Mielenterveyskuntoutujan yksilöllinen toimintaterapia:
Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Kansaneläkelaitos.

Hanke on päättynyt.

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia. Tutkimuksen suunnittelussa ja tutkimuskysymysten laadinnassa hyödynnettiin PICO -mallia (FinOhta), WHO:n ennusteita, Kelan 2014 tilastollisen vuosikirjan tuloksia, Käypä hoito -suosituksia, THL:n tutkimuksia, toimintaterapian kirjallisuutta sekä muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi aiheen käsittelyn tarpeesta keskusteltiin alan kliinikoiden kanssa.

Kohderyhmänä ovat 13- 65 -vuotiaat mielenterveyskuntoutujat. Katsaukseen haettiin suomen- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja, mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä toimintaterapiaa koskevia määrällisiä ja laadullisia alkuperäistutkimuksia ja järjestelmällisiä katsauksia, jotka oli julkaistu tammikuu 2000 - toukokuu 2016. Haut tehtiin viidestä tietokannasta: Ovid Medline, Medic, Cinahl, Cochrane ja ScienceDirect ja niitä täydennettiin käsite- ja viitehauilla ja yksittäisten lehtien arkistohauilla. Poissulkukriteerinä olivat ryhmämuotoinen interventio ja akuuttivaiheen interventiot sairaalassa.

Tulosmuuttujana tarkasteltiin kuntoutujan toimintakyvyn muutoksia sekä siihen vaikuttavien yksilö- ja ympäristötekijöiden muutoksia ICF-mallin (ICF 2004) avulla.

Katsauksen tuloksia voidaan hyödyntää Kelan standardien ja käypähoitosuositusten kuntoutusosioiden laadinnassa ja päivityksessä sekä hyvien kuntoutuskäytäntöjen kehittämisessä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Toini Harra
p. 040 334 6102

toini.harra [at] metropolia.fi (toini[dot]harra[at]metropolia[dot]fi)