Osuma-hankkeen verkkosivut.

Osuma – osallistamalla osaamista koordinaatiohanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaan ”4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen”, erityistavoitteen ”9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen” valtakunnallisen Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuuden. Toimintalinja on osa ”Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020” -rakennerahasto-ohjelmaa. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Koordinaatiohankkeen tehtävänä on lisätä ja vahvistaa oppilaitosten sekä nuorten kanssa toimivien julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden monialaista yhteistyöosaamista ja yhteistyötä. Tehtävänä on tiedontuotannon, viestinnän ja teemaseminaarien avulla kehittää oppilaitosten sekä kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan toimijoiden sellaista osaamista, joka vahvistaa monipuolisesti nuorten opiskeluvalmiuksia ja -motivaatiota.

Osuma:

  • edistää toimenpidekokonaisuuteen liittyvää kehittämishanketoimintaa tukemalla hankkeiden ja toimijoiden tiedonvaihtoa, verkostoitumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta
  • tuottaa ja välittää tietoa toimenpidekokonaisuuden kehittämishankkeiden hyvistä käytännöistä ja teemaan liittyvistä tutkimuksista ja kehittämistyöstä
  • järjestää yhteistyöosaamisesta, hyvistä käytännöistä ja tutkimuksesta koulutus- ja vaikuttajatilaisuuksia
  • osallistuu ja vaikuttaa julkiseen keskusteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon, jotta toimenpidekokonaisuudelle asetetut tavoitteet toteutuvat

Osumaa koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Osuma on jatkoa vuosina 2015-17 toteutetulle Creative and Inclusive Finland –hankkeelle.

Lue lisää Osumasta, toimenpidekokonaisuudesta ja kehittämistyön tuloksista julkaisusta Tartutaan toimeen! Hauskoja hetkiä ja uusia taitoja matkalla nuorten osallisuuteen (Theseus).

Osallistamalla osaamista -toimenpidekokonaisuus Rakennerahastojen sivuilla.