Lapsen oikeus osallistua kuntoutumiseensa – Lapsen edun arviointi, LOOK-hanke

Hanke on päättynyt 30.06.2017.

Suomi on saanut YK:lta noottia siitä, että vammaisten lasten oikeudet eivät toteudu riittävissä määrin. Vammaisilla lapsilla ei ole tarpeeksi mahdollisuuksia ilmaista näkemyksiään itseään koskevissa asioissa. Vammaisilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus osallistua oman kuntoutumisensa prosessiin aktiivisena toimijana.

Vammaisten lasten kuntoutuksessa on tärkeää lapsen tarpeista lähtevä kuntoutus ja perhekeskeinen yhteistoiminta. Lasten kuntoutuspalveluissa on kuitenkin verrattain vähän kehitetty systemaattisia tapoja vahvistaa lapsen aktiivista toimijuutta ja osallistumista hänelle mielekkäisiin arjen toimintoihin omassa kehitysympäristössään.

LOOK-hankkeessa kehitetään uusia työvälineitä ja toimintatapoja, joita eri alojen ammattilaiset ja lapset perheineen voivat käyttää yhdessä. Tuloksena on lapsen osallistumista, toimijuutta ja yhteistoimijuutta tukevia toimintakäytänteitä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan lapsen edun arvioinnin keinoja.

LOOK-hankkeessa tehdään systemaattinen kirjallisuushaku sekä tiedonkeruu vammaisilta lapsilta, lasten läheisiltä aikuisilta ja terapeuteilta. Hankkeessa luodaan uusia toiminnallisia tapoja osallistaa vammaiset lapset kehittäjäkumppaneiksi. Näihin tietoihin perustuen kehitetään uusia käytäntöjä, joita pilotoidaan. Hanke tuottaa useita koulutuksia, seminaareja ja julkaisuja.

Kolmivuotisen (2014-2017) hakkeen rahoittajana on Kela. Hankkeen yhteistyökumppanina toimii Lastensuojelun Keskusliitto. Hankkeen aktiivisessa kehittäjäverkostossa on pääkaupunkiseudun terapia-alan yrityksistä Resiinafysio, Terapeija ja Tonus.

Metropolian hanketoimijoina ovat yliopettaja Salla Sipari ja lehtori Nea Vänskä sekä assistentti Kirsi Paaso Hyvinvoinnin yksiköstä. Lastensuojelun Keskusliiton hankkeessa on mukana erityisasiantuntija Kirsi Pollari. Hanketoimijoita yhdistää innostus tarkastella kuntoutumista lapsen maailman kautta ja edistää lapsilähtöisen kuntoutumisen toteutumista.

Lisätietoa

Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa -hankkeen verkkosivut

Salla Sipari
projektipäällikkö
salla.sipari [at] metropolia.fi (salla[dot]sipari[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 334 2027

Nea Vänskä
projektityöntekijä
nea.vanska [at] metropolia.fi (nea[dot]vanska[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 673 8664

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Metropolia Ammattikorkeakoulu.Lastensuojelun Keskusliitto.Kansaneläkelaitos, Kela.

LOOK – Lapsen Oikeus Osallistua Kuntoutukseensa.