Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen - HYRRÄT

Hanke on päättynyt 31.03.2015.

Hyvinvointialalle reittejä yrittäjyyteen (HYRRÄT) -projekti on pyöräyttänyt liikkeelle verkottumisen, jossa hyvinvointialan toimijat korkeakoulussa ja työelämässä rakentavat yhdessä innostavia reittejä ja työvälineitä alan yrittäjyyteen. Projektissa etsitään ja rakennetaan myös toimintatapoja, joissa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tuetaan hyvinvointialan yritysten omistajan- ja sukupolvenvaihdoksia.

Osallistumalla hankkeen kohderyhmäkohtaisiin sekä kaikille toimijoille yhteisiin teemakohtaisiin osaamistyöpajoihin toimijat oppivat tunnistamaan ja ottamaan huomioon hyvinvointialan toimintaa kehystävät moninaiset piirteet. Palveluntuottajien menestymisen edellytyksenä on vahva liiketoimintaosaaminen, verkostot sekä kehittämisosaaminen, joihin HYRRÄT-työpajat haastaa osallistujiaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopiskelijat, opetushenkilöstö sekä Uudenmaan alueen hyvinvointialan pk- ja mikroyritykset.

Projektin tuloksena sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille muodostuu käsitys hyvinvointialan yrittäjyyden sekä palveluliiketoiminnan merkityksestä ja toimintaedellytyksistä. Alan opettajien yrittäjämäinen ajattelu lisääntyy ja yrittäjyyskasvatusosaaminen kehittyy. He saavat käyttöönsä työkaluja yrittäjyyden edistämiseen toimialalla. Hankkeessa yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia kehittää palveluliiketoimintaansa. Samalla syntyy alueella toimiva hyvinvointialan toimijoiden ja osaajien verkosto. Verkoston toiminnalle luodaan fyysiset ja virtuaaliset puitteet.

Hankkeen tuotoksina syntyy:

  • Reittejä hyvinvointialan yrittäjyyteen -opas
  • Hyvinvointialan yrittäjyyskasvatuksen työkalupakki
  • Hyvinvoinnin palvelumuotoilu työkalupakki
  • Sukupuolen merkitys hyvinvointiyrittäjyydessä ja yrittäjyyskasvatuksessa -raportti
  • Toimintamalli tai -malleja yrittäjäpolvenvaihdoksen edistämiseksi oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä

Hankkeen tuotokset löydät hankkeen omilta sivuilta täältä.

Ihmisiä hankkeiden takana: Sirkka-Liisa Kolehmainen (docx)

Hanketta toteuttavat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala. Rahoittajana Uudenmaan ELY-keskus ESR-ohjelmasta.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Euroopan sosiaalirahasto - Euroopan unioni.Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.