvauksen tekemiseen liittyen.”

Can, neljännen vuoden bio- ja elintarviketekniikan opiskelija:
”Hankkeen kautta sain mahdollisuuden työskennellä kaupunkiviljelyn ja kompostianalyysi-tutkimusten parissa. Suurin osa ajastani kuluu kaupunkiviljelyn ja jäteongelmien ratkaisemiseen liittyvän taustatiedon hankintaan. Tärkeässä osassa on myös teoriasta käytäntöön siirtyminen ja sen suunnitteleminen. Sain hankkeen kautta myös aiheen insinöörityölleni sisäviljelyyn käytettävien kasvualustojen ja basilikan eteeristen öljyjen tutkimiseen liittyen.”

Jonna, tradenomi-opiskelija, monimuotototeutus:
”Sain hankkeen kautta mielenkiintoisen tehtävän lähteä kartoittamaan urbaanin ruoantuotannon ekosysteemiä. Olen saanut haastatella mielenkiintoisia kiertotalouden ja urbaanin ruoantuotannon yrityksiä heidän liiketoimintansa verkostoihin liittyen. Hankkeen kautta sain myös aiheen opinnäytetyölleni.”

Hankkeessa mukana olleet Metropolian kolme opiskelijaa