InnoBIM - Rakennusprojektin tilaajan tietomalliosaamisen kehittäminen pilottiprojektien avulla

Hanke on päättynyt 31.08.2016.

Rakennusalalla on käynnissä kansainvälisesti mittava ja täydellisesti koko rakentamisen kenttää uudistava muutos, eli siirtyminen entisestä piirustuksiin perustuvasta toiminnasta nykyaikaiseen tietoteknologian mahdollistamaan mallipohjaisen toimintatapaan.
Muutoksen seurauksena alan toimintatavat, yhteistyö, sidosryhmien keskinäinen ymmärrys ja suunnittelun, rakentamisen sekä ylläpidon tuottavuus ja kilpailukyky paranevat olennaisesti. Tämä muutos merkitsee merkittävää alan osaamisen kehittämistä ja suunnattoman suurta koulutustarvetta tulevina vuosina. Helsingin kaupungilla on suurena hankkeiden tilaajana keskeinen rooli uuden innovatiivisen toimintatavan omaksumisessa koko alalla ja tietomallien hyödyntämisen kärkikaupunkina.

Helsingin kaupunki on kehittänyt uutta toimintatapaa tietomallipohjaisessa hankkeessa, josta on kuitenkin vain vähän kokemuksia. Helsingin kaupungin Rakennusvirastolla onkin tarve evaluoida laajasti pilottihankkeen kokemuksia ja hyötyjä sekä kehittää omaa ja koko hankintaketjun osaamista.

Hankkeen päätavoitteena on edistää tietomallien hyödyntämistä tilaajan näkökulmasta sekä tuottaa kokemusperäistä tietoa hankintaketjun hallintaan siten, että urakointivaiheessa päästään piirustuksista eroon.

Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää systemaattisesti pilottiprojekteissa saatuja kokemuksia ja kehittää tämän avulla projektin osapuolten tietomalliosaamista.

Kokemusten avulla identifioidaan osaamiseen liittyviä kehitystarpeita ja kehitetään tilaajien tietomalleihin liittyviä toimintatapoja ja koko hankintaketjun hallintaa ja osaamista. Pilottiprojektien evaluointi toteutetaan laajasti eri näkökulmista, joita ovat ihmiset, teknologia ja prosessit.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)