Matti - miesten matkat työhön

Hanke on päättynyt joulukuussa 2018.

Matti - Miesten matkat työhön

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on kehittää ohjausmalleja, joilla voidaan edistää nuorten miesten kouluttautumista ja vähentää työttömyyden uhkaa. Ohjausmallit kokemuksia osaamisesta, itseohjautuvuudesta, omaehtoisuudesta, yhteisöön liittymisestä ja osallisuudesta. Matti-hankkeella vahvistetaan sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Hankkeen työpajoissa tuotetaan yhteistoiminnallisesti, työttömien (15–29-v.) miesten kanssa kokemustiedon avulla, käyttäjälähtöisiä ratkaisuja heidän tukemiseen sekä itseohjautuvaan voimavarojen tunnistamiseen ja niiden hyödyntämiseen. Tarkoituksena on vahvistaa miesten mahdollisuuksia osallistua täysivaltaiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, motivoitumalla opiskelusta tai työpaikkaan hakeutumisesta.

Toimenpiteet

Nuorten pajoilla kohtaavat ja työskentelevät yhdessä eri sukupolvien miehet, joilla on monenlaisia kokemuksia kouluttautumisesta, työstä ja työttömyydestä.

Työpaketti 1: Elämänkulku-pajat. Ryhmäprosessin kesto 5-10 kertaa, 1 krt/vko, 4t/krt. Elämäkulku-pajoissa tuetaan miesten voimavaroja, pystyvyyttä, osallisuutta ja omaehtoisuutta. Kouluttautumista ja työllistymistä tukevien mallien löytäminen ja prosessissa oppiminen on yhteistoiminnallisesti työpajoille tuotettavien ohjausmallien taustalla. Niitä kehitetään elämänkulkujen kuvausten perusteella ja huomioiden esille tulleet moninaiset tarpeet.

Työpaketti 2: Pelillisyyden-pajat. Ryhmäprosessin kesto noin 10 kertaa, 1-2 krt/vko, 4t/krt. Tavoitteena on kehittää pelillisiä menetelmiä nuoren osallistamiseksi.

Pelillisyyden pajoissa vahvistetaan nuoren kokemusta osallisuudesta ja toimijuudesta. Tavoitteena on luoda nuorten työpajoille pelillinen ohjausmalli, jolla yhteistoiminnallisen ratkaisun löytämiseen koukutetaan. Pelillisyys - menetelmää sovelletaan tässä myös peleistä tuttujen elementtien hyödyntämisenä virtuaalimaailman ulkopuolella. Työpajojen nuoret miehet osallistuvat omaehtoisesti ja tasavertaisina toimijoina kehittämisprosessiin, jossa he yhdessä vanhempien vertaisten miesten, hanketoimijoiden ja työpajojen valmentajien kanssa hakevat ratkaisua yritysyhteistyökumppanin tarjoamaan haasteeseen.

Työpaketti 3: Arviointi, juurruttaminen ja levittäminen. Perustana ovat käyttäjälähtöisen palvelumuotoilun periaatteet ja toimintatutkimukselliset ainekset. Tavoitteena on lisätä kokemusperäistä tietoa nuorten miesten elämänhallintaan vaikuttavista asioista ja luoda yhdessä heidän kanssaan työpajatoimintakulttuuriin heidän itseohjautuvuutta vahvistavia menetelmiä.

Hankkeen tulosten juurruttamiseksi työpajojen työntekijät osallistuvat Elämänkulku-pajojen ja Pelillisyyden-pajojen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä pajoissa kehitettävän ohjausmallin tuotteistamiseen.

Tuotokset

  1. Tuotetaan kolme käyttäjälähtöisesti muotoiltua ohjausmallia nuorten työpajatoimintaan ja myös hyödynnettäviksi moniammatillisessa kasvatus-, nuoriso-, terveys- sekä sosiaalityössä. Ohjausmalleissa tunnistetaan yksilöllinen elämänkulun kokemustieto, korostetaan miesten voimavarojen tunnistamista ja tuetaan nuorten omaehtoisuutta sekä itseohjautuvuutta.
  2. Tuotetaan neljä työttömien nuorten miesten kehittämisehdotusta, toimintamallia nykyisiin palveluihin ja yhteiskunnallisiin tukitoimintoihin.
  3. Mikrokirja, näyttely miesten tuottamista elämänkulkukuvauksista. Yksi tieteellinen ja kaksi ammatillista artikkelia. Levitysseminaari.

Hankkeen toteuttajat

Hallinnoija ja toteuttaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Osatoteuttaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

Muut kumppanit:

  • Stadin ammattiopiston nuorten työpajat
  • Valtakunnallinen työpajayhdistys
  • Kouvolan yrittäjät Työväen sivistysliitto (TSL)
  • Kouvolan Latu ry, Kouvolan eläkkeensaajat
  • Kahdeksan yritystä Helsingissä ja Kouvolassa

Hankkeen loppujulkaisu.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Teija Rautiola
Projektipäällikkö, TtM
Matti - Miesten matkat työhön (ESR)
Terveyden edistäminen
Metropolia Ammattikorkeakoulu

teija.rautiola [at] metropolia.fi (teija[dot]rautiola[at]metropolia[dot]fi)
p. +358 406300351

Matti – Miesten matkat työhön -hankkeen verkkosivut

Jaana Poikolainen
Projektipäällikkö, KT
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu

jaana.poikolainen [at] xamk.fi (jaana[dot]poikolainen[at]xamk[dot]fi)
p.+358 447028832

Blogi Voimavaroja etsimässä