Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Kansaneläkelaitos.

Hanke on päättynyt.

Katsauksen tarkoituksena on selvittää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta saavien mielenterveyskuntoutujien yksilöllisen toimintaterapian vaikutuksia. Tutkimuksen suunnittelussa ja tutkimuskysymysten laadinnassa hyödynnettiin PICO -mallia (FinOhta), WHO:n ennusteita, Kelan 2014 tilastollisen vuosikirjan tuloksia, Käypä hoito -suosituksia, THL:n tutkimuksia, toimintaterapian kirjallisuutta sekä muuta aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Lisäksi aiheen käsittelyn tarpeesta keskusteltiin alan kliinikoiden kanssa.

Kohderyhmänä ovat 13- 65 -vuotiaat mielenterveyskuntoutujat. Katsaukseen haettiin suomen- ja englanninkielisiä vertaisarvioituja, mielenterveyskuntoutujien yksilöllistä toimintaterapiaa koskevia määrällisiä ja laadullisia alkuperäistutkimuksia ja järjestelmällisiä katsauksia, jotka oli julkaistu tammikuu 2000 - toukokuu 2016. Haut tehtiin viidestä tietokannasta: Ovid Medline, Medic, Cinahl, Cochrane ja ScienceDirect ja niitä täydennettiin käsite- ja viitehauilla ja yksittäisten lehtien arkistohauilla. Poissulkukriteerinä olivat ryhmämuotoinen interventio ja akuuttivaiheen interventiot sairaalassa. 

Tulosmuuttujana tarkasteltiin kuntoutujan toimintakyvyn muutoksia sekä siihen vaikuttavien yksilö- ja ympäristötekijöiden muutoksia ICF-mallin (ICF 2004) avulla. 

Katsauksen tuloksia voidaan hyödyntää Kelan standardien ja käypähoitosuositusten kuntoutusosioiden laadinnassa ja päivityksessä sekä hyvien kuntoutuskäytäntöjen kehittämisessä.

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi 

Toini Harra
p. 040 334 6102

toini.harra [at] metropolia.fi