DigiPurku - Digitaaliset ratkaisut purettavien rakennusten osien ja materiaalien hyödyntämisessä

Digipurku-hanke kehittää ja ottaa käyttöön rakennusten tehokasta purkamista ja kierrätystä edistäviä digitaalisia ratkaisuja tiedon keräämiseen, organisoimiseen ja kommunikointiin purkukohteista sekä niiden materiaaleista ja osista.

Tavoitteena purkurakennusten materiaalien uudelleenkäyttö

Purkurakennusten materiaalien ja osien uudelleenkäyttö on vaikuttava keino vähentää rakentamisen hiilipäästöjä, vähentää purkamisesta syntyvää jätemäärää sekä kohtuullistaa resurssien kulutusta. Sen myötä purku- ja rakennusalan yrityksille voi syntyä uutta kestävää ja paikallisesti vaikuttavaa liiketoimintaa. Valmiuksia purkuosien uudelleenkäyttöön tulisi kehittää yhteistyössä purkamisen ja osien uudelleenkäyttöketjun eri toimijoiden kanssa. Digitaalisuuden keinoin voidaan tehostaa ja sujuvoittaa rakennusosien uudelleenkäytön prosesseja, mikä on liiketoiminnan kasvun edellytys. Hanke työskentelee yhteistyökumppaneidensa kanssa kohti näitä tavoitteita.

Purkurakennuksen tietomalleja tutkitaan ja kehitetään käytännön kokeilukohteiden pohjalta yhteistyössä kohteiden omistajien ja yritysten kanssa. Hanke luotaa ja kehittää yritysten ja toimijoiden valmiuksia digitaalisten apukeinojen hyödyntämiseen.

Lisäksi hanke tutkii menetelmiä, joilla purkurakennusten osien uudelleenkäytön kannalta hyödyllinen tieto saataisiin helpommin ja nopeammin digitaalisesti hyödynnettävään muotoon.

Hankkeessa kehitetään myös kehittää purkamisen hiilivaikutusten arviointimenetelmiä hankintojen näkökulmasta ja pyrkii selvittämään rakennusosien uudelleenkäyttömahdollisuuksia kansainvälisten esimerkkien avulla. Hankkeen kautta luodaan vuoropuhelua yritysten ja kiinteistöjen omistajien kanssa.

Metropolia skannaa rakennuksia ja luo tietomalleja

Metropolian tavoitteena hankkeessa on hankkia sopivat kokeilukohteet, joissa hankkeen eri tavoitteita voidaan tutkia. Kokeilukohteet skannataan erilaisilla tekniikoilla ja skannatuista rakennuksista luodaan tietomallit (BIM). Näiden toimenpiteiden avulla selvitetään tiedonsiirtoa ja hyödyntämistä rakennuksen purun suunnittelussa ja toteutuksessa sekä rakennusosien tai materiaalien uudelleenkäytettävyydessä.

Tärkeänä osana Metropolian tutkimusta on selvittää ja luoda tietomallin objektien minimi tietosisältöä yhdessä muiden alan hankkeiden kanssa.

Oppiminen osana hanketyötä

Metropolia ammattikorkeakoulun osuus hankkeesta painottuu vahvasti tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan integroimisesta oppimiseen.

  • Rakennusalan opinnäytetöitä ja harjoittelijoita pyritään saamaan mukaan hankkeeseen.
  • Opiskelijat osallistuvat hankkeen soveltavaan tutkimustyöhön laserkeilausprosessissa sekä tietomallinnuksessa.
  • Hankkeessa toteutetaan monialainen innovaatio-opintoprojekti eli MINNO.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen päätoteuttaja on Green Net Finland ja osatoteuttajat ovat Metropolia Ammattikorkeakoulu, Suomen Ympäristöopisto SYKLI sekä Hämeen ammattikorkeakoulu.

  • Toteutusaika: 1.1.2023-30.6.2025
  • Budjetti: 580 000 euroa
  • Rahoitus: Hanketta osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahaston Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelma.

Hankkeen toimintaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet yritykset, kiinteistön omistajat, viranomaistahon edustajat ja asiantuntijat Suomessa tervetulleita. Lue lisää hankkeen päätoteuttajan sivustolta (gnf.fi)

Lisätietoja

Mikko Raikaa

mikko.raikaa [at] metropolia.fi (mikko[dot]raikaa[at]metropolia[dot]fi)

Projektipäällikkö, Metropolian osatoteutus