Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa - KIVAKO

Hankkeen tavoite

Tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla. Tarjonnan rakentaa korkeakoulurajat ylittävä opettajien kehittäjäverkosto. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Tarjonnat tuotetaan hankkeessa kehitettävän rotaatiomallin mukaisesti. Tarjonta hyödyntää myös KV-taustaisten opiskelijoiden kielivarantoa osana tarjottavia oppimispolkuja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla. Opiskelija tunnistaa oman lähtötasonsa hankkeessa kehitettävän itsearviointityökalun avulla ja valitsee taitotasoittain luokitellusta tarjonnasta omaan osaamistavoitteensa sopivan oppimispolun. Hankkeessa luodaan verkostot yhteistyölle valtakunnan tasolla, alueellisesti sekä temaattisesti tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Hankkeen tulokset

Hankkeelle luodaan oma verkkosivusto, jonka kautta kaikki hankkeessa kehitetyt kielten oppimispolut, työkalut ja muut tuotokset ovat saatavilla. Viestintää hoidetaan myös yhteistyökumppaneiden (FINELC, AMKien kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi, Proflang ry, Itä-Aasian kielten verkosto) eri kanavien kautta samoin kuin sosiaalisen median eri kanavissa.

Hankkeen tuloksia käsitellään yhdessä osallistuvien korkeakoulujen henkilöstön ja kehittäjien kanssa samalla, kun niitä jaetaan aktiivisesti muille kumppaneille. Lisäksi hankkeen tuloksia esitellään niin valtakunnallisissa kuin kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa.

Hankkeen myötä syntyviä toimintatapoja voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös muunlaisessa korkeakoulujen opetuksen yhteistyössä ja sen mahdollisia innovaatioita on siirrettävissä myös muihin korkeakouluihin (ml. kansainväliset kumppanit). Hankkeesta syntyy tutkimus- ja asiantuntija-artikkeleita, joita hankkeeseen osallistuvia kannustetaan kirjoittamaan.

Hankkeessa kehitetään harvemmin opiskeltujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa korkeakouluissa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Lisäksi hankkeessa kehitetään opiskelijan itsearviointityökalu sekä verkostoja yhteistyölle valtakunnan tasolla tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Lisätietoa

Lue lisää hankkeen verkkosivuilta

Katja Hämäläinen, Projektipäällikkö

Katja.K.Hamalainen [at] metropolia.fi (Katja[dot]K[dot]Hamalainen[at]metropolia[dot]fi)