Distanssi - MOOC nuorisoalan digitaalisen työotteen vakiinnuttajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö.Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak.Distanssi-MOOC -hanke.

Hanke on päättynyt 31.12.2017.

Digitalisaatio ja nuorten jatkuvasti muuttuvat verkon käytön tavat haastavat nuorisotyön ammattilaisia. Digitaalinen teknologia on tullut kiinteäksi ja olennaiseksi osaksi nuorten arkea, ja tämä tulee huomioida myös nuorisotyössä. Nuorisotyön digitaalinen työote vaatii uudenlaista osaamista, mutta nuorisotyön käytännöt ja täydennyskoulutus eivät ole pysyneet mukana nopea tahtisessa työskentely-ympäristön muutoksessa. Suurin osa nuorisotyöntekijöistä käyttää verkkoa työssään jo tällä hetkellä, mutta toiminta ei ole erityisen tavoitteellista. Vaikka suurin osa nuorisotyöntekijöistä käyttää työssään verkkoa, on tiedossa, että nuorisotyöntekijät tarvitsevat digitaaliseen nuorisotyöhön liittyvän osaamisen vahvistamista ja päivitystä.

Humak ja Metropolia ovat aiemmassa selvityshankkeessa (Distanssi-hanke 2014) tutkineet mahdollisuuksia digitaalisen nuorisotyön koulutuksen lisäämiseen nuorisoalalla. Tämän selvityksen pohjalta päädyttiin siihen, että MOOC-kurssit eli avoimet ja maksuttomat verkkokurssit voisivat olla ratkaisu tämän osaamisvajeen paikkaamiseksi. Ensimmäiset cMOOC-kurssit pidettiin keväällä 2016. Näiden pohjalta kehittämistyötä on mahdollista jatkaa, jotta opetus voidaan juurruttaa osaksi nuorisoalan koulutustoimintaa.

Tämän Distanssi-hankkeen tärkeimpinä tavoitteina ovat:

  1. edelleen vahvistaa digitaalisen nuorisotyön osaamista Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pyritään saamaan yhä useampi nuorisotyöntekijä opiskelemaan digitaalisen nuorisotyön sisältöjä cMOOC-kursseilla. cMOOC-opetusta kehitetään aiempien kokemusten perusteella ja asiantuntijakumppaneiden tuella.
  2. laajentaa myös digitaalisen lähestymistavan osaamista Euroopassa, ja tavoitteina on järjestää ensimmäinen eurooppalainen cMOOC-opintojakso (digital approach on youth work). Tällöin voidaan myös syventää käsitystä siitä, mitä digitaalinen nuorisotyö merkitsee Euroopassa.
  3. tavoitteena on lisäksi vakiinnuttaa MOOC-tyyppinen opetus digitaaliseen nuorisotyöhön ja nuorisoalalle Suomessa.

Lisätietoa:

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)