Mikä?

Hyvinvointia hybridisti -hankkeessa ammattilaiset ja palvelujenkäyttäjät yhteiskehittävät etä- ja lähipalveluja ja niiden digiteknologiavalmiuksia sekä toimivuutta, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisia, palveluiden saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Yhteiskehittämisessä jäsennetään ja mallinnetaan etäpalveluiden kehittämiskohteita, digiteknologiavalmiuksien, vuorovaikutus- ja arviointiosaamisen näkökulmista.

Hanke edistää kestävää kehitystä, hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta tuottamalla ratkaisuja kestävän palvelutuotannon toteuttamiseen. Hanketta rahoittaa ESR (Euroopan Sosiaalirahasto) ja hankkeessa Metropolia koordinoi yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) ja Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa. Hanke rahoitetaan osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

Ketkä hankkeeseen osallistuvat?

Hankkeeseen osallistuvat SOTE-alan toimijat, mm. kaupunki, erikoissairaanhoitopiiri sekä kolmannen sektorin yhdistyksiä. Yhteiskehittelyssä on mukana sotealan työntekijöitä, työttömiä ja opiskelijoita sekä nuoria ja maahanmuuttajia.

 

Mitä osallistujat saavat?

Yhteiskehittämisen avulla saadaan laatua ja osaamista digitaaliseen vuorovaikutukseen kehittämällä palveluita ja toimintaa. Hankkeessa korostuvat digiteknologiavalmiuksien lisäksi vuorovaikutus- ja arviointiosaaminen asiakassuhteissa.

 

Hankkeen keskeiset tavoitteet

Tavoitteena on

- lisätä ymmärrystä teknologiavälitteisistä palveluista ja etävuorovaikutuksesta

- mahdollistaa palveluiden digitalisoimisen leviämistä ja palvelunlaadun kehittämistä

- vahvistaa ammattilaisten empaattisen läsnäolon ja kohtaamisen vuorovaikutusosaamista teknologiavälitteisessä palvelussa

- laajentaa ammattilaisten teknologiaosaamista ja ammattilaisten ja käyttäjien teknologiavalmiuksia

- lisätä varmuutta palvelujen teknologiavälitteisestä kehittämisestä ja antaa heidän käyttöönsä kehittämisympäristö

- laajentaa etä- ja lähipalveluja ammattilaisten ja käyttäjien toimintaympäristöön soveltuvaksi esim. palvelumuotoilun keinoin

- toimia proaktiivisesti tulevaisuuden (2030) hybridipalveluiden rakentamiseksi, huomioiden työyhteisön ja toimintaympäristön strategiat ja tulevaisuustutkimuksen skenaariot.

 

Hankkeen eteneminen

Etäpalveluiden kehittämiskohteiden jäsennys saavutettavuuden, hyödyllisyyden ja empaattisen vuorovaikutuksen edistämiseksi. 1.10.–31.12.2021.

Teknologioiden käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ja hyvinvoinnin mittaaminen. Koulutetaan Sote-toimijoita ja muuta kohderyhmää verkossa tapahtuvaan etävuorovaikutukseen liittyviin tietoturva-asioihin ja käytännön näkökulmiin. Koulutus tapahtuu käytännönläheisesti etätyöpajoissa. Etätyöpajoja toteutetaan hankkeen toiminta-alueillayhteisesti, arvioiden 3x4h.

1.11.2021.–30.10.2022 Teknologioihin liittyvän tietoturvaosaamisen kouluttaminen 1.1.-30.3.2022+ 1.1.–30.3.2023 (hyvinvoinninmittaukset hankkeen alussa ja lopussa)

Kartoitus ja koulutuksen suunnittelu: Empaattisen vuorovaikutuksen lisääminen etäpalveluissa. 30.9.2021–30.5.2022.

Teknologiaosaamisen vahvistaminen ja yhdessä oppiminen. Syksy 2022

Teknologiasta palveluinnovaatioihin. Vetovastuu Satakunnan ammattikorkeakoululla, syksy 2022–kevät 2023.

 

Lisätietoja

Projektipäällikkö 1 Pekka Paalasmaa, pekka.paalasmaa [at] metropolia.fi 

Projektipäällikkö 2, Helena Miettunen, helena.miettunen [at] metropolia.fi p. 050 9111 297

Projektipäällikkö Sari Merilampi, sari.merilampi [at] samk.fi.

Projektipäällikkö Lea Saarni,  lea.saarni [at] tamk.fi