DigiVaate: tekstiili- ja vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen

Hanke on päättynyt 31.1.2019.

Vas. Vaatevalikoimaa hankekumppanin myymälässä. Oik. DigiVaate-kehittäjät Markus Pikkanen ja Nguyen Dinh Khang.

Tekstiili- ja vaatetusalan tuotanto, hankintatoimi ja kauppa toimivat globaalissa ympäristössä. Trendiherkälle alalle on ominaista vaikeasti ennustettava kysyntä ja nopeat sesonkivaihtelut. Alan prosessien ja toimintaverkostojen hallinta on erityisen haastavaa pk-yrityksille, joilta puuttuu oikea-aikaiseen päätöksentekoon tarvittava tieto.

Vaikka pk-yrityksillä on käytössään monenlaisia prosessien hallintaan tarkoitettuja ohjelmia, mikään niistä ei tuota yksinään kokonaisvaltaista ja reaaliaikaista tietoa. Näitä prosessien hallintasovelluksia ovat tuote- ja valikoimahallinnan sekä tilaus- ja toimitusketjun hallinnan seurantaan tarkoitetut ohjelmat. Moni pieni yritys toimii pelkän Excelin varassa.

Digitaalisuuden hyödyntämisellä on Suomen Yrittäjien vuonna 2016 teettämän tutkimuksen mukaan merkittävä yhteys pk-yritysten menestykseen. Suuremmissa yrityksissä digitalisointi ja teollisen internetin hyödyntäminen ovat edenneet määrätietoisesti jo vuosia, mutta koko Suomen kilpailukyvyn kannalta myös pk-yritykset tulisi saada mukaan.

Metropolia AMK:n tieto- ja viestintätekniikan osaamisalueen ja vaatetusalan tutkinto-ohjelman vetämän hankkeen tavoitteena oli tutkia ja kehittää online-konseptin mahdollisuuksia vaatetus- ja tekstiilialan tuotehallinnan avuksi.

Tarkoituksena oli toisaalta tehdä näkyväksi alan peruskäsitteet ja niiden yhteydet ja toisaalta varmistaa tuotetieto- ja prosessimallien toimivuus yritysmaailmassa. Tavoitteena oli luoda vaatimusmäärittely tulevalle, ei tässä hankkeessa tuotteistettavalle, tekstiili- ja vaatetusalan valikoimasuunnittelua, budjetin ja toimitusketjun hallintaa integroivalle verkkojärjestelmälle.

Hankkeen tulokset

DigiVaate-konseptia suunniteltiin yhteistyössä uusimaalaisten tekstiili- ja vaatetusalan pk-yritysten kanssa. Hankkeessa määriteltiin vaatetus- ja tekstiilialaan soveltuva tietojärjestelmäintegraatio (valikoima- ja budjettisuunnittelu, hankinta, myynti, tilaus- ja toimitusketju).

Tuotetietohallinnan digitaalinen mallintaminen tehtiin kehittämällä internet-pohjainen avoimen lähdekoodin sovellus. Tietojärjestelmäintegraation vaatimusmäärittelyssä huomioitiin muun muassa hinta, saatavuus, muunneltavuus ja optimaalinen käyttöympäristö.
Sovelluksen lähdekoodi GitHubissa

DigiVaate-hanke päättyi tammikuussa 2019. Hankkeelle suunniteltiin jatkoa yritysvetoisesti.

DigiVaate – Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen oli Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittama hanke, jonka Metropolia Ammattikorkeakoulu toteutti Uudenmaan alueella. Hanke kohdentui EAKR:n toimintalinjaan 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen sekä erityistavoitteeseen 5.1.: Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen. Hankkeen rahoittavana viranomaisena toimi Uudenmaan liitto. Hankkeen toiminta-aika oli 1.9.2017–31.1.2019.

Logo, vipuvoimaa EUlta


Logo, Uudenmaanliitto