HYPPY -Rakennusosat ja materiaalit kiertoon – kokeiluilla uutta liiketoimintaa

Hanke on päättynyt.

HYPPY-hankkeen tavoitteena on kehittää kunnille konkreettisten kokeilujen kautta purkujätteiden rakennusosien ja -materiaalien parempaan kiertoon tähtääviä toimintamalleja, jotka tukisivat uuden kiertotalousliiketoiminnan muodostumista.

Hankkeessa:

  • kehitetään uusia toimintamalleja rakennusosien ja materiaalien kiertoon saamiseksi.
  • edistetään sellaisen liiketoiminnan kehittymistä, jossa rakennusosat ja materiaalit voitaisiin uudelleenkäyttää joko sellaisenaan tai jatkojalostuksen kautta.
  • selvitetään nykyisten rakennusmateriaalien hyväksymismenettelyjen käyttö ja kehittämistarpeet.
  • pyritään tukemaan kysyntäpohjan kehittymistä kierrätetyille rakennusosille ja -materiaaleille esim. teollisuuden yhteistyön kautta ja löytää keinoja toimintamallien juurruttamiseen.
  • selvitetään vihreän rahoituksen saantikriteerejä rakennushankkeille ja erityisesti purkamisen roolia arvioitaessa rakennushankkeen soveltuvuutta rahoituksen piiriin.
  • lisäksi selvitetään kiertotaloutta tukevien hankintakriteerien soveltamismahdollisuuksia.

Suomi on asettanut itselleen tavoitteen olla vuoteen 2025 mennessä kiertotalouden kärkimaa. Tämä asettaa samalla myös kunnille tavoitteita vähähiilisyyteen ja resurssiviisauteen pyrittäessä. Hankkeella pyritään tukemaan kuntien rakennuksiin liittyvien purkumateriaalien kierrätyksen ja uudelleenkäytön tehostamista

Purkumateriaalin uudelleenkäytön edistäminen

Metropolia Ammattikorkeakoulun tarkoituksena hankkeessa on tunnistaa sellaiset jätejakeet, mitkä olisivat puhdistettavissa uudelleenkäyttöön sekä selvittää, millaisilla prosesseilla käytetystä tuotteesta saataisiin uudelleen käyttökelpoinen. Näiden lisäksi paneudutaan materiaali-teknisestä kulmasta siihen, millaisia suosituksia voidaan antaa helposti sellaisenaan tai ilman prosessointia/jatkojalostusta hyödynnettäville rakennusosille. Irtaimiston osalta pyritään arvioimaan markkinaehtoista (liike)toimintamallia irtaimiston uudelleenkäytölle.

Hankkeen toteuttajat

Hankekonsortioon kuuluu Metropolia Ammattikorkeakoulun lisäksi hankekoordinaattorina toimiva Green Net Finland ry, Suomen ympäristöopisto sekä Hämeen ammattikorkeakoulu

Hanke toteutettiin aikavälillä 9/2019-1/2022

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 376 560 euroa, ja sitä rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Helsingin kaupunki, Forssan kaupunki sekä Hämeenlinnan Seudun Työvalmennussäätiö Luotsi.

Lisätietoja

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)